© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Jaarplan 2022 - 2023

Hierbij het jaarplan van District 1560. Dit jaarplan bevat informatie over activiteiten binnen ons district voor het komende jaar. Het jaarplan is bedoeld als kapstok voor het districtsteam, de districtscommissies en voor de clubs in het district. Wat willen we het komende jaar met elkaar bereiken en waarop mogen we elkaar aanspreken?

Graag hoor ik waar wij als district staf jullie club mee kunnen faciliteren.

Het Jaarthema 2022-2023

RI-President 2022-2023 is Jennifer E. Jones, is lid van Rotary Club of Windsor-Roseland, Ontario, Canada en is de eerste vrouwelijke president van Rotary.

Zij heeft als jaarthema gekozen “IMAGINE ROTARY”.

Een heel inspirerend thema waar je alles én meer in kwijt kunt!

We kunnen het vertalen en op onszelf betrekken als:

“Veronderstel dat…….”?

Als Rotarian kun je het verschil maken op diverse manieren. Bijvoorbeeld door actief deel te nemen aan lokale, nationale én internationale projecten.

Om te helpen, inspireren,
te begeleiden

 

Door kennis en kunde beschikbaar te stellen om anderen te helpen

 

Participeren in de strijd tegen de wereldwijde plastic-vervuiling

 

Door te doneren aan een van de grootse NGO`s ter wereld met

 

Zeven areas of focus.

Rotary International vraagt aan elk lid een “vrijwillige” bijdrage van $ 100,-- p.j. O.b.v. moreel lidmaatschap zou dit geen vraag hoeven te zijn.

Dit hoort bij TROTS zijn én deel uitmaken van de Rotary International!

Natuurlijk ondersteunen we financieel jaar in jaar uit goede doelen. Echter onze grootste kracht is de enorme reikwijdte van het netwerk, het belangeloos inzetten van onze kennis én vakkennis. Deuren openen, iets voor elkaar krijgen, en handen uit de mouwen.

Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving

Tegelijkertijd verandert Rotary ook ons eigen leven. Rotary levert je toegang tot een wereldwijd netwerk waar je altijd en overal welkom bent. Het levert je vriendschappen op waar je lief en leed mee deelt. Het levert je kennis en inzichten op waar je voorheen geen idee van had. Rotary biedt je mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling, groei en leiderschap. En nog zoveel meer: succesvolle fundraising, een mooi serviceproject en het genereren van voldoening bij alle betrokkenen.

Stel dat je bij elke actie die je doet, elke beslissing die je neemt, persoonlijk of als club, jezelf de vraag stelt: Wie kan ik meenemen? We creëren beweging, drukte en bedrijvigheid in de samenleving. Mensen enthousiast maken voor Rotary en wordt dan eenvoudig. Delen is vermenigvuldigen!

Ons ledental laten groeien wordt dan “speels”!

 

Als Gouverneur ben ik blij én enthousiast om aan dit jaarthema een bijdrage te mogen leveren. In tijden van wereldwijde turbulentie ligt er een grote uitdaging én een taak voor alle leden om met energie de clubs te laten stralen. Ik kijk uit naar inspirerende ontmoetingen en wens iedereen een ongelooflijk mooi Rotaryjaar toe.

Het Dagelijks Bestuur en het Districtsteam staan ten dienste van de clubs

Rotary kenmerkt zich door de platte organisatiestructuur: hiërarchisch vallen de clubs rechtstreeks onder Rotary International.

De districten zijn er om de communicatie tussen Rotary International en de clubs te vergemakkelijken en om de clubs te faciliteren, te inspireren, te activeren en te stimuleren het gedachtegoed van Rotary uit te dragen. Dat betekent dus niet alleen behulpzaam zijn bij allerlei administratieve vragen, maar ook het leveren van kennis over Rotary, zodat clubs optimaal kunnen presteren en gebruik kunnen maken van alle programma’s die Rotary te bieden heeft.

De gouverneur mag leidinggeven aan het dagelijks bestuur en het districtsteam, is het gezicht en de spreekbuis van Rotary International naar de clubs en terug. De gouverneur mag gedurende 1 Rotaryjaar de ambassadeur zijn in het District en treedt op als verbinder.

