© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

strategisch plan D1560 2020-2021

STRATEGISCH PLAN

Rotary International District 1560

Rotary Opens Opportunities

Inleiding

In het kader van het verkrijgen van duidelijkheid over en draagvlak voor het beleid dat door de gouverneur van District 1560 wordt beoogd is het van belang om de gedachten en keuzes aan het papier toe te vertrouwen.

De concepten zijn besproken met de genomineerd gouverneur, de inkomend gouverneur en recente gouverneurs van het district.

Tevens is de staf van het district gevraagd om commentaar te leveren op het concept. Met de diverse input is rekening gehouden.

Tijdens het schrijven van het strategisch plan is het maatschappelijk verkeer ontregeld vanwege de coronapandemie. Evenementen moeten worden afgelast zoals ondermeer de EEMA conferentie in september in Maastricht en de GETS en INSITUTE dagen in oktober te Amsterdam. Wellicht dat voor de twee laatstgenoemde evenementen een oplossing via een bepaald videokanaal kan worden gerealiseerd. Onduidelijk is wanneer het maatschappelijk verkeer zich gaat normaliseren. Zolang er beperkende maatregelen van kracht zijn, zal er veel van ons improvisatievermogen gevraagd worden en communicatie veelal via videokanalen moeten verlopen. Het is heel belangrijk dat Rotaryleden onderling contact blijven houden. In de eerste plaats binnen de clubs maar ook tussen clubs in regionaal verband en tussen clubs en het district.

Stand van zaken

In het district is sprake van enkele activiteiten die een groter publiek trekken. Het begint met de Assembly waar verantwoording over het afgelopen jaar wordt afgelegd aan de leden.

Op de Discon wordt geen formeel bestuurlijk programma afgewerkt, omdat deze bijeenkomst ook is opengesteld voor derden.

Gedurende het jaar wordt door de Foundation Commissie en door de Vocational Commissie een bijeenkomst georganiseerd voor het gehele district.

Medio september/oktober worden er regionale clubbijeenkomsten georganiseerd en tweemaal per jaar Regionale Bestuurs Contacten (RBC’s).

Voor nieuwe leden wordt een introductieavond voorzien. In de afgelopen jaren zijn enkele trainers opgeleid in het kader van Rotary Leadership Institute (RLI). Deze kunnen mede kennis over Rotary uitdragen in het district. De RLI trainingsbijeenkomsten worden druk bezocht en door de deelnemers positief beoordeeld.

Inkomend voorzitters van de 71 clubs krijgen per regio een pre Pets aangeboden en een Pets voor allen gezamenlijk. In verband met de coronapandemie krijgen ze een tweede pre Pets aangeboden medio mei 2020 via regionale video bijeenkomsten en wordt de Pets - ijs, weder en corona dienende – gehouden op zaterdag 12 september 2020. De inhoud van de Pets is ook dan nog volledig actueel Opdoen van kennis van Rotary en kunde voor het inspirerend leiding geven aan de club is van het allergrootste belang. Impliciet wordt de samenwerking tussen clubs gestimuleerd.

In het district is sprake van internationale jeugduitwisseling. Andere programma’s ten behoeve van de jeugd verdienen bredere steun.

Er zijn 7 Rotaract clubs actief. Al jaren wordt een Ryla georganiseerd. Ook eenmaal per 2 jaar in de Euregio..

Een eerste ervaring met Friendship Exchange kon het afgelopen Rotaryjaar geen vervolg krijgen in verband met de coronapandemie (was gepland in Duitse Gronau).

Over het algemeen kunnen we spreken van actieve en levendige clubs in het district. Enkele clubs hebben het moeilijk om te overleven. Het invullen van vacatures in het district is gelukkig wat beter verlopen maar de staf van het district kan nog steeds versterking gebruiken. Alle functies van regio- gouverneur (RG) zijn nu nog vervuld, maar per 1 juli 2020 ontstaat er een vacature in de regio Twente Zuid. De voorzitter van Ryla is er mee gestopt maar heeft een opvolger gevonden. In de functie District Gouverneur Nominee (DGN) is voorzien.

Op aanvraag worden clubs bezocht en Rotary thema’s besproken. Op de website zijn tools beschikbaar om gestructureerd analyses van een club te maken.

