© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

De dwingend voorgeschreven standaard clubstatuten zijn op onderdelen gewijzigd.

STANDAARD STATUTEN VOOR DE ROTARYCLUBS IN NEDERLAND

(versie 2019)

Nederlandse Rotaryclubs zijn lid van Rotary International (RI) en op grond van het huishoudelijk reglement van RI verplicht de door RI opgestelde Standard Club Constitution, laatstelijk gewijzigd in 2019, te hanteren. Het onderstaande is de Nederlandse vertaling van die Standard Club Constitution die ongewijzigd dient te worden overgenomen. Voor zo ver het Nederlandse verenigingsrecht dat vereist zijn enkele aanvullende bepalingen (cursief gedrukt) opgenomen. Daarnaast zijn vet en onderstreept mogelijke verdere aanvullingen zoals die gebruikelijk zijn in Nederlandse statuten of wenselijk zijn opgenomen; clubs zouden die bepalingen mee kunnen doen opnemen in de clubstatuten.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

ARTIKEL 2. NAAM……………..

ARTIKEL 3. MISSIE ………………………………………………………………………………………………………………………………..

ARTIKEL 4. VESTIGINGSPLAATS

ARTIKEL 5. DOEL…………..

ARTIKEL 6. VIJF AVENUES OF SERVICE

ARTIKEL 7. CLUBBIJEENKOMSTEN

ARTIKEL 8. LIDMAATSCHAP.

ARTIKEL 9. CLASSIFICATIES

ARTIKEL10. ATTENDANCE. ……………………………………………………………………………………………………………………….

ARTIKEL 11. BESTUUR EN BESTUURSLEDEN

ARTIKEL 12. BESTUURSBEVOEGDHEID/VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL 13. ENTREEGELDEN EN CONTRIBUTIES

ARTIKEL 14. DUUR, BEëINDIGING EN SCHORSING VAN HET LIDMAATSCHAP

ARTIKEL 15. PLAATSELIJKE, NATIONALE EN INTERNATIONALE ZAKEN

ARTIKEL 16. ROTARY MAGAZINES

ARTIKEL 17. AANVAARDING VAN DOELSTELLING EN NALEVING VAN STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

ARTIKEL 18. ARBITRAGE EN MEDIATION

ARTIKEL 19. HUISHOUDELIJK REGLEMENT

ARTIKEL 20. WIJZIGINGEN

ARTIKEL 21. ONTBINDING VAN DE CLUB EN BESTEMMING VAN EEN BATIG SALDO …………………………….

ARTIKEL 1. Definities

In deze statuten wordt verstaan onder:

1.

Bestuur: het bestuur van de club;

2.

Huishoudelijk reglement: het huishoudelijk reglement van de club;

3.

Bestuurder: een bestuurder, lid van het bestuur van de club;

4.

Lid: een lid, niet zijnde een erelid, van de club;

5.

RI: Rotary International , wereldorganisatie van serviceclubs;

6.

Satellietclub: een Rotaryclub in oprichting, waarvan de leden ook lid zijn van deze club;

7.

Schriftelijk: elke vorm van schriftelijke communicatie onafhankelijk van de wijze van verzending;

8.

Jaar: de twaalfmaands periode, te beginnen op één juli.

ARTIKEL 2. Naam

De vereniging, hierna aan te duiden als: de club, draagt de naam Rotary Club -----------

(moet plaatsnaam bevatten)

(Indien van toepassing:)

De satellietclub draagt de naam: Rotary Satellietclub (plaatsnaam), verbonden met Rotary Club----------

ARTIKEL 3. Missie

De missie van de club is het doel van Rotary na te volgen, succesvolle serviceprojecten op basis van de Five Avenues of Service uit te voeren, bij te dragen aan het beter functioneren van Rotary door het versterken van (de samenstelling van) het ledenbestand, het steunen van The Rotary Foundation en het ontwikkelen van leiderschap buiten de club zelf.

ARTIKEL 4. Vestigingsplaats

De club is gevestigd in ------------(plaatsnaam)

Een eventuele satellietclub moet in de zelfde plaats of in de naaste omgeving gevestigd zijn.

 

ARTIKEL 5. Doel

Het doel van Rotary is het aanmoedigen en bevorderen van het ideaal van dienstvaardigheid als grondslag van een waardige ondernemingsgeest en in het bijzonder het aanmoedigen en bevorderen van:

1. Het beter leren kennen van anderen als een gelegenheid tot dienstvaardigheid;

2. De toepassing van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, de erkenning van de waarde van iedere nuttige functie en het waarderen van de eigen werkkring van iedere Rotarian als middel om de maatschappij te dienen;

3. De toepassing van het ideaal van dienstvaardigheid door iedere Rotarian in zijn persoonlijk, zakelijk en maatschappelijk leven;

4. Internationaal begrip, goede onderlinge verstandhouding en vrede door een wereldomvattende kameraadschap van mensen, die werkzaam zijn in een bedrijf of beroep en verenigd zijn in het ideaal van dienstvaardigheid.

ARTIKEL 6. Vijf Avenues of Service

De vijf wegen (Avenues of Service), waarlangs deze Rotaryclub het doel van Rotary tracht te verwezenlijken, vormen het filosofische en praktische kader voor de clubactiviteiten:

1. Club Service, de eerste Avenue of Service, heeft betrekking op de activiteiten die leden binnen de club dienen te ontplooien om de club goed te laten functioneren.