De Assistent-Gouverneurs (AG’s)
Ons district kent 69 clubs, opgesplitst in 6 regio’s. Elke regio heeft haar eigen AG. De zittingstermijn van een AG is 3 jaar en kan daarna met 3 jaar worden verlengd. Om de meerjarige banden te versterken en het onderlinge vertrouwen te vergroten bezoekt de AG minimaal 1x per jaar de clubs in zijn/haar regio. Dat kan per club plaats vinden of een aantal clubs samen op ‘’en locatie of digitaal. De AG inventariseert welke voorkeuren er zijn in zijn/haar regio.

De AG is het eerste aanspreekpunt voor de clubs in de regio bij vragen, problemen, bij projecten die speciale aandacht vragen, bij onderlinge samenwerkingen, kennisdeling, etc.

Verder bevorderen de AG’s het onderlinge contact van clubs en clubbesturen door het organiseren van regio-evenementen.

Zij organiseren Regionale Bestuurs Contacten (RBC’s). Verder organiseren zij samen met de gouverneur themabijeenkomsten voor alle geïnteresseerde Rotarian die iets meer wil weten van een bepaald thema of die gewoon connectie wil maken met andere Rotarians uit de regio.

Clubvoorzitters en inkomend clubvoorzitters hebben daarnaast nauwe contacten met de AG’s door trainingsprogramma’s als de (Pre-) PETS.

Contacten via WhatsApp groepen maken dat er gemakkelijk en snel informatie kan worden uitgewisseld. De AG’s hebben elkaar onderling als klankbord en maken deel uit van het districtsteam en zijn aanwezig bij de DB vergaderingen.


Het team van AG’s ziet er in 2022-2023 als volgt uit:

Regio 1: Henk-Jan Kamphuis (Oldebroek-Elburg)

Plannen AG regio 1

Clubs bezoeken;

Themabijeenkomsten organiseren met diverse doelgroepen;

Voorbereiden pre PETS en PETS;

Clubs ondersteunen waar mogelijk.

Voor groter plaatje en clubs KLIK HIER


Regio 2: Harpert Wouters (Arnhem-IJssel)

Plannen AG regio 2

Clubs bezoeken;

Ontbijtsessies met voorzitters

PrePETS en PETS mede organiseren;

Project regio Arnhem meehelpen organiseren

Onderzoeken of een groot project voor het hele district 1560 mogelijk is.

Voor groter plaatje en clubs KLIK HIERRegio 3: Rob de Nooy (Wageningen-Bergpoort)

Plannen AG regio 3

Clubs bezoeken en ondersteunen;

PrePETS en PETS mede organiseren;

Ondersteunen acties m.b.t. het werven van nieuwe leden;

Regio bijeenkomsten organiseren.

Voor groter plaatje en clubs KLIK HIER


Regio 4: Tineke Hilgenga (Bergh)

Plannen AG regio 4

Voor december 2021 proberen alle clubs te bezoeken,

Jubilea (ook de gemiste en in te halen) en andere belangrijke gelegenheden in kaart brengen en proberen hieraan alsnog een feestelijk Rotary tintje te geven

Gezellige Pre-PETS eind oktober begin november organiseren

RBC’s weer vorm en inhoud geven,

De onderlinge band en vriendschap tussen de clubs in de regio bevorderen, aanhalen, verbeteren en /of versterken,

Inventariseren of er interesse is voor een gezamenlijk regio 4 project en hier indien ja proberen vorm aan te geven,

Shelterbox, Rotaplast, End Polio Now op een gepaste wijze (persoonlijke ervaringen) onder de aandacht brengen bij de diverse clubs,

Inventariseren of er interesse is binnen de clubs voor een internationale kortdurende uitwisseling (Family to family oid).

Voor groter plaatje en clubs KLIK HIER


Regio 5: Tonny Grimberg (Almelo)

Plannen AG regio 5

Opstarten “new-normaal” voor clubs;

Sessie met de voorzitters (Zoom of Life);

PrePETS t.b.v. inkomend voorzitters organiseren op centrale locatie;

Regio bijeenkomsten met club bestuursleden organiseren;

Nieuwe leden sessies: vernieuwen en opstarten;

Samenwerking regio 5 + regio 6;

Promotie deelname RLI-training;

Bevorderen samenwerking tussen clubs;

Stimuleren TRF;

Zoeken opvolger.

Voor groter plaatje en clubs KLIK HIERRegio 6: Ruud Morssinkhof (Twente-Zuid)

Plannen AG regio 6

Het komend jaar zal de inzet zijn op verdere verbinding en samenwerken tussen de clubs binnen Regio 6.