Er is sprake van een geringe afname van het ledental in het district. Het coronavirus kan mogelijk een verdergaande afname veroorzaken of zorgt juist voor extra verbinding. Er zijn nu ca 2540 Rotarians in ons district, verdeeld over 71 clubs.

PR is een voortdurend punt van aandacht. Er is een landelijk communicatieplan. Meer en blijvende aandacht van de clubs voor dit thema dient hoge prioriteit te hebben.

Bestuur

De gouverneur wordt bijgestaan door de inkomend gouverneur (DGE), diens opvolger (DGN), de secretaris, de penningmeester en de oud-gouverneur. Daarnaast zijn er de regio gouverneurs, de voorzitters van de diverse commissies, trainers, en trekkers van de overige aandachtsgebieden. De manier van samenwerken in zowel bestuur als grote staf is heel plezierig.

Concreet zullen per 1 juli 2020 de functionarissen actief zijn zoals in bijlage 1 vermeld.

De gouverneur wordt benoemd door de Internationale Assembly een jaar voordat hij in functie treedt. Nieuwe gouverneurs worden zo mogelijk 3 jaar voor hun aantreden geworven. Zo is er de mogelijkheid om twee jaar vooraf mee te draaien in de “governor chain”.

Er is een werving en selectiecommissie om de keuze uit eventuele kandidaten te maken. Twee jaar geleden is een nieuw profiel opgesteld, waardoor het gouverneurschap anders ingevuld kan worden zodat oa. personen die nog actief zijn in hun beroep de functie van gouverneur kunnen uitoefenen.

Vooruitblik

Visie

Samen zien we een wereld waar Rotarians samenkomen en actie ondernemen om het verschil te maken, waar dan ook.

Rotarians willen daadkracht tonen en goed doen in de wereld. Dat kan lokaal of ver van huis zijn, maar het moet een verschil maken.

Dit uitgangspunt dient leidend te zijn voor alle clubs en voor alle leden. Aan de gouverneur en zijn staf om hierin te begeleiden en faciliteren. Contacten zijn daarvoor van essentieel belang. Ervaring leert dat leden zich meer bij de Rotary verbonden voelen, naarmate er meer kennis is en meer binding ontstaat met Rotarians buiten de eigen club.

Assembly, RLI trainingen, RBC’s en ledenbijeenkomsten dienen om samenhang te bewerkstelligen en informatie te verspreiden. Bijeenkomsten zijn alleen al van belang omdat ze mensen bij elkaar brengen.

Bij de uitoefening van zijn taak streeft de gouverneur drie doelstellingen na. Deze doelstellingen zijn daarmee tevens een opgave voor alle functionarissen in Rotary. Rotary International spreekt voortdurend van leiders, beter ware het te het te spreken over trekkers. Wie gaat het doen.!

Doelstelling 1 Steun en versterk de clubs

Doelstelling 2 Verbeter humanitaire service

Doelstelling 3 Verbeter het imago van Rotary en de bewustwording bij het grote publiek

Voor alle trekkers betekent dat onder meer:

Vindt nieuwe leden en behoudt huidige (nieuwe) leden. Een deel loopt binnen enkele jaren al weg!

Vindt nieuwe doelgroepen en versterk het aantal vrouwelijke leden

Zoek onder Rotaractors of er potentiele leden bij zijn. Steun nieuwe Rotaractclubs.

Steun End Polio Now (we zijn er bijna) en het vanwege de coronapandemie ingestelde Disaster Response Fund.

Gebruik grants en neem daarvoor contact op met TRFC.

Betaal als lid de normale bijdrage aan TRF, dus > € 50 per jaar.

Laat zien wat we al voor End Polio Now gedaan hebben en zorg daarmee voor enthousiasme.

Toon wat de clubs doen en draag de boodschap echt uit, be a proud Rotarian. Wees een actief lid in de maatschappij en toon je enthousiasme voor Rotary. Maak een persbericht en probeer dat in de lokale krant te krijgen. Huis aan huisbladen vinden dat dikwijls prima materiaal. Maak ook gebruik van de sociale media om de boodschap van Rotary uit te dragen.