2. Vocational Service, de tweede Avenue of Service, beoogt hoge ethische normen aan te moedigen in bedrijven en beroepen onder erkenning dat elke eerzame bedrijfs- of beroepsuitoefening waardevol is. Daarnaast beoogt Vocational Service het dienstverleningsideaal in elke beroepsuitoefening te bevorderen. De rol van de leden houdt in dat zij ervoor zorgen dat hun persoonlijk en professioneel gedrag in overeenstemming is met het doel van Rotary en dat zij hun professionele vaardigheden inzetten voor clubprojecten waarbij noden van de maatschappij worden aangepakt.

3. Community Service, de derde Avenue of Service, heeft betrekking op de vele manieren waarop de leden zich al dan niet in samenwerking met anderen inzetten voor het welzijn van de lokale gemeenschap.

4. International Service, de vierde Avenue of Service, omvat de activiteiten van de leden ter bevordering van internationaal begrip, goodwill en vrede door leden in contact te brengen met mensen uit andere landen, hun cultuur, gebruiken, aspiraties, problemen en met wat zij tot stand hebben gebracht, een en ander door middel van lezen en corresponderen, alsmede door deel te nemen aan alle clubactiviteiten en –projecten die tot doel hebben mensen in andere landen te steunen.

5. Youth Service, de vijfde Avenue of Service, waardeert de positieve invloed van jongeren en jonge volwassenen door hen activiteiten om leiderschap te ontwikkelen aan te bieden, door betrokkenheid bij locale en internationale projecten te stimuleren alsmede door uitwisselingsprogramma’s te initiëren, waardoor de wereldvrede en het begrip voor elkaars cultuur wordt bevorderd.

ARTIKEL.7 Clubbijeenkomsten

Lid 1. Regelmatige bijeenkomsten

a. Dag en uur. De club komt wekelijks bijeen op een vaste dag en op een vast uur, zoals in het huishoudelijk reglement is bepaald.

b. Vorm van bijeenkomst. Deelname aan de bijeenkomst kan plaatsvinden in persoon, telefonisch of door deel te nemen aan een interactieve online activiteit. De online bijeenkomst wordt geacht te zijn gehouden op de dag dat de activiteit is gemeld.

c. Ander tijdstip voor een bijeenkomst. Het bestuur is bevoegd om met een deugdelijke reden een wekelijkse bijeenkomst te doen houden op een andere dag, mits gelegen na die, waarop de wekelijkse bijeenkomst laatstelijk werd gehouden en voor die, waarop de eerstvolgende wekelijkse bijeenkomst zal worden gehouden, dan wel een wekelijkse bijeenkomst op een ander uur te doen aanvangen of op een andere plaats te doen houden.

d. Vervallen van een bijeenkomst. Het bestuur kan een wekelijkse bijeenkomst laten vervallen,

(1)indien zij valt op een algemene feestdag of in de week van die feestdag

(2) wegens overlijden van een lid

(3) wegens een de gehele samenleving treffende epidemie of ramp

(4) wegens een gewapend conflict

Het bestuur mag gedurende een clubjaar ten hoogste vier wekelijkse bijeenkomsten doen vervallen wegens een andere reden dan in de vorige zin genoemd, mits niet meer dan drie direct opeenvolgende bijeenkomsten komen te vervallen.

e. Bijeenkomsten van satellietclubs (indien van toepassing). Indien het huishoudelijk reglement dat bepaalt moet een satellietclub wekelijkse bijeenkomsten houden op een locatie en tijd als door de leden bepaald. Voor wijziging geldt hetgeen hiervoor onder c is bepaald. De satellietclub bijeenkomst kan worden geannuleerd vanwege de zelfde redenen als hiervoor sub d. bepaald. Gestemd wordt op de wijze als in het huishoudelijk reglement geregeld.

f. Uitzonderingen De club mag in haar huishoudelijk reglement afwijken van het bepaalde in dit lid. Een club dient echter ten minste twee maal per maand bijeen te komen.

Lid 2. Jaarlijkse bijeenkomst

a. Overeenkomstig het bepaalde in het huishoudelijk reglement wordt vóór eenendertig december van elk clubjaar een buitengewone jaarlijkse clubbijeenkomst (jaarvergadering) gehouden waarin de functionarissen, als bedoeld in artikel 11 lid 4, gekozen worden en het halfjaarlijks financieel rapport, waarin de lopende inkomsten en uitgaven, alsmede het financieel jaarverslag over het afgelopen Rotaryjaar worden gepresenteerd.

b. Een satellietclub (indien aanwezig) houdt jaarlijks vóór eenendertig december een vergadering ter verkiezing van haar bestuurders.

c. De oproep en de agenda voor de jaarvergadering worden door het bestuur aan de leden verzonden per gewone brief, email of andere wettelijk toegestane wijze van communicatie, ten minste dertig dagen voor de datum waarop deze vergadering zal worden gehouden.

Lid 3. Bestuursvergaderingen

Van bestuursvergaderingen dient een schriftelijk verslag te worden gemaakt. Dat verslag dient binnen zestig dagen na de betreffende vergadering voor alle leden beschikbaar te zijn.

ARTIKEL 8. Lidmaatschap

Lid 1. Algemene vereisten

Leden van de club moeten meerderjarig zijn, van onbesproken gedrag zijn en integriteit en leiderschap tonen. Ze moeten een goede reputatie in hun bedrijf of beroep en/of in hun omgeving hebben alsmede bereid zijn om de maatschappij te dienen.

Lid 2. Soorten lidmaatschap

De club kent twee soorten leden, te weten: actieve leden en ereleden.

Clubs mogen ook andere soorten leden instellen overeenkomstig lid 7 van dit artikel.

Deze leden moeten aan RI worden opgegeven als actieve of ereleden.