Het initiëren van uitwisseling programma doelstellingen Community Services tussen de clubs waardoor er mogelijk gezamenlijke projecten worden gerealiseerd.

Stimuleren van RLI-training voor vooral de nieuwe leden binnen de clubs.
Voorbereiden de pré PETS

Clubs ondersteunen bij samenwerking met andere clubs;

Delen van de diverse acties in de regio.

Voor groter plaatje en clubs KLIK HIER

Clubbezoeken 2.0
In ons district is het niet meer gebruikelijk dat ieder jaar elke club fysiek wordt bezocht door de Gouverneur (DG), samen met de AG. Daarvoor in de plaats waren er per regio Inspiratiebijeenkomsten. Afgelopen jaar heeft de gouverneur de besturen van de clubs digitaal bezocht.

Covid-19 heeft ons doen inzien dat dat best leuker, vlotter, efficiënter en effectiever en inspirerender kan. De ene club zal nog steeds graag met een DG in gesprek gaan tijdens een reguliere clubavond, de andere club presenteert zich misschien veel liever op zijn best tijdens een service- of fundraiseproject.

In elk geval mag het een leuke happening zijn waar nieuwe energie van komt. Tijd dus om het fenomeen clubbezoeken te transformeren naar maatwerk.

Vanaf komend jaar worden de clubbezoeken als volgt ingericht:
De DG en AG hebben samen minimaal 1x per jaar een ontmoeting met alle clubbesturen. Het streven is deze gesprekken jaarlijks te laten plaatsvinden tussen september en januari.

De AG neemt contact op met de clubsecretaris om een datum te plannen;

Persoonlijk: De AG bezoekt jaarlijks persoonlijk alle clubs in zijn/haar regio.

De AG neemt contact op met de clubsecretaris om een datum in te plannen;

Daarnaast is de DG gedurende het hele jaar beschikbaar voor ceremoniële taken en het bezoeken van clubprojecten zoals fundraise-evenementen en serviceprojecten.

Diversity, Equity and Inclusion

Rotary International heeft zich tot doel gesteld de organisatie meer in te richten naar het DEI principe. Clubs en districten wordt gevraagd aandacht te besteden aan de diversiteit van het ledenbestand, de gelijkwaardigheid van alle huidige en potentiële leden en hun inclusiviteit. Als daar iets voor moet veranderen moeten we het ons wel eerst realiseren. Belangrijk is dat we er van uitgaan dat iedereen welkom is bij Rotary, ongeacht hun etniciteit, ras, kleur, capaciteiten, religie, sociaal economische status, cultuur, sexuele geaardheid en genderidentiteit. We moeten ons niet beperken tot de geijkte kwalificaties maar iedereen waarderen voor zijn of haar inbreng, hoe verschillend ook.

District Jeugd Commissie (DJC)
De District Jeugd Commissaris (DJC) is verantwoordelijk voor o.a. de implementatie van het jeugd uitwisselingsbeleid en -programma’s in het district. Dit zijn alle programma’s die ondersteund worden door de landelijke commissie, de MDJC;

Short Term Exchange Program
Family to Family
Camps & Tours
NGSE, New Generation Service Exchange
Long Term Exchange Program

Jaaruitwisselingen
De District Jeugd Commissaris heeft een stimulerende, informerende en coördinerende rol wat betreft deze jeugdactiviteiten. Om de verschillende jeugduitwisselingsprogramma's van Rotary goed te laten verlopen is in NL gekozen voor een samenwerking tussen de zeven districten in een landelijke commissie, de MDJC. De DJC’s hebben zitting in het algemeen bestuur van de MDJC. De MDJC kent bovendien een voorzitter, secretaris en penningmeester, die samen het dagelijks bestuur vormen. De districtsorganisatie volgt de regionale indeling met de DJC als voorzitter van de districtsjeugdcommissie en de leden bestaande uit de RJC's, per regio in het district. De RJC heeft rechtstreeks contact met de CJC's in zijn/haar regio en verzorgt, samen met de DJC, jaarlijks een tweetal overlegmomenten in de regio.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Patty van Vierzen: DJC1560@rotaryyep.nl


Rotaract

Rotaract is sinds 2021-2022 een integraal onderdeel van de Rotary familie. Deze club voor jongvolwassenen vanaf 18 jaar die werkend of studeren zetten zich actief in voor de maatschappij; daarbij hun grenzen verleggend. Enerzijds betekent dit dat goede doelen in binnen en buitenland worden ondersteund. Vaak zijn deze doelen groepen mensen die het minder getroffen hebben en die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Anderzijds zijn de leden van Rotaract actief bij het ondersteunen van regionale én landelijke Rotarydoelen. Verder ontwikkelen de leden zich door het organiseren projecten en het volgen van trainingen, workshops. Zo zijn er veel leermomenten en doen Rotaracters ervaring op.