Het district zal Rotaract - sinds vorig jaar opgenomen in de Rotaryfamilie - moeten ondersteunen en ook overwegen of het zinvol is om een nieuwe Rotaryclub te laten ontstaan waar de bestaande clubs geen groeipotentie meer zien. Alhoewel het voor een individuele club een goede keuze kan zijn om niet te groeien, is dit voor Rotary als geheel een doodlopende weg.

Onze positie in de maatschappij verdient meer aandacht. We zijn een super NGO als we zien wat er allemaal vanuit Rotary gebeurt. Zijn we daar wel trots op? Vertellen we dat wel voldoende? Betrekken we daar wel voldoende de buitenwereld bij? Wees niet terughoudend, vertel het verhaal en vertel het nog eens. Zoek contact met andere organisaties en probeer eens een gezamenlijke aanpak.

Jaarthema 2020-2021

De wereldpresident heeft als jaarthema gekozen voor “Rotary Opens Opportunities”

Door lid te zijn van een club ben je verbonden met een wereldwijd netwerk van Rotarians. Overal ter wereld ben je welkom bij Rotarians thuis, bij clubs en bij Rotary activiteiten. Maak er gebruik van voor het wereldwijd uitrollen van projecten en voor jezelf voor het opdoen van mondiale culturele kennis. En last but not least, maak jouw eigen gezin/familie deelgenoot van deze inspirerende kontakten.

De wereld begint in jouw eigen gemeenschap waar je door het steunen van goede doelen contacten tussen mensen legt en de Rotary idealen uitdraagt.

Op de Assembly in San Diego in januari 2020 heeft Holger Knaack, onze president van Rotary International in het Rotaryjaar 2020 - 2021 de gouverneurs gevraagd in hun contacten met de clubs namens hem 4 kernboodschappen door te geven:

1.

Het district zal met behulp van clubs actief moeten zijn in het ontwikkelen van nieuwe clubmodellen. Clubs kunnen hun reikwijdte vergroten door het initiëren van o.a. satellietclubs en maatschappelijk gefundeerde Rotaract clubs.

2.

Elke club zou jaarlijks een strategische bijeenkomst dienen te organiseren waarbij de vraag aan de orde komt hoe de club er over 5 jaar zou moeten uitzien en welke stappen hiervoor moeten worden ondernomen. In de praktijk komt dit neer op het plan van het voorgaande jaar evalueren en zonodig en/of gewenst bij te sturen.

3.

Selecteer nieuwe leden zorgvuldig. Draag zorg voor een goede aansluiting op wat de club te bieden heeft en de verwachting van een nieuw lid. Betrek hem/haar van meet af aan bij clubaangelegenheden en draag zorg voor een goede begeleiding. Er is geen foute leeftijd om lid te kunnen worden!

4.

Blijf de actie End Polio Now steunen en organiseer medio oktober een speciale polio bijeenkomst.. We moeten onze belofte nakomen die we aan de kinderen van onze wereld hebben gegeven.

Bestuur 2020-2021

Het DB zal regelmatig de stafleden uitnodigen voor overleg over hetgeen het district bezighoudt.

Van de stafleden wordt verwacht dat ze zelfstandig activiteiten zoals RBC’s en trainingssessies organiseren.

Besproken wordt hoe de communicatie optimaal kan verlopen. Whatsapp, FaceTime of mail, de bedoeling is betrokkenheid optimaal ruimte te geven. In bijzondere omstandigheden kan een bijeenkomst via een videokanaal worden georganiseerd In Box zullen verslagen van besprekingen beschikbaar zijn.

De RG’s wordt gevraagd Whatsapp groepen voor de voorzitters in hun regio te bevorderen.

In het tijdsschema dat als bijlage 2 wordt toegevoegd wordt aangegeven wanneer de diverse activiteiten dienen plaats te vinden.

Er zal veel aandacht worden besteed aan het inwerken van opvolgers in het DB en de diverse commissies van het district.. Continuïteit is te meer van belang omdat de functie van gouverneur voor slechts 1 jaar is. De staf zal voor een groot deel in de overdracht van kennis moeten voorzien.

