© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

verslag 2022 COL

Verslag 2022 Council on Legislation, het 3-jaarlijkse Parlement van Rotary International

Algemeen

Van 10-14 april 2022 vond in Chicago de 3- jaarlijkse Council on Legislation plaats.

Clubs en districten en de RI Board kunnen voor deze Council amendementen indienen voor aanpassing/verbetering/vernieuwing van de RI Constitution en de Rotary Bylaws (statuten) en de Club Constitution, de formele basisdocumenten van de Rotary organisatie.

Het was de eerste grote hybride bijeenkomst in de geschiedenis van RI.

Ieder district heeft een vertegenwoordiger in de Council. Totaal zijn er 523 ‘voting members’. Tijdens deze COL waren 312 vertegenwoordigers fysiek aanwezig, en namen 163 vertegenwoordigers virtueel deel. Hiermee was het quorum aanwezig. 80% van de vertegenwoordigers nam voor de 1e keer deel. De 7 COL vertegenwoordigers in NL werken goed met elkaar samen, en hebben gezamenlijk alle amendementen van tevoren besproken.

Amendementen zijn onderverdeeld in o.a. de volgende categorieën: Club Administration, Membership, Rotaract, Rotary International (magazine, meetings, clubs, committees), Per capita dues, Avenues of Service, Club meetings en attendance.

Er werden totaal 92 amendementen ingediend, 28 daarvan werden aangenomen, 13 werden teruggetrokken, de overige 51 werden verworpen.

Een aantal amendementen

-

Er waren 3 amendementen om het Doel van een Rotaryclub aan te passen, deze werden alle drie verworpen

-

Een voorstel om mondelinge opzegging van een clublid mogelijk te maken, werd aangenomen

-

Een voorstel om commissie voorzitters lid van het clubbestuur te laten zijn, werd verworpen

-

Een voorstel om het bestuur te verplichten de bestuursnotulen van de club binnen 30 dagen aan de clubleden te sturen werd aangenomen

Membership

-

Een voorstel om equity en inclusion toe te voegen aan een gebalanceerd ledenbeleid werd aangenomen

-

Een voorstel om lidmaatschap van meerdere clubs mogelijk te maken, werd verworpen

-

Een voorstel om de voorwaarde dat een lid woont of werkt in de stad waar de club is gevestigd te schrappen, is aangenomen

Rotaract

-

2 voorstellen on de leeftijd limieten voor Rotaract aan te passen, werden verworpen

-

Een voorstel dat Rotaractors lid van RI commissies kunnen zijn, werd aangenomen

-

Rotaractors mogen clubbijeenkomsten bijwonen

RI officers en elections

-

Een voorstel om de RI Board de bevoegdheid te geven een Rotarian op goede gronden zijn ‘officer status’ te ontnemen, werd in 2e instantie met ruime meerderheid aangenomen (hieraan vooraf ging een interessante discussie)

Rotary International

-

2 voorstellen om het abonnement op het Magazine facultatief te maken, of de keuze te laten aan leden om een digitale versie te ontvangen, werden verworpen

-

2 voorstellen om een Internationale Youth Exchange Committee en een Interact committee op te richten, werden verworpen

-

Een voorstel om de benoeming van de General Secretary aan 2 termijnen te binden, is verworpen

-

Toegevoegd werd de bevoegdheid van de board om een lid of club dat/die een rechtsstrijd aangaat met een district het lidmaatschap op te schorten of af te nemen

Per capita dues

-

Een voorstel om de ledencontributie te verhogen, is aangenomen

-

Een voorstel om de contributie maandelijks te laten betalen is afgewezen

RI finances

-

Een 3-tal voorstellen over regels voor een jaarlijkse financiële auditcommissie, transparantie over een beroep op de reserves, en afspraken over publicatie van RI budget en jaarverslag op de website, zijn aangenomen

District bestuur

-

Het voorstel om de verplichting om ieder jaar een districtsconferentie te organiseren af te schaffen is afgewezen

-

Een voorstel voor een onderzoek naar een nieuwe structuur voor districten dmv pilots in de VK en Australië en Nieuw Zeeland is aangenomen

-

Een voorstel om de criteria voor wijziging van districtsgrenzen te herzien is aangenomen

Avenues of service

-

Een voorstel om ‘positive peace’ toe te voegen aan de avenues of services is aangenomen. Een voorstel om ‘professional development’ toe te voegen als onderdeel van vocational service is afgewezen

Club meetings en attendance

-

Een voorstel met nieuwe redenen waarom clubs reguliere bijeenkomsten kunnen cancelen is verworpen

-

Een voorstel om de verplichting om attendance reports aan de gouverneur te sturen te schrappen, is aangenomen

In hoeverre is de COL vernieuwend

Rotary is een enorme, wereldwijde organisatie met bijna 1,2 miljoen leden in alle delen van de wereld. Grofweg zou je kunnen zeggen dat Europese landen stemmen voor vernieuwing en veel Aziatische landen (met een groot aantal leden) behoudend zijn. Dit betekent dat vernieuwingen langzaam gaan. In 2019 is positief gestemd over de toetreding van Rotaractors als Rotary lid, een belangrijke vernieuwing. De vernieuwing zit nu ook in de vereenvoudiging van de artikelen in de statuten, o.a. door overbodige zinnen en herhalingen te schrappen. Een voorstel om de verplichte attendance rapporten te schrappen moet als vernieuwend worden gezien.

Op welke manier genereren we meer belangstelling en betrokkenheid bij de COL

De 3- jaarlijkse Council on Legislation is het belangrijkste democratische orgaan binnen de Rotary -organisatie, en verdient daardoor meer aandacht en betrokkenheid.

- Dit verslag sturen aan alle clubvoorzitters en - secretarissen

- Dit verslag plaatsen op de website

- Kopie aan Rotaracters in D1560

Verslag, met dank aan Josje Bootsma D1600,

Wim Bénard

COL vertegenwoordiger D1560