Clubs in district 1560

Almelo
Website: http://www.rotaractalmelo.nl

Apeldoorn
Website: http://www.rotaractapeldoorn.nl

Arnhem
Website: https://www.facebook.com/Rotaract-Arnhem-Centrum-1908474026073794

Deventer
Website: http://www.rotaractdeventer.nl

Hengelo-Enschede
Website: http://www.rotaractenschede.nl

Oldenzaal
Website: https://www.rotaractoldenzaal.nl/

Zuid-Veluwe
Website: https://www.facebook.com/rotaractzuidveluwe1

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Hafsa Moalim hafsamoalim@gmail.com

Interact
EricDijkslag: edijkslag@xs4all.nl

Interact is een onderdeel van Rotary voor middelbare scholieren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar. Een prachtige manier om de kracht en waarde van Rotary over te brengen op de jongeren. RC Oldebroek-Elburg is in het proces van het oprichten van een Interactclub.

Een Rotaryclub werkt als sponsorclub samen met een school waarbinnen de Rotaryclub via zijn netwerk en middels mentoren de Interactclub ondersteunt in het ontwikkelen van talenten, het in contact brengt met andere lagen van de maatschappij, leert evenementen te organiseren maar bovenal de jongeren laat ondervinden dat iets doen voor de maatschappij vanuit je hart je heel veel plezier brengt.

Er zijn op dit moment binnen D1560 geen Interactclubs actief. Het oprichten van een Interactclub is interessant voor Rotaryclubs omdat het veel jonge energie geeft in de club. Bovendien ontstaat er een ander beeld bij de jongeren over Rotary. Samenwerking tussen Rotarians en Interacters levert wederzijds meer begrip en voldoening op.

Last but not least “de jeugd heeft de toekomst”. Op Interact volgt Rotaract en op Rotaract volgt Rotary.

Interact kan als volwaardige invulling van de Maatschappelijke Dienst Tijd op de middelbare scholen zijn.

Een oproep aan alle clubs om te kijken of zij mogelijkheden zien om een Interactclub op te richten.

Interact Nederland heeft een eigen website www.interactnederland.nl.

 

 

100 jaar Rotary in Nederland

In 2023 bestaat Rotary 100 jaar in Nederland. De festiviteiten zullen o.a. bestaan uit een jubileum feest in Amsterdam (thuishaven van de eerste club in Nederland), een symposium in Utrecht (waar de tweede club werd opgericht), een emissie-loze estafette door alle districten en langs alle clubs en als eindpunt het aanplanten van een Rotary-bos op de grens van Zeeland en België in december 2023.


District commissie Internationale zaken ICC
In Nederland zijn er enkele Interland Commissies (ICC) actief nl: Nederland-Duitsland, Nederland-Indonesië, Nederland-Suriname en Nederland-Rusland. O.a. de ICC Nederland-België-Luxemburg is enige jaren geleden ter ziele gegaan.

Deze ICC commissies functioneren onafhankelijk van Rotary Internationaal maar kunnen wel service­projecten opzetten en samenwerken met de Rotary Foundation. Een doel kan zijn het versterken van vriendschap en intercultureel begrip tussen bewoners van die landen of/en het initiëren van gezamenlijke projecten.

De ICC Nederland-Duitsland heeft een lange historie (is opgericht in 1952) en heeft als doel: Stimuleren en bemiddelen in het leggen van contacten tussen Rotaryclubs. Als er Rotary­clubs zijn die een contactclub zoeken in Duitsland of Nederland dan wordt er contact opgenomen met het betreffende Districtsbestuurder met Internationaal in de portefeuille. Daarna worden de clubs met elkaar in contact gebracht, uiteindelijk is het aan de clubs of er een match is.

Clubs stimuleren in het benutten van mogelijkheden in/van Rotary.

Het bevorderen van bewustwording over bijdragen aan internationaal begrip.