Hier en daar zijn veranderingen noodzakelijk. Dit is geen doel op zich. Er zijn dan ook simpele voorwaarden die we onszelf daarbij stellen. Maak eerst en vooral duidelijk waarom er wat veranderd zou moeten worden en welke voordelen er behaald kunnen worden. Het hoe en door wie kan daarop volgen en dat leidt vervolgens tot een actieplan. We zullen er allen voor moeten waken dat we doelstellingen formuleren die haalbaar en meetbaar zijn. Het is zoveel beter als we kunnen vaststellen dat we iets bereiken.

Opleiding / RLI

Voor allen met een functie is kennis van zaken vereist, maar voor alle leden wordt kennis van Rotary als een belangrijk voordeel gezien. Alle leden moeten in staat worden gesteld kennis te vergaren. De bedoeling is duidelijk, meer nadruk op de specifieke bijeenkomsten hiervoor. Deze worden 2 maal per jaar aangeboden.

Leden met enkele jaren ervaring kunnen zelf een functie in het district gaan bekleden. Werving en selectie daarvan heeft hoge prioriteit.

Voor Vocational wordt een speciale bijeenkomst voor het gehele land georganiseerd in het voorjaar van 2021. Ryla is voor jonge professionals bedoeld. Een geweldige manier om de Rotary gedachte uit te dragen en inspirerend voor degenen die hun bijdrage leveren. Een belangrijke activiteit.

Ledenbeleid / Nieuwe clubs / Rotaract

Leden zijn het kapitaal van Rotary. Voor de komende 3 Rotaryjaren is het streven er op gericht het aantal clubs met 3 á 6 uit te breiden.

We dienen aantrekkelijk te zijn voor “young professionals” en dus moeten we de vraag beantwoorden wat we deze groep te bieden hebben. Dit is bij uitstek een opgave voor de clubs. Het district draagt aan welke insteek kan worden gekozen en welke mogelijkheden Rotary ziet voor veranderingen die hierbij nodig zijn. Flexibilisering is het woord. Veranderen is noodzaak.

Met name in de stedelijke gebieden van ons district is het uitdagend nieuwe clubmodellen te ontwikkelen. De ledencommissie van het district en de gouverneur kunnen clubs informeren welke nieuwe clubmodellen in de afgelopen jaren wereldwijd zijn ontstaan en de clubs tot steun zijn bij het ontwikkelen van een club in een nieuw jasje (e-clubs, satellietclubs, paspoortclubs, clubs verbonden aan één onderneming/organisatie etc.).

Het district onderzoekt aan de hand van de District Leden Commissaris of het mogelijk is een taakomschrijving te formuleren voor een District Leden Commissie die toegevoegde waarde voor de clubs zou hebben. Dan zal er een bezetting moeten worden gevonden. Het zal dan gaan om een proactieve aanpak, waarbij clubs worden gestimuleerd om een gestructureerde aanpak te kiezen.

Het gebruik van Rotary Club Central, op de website Rotary.org zal worden gestimuleerd. Dit geeft een basis voor beleid in elke club. Wij houden bijeenkomsten voor nieuwe leden in het district. Ook zal er aanbod zijn voor leden die al wat langer meelopen en die geïnteresseerd zijn in meer kennis over de Rotary en het besturen van clubs..

Trekkers op het vlak van ledenbeleid zullen in elk geval dienen te worden opgeleid tot op clubniveau. .Aan de clubs zal worden gevraagd of er weer behoefte is aan trainingen voor (inkomend) clubsecretarissen voor het gebruik van Lead en Rotary Central.

In het buitenland worden Rotary Community Corps opgericht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van buitenstaanders die aan een goed doel hun bijdrage willen leveren. Dit kan ook tot het vinden van nieuwe leden leiden. Het idee verdient ten minste aandacht.

Alle functionarissen van het district hebben een belangrijke taak bij het vinden van opvolgers en andere districtsstafleden. In de grote staf zal hierover regelmatig overleg tussen de kartrekkers mogelijk zijn.

Rotaract verdient onze warme steun en aandacht. De impliciete doelstelling om hier leden te werven als ze de club ontgroeien is daarbij geen geheim. Van belang is ook om via de Rotaracters de mogelijkheden van Rotary buiten onze eigen kring uit te dragen. Gezien ook het verloop dat binnen Rotaract een gegeven is door enerzijds de gestelde leeftijdsgrens en anderzijds migratiebewegingen is het van belang om de aandacht voor deze clubs continu te doen zijn. De gouverneur zal zijn diensten aanbieden en een club bezoeken als daar van zijn kant aanleidig voor is of dat hierom door een club wordt verzocht.

