© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Notulen District Asssembly 2022


Datum: vrijdag 2 december 2022
Plaats: Zoom-vergadering

Aangemeld waren 39 leden, waaronder het
Dagelijks Bestuur o.l.v. DG Wim Gerards.

1.

Gouverneur Wim Gerards heet allen welkom.

2.

Penningmeester Gert Willem Kok geeft toelichting bij de jaarstukken 2021-2022. Hij bedankt de vorige penningmeester Cees Hendrikse voor de plezierige en nauwgezette overdracht per 1 juli van dit jaar. Na een korte toelichting krijgt hij een verdiend applaus voor zijn diensten. IPDG Marja van Rheenen noemt de hoogtepunten uit haar jaar. Rotary helpt Oekraïne, openclubbijeenkomsten, jeugdstimuleringsprijs. Zij noemt het een bijzonder jaar waarop zij met plezier terugkijkt. Zij krijgt een applaus.

3.

Jan Garretsen neemt het woord namens de Auditcommissie. Karin van Willigen en hij hebben aandachtspunten geformuleerd, waaronder het vragen naar de onderbouwing in de notulen van het DB. Deze vragen zijn ondertussen beantwoord. Tevens vragen zij zich af wat de verantwoordelijkheid is van het stichtingsbestuur m.b.t. een aantal stichtingen die ook binnen het district opereren. 
Jan ziet de Auditcommissie graag uitgebreid met minimaal 1 persoon. De DG kan melden dat Peter van Andel (RC Oldebroek-Elburg) toegezegd heeft te willen toetreden. De gouverneur dankt de commissie voor hun inzet. 
De penningmeester wordt gedechargeerd en krijgt applaus.

4.

Begroting 2022-2023 is reeds vastgesteld tijdens de PETS 2022.

5.

Voorstellen Michael Kors als DGN (DG 2024-2025) Michael presenteert zich kort. Hij vertelt over zijn persoonlijke situatie en Rotaryloopbaan. Hij heeft er zin. Welkom Michael.

6.

Informatie COL door Wim Bénard. Zie bijlage voor volledige inhoud. Hij praat ons bij over de COL (Counsel on Legislation) en de COR (Council on Resolutions). Hij heeft afgelopen jaar 16 resoluties beoordeeld. Vragen/opmerkingen over de Rotary ‘regels’ beantwoordt hij graag. Wim wordt bedankt voor zijn inspanningen.

7.

Informatie TRF (The Rotary Foundation) door Peter Weda. Vijf Grant-aanvragen zijn gehonoreerd. Hans Verbeek is opgevolgd door Herman Stiggelbout als vertegenwoordiger van Polio de wereld uit. Hij memoreert een mislukt project in Sri lanka/RC Neede. De financiële afwikkeling loopt nog. Peter krijgt applaus voor zijn bijdragen.

8.

Herbenoemen afgevaardigde COL/COR en plaatsvervangende. Wim Bénard en Peter Weda worden beiden herbenoemd. Ze krijgen applaus.

9.

Vragen;
- Richard Bruinier: Hij benoemt de lastige weg die hij voor zijn club aflegde om de vernieuwde statuten te laten vastleggen bij een (niet meewerkende) notaris.
- Tonny Grimberg wil weten of het al mogelijk is om twee voorzitters in te schrijven in LEAD. Nee, dit is te ondervangen om één van de twee voorzitters als vice-voorzitter aan te merken.
- Rob de Nooij; Als een RC niet afdraagt aan RI mag de club zich dan een Rotaryclub noemen? De Gouverneur gaat de niet afdragende clubs bezoeken met het vriendelijke doch dringende verzoek wél af te dragen. Tevens wil Rob weten welke clubs er in zijn regio NIET afdragen. De gouverneur zegt toe deze lijst te sturen aan alle AG’s.

10.

Sluiting. Gouverneur Wim Gerards sluit de vergadering en dankt allen voor hun aanwezigheid.


09-12-2022/AO