The Rotary Foundation (TRF)

Samenvatting

The Rotary Foundation (TRF) is de wereldwijde goede doelen organisatie van alle Rotary leden. Het is één van de grootste NGO’s ter wereld, zowel in termen van jaarlijkse begroting (meer dan US $ 180 mln. per jaar) als in termen van wereldwijde reikwijdte. TRF kan op wereldschaal projecten laten uitvoeren die een groot effect geven, zoals de bekende Polio-acties.

The Rotary Foundation maakt gebruik van het uitgebreide netwerk van Rotarians voor zowel het bijeenbrengen van fondsen als voor het uitvoeren van projecten. Vele Rotarians zijn actief om, verspreid over de wereld, allerlei serviceprojecten op te zetten en succesvol ten uitvoering te brengen.

Evenals veel Nederlanders bijdragen aan allerlei hulporganisaties, dragen Rotarians ook bij aan hun eigen goede doelen organisatie: The Rotary Foundation. Hierdoor wordt meer internationale hulpverlening mogelijk gemaakt.

De bijdragen vinden of rechtstreeks/persoonlijk, of via de Rotaryclub met een gezamenlijke jaardonatie plaats. Daarnaast kan TRF rekenen op grote bijdragen van co-financiers zoals de Bill & Melinda Gates Foundation. TRF is een erkend ANBI goed doel. De donaties kunnen daardoor in aanmerking komen voor aftrek bij de jaarlijkse belastingaangifte.

Historie / organisatie

The Rotary Foundation is in 1917 opgericht om Rotary naast de Vocational doelstelling ook een Service doelstelling te geven. Het motto ‘Doing Good in the World’.

Het doel is om Rotary International permanent te voorzien van (financiële) middelen om de service programma’s op te zetten en waar te kunnen maken. TRF is een ondersteunend onderdeel van RI met een eigen structuur.

Sedert het initiatief van Arch Klumph in 1917 ontwikkelde TRF zich geleidelijk tot de NGO die het nu is. Het ging er altijd om iets te betekenen voor de gemeenschap door gezamenlijke inzet van Rotarians.

Als algemene opvatting is daarbij altijd uitgegaan van het principe dat zij die financieel bijdragen aan TRF niet degenen behoren te zijn die kunnen profiteren van de TRF programma’s : ‘Service Above Self’.

Uit het eerste wereldwijde 3H (Health – Hunger – Humanity) programma in 1978 kwam ook het initiatief voort om Polio de wereld uit te helpen.

Ook in Nederland heeft TRF de fiscale ANBI-status en zijn de bijdragen aftrekbaar van de belasting.

Op wereldniveau stuurt de Trustee chair (meestal een Past RI president) met de Trustees TRF aan. Op districtsniveau zijn het de Gouverneur en de District TRF-commissie die de clubs in hun district informeren en inspireren, o.a. met nieuwsbrieven en seminars. Op clubniveau is het de clubvoorzitter met zijn TRF-commissaris, die de clubleden informeert en inspireert om de TRF te financieel te steunen en gebruik te maken van hun programma’s en mogelijkheden.

Geldstromen TRF

De inkomsten van The Rotary Foundation bestaan voornamelijk uit vrijwillige bijdragen van Rotarians en revenuen uit geïnvesteerd vermogen. Het EREY-initiatief (Every Rotarian, Every Year), waarmee een appèl gedaan wordt op elke Rotarian om US$ 100 per jaar aan de Foundation bij te dragen, vormt de belangrijkste pijler onder de fondsenwerving.

Veel Nederlandse clubs voldoen helaas bij lange na nog niet aan dit EREY-doel.

Binnen TRF zijn drie fondsen te onderscheiden die gelden beheren:

• Annual Programs Fund

• Endowment Fund

• Polio Plus Fund

Het Annual Programs Fund heeft als doel de programma’s van TRF financieel mogelijk te maken. De jaarlijkse bijdragen van clubs en individuen komen in dit fonds terecht. Deze bijdragen worden gedurende 3 jaar belegd en komen dan weer ter beschikking aan de Districten voor District Grants en Global Grants. De beleggingsopbrengsten in die drie jaar wordt o.a. aangewend om de operationele kosten die TRF zelf maakt te bestrijden.

Het Annual Programs Fund is een ‘doorstroomfonds’ omdat er géén vermogensopbouw plaats vindt, alle donaties worden besteed aan de verschillende projecten.

Het Endowment Fund betreft een fonds dat geoormerkt geld ontvangt, meestal in de vorm van legaten, opbrengsten van zgn. ‘private charitable trusts’ of speciale donaties. Het geld is bedoeld om gedurende langere tijd een bepaald, door de donateur benoemd, goed doel te ondersteunen.

Bijdragen aan het PF zijn meestal substantieel. De gedoneerde gelden worden ‘in eeuwigheid’ belegd. Met de opbrengsten van dit kapitaal wordt de hoofdsom tegen inflatie beschermd en het door de donateur aangegeven goede doel gesteund.

Met behulp van dit fonds wordt TRF in staat gesteld om langdurig nieuwe projecten te ondersteunen zonder dat die steun afhankelijk is van donaties in enig jaar.