Vanuit de Interland Commissie zijn er met name de laatste drie decennia tal van bijeenkomsten georganiseerd.

Aandachtspunten voor de komende jaren:

Actie ondernemen voor contacten in zuidelijke richting, district 1550 en 1810.

Samenwerking zoeken met nieuw opgerichte clubs in België en Luxemburg.

Bemiddeling en contacten onderhouden tussen beide landen.

Het optimaliseren van de vertegenwoordigingen in de commissie.

Internationale Zaken

Actiepunten voor een beter functioneren van Internationale Zaken:

Een commissie vormen met vertegenwoordiging vanuit alle districten in Nederland: Multi District Nederland.

Het inventariseren en actualiseren van Interland Commissies en internationale contact clubs.

Een goede communicatie naar districten en clubs.

Zichtbaar zijn op de club/ district website.

Het stimuleren van Nederlandse Rotaryclubs om proactief contacten te leggen met buitenlandse clubs.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Hans Nillesen drhansnillesen@gmail.com of Tineke Hilgenga 19Tineke56@gmail.com

 

 

Rotary Friendship Exchange

RFE is een uitwisseling programma van RI waaraan Rotarians en familieleden deel kunnen nemen. Het doel is fellowship, elkaars cultuur en land beter leren kennen. Ook het wederzijds begrip over de landsgrensen heen is hierbij een meerwaarde.

In 2018 zijn 7 rotarians uit ons district 1560 op bezoek geweest bij rotarians en hun familie in Mumbai, India, district 3141. Na een geweldig bezoek en het sluiten van vele vriendschappen zijn in 2019 de gastgezinnen uit Mumbai voor een tegen­bezoek ontvangen.

De ICC commissie overweegt een dergelijk initiatief richting Israel en de Westbank op basis van de bestaande contacten tussen twee Arnhemse RC’s en RC clubs in Jeruzalem en Ramallah.


District Commissie Oprichting Nieuwe Clubs (New Club Development Committee)

De commissie Oprichting Nieuwe Clubs heeft tot taak het identificeren van mogelijkheden om nieuwe clubs binnen het district op te richten, ontwikkelt daartoe een strategie en voert deze uit.

Dit omvat onder meer het begeleiden van de initiatiefnemers wat betreft de haal­baarheid van een mogelijke nieuwe club en van de beoogde clubfunctionarissen gedurende de eerste twee jaar van het bestaan van de club in oprichting en deze bijstaan waar mogelijk.

De Commissie assisteert ook bij het correct invullen van de papieren voorafgaande aan een mogelijke Charter.

In het algemeen en om teleurstellingen te voorkomen verdient het aanbeveling in een vroeg stadium met de Commissie ONC contact op te nemen. Mede vanwege corona zijn voor het laatst in 2018-2019 binnen ons District twee nieuwe clubs gecharterd.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Hans Nillesen drhansnillesen@gmail.com


Vocational Service in optima forma!

De lijfspreuk van Rotary luidt ‘Service above self’. Rotarians zijn ‘people of action’. We zetten ons in voor en met de samenleving. Lokaal, nationaal en internationaal. We zijn dienstbaar, ook vanuit ons beroep. Niet alleen door fondsenwerving, maar ook door het ter beschikking stellen van (vak) kennis, ervaring en tijd.

Dit is wat JobRotary biedt

JobRotary begeleidt en ondersteunt oudere werkzoekenden op weg naar nieuw werk. Dat is de missie van JobRotary. Met bevlogen Rotarians, dienstbaar vanuit hun beroep, eventueel gebruikmakend van hun netwerk.

Jouw Rotary club betekent veel. Ook voor JobRotary

JobRotary is ontstaan uit ondernemende Rotarians, die samen komen om zich belangeloos in te zetten voor mens en maatschappij. Daar past het begeleiden van werkzoekenden bij. Vooral omdat professionele hulp niet altijd toereikend en doeltreffend is voor oudere werkzoekenden. Vanwege de kennis over- en inzicht in de arbeidsmarkt, praktijkervaring en contacten binnen het eigen netwerk, het bedrijfsleven en non-profitorganisaties, zijn Rotaryleden/Rotarians de aangewezen mensen om werkzoekenden te begeleiden.