Foundation

De wereldwijde impact van de Rotary Foundation valt niet te onderschatten. Met een organisatie die gerekend wordt tot de beste in de wereld wordt heel veel goed gedaan.

De middelen komen van Rotarians zoals ook in ons district. De internationale afspraak is dat jaarlijks per lid $100,00 wordt afgedragen aan de Rotary Foundation. Vele clubs in ons district voldoen niet aan deze afspraak en derhalve is het belangrijk ze te blijven motiveren dit wel te doen. Daarnaast kunnen grote sponsoren worden aangetrokken, mede omdat deze weten dat het geld goed terecht komt.

De 6 focusgebieden moeten de keuze voor aanwending van het geld eenduidig maken. Deze focusgebieden zijn:

-

Vrede en conflictbeheersing

-

Preventie en behandeling van ziekten

-

Water en sanitaire voorzieningen

-

Gezondheid van moeder en kind

-

Basisonderwijs en alfabetisering

-

Economische en sociale ontwikkeling

In de hele wereld wordt nagedacht over welk thema de onverdeelde aandacht van Rotary gaat krijgen als polio de wereld uit is. Aangenomen wordt dat ‘veilig en genoeg water voor iedereen’ een goede kans maakt. Evident is dat deze zorg ons aller aandacht verdient. Door de gezamenlijke Nederlandse districten is in samenwerking met het IHE Delft Institute for Water Education op dit vlak een flinke aanzet gegeven. Een bijdrage aan een studiebeurs voor een buitenlandse student die in Delft komt studeren lijkt een gemakkelijke maar nuttige eerste stap. De districten hebben met elkaar afgesproken dat er financiële ondersteuning geleverd gaat worden. Daarnaast worden de individuele clubs gestimuleerd om ook op clubniveau bij te dragen aan een studiebeurs.

Nog niet erg bekend is dat Rotary zeer actief is op het gebied van vredesbemiddeling. In de wereld zijn nu 7 Peace Centers, waarvan twee in Europa. Deze zijn verbonden aan de universiteiten van Uppsala en Bradford. Ook hier geldt dat een bedrag voor ondersteuning van een student mogelijk is.

Er valt nog te winnen op het terrein van samenwerking tussen clubs ten behoeve van de goede doelen. In regiobijeenkomsten en in de opleiding zal hier aandacht voor zijn.

Gestimuleerd wordt dat in elke club een TRF functionaris wordt aangewezen en wordt opgeleid. Meer besef bij Rotarians van de mogelijkheden en de functie van TRF zal worden gestimuleerd. De districscommissie is behulpzaam als clubs in aanmerking willen komen om een grant te ontvangen.

Er is in toenemende mate maatschappelijke belangstelling voor de vraag of een op te starten activiteit voor een goed doel wel het gewenste effect heeft voor de community die het aangaat. Assessment (geschiktheidsonderzoek) is ook van belang vanwege de impact op het imago van Rotary. Duurzaamheid (sustainability) heeft hoge prioriteit bij het beoordelen van activiteiten op het gebied van goede doelen.

Evenementen (Event)

Het samenkomen van Rotarians als zodanig heeft al een functie, afgezien van het doel en de inhoud. Des te meer natuurlijk als we een inspirerend thema hebben of een leerzame bijeenkomst organiseren.

De bedoeling is om zo veel mogelijk leden van die inspiratie deelgenoot te laten zijn. We zullen dus ons best moeten doen om onze evenementen breed uit te dragen en enthousiast “te verkopen”.

De site van RI geeft voorbeelden van het thema People of Action:

Together, we ….. Connect

Together, we ….. Inspire

Together, we ….. Take action

Contacten onderling

Het onderling contact onderhouden laat, ondanks de vele digitale mogelijkheden, nog weleens te wensen over zowel op districtsniveau als op clubniveau als tussen clubs onderling. Recent is aan de landelijke website een chatfunctie toegevoegd. Het is een goede zaak dat de RG’s app-groepen zijn gestart met de voorzitters in hun district. Met uitzondering van feestdagen en bijzondere gebeurtenissen zal de gouverneur elke maandagochtend telefonisch spreekuur houden.van 10.00 tot 12.00 uur.

