© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Beleidsplan St. Community Service Rotaryclub Alphen

Beleidsplan Stichting Community Service van de Rotary Club Alphen a/d Rijn.

Statutaire Naam: Stichting Community Service van de Rotary Club Alphen aan den Rijn

Kamer van Koophandel: RSIN: 41165405

IBAN nummer: NL25 RABO 1096 1041 64

Postadres: Lariksstraat 7, 2404VW Alphen aan den Rijn

Telefoon: 06-57895605

E-mail: roy.wijnberg@planet.nl

Samenstelling bestuur:

·

Jacqueline Vegt, voorzitter

• Roy Wijnberg, penningmeester

• Koos van Arkel, secretaris

• Gert Bruijnes, lid

Bestuursbijeenkomsten:

Het bestuur vergadert minimaal 1x per halfjaar.

Bestuurlijke zaken:

De Stichting is een ANBI. Het bestuur bespreekt acties om de ANBI status te verstevigen door middel van duidelijke verslagen en publicaties.

Doelstelling en uitgangspunt voor het bestuurlijk handelen:

Handelend binnen de kaders van doelstellingen zoals geformuleerd in de statuten zal de stichting haar middelen voornamelijk besteden aan particuliere initiatieven bij voorkeur - maar niet uitsluitend - t.b.v. lokale maatschappelijke en/of culturele doelen.

Lokale projecten en initiatieven van maatschappelijke en/of culturele aard worden gezien als structureel, terwijl projecten en initiatieven buiten de regio Alphen aan den Rijn aangemerkt worden als ad-hoc.

Aanvullend zal het bestuur activiteiten stimuleren van de leden van Rotary Club Alphen aan den Rijn t.b.v. (een) maatschappelijk(e) doel(en).

Aanvragen voor ondersteuning worden door het bestuur besproken en getoetst aan de geformuleerde uitgangspunten/statuten. Indien tot (financiële) ondersteuning is besloten, wordt daarvan mededeling gedaan aan de leden van Rotary Club Alphen aan den Rijn, overeenkomstig het overeengekomen besluitvormingsproces.

Geldmiddelen:

Financiële middelen worden verkregen via:

1-

Een jaarlijkse bijdrage van de leden van Rotary Club Alphen aan den Rijn.

2-

Fondsenwerving.

3-

Een mogelijk toegekende Grant van Rotary Nederland.

4-

Subsidies, donaties en sponsorgelden.

De stichting bouwt vermogen op om 3 uiteenlopende redenen:

1-

Ter financiering van een bepaald project

2-

Ter financiering van verplichtingen die jaar overschrijdend zijn

3-

Als buffer voor tegenvallende opbrengsten in de toekomst, gelijk aan de totale jaarlijkse bijdrage van de Rotaryleden.

Beloning bestuurders:

De bestuurders genieten voor hun werkzaamheden geen beloning.

Huidige situatie:

De stichting heeft een gezonde basis om de gestelde doelstellingen voor het komende jaar te verwezenlijken. Voor een overzicht van gerealiseerde initiatieven en een overzicht van inkomsten, bestedingen en vermogen wordt verwezen naar het gepubliceerde jaarverslag op de website van Rotary Club Alphen aan den Rijn.

Alphen aan den Rijn, oktober 2019