JobRotary = Vocational Service

JobRotary verdient landelijke dekking. Om zo elke oudere werkzoekende begeleiding te bieden. Hiervoor moet JobRotary nóg breder gedragen worden. Er doen momenteel 127 Rotaryclubs mee van de totaal 480 clubs. Dit betekent dat er nog véél meer Rotarians ingezet kunnen worden als begeleider/mentor. Hoe mooi zou het zijn als we kunnen zeggen dat alle Rotaryclubs ook JobRotaryclubs zijn? En er altijd een mogelijkheid is voor de werkzoekenden om kosteloos een beroep te kunnen doen op een JobRotary club? En dus iedere oudere werkzoekende kan rekenen op begeleiding door een Rotarylid. Vocational Service in optima forma!

Het breed dragen van JobRotary binnen Rotary Nederland biedt alleen maar voordelen: Door landelijke dekking meer bereik, professionele administratieve ondersteuning, website, uniformiteit, nationale bijdrage aan de maatschappij, samenwerking met andere landelijke partijen, waaronder UWV Werkbedrijf.

Districtsbijdrage Euro 2000,- per jaar voor de dekking van alle kosten.

De District functionaris VC kan participeren in het landelijke bestuur van JobRotary enerzijds en anderzijds fungeren als linking pin met de regio’s in hun district. Met ca. 300 geslaagde begeleidingen per jaar, kunnen wij dit aantal aanzienlijk verbeteren als alle clubs deelnemen en zodoende vormgeven aan VS in optima forma.


Districts Vocational Commissie

Binnen District 1560 kan de District Commissie Vocational Service de Vocational Officer bij zijn werk binnen de club ondersteunen.

Vocational Service wordt gezien als de kern van Rotary. Vocational Service heeft betrekking op de wijze van beroepsuitoefening (ethische normen). Rotarians worden uitgedaagd om vanuit hun beroepspraktijk dienstbaar te zijn aan de samenleving door hoge ethische normen te hanteren en te handelen vanuit ieders belang.

In de Rotary praktijk wordt het hanteren van ethische normen buiten de beroepspraktijk eveneens tot Vocational Service gerekend. Logisch, want het gaat om een levenshouding, die zowel in het werk als buiten het werk van toepassing is.

Vocational Service dragen we binnen onze clubs o.m. uit door morele dilemma’s aan de orde te stellen. Hiervoor is een aantal gereedschappen ontwikkeld; o.a. en in willekeurige volgorde:

The Four-Way Test
Beroepspraatje
Beroepsondervraging op ethische dilemma’s
Levensbericht
Toets je intuïtiespel
Job Rotary
RYLA
jaarlijkse themabijeenkomst van de districtscommissie Vocational Service voor het gehele district,

Voor verdere informatie hunt u terecht bij Janet Kuiper: 
janet.kuiper@planet.nl

 

 

Ryla 2023

RYLA is een Rotary-Rotaract activiteit waarbij jonge mensen van 20 tot 28 jaar die al minimaal één jaar een opleiding volgen of aan het begin van hun carrière staan.

Dit mogen kinderen van Rotarians of niet Rotarians zijn, Rotaracters, autochtone of allochtone jongeren, veelbelovende jongeren binnen uw bedrijf enz.

Vanwege de gebruikte materialen en het (individuele) programma is het RYLA weekend alleen voor Nederlandstaligen.

Zij worden gedurende een intensief weekend uitgedaagd om via inspanning en ontspanning hun persoonlijk leiderschap te ontdekken en te ontwikkelen.

RYLA vindt zijn oorsprong al vele jaren terug in Australië en Amerika.

Ook in 2023 gaan we in district 1560 de RYLA weer organiseren. De voorlopige planning is om dat in mei te doen, er is nog geen besluit genomen over de locatie.

In het programma krijgen deelnemers kennis over hoe keuze processen bij henzelf, bij een ander en in een groep verlopen en hoe je daarin kunt (bij)sturen.

Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van het Process Communication Model (PCM). Gedurende het weekend worden workshops aangeboden op het gebied van ‘Leiderschap’, ‘Conflicthantering’ en ‘Talentontwikkeling’. Deze verdiepen het zelfinzicht en bieden de deelnemers handvatten voor effectieve handeling.

In het programma wisselen workshops, (groeps)opdrachten en ,spelvormen elkaar af.