Lid 3. Actieve leden

Tot actief lid kunnen worden verkozen zij, die aan de kwalificaties van artikel 5 lid 2 van de statuten van Rotary International voldoen.

Lid 4. Leden van satellietclubs

Leden van een satellietclub van deze club zijn ook leden van deze club totdat de satellietclub door RI is toegelaten als Rotary club.

Lid 5. Verbod dubbel lidmaatschap

Niemand kan gelijktijdig lid van de club en van een andere Rotaryclub zijn, tenzij het een satellietclub betreft. Een lid kan niet tevens erelid van de club zijn

Lid 6. Ereleden

De club kan ereleden benoemen overeenkomstig de regels die het bestuur vaststelt.

Ereleden betalen geen contributie, hebben geen stemrecht, vervullen geen bestuursfunctie, hebben geen classificatie. Zij zijn gerechtigd alle clubbijeenkomsten bij te wonen en van alle voordelen als lid te genieten, maar hebben geen rechten bij andere Rotary clubs behalve dat zij die clubs kunnen bezoeken zonder door een lid als gast te zijn uitgenodigd.

Lid 7. Uitzonderingen

Het huishoudelijk reglement mag bepalingen inhouden die in strijd zijn met artikel 8, lid 2 en leden 4 tot en met 6 van deze statuten. Die bepalingen treden in dat geval in de plaats van de hiervoor genoemde statutaire bepalingen.

ARTIKEL 9. Classificaties

Lid 1. Algemene regels

Hoofdactiviteit. Elk lid wordt op basis van zijn zakelijke activiteiten, beroep of de aard van zijn maatschappelijk dienstbetoon geclassificeerd. Dit houdt in dat er een beschrijving wordt gegeven van de als dusdanig erkende hoofdactiviteit van het bedrijf of de instelling waaraan het lid verbonden is, van zijn als dusdanig erkende, zakelijke of beroepsmatige hoofdactiviteit, of van de aard van zijn activiteiten op het gebied van maatschappelijk dienstbetoon.

Het bestuur is bevoegd om de classificatie van een lid te corrigeren of aan te passen, indien de omstandigheden dit rechtvaardigen.

Lid 2. Verschillende classificaties

De classificaties binnen de club dienen een afspiegeling te zijn van de gemeenschap waarin de club opereert, voor wat betreft bedrijven, beroepen, maatschappelijke betrokkenheid leeftijd, geslacht en etnische afkomst.

ARTIKEL10. Attendance

Lid 1. Algemene regels

Elk lid dient de reguliere clubbijeenkomsten of de bijeenkomsten van de satellietclub in bij te wonen en deel te nemen aan de serviceprojecten en andere activiteiten van de club

Een lid wordt geacht een bijeenkomst te hebben bijgewoond,

a. indien dit lid ten minste zestig procent (60%) van de tijd, welke de bijeenkomst duurt, aanwezig is geweest, hetzij in persoon, hetzij telefonisch of online;

b. indien dit lid onverwachts wordt weggeroepen en daarna aan het bestuur voldoende bewijs levert dat het verlaten van de bijeenkomst onvermijdelijk was;

c. indien dit lid deelneemt aan de reguliere online bijeenkomst of aan een gezamenlijke activiteit, welke op de website van de club staat, binnen één week na de plaatsing.

d. indien het lid een afwezigheid binnen het zelfde jaar goed maakt op één van de volgende wijzen:

1) voor ten minste zestig procent van de tijd, welke de bijeenkomst duurt, een clubbijeenkomst bijwoont van een andere Rotaryclub, van een club in oprichting of een satellietclub van een andere Rotaryclub;

(2) voor het bijwonen van een clubbijeenkomst van een andere Rotaryclub op de voor die bijeenkomst vastgestelde tijd en plaats aanwezig is, maar die bijeenkomst niet op die tijd en plaats blijkt te worden gehouden;

(3) aanwezig is bij en deelneemt aan een clubservice project of een door de club gesponsorde community gebeurtenis dan wel een door het bestuur geautoriseerde bijeenkomst;

(4) een bestuursvergadering of een door het bestuur geautoriseerde bijeenkomst van een commissie waar het lid deel van uitmaakt bijwoont;

(5) deelneemt door middel van een clubwebsite aan een online bijeenkomst of interactieve activiteit;

(6) een clubbijeenkomst bijwoont van een Rotaractclub, Interactclub, al dan niet in oprichting, van het Rotary Community Corps of van Rotary Fellowship; of

(7) een conventie van RI, een council on legislation, een internationale vergadering, een Rotary Institute of enige andere bijeenkomst, bijeengeroepen met goedkeuring van het hoofdbestuur van RI of de President van RI handelend namens dat bestuur, een multizone conferentie van Rotary, een vergadering van een commissie van RI, een Rotary districtsconferentie, een Rotary district trainingsbijeenkomst, een districtsbijeenkomst, gehouden op aanwijzing van het hoofdbestuur van RI, een bijeenkomst van een districtscommissie, gehouden op aanwijzing van de districtsgouverneur of een overeenkomstig de ter zake geldende regels bijeengeroepen intercity bijeenkomst van Rotaryclubs bijwoont.

Lid 2. Langdurige afwezigheid bij werkzaamheden elders

Als een lid gedurende een langere periode elders werkzaam is zal het bijwonen van de clubbijeenkomsten van een aan te wijzen club ter plaatse het bijwonen van de vaste clubbijeenkomsten van de eigen club vervangen, mits beide clubs daarin toestemmen.

