© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

notulen district assembly 19-november 2020

District Assembly D1560

Datum: donderdag 19 november 2020

Plaats: Zoom-vergadering

Aangemeld waren 42 leden, waaronder het Dagelijks Bestuur o.l.v. DG Bert Jansen.

1. Gouverneur Bert Jansen heet allen welkom.

2. Mededelingen:

- zoek verbinding met elkaar in deze bijzondere tijd.

- er wordt een campagne voorbereid door RC Wierden om tijdens de vaccinatie Covid19 geld in te zamelen voor End Polio Now.

- de tulpenbollenactie loopt goed.

- de Discon is verplaatst naar 20 mei 2021 en zal gehouden worden in het AFAS-gebouw in Leusden. Het thema is ‘geluk en werkgeluk’.

3. Toelichting jaarstukken 2019-2020.

Penningmeester Cees Hendrikse licht de eindafrekening toe. Hij ontvangt een verdiend applaus.

Ries Schouten rapporteert over ‘zijn’ jaar. Hij noemt o.a. de regio-bijeenkomsten die de clubbezoeken hebben vervangen. Ook aanpassingen in het programma door Covid19 hebben ervoor gezorgd dat bijv. de Discon niet door kon gaan.

Ook Ries ontvangt een verdiend applaus.

4. Verslag Auditcommissie.

Gerard van Houweninge doet kort verslag. De vergadering gaat akkoord met de stukken en de toelichting en dechargeert de penningmeester, de DG en overige DB-leden, het Stichtingsbestuur en de Rotary Foundation voor het gevoerde beleid.

Bert Jansen bedankt de Auditcommissie.

5. Voortgang financiën 2020-2021.

Penningmeester Cees Hendrikse licht de stukken toe. Het is nog lastig inschatten hoe kosten/baten zich zullen ontwikkelen o.i.v. de Covid19-maatregelen. De vergadering is akkoord met de begroting.

6. Presentatie concept-begroting 2021-2022.

DGE Marja van Rheenen licht de toegezonden conceptbegroting toe met name op de punten waar afgeweken wordt van die van het lopende jaar. De vergadering is akkoord met deze begroting.

7. Informatie COL/COR

Wim Bénard, districtsvertegenwoordiger voor COL en COR, rapporteert over de ontwikkelingen. Hij legt uit wat het verschil is tussen de COR en de COL. Er wordt gesproken over de wet- en regelgeving van Rotary wereldwijd en de richtlijnen voor de foundation. Hij heeft 31 resoluties mogen beoordelen. Hij noemt een aantal voorbeelden. Ook roept hij allen op om kritisch te kijken naar de regels en eventuele verzoeken tot wijziging/aanpassing in te dienen.

8. Informatie TRF.

Peter Weda (als voorzitter van de District commissie TRF) doet verslag.

-

De commissie is nu voltallig. Dit jaar is wederom een informatiebijeenkomst georganiseerd voor club-TRF commissarissen. De TRF – website is op orde met dank aan Harpert Wouters

-

De donaties aan TRF zijn duidelijk hoger dan in de afgelopen jaren, door minder clubs is meer gedoneerd. Een totaal bedrag van $170.333,- bij 22 non giving clubs.

-

Aan het Annual Fund is $142.678,- gedoneerd, dat is ruim $37.000,- meer dan in 2018-2019. Aan End Polio Now is $ 27.655,- gedoneerd, dat is ruim $10.000,- meer dan in 2018-2019.

-

Er zijn door de clubs 18 District Grants aangevraagd, hiervan zijn 17 aanvragen gehonoreerd en 1 aanvraag vanwege procedurele gronden geadviseerd de aanvraag opnieuw in te dienen in 2020-2021.

-

Het budget was €35.000,- bijdrage vanuit het District Designated Fund (DDF) vanuit Evanston en €6.500,- vanuit ons District, tezamen €41.500,-. Het totaal aan District Grants gehonoreerde totaal bedrag is €40.685,-

-

In overleg met de Gouverneur is ten behoeve van ‘End Polio Now’ , een bedrag van $16.600, ten behoeve van het Disaster Response Fund (Covid-19), een bedrag van $11.000, en ten behoeve van IHE Delft (Institute for Water Education), een bedrag van $8.900,- uitgekeerd.

Voor het jaar 2020-2021 is het volgende te melden:

-

Beschikbaar voor District Grants (DDF) vanuit Evanston $41.000,-

-

Voor 1 juli zijn 3 aanvragen District Grants ten behoeve van Covid-19 projecten gehonoreerd voor een bedrag van €11.000,-. In overleg met de Gouverneur is vanuit DDF voor IHE een bedrag van €10.000,- toegezegd en voor ‘ End Polio Now’ een bedrag van €15.000,-

-

Er zijn 5 aanvragen voor een District Grant en 3 aanvragen voor een Global Grant in de fase van beoordeling.

Deze maand zal de jaarlijkse gezamenlijke brief van de District Gouverneur (DG) en de District Rotary Foundation Chair (DRFC) worden verstuurd. In deze brief worden clubs en individuele Rotarians opgeroepen om aan TRF te doneren; Every Rotarian Every Year (EREY) $100,-

De TRF commissie wordt bedankt voor haar werkzaamheden.

9. Voorstellen DGN Wim Gerards.

Wim Gerard (RC Oldebroek-Elburg) stelt zich voor. Hij zal de functie van DG gaan vervullen in 2022-2023.

10. Rondvraag en WVTTK.

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

11. Sluiting door DG Bert Jansen.

Hij dankt allen voor de aanwezigheid en inbreng.

23-11-2020/AO