Het Polioplus Fund heeft als doel het ondersteunen van de poliobestrijding. Bijdragen aan dit fonds (waaronder de Gates Challenge) worden geheel voor de poliobestrijding gebruikt. De tijdshorizon voor het gebruik van de gelden is kort.

Doneren aan “The Rotary Foundation”(TRF)

Je kan op verschillende manieren “geven” aan Rotary Foundation.

Je kan individueel of als club aan The Rotary Foundation (TRF) bijdragen. Als je individueel bijdraagt wordt die bijdrage steeds bijgehouden op de persoon.

Voor de onderscheiden doelen waar je kan bijdragen (individueel of club), zie de diverse pagina’s op de Rotary.org web site (inloggen in “myrotary”), w.o. https://www.rotary.org/myrotary/en/ways-give  en “ways to give” https://www.rotary.org/myrotary/en/document/10656, en het contributie formulier “Rotary Foundation Contribution form” (blz 1) https://www.rotary.org/myrotary/en/document/469 .

Hier is duidelijk te zien dat je als individu of als club heel specifiek de doelen kan aangeven waarvoor de donatie kan worden ingezet.

Maar, niet alle doelen leiden dan tot een bijdrage aan het (voor het District zo nuttige District Designated Fund (DDF), van waaruit het district Global Grants kan ondersteunen).

Bijdragen voor het Rotary Foundation Annual Fund, voor het lopende Rotary jaar (1 juli t/m 30 juni), moeten vóór 15 juni zijn overgemaakt naar de rekening van The Rotary Foundation in Europa storten (Deutsche Bank Düsseldorf)

IBAN: DE51 3007 0010 0255 0200 00

SWIFT/BIC: DEUTDEDDXXX.

Wat is Future Vision?

Het Future Vision Plan is sinds een aantal jaren het strategisch plan van de Rotary Foundation ter ondersteuning van humanitaire en educatieve projecten van clubs en districten.

Grants

In het kader van Future Vision stelt de Foundation twee soorten “grants” ter beschikking: District Grants en Global Grants.

Global Outlook, a Rotarian’s guide to the new foundation grants

District grants

District grants zijn block grants die clubs en districten in staat stellen om kleinere projecten te ondersteunen in de eigen gemeenschap en in het buitenland. Districten kunnen eenmaal per jaar bij TRF een District Grant tot een bedrag van max 50% van hun District Designated Fund (DDF) aanvragen. In een dergelijke aanvraag worden meerdere kleine projecten ingediend door clubs gecombineerd.

Het district beheert de middelen namens TRF en besteedt deze aan door de club of het district gesponsorde activiteiten, waaronder Vocational Training Teams, studiebeurzen en humanitaire projecten, mits ze passen binnen de missie van de Foundation.

Global grants

Global grants bieden de mogelijkheid om deel te nemen aan strategisch activiteiten gericht op een of meerdere focusgebieden. Met deze grants worden grote, internationale humanitaire projecten gefinancierd, alsmede Vocational Training Teams, en studiebeurzen die duurzame, meetbare resultaten opleveren in één of meer van de focusgebieden. Activiteiten kunnen individueel of gecombineerd uitgevoerd worden - met één grant kan bijvoorbeeld een Vocational Training Team gefinancierd worden en tegelijkertijd een humanitair project dat daarmee verband houdt. Voor een projectvoorstel dat aan de vereisten voldoet kan zowel een bijdrage van het district (DDF) als van TRF (global grant) worden verkregen.

Global grants moeten gesponsord worden door twee clubs of districten: een host partner in het land waar de activiteit plaatsvindt en een internationale partner buiten dat land.

Het is sterk aan te raden om eerst met de District Rotary Foundation Commissie te overleggen voordat je met de aanvraag van een Global Grant begint. De commissie kan u dan informeren over de verschillende mogelijkheden.

Focusgebieden

Alle projecten, studiebeurzen (scholarships), en Vocational Training Teams die gefinancierd worden door middel van Global Grants moeten gericht zijn op doelstellingen binnen één of meer van de zes focusgebieden, en substantiële, meetbare resultaten behalen:

Vrede en conflictbeheersing

Gezondheid van moeder en kind

Preventie en behandeling van ziekten

Basisonderwijs en alfabetisering

Water en sanitaire voorzieningen

Economische en sociale ontwikkeling

Voor meer informatie over Focusgebieden, zie “de Rotary Focusgebieden”.

Duurzaamheid

Global Grant projecten moeten duurzaam van aard zijn - dus blijvend resultaat hebben. Het is daarbij van belang dat er een dusdanige kennisoverdracht plaats vindt dat de lokale gemeenschap de bereikte resultaten adopteert en onderhoudt.

Er worden zoveel mogelijk mensen geholpen; het milieu en de lokale cultuur worden gerespecteerd en ‘grass roots’ organisaties zoals Rotary Community Corps worden erbij betrokken; er wordt inbreng gevraagd van de lokale gemeenschap en geleerde lessen worden doorgegeven.

