notulen assembly 2019

2019-20 Theme logo - Rotary Connects the World

District Assembly D1560

Datum: vrijdag 22 november 2019

Plaats: DokZuid te Apeldoorn.

Aangemeld waren 65 leden, waaronder het dagelijks bestuur o.l.v. DG Ries Schouten.

Verslag.

1.

Opening door DG Ries Schouten. Hij heet allen welkom.

2.

Mededelingen Gouverneur.

-

Het programma van vanmiddag wordt gewijzigd doordat de spreker zich heeft afgemeld i.v.m. een overlijden in zijn naaste omgeving. Het is niet gelukt om een andere spreker te vinden op zo’n korte termijn. I.p.v. de spreker zal de documentaire ‘inside Bills Brain’ vertoond worden.

-

Ries blikt terug op goed bezochte regio-avonden.

-

Hij roept op tot het invullen van een vacature bij het Rotary Magazine.

-

Hij meldt dat per 01-07-2020 er een vacature voor de Regio gouverneur zal zijn in regio 6.

-

Hij deelt mee dat het tijdschrift de Rotarian binnenkort ook digitaal te lezen zal zijn.

-

De RAN zal op korte termijn een welkom pakket voor nieuwe leden versturen.

-

De statuten en het H.H. reglement zijn vertaald in het Nederlands. De statuten zullen aan alle leden worden verstuurd.

3.

Toelichting eindafrekening 2018-2019.

Penningmeester Cees Hendrikse licht de eindafrekening toe.

Hij ontvangt een verdiend applaus.

Wim Bénard rapporteert over ‘zijn’ jaar. Hij noemt o.a. het oprichten van 2 nieuwe clubs. Verder waren er vele hoogtepunten. Hij dankt allen die met hem ervoor gezorgd hebben dat het een mooi jaar is geworden.

Ook Wim krijgt een verdiend applaus.

4.

Verslag Auditcommissie.

Gerard van Houweninge doet kort verslag. De vergadering gaat akkoord met de stukken en de toelichting en dechargeert de penningmeester, de DG, het Stichtingsbestuur en de Rotary Foundation voor het gevoerde beleid.

5.

Voorgang Financiën 2019-2020.

Penningmeester Cees Hendrikse licht de stukken toe. De vergadering is akkoord met de begroting.

6.

Presentatie concept begroting 2020-2021.

DGE Bert Jansen licht de toegezonden conceptbegroting toe met name op de punten waar afgeweken wordt van die van het lopende jaar. De vergadering is akkoord met deze begroting.

7.

Informatie TRF.

Peter Weda (als voorzitter van de District commissie TRF) meldt dat er 11 District Grants zijn toegekend. RoFo-commisarissen kunnen op 07-04-2020 de MOU weer ondertekenen. 18 aanvragen voor District Grants zijn nu ingediend. Tevens zijn 4 Global Grants aangevraagd. De TRF commissie stimuleert clubs en leden om te voldoen aan de informele rotary afspraak: een jaarlijkse bijdrage van (EREY) $100,- .

De website is geactualiseerd. Er zijn 2 vacatures als lid TRF commissie.

RC Neede heeft dit jaar het meest gedoneerd per lid en ontvangt een certificaat en een applaus.

8.

Rapportage COL.

Peter Weda, districtsvertegenwoordiger voor COL en COR rapporteert over de ontwikkelingen, zoals de in het Nederlands vertaalde statuten.

Voor de COR heeft hij samen met Wim Bénard 30 resoluties mogen beoordelen.

9.

Voorstel Wim Bénard als plaatsvervanger Peter Weda.

Wim krijgt een applaus. Hij zal Peter opvolgen als COL representant.

10.

DGN voorstellen.

Marja van Rheenen (RC Epe) stelt zich voor en ontvangt eveneens applaus.

11.

Rondvraag.

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

12.

Sluiting door Ries Schouten.

De documentaire ‘inside Bill’s Brain’ wordt vertoond.

27-11-2019/AO