Lid 3. Afwezigheid wegens andere Rotary activiteiten

Een gemiste bijeenkomst hoeft niet te worden gecompenseerd indien:

(a)

het lid onderweg is naar een bijeenkomst als bedoeld in artikel 10 lid 1 onder d 7;

(b)

het lid afwezig is wegens werkzaamheden als bestuurder of lid van een RI-commissie of als bestuurder van de Rotary Foundation;

(c)

het lid als speciale afgevaardigde van de gouverneur een nieuwe club aan het oprichten is;

(d)

het lid aan het werk is in dienst van RI;

(e)

het lid direct en actief bezig is met een service project, dat door het district, RI of de Rotary Foundation wordt gesteund, welk project in een afgelegen gebied plaats vindt, waar geen attendance mogelijk is; of

(f)

het lid met toestemming van het bestuur bezig is met Rotary zaken , waardoor aanwezigheid tijdens de club bijeenkomst niet mogelijk is

Lid 4. Afwezigheid van functionarissen RI

De afwezigheid van een lid is verontschuldigd indien hij een functionaris is van RI of partner is van een functionaris van RI.

Lid 5. Geoorloofde afwezigheid

De afwezigheid van een lid is geoorloofd, indien:

(a)

het bestuur akkoord gaat met de redenen, voorwaarden of omstandigheden van de afwezigheid. De afwezigheid mag niet langer dan twaalf maanden duren, maar kan verlengd worden indien sprake is van medische redenen, na geboorte of adoptie van een kind of tijdens pleegzorg van een kind;

(b)

de som van de leeftijd van het lid tezamen met het aantal jaren lidmaatschap van een of meer clubs vijfentachtig of meer beloopt en het lid meer dan twintig jaar Rotarian is, het lid om die reden het bestuur schriftelijk dispensatie van de attendance verplichting heeft gevraagd en het bestuur daarmee akkoord gaat.

Lid 6. Attendance register

Indien een lid, dat conform lid 5 sub b hierboven is vrijgesteld van de verplichting de clubbijeenkomsten bij te wonen niet aanwezig is, telt dat niet mee voor diens attendance en het attendance cijfer van de club.

Indien een lid, dat conform lid 4 of lid 5 sub b is vrijgesteld van de verplichting de clubbijeenkomsten bij te wonen een clubbijeenkomst bijwoont, zal het lid en diens attendance meetellen voor het lidmaatschap en het attendance cijfer van de club.

Lid 7. Uitzonderingen

De club mag van het bepaalde in artikel 10 afwijken in haar huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 11. Bestuur en bestuursleden en commissies

Lid 1. Bestuursorgaan

Het bestuur bestaat uit bestuursleden zoals in het huishoudelijk reglement van de club is voorgeschreven.

Lid 2. Gezag

Het bestuur houdt toezicht op alle functionarissen en commissies en kan, wegens gegronde redenen, iemand van zijn functie ontheffen.

Lid 3. Finaal bestuursbesluit

Een besluit van het bestuur in alle clubaangelegenheden is bindend, behoudens het recht van beroep van ieder lid op de ledenvergadering.

Echter wat betreft een besluit tot beëindiging van het lidmaatschap, kan een lid op grond van artikel 14 lid 6 in beroep gaan bij de club en mediation of arbitrage vragen. Een besluit, waartegen beroep is ingesteld, kan door de leden slechts ongedaan worden gemaakt met een meerderheid van ten minste twee/derden van de stemmen van de - tijdens een daartoe door het bestuur aangewezen wekelijkse bijeenkomst - aanwezige leden, mits het quorum twee/derde van de leden aanwezig is. Van dit beroep moeten alle leden ten minste vijf dagen voor die bijeenkomst door de secretaris in kennis gesteld zijn.

Het besluit van de ledenvergadering over het beroep is definitief.

Lid 4. Bestuursleden

De bestuursleden van de club zijn in elk geval de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, de vorige voorzitter, een inkomend voorzitter en kan verder bestaan uit één of meer vice-voorzitters.. Een commissaris van orde maakt, afhankelijk van hetgeen het huishoudelijk reglement daaromtrent bepaalt, al dan niet deel uit van het bestuur.

Elk bestuurslid moet een gewaardeerd lid van de club zijn. De bestuursleden dienen regelmatig de bijeenkomsten van de satellietclub bij te wonen.

Lid 5. Verkiezing van bestuursleden

(a). Bestuurstermijnen van bestuursleden niet zijnde de voorzitter. Ieder bestuurslid wordt gekozen door de leden van de club op de wijze als in het huishoudelijk reglement bepaald en zal, behoudens de voorzitter, in functie treden op één juli onmiddellijk volgend op de verkiezing en zal deze functie vervullen voor de periode van benoeming of tot een geschikte opvolger is gekozen.

(b). Bestuurstermijn van de voorzitter. Met inachtneming van hetgeen het huishoudelijk reglement daaromtrent bepaalt, wordt de voorzitter ten hoogste twee jaar en ten minste achttien maanden, voorafgaande aan de dag, waarop de benoeming tot voorzitter ingaat, gekozen door de leden van de club tijdens een buitengewone clubbijeenkomst. Na zijn verkiezing is hij genomineerd voorzitter, maar wordt inkomend voorzitter op één juli van het jaar, voorafgaande aan dat, waarin het voorzitterschap aanvangt. De voorzitter treedt in functie op één juli van het clubjaar, waarvoor hij als voorzitter is gekozen en vervult die functie voor één jaar of totdat een geschikte opvolger is gekozen. Bij gebreke van een opvolger wordt zijn voorzitterschap met maximaal één jaar verlengd.