Onderzocht zal worden welke contacten onderhouden (kunnen) worden met personen die al met Rotary in aanraking zijn geweest. Uitwisselingsstudenten, Ryla deelnemers, sprekers in de clubs, zijn daar potentiële leden bij?

Discon

De Discon is een gelegenheid om doel en functie van Rotary te tonen. In maart 2020 kon de Discon vanwege de coronapandemie niet doorgaan. In maart 2021 zal er een Discon worden georganiseerd met als thema “ Geluk en Verdriet”, met universitaire topsprekers, bekend van radio en tv. Het zal een programma zijn dat een brede groep zal aanspreken. Niet-Rotarians zullen ook welkom zijn. Gedurende het gehele jaar zal aandacht aan het evenement worden gegeven. Clubs worden opgeroepen met een afvaardiging te komen. Deze ontmoetingsplaats voor Rotarians vanuit het district verdient de warme aandacht van allen.

PR / Communicatie

Hoe maken we een goed verhaal waarin we beschrijven wat Rotary doet en waar we voor staan. Wees je er vooral zelf van bewust wat onze boodschap is en aan wie je deze wilt overbrengen.

Het kan een goed idee zijn om een voorbeeld te beschrijven. Persoonlijk, met relevantie en emotie. Enkel een cheque tonen is niet de manier, maar als lid enthousiasme uitdragen en een voorbeeld zijn helpt beter dan meters tekst. Toch zullen ook geschreven uitingen nodig zijn om te laten zien wie we zijn, waar we voor staan en wat we doen (story telling). Het plaatselijke weekelijkse nieuwsblad kan daarvoor de geschikte plaats zijn.

Houd er rekening mee dat aansprekende beelden voor de doelgroep niet altijd die foto’s zijn die wij van een activiteit schieten met onze telefoon. Maak er werk van een goed beeld te schetsen met een foto.

Het landelijke communicatieplan is in 2019 onder de clubs verspreid. Het staat ook op de site van het district. Betere contacten tussen Rotarians en meer contact met de buitenwereld is het uitgangspunt daarvan. Voorts kunt u op de site aantreffen het onlangs geactualiseerde “Handboek voor Rotarians”.

De website en facebook van het district zullen komend jaar worden geëvalueerd.

De gouverneur schrijft regelmatig een Nieuwsbrief waarin hij thema’s en items van belang aansnijdt.

Financiën

Het doen van het goede kost geld. De meeste middelen die we als Rotarians verzamelen worden uitstekend besteed. Het district doet zuinig waar het kan, het is ten slotte vrijwilligerswerk voor ons allemaal. Kosten worden vergoed binnen een strikt kader, dat openbaar is.

Er is een penningmeester die de kosten bewaakt en een auditcommissie die de financiën controleert.

In de District Assembly wordt o a. middels de jaarrekening aan de leden verantwoording afgelegd en daar wordt verteld wat de plannen voor het volgende jaar zullen betekenen. Het budget wordt ter goedkeuring voorgelegd. Zo mogelijk wordt de DGN dan voorgesteld.

Voor zover de kosten landelijk gemaakt worden zoals voor de ledenadministratie alsmede voor het Rotary Magazine en voor landelijke publiciteit wordt door het Gouverneursberaad in het toezicht voorzien. Nauwlettend wordt nut en noodzaak van door de Rotary Administratie Nederland (RAN) begrote kosten getoetst.

Internationaal

Rotary is meer dan de verzameling van 71 clubs in ons district. Er zijn meer dan 1,216.000 miljoen leden in 35675 clubs in 529 districten (stand 31 maart 2020). Degenen die buiten de grens van het district kijken zijn zonder uitzondering van mening dat dat een toegevoegde waarde heeft. Deel van de taak van de gouverneur is om leden dat zicht op de buitenwereld aan te bieden en om Rotarians meer te laten zijn dan uitsluitend leden van hun club.