Het programma wordt gedragen door professionele trainers en assessoren. De RYLA is bedoeld voor enthousiaste jongeren van 18 tot en met 26 jaar

Kosten

We verwachten dat de kosten voor deelname aan de RYLA 2023 wederom ca. € 600,- per deelnemer zullen moeten worden waarvan € 500,- wordt gesponsord door de Rotary Club die de deelnemer aandraagt. Aan de deelnemers zelf wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 100,-

Bijdrage vanuit de ROTARY CLUBS

Ook in 2023 vragen wij van de clubs in het district om zich te committeren om gemotiveerde deelnemers op RYLA te wijzen en desgevraagd hun deelname te sponsoren.

RYLA-commissie

Jan van der Werff (vz)
Elly Reinders
Jan Aandewiel (penningmeester)
John-Melle Bokhorst
Hafsa Moalim


Districts Water Commissie

Rotary gelooft in de kracht van mensen en dienstbaar te zijn aan de samenleving door samen globale problemen te helpen oplossen. Dit doen we door onze expertises, netwerken en energie te bundelen rondom de 7 Areas of Focus. Water, Sanitation and Hygiene (WASH) is het focusgebied van deze watercommissie. Immers is Nederland en zeker ons district zich ervan bewust dat gezondheid, schoon water en kennis van watermanagement ons welvaart brengt en onze reputatie als waterland vormt.

De watercommissaris maakt deel uit van het Landelijk Platform Water, waarin alle districts-watercommissarissen participeren. Het doel van dit platform is om elkaar te informeren over lokale activiteiten op het gebied van water en sanitatie en zo meer clubs bij dergelijke activiteiten te betrekken.

Een doel op korte termijn is om een landelijke inventarisatie op te zetten van alle WASHactiviteiten van alle clubs in Nederland. Een belangrijke reden hiervoor is dat clubs veelal aan willen haken bij bestaande projecten, maar niet de daarvoor benodigde informatie hebben.

De commissie informeert en stimuleert clubs in het district om WASH-projecten te financieren en zo mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden van bijdragen van het district en/of de Rotary Foundation. Zij doet dit door promotie bij regiomarkten, clubbezoeken en het verstrekken van informatiemateriaal.

Voor verdere informatie kunt u (voorlopig): Wim Gerards


Districts Leden Commissie

1) Doelstelling van de DLC (Districts Leden Commissie):

De DLC stelt zich ten doel om de clubs via hun eigen CLC (Club Leden Commissie) te ondersteunen bij:

-

het behouden van leden

-

het werven van nieuwe leden

-

het begeleiden van nieuwe leden

-

het opleiden van leden

-

het toetsen van ledentevredenheid

-

het bevorderen van het binden van leden (via invloed op activiteiten +
projecten + PR).

2) Thema’s die daarbij aan de orde komen zijn:

-

hindernissen (wat weerhoudt potentiële leden om lid te worden?)

-

wat te doen voorafgaand aan werving? (wie/wat ben je als club, health check)

-

succesvolle strategieën (hoe maak je jezelf als club aantrekkelijker?)

-

opties voor flexibiliteit (clubs hebben veel en grote vrijheden!)

-

nieuwe vormen van lidmaatschap

-

nieuwe vormen van lidmaatschap

-

wat zoeken en verwachten potentiële (jongere-) leden

3) Wegen waarlangs ondersteuning wordt geboden:

-

informatieverstrekking via mail door de DLC, al of niet op verzoek van de CLC

-

clubbezoek op verzoek van de CLC

-

in voorkomende gevallen inhoudelijke bijdragen aan RBC’s

-

ingeval meerdere voorzitters van CLC’s dit wensen één of meerdere gezamenlijke bijeenkomsten/seminars

Voor informatie kunt u terecht bij H. van het Erve: henri@sternadvies.nl

Rotary Leer Instituut

Ons district heeft zich in 2017 aangesloten bij de stichting RLI-Nederland. Het RLI heeft vanaf 2022 een volledig nieuw hybride programma. Dit inspirerende programma geeft inzicht in alle aspecten van Rotary, de verschillende Avenues én nog veel meer. De cursus is bedoeld voor alle Rotarians die binnen hun eigen club aan de slag willen met ontwikkelpunten, nieuwe ideeën, verbeterpunten én voor hen die zich graag willen gaan inzetten op district of landelijk niveau.

Het programma wordt jaarlijks aangeboden; het districtsbestuur vindt de cursus belangrijk en heeft er een bedrag voor beschikbaar gesteld.