(c) . Geschiktheidseisen. Een kandidaat-voorzitter moet ten tijde van zijn benoeming tot inkomend voorzitter ten minste één jaar lid zijn geweest, tenzij de gouverneur bepaalt dat volstaan kan worden met een kortere termijn. De inkomend voorzitter dient de districtsbijeenkomst bedoeld ter voorbereiding van de inkomend voorzitters op hun functie van voorzitter (PETS = President Elect Training Seminar) en de district assembly bij te wonen, tenzij geëxcuseerd door de inkomend gouverneur. In dat geval dient hij zich te doen vertegenwoordigen door een vervanger.

Indien de inkomend voorzitter zonder geëxcuseerd te zijn door de inkomend gouverneur niet aanwezig is op voormelde bijeenkomsten of als hij geëxcuseerd is geen vertegenwoordiger heeft afgevaardigd, kan hij de club niet dienen als voorzitter. In dat geval zal de zittende voorzitter in functie blijven totdat een opvolger die wel de PETS en de district assembly of een training die door de inkomend gouverneur voldoende geacht wordt, gevolgd heeft, rechtmatig gekozen is.

(d). Ontslag. De leden zijn bevoegd een bestuurslid te ontslaan. Het besluit daartoe kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derden van de stemmen van de tijdens de desbetreffende clubbijeenkomst aanwezige leden, mits twee/derden van de leden aanwezig is en het voorgenomen besluit daartoe ten minste tien dagen van te voren aan alle leden schriftelijk bekendgemaakt is.

e. Quorum. Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de bestuursleden ter vergadering aanwezig is.

Lid 6. Verplichtingen Satellietclub

a.Begeleiding van satellietclub. Het bestuur van de sponsorclub zal de satellietclub monitoren en steunen op de wijze die het passend acht.

b.Bestuur satellietclub. De satellietclub kiest uit haar leden haar bestuur, bestaande uit voorzitter, diens directe voorganger, secretaris en penningmeester en voorts vier tot zes andere leden als bepaald in het huishoudelijk reglement. Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van de satellietclub en haar activiteiten conform de regels, het beleid en de doelen van Rotary, een en ander onder toezicht van de sponsorclub. Het bestuur van de satellietclub heeft geen bevoegdheden ten aanzien van de sponsorclub.

c.Rapportage door satellietclub Het bestuur van een satellietclub is verplicht jaarlijks voorafgaande aan de jaarlijkse vergadering van de (moeder-)club aan haar te rapporteren omtrent hun activiteiten, ledenaantal, programma en voorts financieel verantwoording af te leggen en verder alle informatie die de club nodig zal achten, te verschaffen.

Lid 7. Commissies

De club is verplicht de volgende commissies te hebben:

(a)

Clubzaken;

(b)

Ledencommissie;

(c)

PR-commissie;

(d)

Rotary Foundation; en

(e)

Service Projecten.

ARTIKEL 12. Bestuursbevoegdheid/vertegenwoordiging

Lid 1. Bevoegdheid

Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen, met dien verstande dat de besluiten tot het aangaan van overeenkomsten als vermeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wetboek slechts kunnen worden genomen met goedkeuring van twee/derden meerderheid van de aanwezige leden op een daartoe bijeengeroepen clubbijeenkomst, mits het voorgenomen besluit daartoe ten minste tien dagen van te voren aan alle leden schriftelijk bekend gemaakt is.

Op het ontbreken van vermelde goedkeuring van de algemene vergadering kan door en jegens derden een beroep worden gedaan.

Lid 2. Voltalligheid.

Indien het bestuur niet voltallig is, behoudt het niettemin zijn bevoegdheden, onverminderd de verplichting van het bestuur om zo snel mogelijk in de vacature te doen voorzien.

Lid 3. Vertegenwoordiging.

De club wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur.

ARTIKEL 13. Contributies

Ieder lid is een jaarlijkse contributie verschuldigd, zoals in het huishoudelijk reglement bepaald.

ARTIKEL14. Duur, beëindiging, schorsing van- en ontzetting uit het lidmaatschap

Lid 1. Duur

Het lidmaatschap duurt voort zolang de club bestaat, tenzij het voordien wordt beëindigd op een wijze als hierna vermeld.

Lid 2. Beëindiging

Het lidmaatschap eindigt:

a. door het overlijden van het lid;

b. door schriftelijke opzegging aan de secretaris door het lid tegen het einde van het verenigingsjaar en met een opzeggingstermijn van vier weken. Indien van het lid niet in redelijkheid kan worden gevergd om langer lid te blijven kan het lid met onmiddellijke ingang opzeggen;

c. door opzegging door de vereniging tegen het einde van het verenigingsjaar en met een opzeggingstermijn van vier weken, indien en zodra een lid niet langer aan de vereisten voor het lidmaatschap voldoet, waaronder begrepen het niet voldoen aan de attendance-verplichting en/of contributieverplichting, of wegens na te noemen andere redenen.

Uitzonderingen:

(a)

Aan een lid dat is verhuisd uit de plaats van de club of de omgeving daarvan, maar blijft voldoen aan alle eisen voor het club lidmaatschap, kan het bestuur toestemming verlenen om lid van de club te blijven, of om gedurende een periode van ten hoogste een jaar afwezig te zijn, teneinde dat lid in staat te stellen kennis te maken met een Rotaryclub van het gebied waarnaar dit lid is verhuisd.

(b). Opnieuw toetreden als lid. Indien het lidmaatschap overeenkomstig lid 2c is beëindigd, kan het betrokken lid, mits het lid goed bekend stond ten tijde van de beëindiging van zijn lidmaatschap, het verzoek doen opnieuw als lid te worden toegelaten, hetzij ter vervulling van dezelfde classificatie, hetzij ter vervulling van een andere classificatie.

d. door ontzetting na schorsing door het bestuur, zoals hierna omschreven.

