Voorwaarden

Openbare deel:
Gebruikersvoorwaarden en copyright statement

RAN respecteert de privacy van personen wiens persoonsgegevens door haar worden verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens. RAN leeft de geldende wettelijke regelgeving AVG na.

In het publieke deel verzamelen en verwerken we geen persoonsgegevens.

Generated button

div_blue

Besloten deel:
Privacy statement

RAN treft organisatorische en technische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens en administratiegegevens alsmede om misbruik en verlies daarvan te voorkomen.

Generated button

div_blue