Sprekwetter

Skriuwer Hylke Speerstra yn programna Sprekwetter. Opbrengst foar wettertappunt yn Ghana