Lid 3. Beëindiging erelidmaatschap

Het erelidmaatschap eindigt door verloop van de bij de verlening van het erelidmaatschap door het bestuur gestelde termijn. Het bestuur heeft het recht laatstbedoelde termijn te verlengen en het bestuur is bevoegd het erelidmaatschap te allen tijde in te trekken.

Lid 4. Opzegging van het lidmaatschap wegens wanbetaling

Procedure. Een lid, dat de contributie niet binnen dertig dagen na verloop van de daartoe gestelde termijn voldoet, wordt door de secretaris aan het laatst bekende adres schriftelijk tot betaling daarvan aangemaand. Indien de contributie vervolgens niet uiterlijk tien dagen na de datum van de aanmaning is betaald, kan het lidmaatschap door het bestuur worden opgezegd.

Lid 5. Opzegging van het lidmaatschap wegens het niet voldoen aan de attendance verplichting

a. Attendance percentages. Ieder lid dient:

(1) tenminste vijftig procent (50%) van gewone bijeenkomsten van de eigen of satellietclub bij te wonen; deel te nemen aan club projecten of andere activiteiten voor tenminste twaalf uur per half jaar, of een goede combinatie van beide; en

(2) elk half jaar tenminste dertig procent (30%) van de gewone bijeenkomsten van de eigen club of een satellietclub bij te wonen of deel te nemen aan club projecten en andere activiteiten (Assistent District Gouverneurs, zoals gedefinieerd door de board of directors van RI, zijn van deze eis vrijgesteld).

Indien een lid niet voldoende bijeenkomsten en activiteiten, zoals vereist, bijwoont, kan het lidmaatschap door het bestuur worden opgezegd, tenzij het bestuur instemt met de afwezigheid vanwege deugdelijke redenen.

b. Achtereenvolgende afwezigheid. Ieder lid, dat gedurende vier achtereenvolgende clubbijeenkomsten afwezig is geweest, zal door het bestuur worden medegedeeld dat zijn afwezigheid beschouwd kan worden als een verzoek om zijn lidmaatschap te beëindigen, tenzij hij afwezig is conform artikel10, lid 3 of 4 van deze statuten dan wel zijn afwezigheid is goedgekeurd door het bestuur op grond van deugdelijke redenen. Na voormelde mededeling kan het bestuur met meerderheid van stemmen het lidmaatschap van het desbetreffende lid opzeggen.

c. Uitzonderingen. In het huishoudelijk reglement kan anders worden bepaald.

Lid 6. Schorsing en ontzetting uit het lidmaatschap

Het bestuur kan een lid uit zijn lidmaatschap ontzetten in de gevallen bepaald in artikel 2:35, lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.

Ongeacht enige bepaling in deze statuten kan het bestuur, met een meerderheid van twee/derden van de stemmen, besluiten een lid tijdelijk voor een bepaalde periode, doch niet langer dan drie maanden, en op door het bestuur te bepalen voorwaarden, schorsen indien het van mening is dat

a. er sprake is van geloofwaardige beschuldigingen jegens het bewuste lid als zou hij/zij hebben geweigerd of nagelaten zich in overeenstemming met deze statuten te gedragen, of zich schuldig hebben gemaakt aan onbetamelijk gedrag of gedrag dat de clubbelangen schaadt; en

b. die beschuldigingen, indien bewezen, voldoende reden opleveren om hem uit het lidmaatschap te ontzetten; en

c. het naar het oordeel van het bestuur wenselijk is eerst duidelijkheid te verkrijgen over een kwestie of gebeurtenis alvorens actie wordt ondernomen met betrekking tot het lidmaatschap; en

d. het in het belang van de club is, dat het lid tijdelijk wordt geschorst voor een redelijke termijn van maximaal drie maanden onder de verder te bepalen voorwaarden. Uitgangspunten in de bestuursvergadering moeten artikel 8 lid 1 en de Four-Way Test zijn alsmede de hoge ethische normen, welke voor Rotarians gelden in het algemeen.

e. Voordat enig besluit tot schorsing genomen wordt, wordt aan het lid ten minste tien dagen tevoren schriftelijk mededeling gedaan van de voorgenomen maatregel en wordt het betrokken lid in de gelegenheid gesteld om daarop schriftelijk tegenover het bestuur te reageren. De hier bedoelde mededeling zal het betrokken lid persoonlijk worden overhandigd, dan wel bij aangetekende brief aan het laatst bekende adres worden toegezonden. Hij zal voorts het recht hebben om voor het bestuur te verschijnen teneinde zijn zaak toe te lichten.

Lid 7. Recht om in beroep te gaan of mediation of arbitrage te vragen

a. Kennisgeving. Binnen zeven dagen nadat het bestuur zijn besluit tot ontzetting heeft genomen, doet de secretaris daarvan schriftelijk mededeling aan het betrokken lid onder opgave van redenen. Binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving mag het betrokken lid schriftelijk aan de secretaris verzoeken dat aangaande het besluit van het bestuur, hetzij door de leden van de club als beroepsinstantie wordt beslist, hetzij mediation hetzij arbitrage plaatsvindt met toepassing van het bepaalde in artikel 18. Gedurende de beroepstermijn, mediation of arbitrage is het lid geschorst.

b. Datum behandeling beroep. Indien het lid in beroep bij de ledenvergadering wenst te gaan, bepaalt het bestuur de datum van de wekelijkse bijeenkomst, waarin dat beroep zal worden behandeld en het lid zal worden gehoord. Die bijeenkomst zal worden gehouden binnen éénentwintig dagen na ontvangst van de kennisgeving van beroep. Aan alle leden wordt ten minste vijf dagen tevoren van het houden van die bijeenkomst schriftelijk mededeling gedaan, onder vermelding van hetgeen aldaar zal worden behandeld. In die bijeenkomst zal het beroep uitsluitend in aanwezigheid van leden van de club worden behandeld.