Info https://www.rotary-rli.nl/ én henri@sternadvies.nl

 

 


Districts
Rotary Foundation Commissie

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

Ruim 100 jaar geleden, in 1917, is de Rotary Foundation opgericht door Arch Klumph, de 6de president van Rotary International. Hij nam het initiatief om schenkingen van mede-Rotarians te accepteren en reserves op te bouwen voor de missie “doing good in the world”. Dankszij dit initiatief kunnen nu en ook in de toekomst Rotarians ondersteund worden bij het realiseren van goede doelen gericht op het verbeteren van het perspectief van mensen op hun toekomst.

De District TRF commissie wil dit internationale karakter van Rotary meer onder de aandacht brengen van de Rotaryclubs in District 1560. Een bijdrage aan TRF is een uiting van solidariteit en van verbondenheid om de internationale ambities van Rotary te ondersteunen. Samen kunnen we veel meer!

Als District TRF commissie stellen we als doel om de leden van Rotary te inspireren en informeren over TRF en de 7 focusgebieden.

De mogelijkheid tot het aanvragen van financiële ondersteuning (Grants) bij eigen clubprojecten (zowel lokaal als internationaal gericht)

Het ondersteunen van de activiteiten van het Polio Plus programma (gezamenlijke bloembollenacties!)

Het doneren aan TRF Annual Fund door Rotarians en Clubs met als doel EREY $100,-.

Deze programma’s voorzien in een grote behoefte en zijn mogelijk dankzij de vrijgevigheid van honderdduizenden donoren over de hele wereld. Sluit aan en doe mee!

Deze doelstelling en de vraag: “hoe geven wij onze wereld door aan volgende generaties”, zijn voor de leden van de TRF-commissie van D1560 actueel en motiverend

bij hun inzet voor D1560. Deze doelstelling past ook goed in het jaarthema van RI 2022-202: “Serve to change lives”.

Met ingang van 1 juli 2021 zijn de werkzaamheden voor de leden van de TRF-commissie besproken en herverdeeld, zodanig dat de persoonlijke competenties van ieder commissielid optimaal benut en ingezet kunnen worden.

Doordat de voorwaarden en regels van TRF iets zijn aangepast, willen we proactief deze regels gaan toelichten bij de clubs. Hiervoor zullen twee sporen worden gevolgd. De TRF cie. zal aanwezig zijn bij de Regiomarkten en we nemen proactief contact op met clubs.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Peter Weda: pfmweda@gmail.com

 

 

District
Communicatie
Commissie

Doel DCC: ondersteuning van de gouverneur, de district-commissies en de Rotaryclubs (in het bijzonder de PR- en Communicatiecommissie) bij het bevorderen en verbeteren van de interne en externe communicatie.

Ambities
Het onderhouden van de toolkit ‘communicatie’. In deze digitale gereedschapskist zijn praktische tips en adviezen opgenomen ter ondersteuning van PR- en communicatieaangelegenheden voor de clubs in het district.

Het stimuleren van de clubs uit het district om (TRF-) projecten voorzien van beeldmateriaal op de districtswebsite te (doen) publiceren.

Het actueel houden van de DCC’s pagina’s op de website van het district en de Facebook pagina.

(Social-) mediaondersteuning bij districtsactiviteiten, zoals de Rotary Jeugdstimuleringsprijs.

Het onderhouden van contacten met andere DCC’s en de Landelijke PR Commissie.

Het leveren van een bijdrage in de Grote Staf vergaderingen van het district gericht op Rotary thema’s in brede zin.

Het bevorderen van het kennis nemen en (zo nodig) actualiseren van de gedrukte uitgave ‘Informatieboekje over Rotary’ in en buiten het district.

District Communicatie Commissie

Peter Alers (voorzitter) palers54@gmail.com

Berry Tesink (lid) webmasterdc1560@gmail.com

Niels Neeskens (adviseur)

Tot Slot: De Discon 2023

Het duurt nog even voor het zover is, maar noteer graag zaterdag 13 mei 2023 alvast in uw agenda!

Dan organiseert de Rotaryclub Oldebroek-Elburg de districtconferentie in de Veluvine te Nunspeet met het thema: “Iedereen doet mee”.

Het wordt een fantastisch evenement waar je met familie, vrienden, collega’s en relaties een fantastische en mooie dag kunt beleven!


Inclusief een dynamisch én afwisselend programma.

Graag tot dan!

Wim Gerards,
Gouverneur D1560 2022-2023

Juli 2022