De Vision Studie

ROTARY 100 JAAR: Stilstand of vernieuwing?

Met het eeuwfeest van Rotary voor de boeg heeft een groep van betrokken Rotarians in 2004 een studie verricht naar de positie en de mogelijkheden van Rotary in Nederland. De inzichten uit deze studie en het vervolg dat er in onze club aan gegeven is hebben hun waarde behouden in 2004-2005. In het navolgende een samenvatting.

Een centraal element in de Visie Studie, die het motto heeft ‘samen voor de ander’, is het herdefiniëren/actualiseren van de Vocational Service. Daar worden krachtige aanbevelingen voor gedaan. De kracht van Rotary in deze tijd is gelegen in het feit dat we elkaar ontmoeten als beroepsbeoefenaars. De maatschappelijke relevantie van Rotary kan versterkt en beter zichtbaar gemaakt worden als de Vocational Service tot een speerpunt wordt gemaakt.

In het rapport worden verder aanbevelingen gedaan op het gebied van het bestaansrecht en de identiteit van Rotary, over de (interne en externe) communicatie en over de organisatie als vrije associatie van clubs.

Avonden van Zes

Vooruitlopend op de bespreking van het rapport hebben we in onze club in de Avonden van Zes over de relevantie en de toekomst van Rotary gediscussieerd.

De Vision Commissie 2003-2004 bestaande uit Maartje van Westerop, Piet Witteman en Willem Bijleveld hebben als leidraad voor de Avonden een aantal vragen geformuleerd.

1.

Zijn de huidige missie en doelen van Rotary anno 2004/2005 relevant?

2.

Welke leden willen we aantrekken bij de Rotary, m.a.w. wat is de doelgroep van Rotary?

3.

Wat hebben we nodig van de Rotary-organisatie om goed te functioneren?

De vragen hebben tot levendige discussies geleid. De reacties van de verschillende Avonden van Zes waren even uitgebreid als gevarieerd. Eén groep heeft zelfs een uitgebreide enquête gehouden onder de jongere leden van onze club. Gezien het belang hiervan voor ons allen is deze enquête als bijlage bijgevoegd.

Resultaten van activiteiten van de Avonden van Zes

Als opmerking van algemene aard noteerden we het volgende:

“Rotary brengt een groot aantal mensen van niveau bij elkaar die zich willen inzetten voor de maatschappij, gedachten uitwisselen over allerlei problemen ook die van

levensbeschouwelijke of politieke aard en het daarover niet eens hoeven te worden. Deze inzet, ervaring en discussie houdt in een verrijking van de leden zelf en van diegene waarvoor Rotary zich sterk maakt.”

1.

Zijn de huidige missie en doelen van Rotary anno 2004/2005 relevant?

In geen enkele Avond van Zes werd hier aan getwijfeld. Wel werd hier twijfel uitgesproken over de uitgangspunten van het Vision Rapport. De samenstellers van het rapport hanteren de premisse dat het imago van Rotary voor verbetering vatbaar is. Citaat uit het rapport: ‘De ‘buitenwereld’ is onbekend met Rotary danwel heeft geen onverdeeld positief beeld van de

organisatie’. De tegenvraag werd opgeworpen: ‘is dit erg’ en er werd gesteld dat het op dit moment goed gaat met Rotary, in ieder geval veel beter dan 20 jaar geleden.

Is het imago van Rotary nu echt wel zo aan vernieuwing toe?

Ons inziens dient community service voornamelijk door de individuele rotarians plaats te vinden. Mocht daarvoor een richtlijn nodig zijn dan kan dat via zo'n federatie naar beneden gecommuniceerd worden. De individuele voorbeeld functie is de meest praktische en effectieve communicatie methode.

Waarom Rotary actief communiceren naar buiten? Het is toch geen algemeen product of dienst die door het publiek gekocht moet worden. Rotary is niets anders dan een menselijk handelen op een bepaalde manier. Hooguit incidenteel een artikel over ethisch zaken doen/handelen in de pers. Of zo nu en dan een publicatie over het welslagen van een goede doelen project.

