© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Jaarverslag St. Community Service 2021-2022

https://www.rotary.nl/alphenaandenrijn/contact/contact/contact-1.png

Rotaryclub Alphen aan den Rijn

Stichting Community Services van de Rotary Club Alphen aan den Rijn (CSRA)

Secretariaat:

M,G.M. Smid-Oostendorp

Prins Hendrikstraat 114

2405AM Alphen aan den Rijn

ANBI

JAARVERSLAG 2021 – 2022

van de

Stichting Community Services van de Rotary Club Alphen aan den Rijn

Samenstelling bestuur

In dit verslagjaar bestaat het bestuur van de Stichting uit de volgende personen:

-

Lam T. Nguyen, voorzitter

-

Roy Wijnberg, penningmeester

-

Margit Smid-Oostendorp, secretaris

-

Johan Wolterink, lid

Bestuursbijeenkomsten

Het bestuur vergaderde dit boekjaar 5 keer.

Bestuurlijke zaken

De Stichting is een ANBI. Het bestuur bespreekt acties om de ANBI status te verstevigen door middel

van duidelijke verslagen en publicaties.

Uitgangspunt voor het bestuurlijk handelen.

Het bestuur stelt vast dat – handelend binnen de kaders van doelstellingen zoals geformuleerd in de statuten – de stichting haar middelen voornamelijk zal besteden aan particuliere initiatieven bij

voorkeur - maar niet uitsluitend - t.b.v. lokale maatschappelijke doelen. Aanvullend zal het bestuur activiteiten stimuleren van de leden van Rotary Club Alphen aan den Rijn t.b.v. (een) maatschappelijk(e) doel(en). Nadere afspraken zijn gemaakt met het bestuur van RA betreffende het Beleidsplan en besluitvormingstraject. Zie voor het Beleidsplan de website van Rotary Club Alphen aan den Rijn

– sectie ANBI. Bestuurders genieten voor hun werkzaamheden geen beloning.

Geldmiddelen

Financiële middelen worden verkregen van de leden van Rotary Club Alphen aan den Rijn en via fondswerving. Verwezen wordt naar de financiële verantwoording.

Aanvragen voor ondersteuning worden door het bestuur besproken en getoetst aan de geformuleerde uitgangspunten/statuten. Indien tot (financiële) ondersteuning is besloten, wordt daarvan bij clubzaken mededeling gedaan. Voor een overzicht van de toegekende bijdragen wordt verwezen naar de financiële verantwoording.

Activiteiten

Oranjeontbijt

Na twee jaar geen Oranjeontbijt vanwege Corona is er weer een Oranjeontbijt georganiseerd. Dit jaar is het ontbijt georganiseerd in restaurant Buurten & Zo. Onze gasten waren de vrijwilligers van de Alphense buurtcentra . De vrijwilligers waren enthousiast over de uitnodiging , het ontbijt was goed verzorgd en de locatie was prettig. Een bijkomend positief element is, dat Rotary ook hiermee het restaurant steunt, wat door Corona een moeilijke start heeft gehad.

NL Doet

Een aantal leden heeft geholpen bij de aanleg van een steiger bij de Brongaard.

Rijden voor de Zonnebloem naar de musical de Schone van Boskoop

Een aantal rotary leden heeft ouderen en minder validen naar de musical de Schone van Boskoop gereden.

Donaties

-

Stichting Geldzorg

-

Ik kook voor jou

-

Stichting Veteranencentrum de Oude Stomp.

-

Stichting 800 jaar Boskoop ( de Schone van Boskoop)

Donaties uit bestaande reserves en voorzieningen

-

Stichting Hospice

-

Oratoriumvereniging

Benefietconcert Oekraïne.

In zeer korte tijd is er een benefietconcert georganiseerd voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Communityservice heeft samen met de leden van de organisatie van dit concert keuzes gemaakt waar de opbrengst aan besteed wordt.

-Stichting Breath for Kids.

-Stichting Slimm.

- sensorisch speelgoed voor Ipse de Bruggen.

- inrichting noodopvang Noorderkeerking.

Er is nog een gedeelte van het geld over wat nog een bestemming gaat krijgen

Voor de (verdere) bestedingen gedurende dit boekjaar wordt verwezen naar onderstaand financiële

verslag.

Stichting Community Service RC Alphen aan den Rijn

Clubjaar 2021 - 2022

 

 

 

Resultatenrekening

 

 

 

ONTVANGSTEN:

Donaties door RC Alphen

3.700

Ontvangsten uit fundraising acties

10.641

Diverse opbrengsten

20

Totaal ontvangsten

14.361

 

 

UITGAVEN:

Voorziening projecten voor Oekraïne

5.525

Uitkeringen aan goede doelen

6.850

Kosten service acties

1.061

Diverse kosten

83

Totaal uitgaven

13.519

 

 

Resultaat:

842

 

 

 

 

Stichting Community Service RC Alphen aan den Rijn

Clubjaar 2021 - 2022

 

 

 

BALANS

 

 

 

ACTIVA:

30-6-2022

Liquide middelen

22.919

 

 

Totaal activa

22.919

 

 

PASSIVA:

30-6-2022

Resultaat lopend jaar

842

Reserves tbv goede doelen

10.341

Reserves tbv geoormerkte doelen

11.729

 

 

Overlopende passiva

7

 

 

Totaal passiva

22.919

Alphen aan den Rijn, oktober 2022

Secretaris