In juni 2020 kan de Internationale Conventie in Honolulu geen doorgang vinden vanwege de corona- pandemie. Hopelijk zal de Internationale Conventie in Taipei in juni 2021 wel doorgaan. Gezien de grote afstand en de hoge reis- en verblijfskosten, zal de vertegenwoordiging vanuit ons district waarschijnlijk niet groot zijn.

Als een club in ons district een contactclub in het buitenland zoekt zal de gouverneur daarin graag ondersteunen.

Er is al sprake van uitwisseling van studenten in diverse clubs in ons district. Dat willen we graag doorzetten en andere clubs daarvoor enthousiasmeren.

Rotary heeft een Friendship Exchange programma. Dit mag zeker aandacht van het district krijgen.

Tijdschema / Agenda

Net als vorig jaar zullen er komend jaar niet meer de traditionele individuele clubbezoeken plaatsvinden maar zullen deze vervangen worden door regionale inspiratieavonden. Bij onze zoektocht naar een nieuwe gouverneur is het aspect tijd steeds ter sprake gekomen als een belemmerende factor voor potentiéle gouverneurs .Door voor een gewijzigde opzet te kiezen kan de functie van gouverneur ook door werkenden worden uitgeoefend.

Er zal in elke regio een inspiratieavond georganiseerd worden. Alle clubleden uit desbetreffende regio zijn welkom; bij voorkeur op hun eigen regioavond maar bij verhindering ook op een andere regioavond. Tijdens deze avond kunnen de clubleden kennis maken met het districtsbestuur en zullen de diverse commissies zich presenteren. Daarnaast zullen landelijke activiteiten een podium krijgen. Ook kunnen, indien gewenst in pitchvorm, lokale projecten kort worden gepresenteerd. Onderzocht wordt nog hoe de clubbestuurders op deze avond voldoende aandacht krijgen c q. hoe zij eventuele punten van zorg met de gouverneur of een ander DB lid kunnen bespreken.

Communicatie tussen gouverneur en voorzitters gebeurt via telefonisch spreekuur (en in urgente gevallen daarbuiten) en traditiegetrouw de nieuwsbrief.

Op aanvraag worden clubs bezocht en Rotary thema’s besproken

Bronnen

Voor verdere bestudering van de thema’s hierboven kan een ieder terecht op de site van Rotary.org.. Ook op de Nederlandse site en op die van het district zijn interessante documenten opgenomen.

Voor leden die in hun club aan de gang willen is Rotary Club Central een prima startpunt. Maak een analyse van de club en werk die uit voor de strategie hoe verder te gaan.

Voor vele functionarissen van de clubs is apart een (engelstalig) handboek op Rotary.org beschikbaar, bijvoorbeeld voor de voorzitter, de secretaris, de penningmeester, de RTF functionaris en de ledencommissaris.

De regels die gelden voor alle clubs en dus voor alle leden zijn te vinden in het Manual of Procedure. Daarnaast zijn in de Code of Policies de nadere uitwerking en toelichting vastgelegd. Bij twijfel nakijken!

Tenslotte de specifieke doelstellingen van de gouverneur in het Rotaryjaar 2020-2021

1.

Het uitdragen van de boodschap van Holger Knaack, president RI 2020-2021

2.

Het realiseren van 2 nieuwe clubs in het district, al dan niet gevormd naar een nieuw model

3.

Het realiseren van een hogere gemiddelde afdracht bij tenminste 10 % van de clubs aan TRF.

4.

Vacatures districtsfunctionarissen invullen

5.

Een inspirerende Discon organiseren i.s.m. RC Voorst

NB Mocht e.e.a. stagneren of niet van de grond kunnen komen vanwege de Covid-19 pandemie dan is het in ieder geval van belang dat we contact met elkaar houden en de fellowship bewaren. In plaats van bijeenkomsten op de klassieke manier een online meeting. Bied hierbij steun aan die clubleden die daar niet zo handig in zijn.

Willen en kunnen clubs in de lokale omgeving of in het buitenland actie voeren, dan kan dat ook met behulp van het Disaster Response Fund (https://my.rotary.org/en/disaster-response-fund).