Studiebeurzen (Scholarships)

Studiebeurzen kunnen door middel van District of Global grants gefinancierd worden. Voor District grants gelden geen beperkingen ten aanzien van het niveau van de studie (bachelor of master), noch voor de studieduur of -richting. Districten bepalen hun eigen criteria voor het selecteren van studenten, alsook het bedrag dat daarvoor beschikbaar wordt gesteld. Ook kunnen ze studenten steunen die aan lokale universiteiten studeren, aangezien er geen internationale eisen aan verbonden zijn.

Global grants ondersteunen internationale Masters opleidingen gerelateerd aan een focusgebied gedurende een periode van één tot vier jaar. Hieraan zijn kwalificatie voorwaarden verbonden. Als de officiële voertaal van het lesgevend instituut een andere is dan de moedertaal van de student, moet ook een door de Foundation goedgekeurde taaltoets met goed gevolg zijn afgelegd.

Vocational Training Teams

Vocational Training Teams kunnen door middel van District of Global grants gefinancierd worden. Voor teams die gefinancierd worden door District grants gelden in principe geen beperkingen ten aanzien van leeftijd van de deelnemers of duur van de uitwisseling. Met Global Grants worden teams gefinancierd die naar het buitenland gaan om problemen op te lossen of te leren hoe problemen opgelost kunnen worden in een of meer focusgebieden. Een team bestaat uit tenminste vier leden: een Rotarian als teamleider en drie niet-Rotarians. Er gelden geen beperkingen ten aanzien van het maximum aantal teamleden of de leeftijd van de deelnemers, maar alle teamleden dienen wél over relevante beroepsvaardigheden en ervaring te beschikken.

Teams kunnen training geven of training volgen op verschillende locaties: universiteiten, ziekenhuizen en bedrijven. Ook kunnen ze op verschillende plaatsen worden ondergebracht: thuis bij andere Rotarians, in studentenhuizen of in hotels. Er gelden geen beperkingen voor de duur van de trainingen en er mag meer dan één team met ondersteuning van één grant uitgezonden worden. De kosten voor het inzetten van training teams moeten tenminste $30.000 bedragen.

Kwalificatie en Stewardship

Waar districten aan moeten voldoen

Voor deelname aan District en Global Grants moeten districten ieder jaar een kwalificatieprocedure online doorlopen, waarmee ze zich verbinden de richtlijnen na te leven en te implementeren aangaande financieel stewardship, zoals vastgelegd in het district Memorandum Of Understanding. Districten moeten ook een Rotary Foundation “Grant Management Seminar” organiseren als onderdeel van het kwalificatieproces voor clubs. Het district is verantwoordelijk voor zorgvuldig stewardship van Foundation gelden.

Waar clubs aan moeten voldoen

Om in aanmerking te komen voor fondsen uit Grants moeten Clubs in District 1550 ieder jaar een kwalificatieprocedure doorlopen. Daartoe moeten één of meer leden van de Club het district Rotary Foundation Grant Management Seminar volgen, en het club Memorandum of Understanding ondertekenen en naleven.

Club qualification and memorandum of understanding documenten >

Procedure voor aanvragen Grant

Alle aanvragen voor Global grants worden (on-line) gedaan via https://www.rotary.org/myrotary/ . Hierover krijgt u nadere informatie tijdens de kwalificatie van de club en het TRF Seminar.” Het verdient overigens aanbeveling de draft van de aanvraag vooraf in het beschikbare model uit te werken en voor te leggen aan de Rotary Foundation Commissie van uw district. Zij kunnen u dan adviseren over verbeteringen en aanvullingen om de kans op toewijzing te verhogen.

Aanvragen voor een deel van de District Grant kunnen, één keer per jaar, alléén gedaan worden na ontvangst van een oproep daartoe door de District Gouverneur en District Foundation Commissie.

Een serie “screenshots” voor de aanvraag kunt u vinden (na login) op:

Global Grant application Process (Feb '15)

Global grant application presentation

Meer informatie over grants in het kader van Future Vision kunt u vinden op www.rotary.org/grants. Daar vindt u ook vele mogelijkheden om on-line te trainen. Het is heel nuttig om u via https://www.rotary.org/en/news-features aan te melden voor diverse “Newsletters”, zoals “Giving & Grants”, en “Rotary Service”. NB. Voor ALLE Rotarians is verder de newsletter ”Training Talk“ aan te raden!

District Rotary Foundation Commissie (DRFC)

District Rotary Foundation Committee Chair (DRFCC)

Jan Weber (RC Zaltbommel)

omegahighlighter@wxs.nl

Grants Subcommittee & stewardship

Steven Kraaijeveld (RC Eindhoven-Veldhoven)

steven.kraaijeveld@gmail.com

Global Grants

Dries Aussems (RC Heerlen)

dries.aussems@telfort.nl

District Grants

Steven Kraaijeveld (RC Eindhoven-Veldhoven)

steven.kraaijeveld@gmail.com

Scholarships / Vocational Training Teams Subcommittee

Jan Eyck (RC Roermond-Maas en Roer)

eyck@wxs.nl

Polio Plus Subcommittee

Ellen van der Zweep (RC Elst Over-Betuwe)

info@bordercollieevents.nl