De beslissing van de club is definitief en bindend voor alle betrokken partijen en is geen onderwerp van arbitrage.

Lid 8. Onherroepelijk bestuursbesluit

Het besluit van het bestuur is bindend en onherroepelijk, indien geen of niet tijdig beroep op de leden van de club is gedaan, dan wel geen mediation of arbitrage is verzocht.

Lid 9. Verlies van aanspraken

Bij het eindigen van het lidmaatschap, op welke wijze ook, verliest het lid elke aanspraak op gelden of goederen van de club, ook als het lid bij aanvang van het lidmaatschap enig recht zou hebben verkregen.

ARTIKEL 15. Plaatselijke, nationale en internationale zaken

Lid 1. Geschikte onderwerpen

Elk vraagstuk betreffende het algemeen welzijn van de plaatselijke gemeenschap, van het eigen land en van de wereld vormt een geschikt onderwerp voor een open en gedegen beschouwing en gedachtenwisseling tijdens een clubbijeenkomst. De club zal zich echter onthouden van het geven van een oordeel over een aan de orde zijnde controversiële overheidsmaatregel.

Lid 2. Geen aanbevelingen

De club onthoudt zich van het steunen of aanbevelen van kandidaten voor openbare functies en het bespreken van de voor- of nadelen van een zodanige kandidatuur in een clubbijeenkomst.

Lid 3. Geen politiek

a. Besluiten en opinies. De club zal geen besluiten aannemen noch standpunten innemen of verspreiden, noch als club actie voeren verband houdende met zaken van mondiaal belang of internationaal beleid met een politieke strekking.

b. Oproepen. De club mag geen oproepen doen aan clubs, volken of regeringen, noch geschriften verspreiden, lezingen houden of voorstellen doen voor de oplossing van specifiek internationale problemen met een politieke strekking.

Lid 4. Aandacht besteden aan het ontstaan van Rotary

De week van de verjaardag van de oprichting van Rotary,23 februari, wordt aangeduid als World Understanding and Peace Week. Gedurende deze week zal de club stilstaan bij Rotaryservice, terugzien op hetgeen in de achterliggende periode is tot stand gebracht en focussen op beleidsvoornemens gericht op het bevorderen van vrede, wederzijds begrip en goodwill, zowel binnen de eigen gemeenschap als in de wereld.

ARTIKEL 16. Rotary magazines

Lid 1. Verplicht abonnement

Tenzij de club overeenkomstig de bepalingen van het huishoudelijk reglement van RI door het bestuur van RI is ontheven van de verplichtingen in dit artikel bedoeld, is ieder lid gehouden tot het nemen van een abonnement op een officieel tijdschrift van RI.

Indien twee Rotarians op het zelfde adres wonen, kunnen zij een gezamenlijk abonnement op het officiële tijdschrift nemen. Het abonnementsgeld zal, op de data die het bestuur van de club vaststelt, dienen te worden betaald zolang het lidmaatschap duurt.

Lid 2. Inning abonnementsgeld

Het abonnementsgeld wordt door de club voor ieder lid vooraf geïnd en overgemaakt aan het secretariaat van RI , dan wel aan het kantoor, door welke het voor de club geldende magazine wordt verspreid, afhankelijk van hetgeen het hoofdbestuur van RI daaromtrent heeft besloten.

ARTIKEL 17. Aanvaarding van doelstelling en naleving van statuten en huishoudelijk reglement

Door betaling van contributie aanvaardt het lid de in de doelstelling van Rotary neergelegde grondbeginselen. Daarmee onderwerpt dit lid zich aan, stemt hij in met en is hij gebonden aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de club. Alleen dan geniet dit lid de voorrechten die de club haar leden verschaft. Een lid is gehouden tot naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement, ook al mocht hij een exemplaar daarvan niet hebben ontvangen.

ARTIKEL 18. Arbitrage en Mediation

Lid 1. Geschillen

Ingeval enig geschil, niet zijnde een geschil over een besluit van het bestuur, mocht ontstaan tussen een of meer leden, dan wel een of meer voormalige leden enerzijds en de club, een functionaris of het bestuur van de club anderzijds, wordt dat geschil op verzoek van een partij door arbitrage of mediation beslecht.

Lid 2. Tijdstip voor mediation of arbitrage

Het bestuur dient binnen éénentwintig dagen na ontvangst van het verzoek tot mediation of arbitrage hiervoor een datum vaststellen in overleg met de twistende partijen.

Lid 3. Mediation

De mediationprocedure moet

(a) erkend zijn door een bevoegde instelling met nationale of regionale rechtsmacht; of

(b) aanbevolen zijn door een deskundig instituut met erkende expertise op het gebied van de alternatieve geschilbeslechting, of

(c) aanbevolen in onderbouwde richtlijnen vastgesteld door de board van RI of van de trustees van de Rotary Foundation.