Meer informatie van Rotary International i.v.m. de corona crisis en Covid-19 pandemie:

https://www.rotary.org/en/rotary-clubs-help-fight-covid-19-pandemic

https://www.rotary.org/en/rotary-monitors-coronavirus-outbreak

Voor reacties zijn de gouverneurs van nu en straks graag beschikbaar.

Bert Jansen DG 2020-2021

Marja van Rheenen DGE 2021-2022

Lily van Diepenbrugge DGN 2022-2023

Ries Schouten IPDG 2019-2020

Vastgesteld op de Grote Stafvergadering dd. 7 mei 2020

Bijlage 1 Functionarissen

Functionarissen D 1560 2020-2021

Naam

email

rol

DB

GS

Stichting

Bert Jansen

bertjansenrotary@gmail.com

DG

X

X

X

M.P.G. van Rheenen

marja.vanrheenen@gmail.com

DGE

X

X

X

Ries Schouten

ries.schouten@gmail.com

IPDG

X

X

X

Lily van Diepenbrugge

lilyvandiepenbrugge@gmail.com

DGN

X

X

 

Annette Olree

a.olree@madan.nl

Secretaris

X

X

X

Cees Hendrikse

crhen@henwolf.nl

Penningmeester

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henk -Jan Kamphuis

henkjan@tandartskamphuis.nl

RGI

 

X

 

Harpert Wouters

harpert.wouters@gmail.com

RG II

 

X

 

Rob de Nooy

robertdenooy50@gmail.com

RG III

 

X

 

Tineke Hilgenga

19Tineke56@gmail.com

RG IV

 

X

 

Tonny Grimberg

t.grimberg@grimprove.nl

RG V

 

X

 

vacature

 

RG VI

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Paulus Jansen

p.jansen4@chello.nl

RLI

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Lisan Beune

ryla1560@gmail.com

Ryla

 

X

 

Gerard van Houweninge

g.v.houweninge@kpnmail.nl

Audit

 

X

 

Peter Weda

pfmweda@gmail.com

Foundation

 

X

 

Thomas Snel

thomas.snel@rotaract.nl

Rotaract

 

X

 

Patty van Vierzen

Patty.van.vierzen@rotary-ermelo.nl

Jeugd

 

X

 

Marianne Koebrugge

pluveko@worldonline.nl

Internationaal

 

X

 

Marlene Lutgert

amlutgert@kpnmail.nl

Vocational

 

X

 

Paulus Jansen

p.jansen4@chello.nl

Leden

 

X

 

Otto Willemsen

otto@duurzaam4life.com

Watercommissaris

 

X

 

Karin de Jager

kvanseters@gmail.com

Coördinator tulpenbollenaktie -

end polio now

 

X

 

Berry Tesink

webmasterdc1560@gmail.com

webmaster

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Hans Nillesen

drhansnillesen@gmail.com

nieuwe clubs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marieke Schriks

mariekeschriks@mac.com

werving en selectie DGN

 

 

 

Jan Dalmeijer

jandal@planet.nl

werving en selectie DGN

 

 

 

 vacature

 

Werving en selectie DGN

 

 

 

Wim Bénard

wcmbenard@gmail.com

COL rep.

 

X

 

Peter Weda

pfmweda@gmail.com

DRFC en COL rep.

 

 

 

Gegevens van Rotarians zijn te vinden op de app ‘Rotary in Nederland’.

Bijlage 2 Agenda met maandthema’s

Juli Start nieuwe Rotary jaar, Rotary Opens Opportunities

Voorbereiden activiteiten

Augustus Leden

Voorbereiden bijeenkomsten

September Basis educatie en analfabetisme

Pets voor inkomend voorzitters 2020 -2021

Regionale bijeenkomsten

Oktober Economische ontwikkeling

Regionale bijeenkomsten

24 oktober Wereld Polio Dag

November Foundation

PrePets door DGE voor inkomend voorzitters 21-22

District Assembly

December Ziektepreventie

Vinden nieuwe functionarissen komende jaar

Januari Vocational

District Seminar Vocational

Februari Vrede en conflictbeheersing

RLI Trainingen en TRF training

Maart Water en Sanitatie

Pets

Discon

April Moeder en kind

RLI training voor RG’s

Ryla

Mei Jeugd

Waterseminar

Juni Fellowship

Internationale Conventie

End Plastic Soup