Zoals gesteld in de inleiding: de reacties van de verschillende Avonden van Zes waren even uitgebreid als gevarieerd!

2.

Welke leden willen we aantrekken bij de Rotary, m.a.w. wat is de doelgroep van Rotary?

Mensen die zich verantwoordelijk voelen voor de wijze waarop in hun beroep(sgroep) gewerkt en gedacht wordt (4-way test) en die daaraan ook in de Rotary club-bijeenkomsten uiting willen geven, zodat het accent dan meer dan nu op het vocational aspect - dus ook op het beroepsleven komt te liggen wat wellicht meer niet-pensionado's naar de lunchbijeenkomsten trekt.

Het wordt belangrijk gevonden om het vocational bestuurslid zich meer te laten bemoeien met de programmering, niet alleen van de beroepspraatjes maar ook bijv. met de 5-minutenpraatjes, om zo interessante vocational thema's aan te dragen. Het bestuurslid vocational service van het lopende jaar zou hierover kunnen nadenken en zijn opvolger tijdig van suggesties kunnen voorzien.

Alleen enigszins elitaire beroepen is een slecht uitgangspunt. Het mogen allerlei beroepen zijn. Wel degelijk ook vertegenwoordigers uit de middenstand of vanuit kleine bedrijven.

Maar absolute voorwaarde is dat zij toonaangevend voor hun beroep of bedrijfstak zijn en dat zij gezien hun opstelling, karakter, optreden, enz. passen in Rotary. Wat is Rotary: ethisch zaken doen en dat persoonlijk ook uitdragen. Verder moet je bij voorbaat de indruk hebben dat zo iemand zich binnen de club thuis kan gaan voelen.

Beter een toonaangevend actief jonger lid onder de top, dan een topfunctionaris die nauwelijks attendance heeft. Liever een club van 80 leden met een gezonde samenstelling dan 115 leden, waarvan de helft nooit komt. Als oudste club zijn wij verplicht om nieuwkomende Amsterdamse prominenten, die in Rotary zouden passen (burgemeeester, enz.), voor een

lidmaatschap uit te nodigen.

Aanbevelingen

Aannamebeleid

·

Leg de lat hoog bij de werving van nieuwe leden

·

Wees flexibel met leeftijdsgrens: hoe ouder, hoe prominenter

·

Geef nieuwe leden een ‘mentor’

·

Suggesties van beroepen waarvoor een vertegenwoordiger gezocht zou moeten worden: een headhunter, jonge juristen, een uitgever, meer vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven.

Profilering

·

Draag onze prominentie uit: de unieke samenballing van kennis en ervaring, met de

·

bijbehorende diversiteit en het hoge niveau

·

Profileer dit unique selling point van de club

·

Voer een selectief beleid ten aanzien van benadering van kandidaatleden om de prominentie in stand te houden

Jongeren

·

Geef jongeren ‘status’

·

Betrek jongeren van meet af aan bij projecten

·

Geef aandacht aan projecten waarbij een activiteit vereist is

·

Geef aandacht bij het benaderen van jonge kandidaten aan:

·

.de beschikbaarheid qua tijd

·

.motivatie om lid te worden

·

.bereidheid tot een actieve bijdrage

·

.kwaliteit

·

.diversiteit (beroepen, geslacht)

3.

Wat hebben we nodig van de Rotary-organisatie om goed te functioneren?

De Avonden van Zes die gediscussieerd hebben over de organisatiestructuur zijn unaniem van mening dat de eenvoudigste structuur de beste is. Uitsluitend Rotary Clubs verenigd in één Nederlandse Federatie lijkt ons niet gek en zeer praktisch. Daarnaast kan voor bepaalde projecten een soort landelijk Interadam overleg plaats vinden.