Slechts Rotaryleden mogen worden benoemd als mediator(s). De club kan de districtsgouverneur of diens afgevaardigde vragen om een mediator die de juiste mediation-vaardigheden en ervaring bezit.

a. De uitkomsten van een mediationprocedure. De uitkomsten of beslissingen die partijen zijn overeengekomen als resultaat van een mediationprocedure zullen worden vastgelegd waarna kopieën zullen worden verstrekt aan de twistende partijen, de mediator(s)en het bestuur. Er moet een samenvatting van de uitkomsten van de procedure opgemaakt worden ter informatie van de club. Als een van beide partijen zich wezenlijk distantieert van de uitkomsten van de procedure kan een partij via de voorzitter of de secretaris een verzoek doen tot verdere mediation.

b. Mediation zonder resultaat. Als in een mediationprocedure resultaten uitblijven, mag elk der twistende partijen een verzoek doen tot arbitrage, zoals voorzien in lid 1 van dit artikel.

Lid 4. Arbitrage

In het geval van een verzoek tot arbitrage wijst iedere partij een Rotarian als arbiter aan en die arbiters wijzen tezamen een Rotarian als voorzitter aan.

Lid 5. Beslissing van arbiters of voorzitter

Indien arbitrage is verzocht, is de beslissing door de arbiters, bij onenigheid door de voorzitter, bindend en definitief en niet vatbaar voor beroep.

ARTIKEL 19. Huishoudelijk Reglement

De leden van de club stellen een huishoudelijk reglement vast, waarvan de bepalingen niet in strijd mogen zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement van RI, noch met de procedureregels geldend voor een zone-administratie, zo deze is ingesteld, noch met deze statuten.

Het huishoudelijk reglement bevat in ieder geval nadere bepalingen met betrekking tot het bestuur van de club. Het huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd volgens haar eigen regels ter zake.

ARTIKEL 20 Wijzigingen

Lid 1. Manier van wijziging

Deze statuten kunnen, behalve hetgeen in lid 2 en 3 van dit artikel bepaald is, slechts door de Council on Legislation (Internationale Vergadering over de regels van RI) gewijzigd worden.

Lid 2. Wijziging van artikel 2 en artikel 4

Tot wijziging van artikel 2 (Naam) of artikel 4 (Plaats) van deze statuten kan tijdens een clubbijeenkomst worden besloten mits een quorum aanwezig is en ten minste twee/derden van de aanwezige leden met de wijziging instemt. Zulk een voorstel tot wijziging dient ten minste éénentwintig dagen voor de vergadering schriftelijk te worden verzonden aan alle leden en aan de gouverneur. Een besluit tot wijziging, als in de vorige zin bedoeld, wordt aan het bestuur van RI ter goedkeuring voorgelegd en wordt pas na het verkrijgen van die goedkeuring van kracht. De gouverneur mag zijn mening geven aan het bestuur van RI ten aanzien van het de voorgestelde wijziging.

Lid 3. Wijziging andere artikelen.

Tot wijziging van enig ander artikel van deze statuten dan die, bedoeld in lid 2, kan tijdens een clubbijeenkomst met gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden worden besloten, ongeacht het aantal aanwezige leden, doch dit slechts naar aanleiding van een met inachtneming van de desbetreffende voorschriften van Rotary International van kracht geworden daartoe strekkend besluit van de Council on Legislation. Zodanig besluit wordt, wat de club betreft, geacht te zijn een voorstel tot statutenwijziging overeenkomstig bedoeld besluit.

Lid 4. Wijzigingstermijn.

Indien een voorstel, als bedoeld in lid 3, is gedaan, zal zo spoedig mogelijk, nadat het voorstel aan de club ter kennis is gebracht, aangaande het voorstel worden besloten.

Indien niet binnen vier weken, nadat het voorstel aan de club ter kennis is gebracht, door de leden overeenkomstig het voorstel is besloten, zal in een volgende clubbijeenkomst, te houden binnen vier weken na de eerste, het voorstel opnieuw aan de orde worden gesteld. Indien ook in die volgende bijeenkomst niet overeenkomstig het voorstel mocht worden besloten, doet het bestuur daarvan onverwijld schriftelijk mededeling aan de Algemeen Secretaris van RI, onder opgaaf van de redenen waarom niet overeenkomstig het voorstel is besloten. Een afschrift van die mededeling doet het bestuur toekomen aan de gouverneur.

Lid 5. Inwerkingtreding.

Het bestuur draagt ervoor zorg, dat een statutenwijziging, waartoe overeenkomstig het voorstel bedoeld in lid 3 is besloten, in werking treedt op één juli, onmiddellijk volgend op de dag van de vergadering van de Council on Legislation waarin het besluit ter zake van die statutenwijziging is genomen.

Lid 6. Mededeling aan gouverneur.

Het bestuur doet van een wijziging van enige bepaling van deze statuten of het huishoudelijk reglement schriftelijk mededeling aan de gouverneur.

Lid 7. Notariële akte.

Indien deze statuten in een notariële akte zijn opgenomen, is ieder lid van het bestuur afzonderlijk tot het verlijden van de akte van statutenwijziging bevoegd.

ARTIKEL 21. Ontbinding van de club en bestemming van een batig saldo

Lid 1. Ontbinding.

De club kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de leden, dat tijdens een clubbijeenkomst met een meerderheid van ten minste twee/derde van de stemmen van de aanwezige leden wordt genomen. Het bepaalde in artikel 22 lid 2 is ten aanzien van ontbinding van de club van overeenkomstige toepassing.

Lid 2. Batig saldo.

Een batig saldo wordt toegevoegd aan het Annual Programs Fund van The Rotary Foundation, ten name van het district waarvan de club deel uitmaakte, tenzij de leden van de desbetreffende club tijdens de in lid 1 bedoelde clubbijeenkomst besluiten om aan het batig saldo een andere bestemming te geven, welke bestemming zoveel mogelijk in overeenstemming dient te zijn met de doelstelling van RI.