© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Rotary Grants

De Rotary Foundation (TRF) ondersteunt Rotary International (RI) financieel bij het vervullen van haar missie: het bevorderen van internationaal begrip en vrede door internationale en lokale programma's van humanitaire en educatieve aard.

LET OP !

HET AANVRAGEN VAN GRANTS KAN SOMS LASTIG ZIJN: DE SPELREGELS ZIJN - WERELDWIJD - STRICT EN DE AANVRAGEN WORDEN DOOR DE ROTARY FOUNDATION STRENG BEOORDEELD.

LEUKER KAN ROTARY HET NIET MAKEN, MAAR MET DE HULP VAN DE DISTRICTS TRF COMMISSIE KUNNEN WE HET AANVRAAGPROCES MET ONZE OPGEBOUWDE KENNIS WEL GEMAKKELIJKER MAKEN.

NEEM DAAROM IN EEN VROEG STADIUM CONTACT OP MET DE TRF COMMISSIE.


Duurzame Rotary projecten

Klik op plaatje voor meer informatie


DISTRICT GRANT

Een DISTRICT GRANT geeft een club of district financiële ondersteuning om lokale en/of kleinschalige internationale projecten uit te voeren. Het is een zogenaamde block grant: het district vraagt de grant in één keer aan en verdeelt deze onder de aanvragende clubs conform de vooraf ingediende begrotingen. De eisen ten aanzien van de verslaglegging zijn minder strikt dan bij een global grant.

Door de lage drempel komen bij het district relatief veel aanvragen binnen om van de district grant gebruik te maken. Het beschikbare geld wordt zo eerlijk mogelijk onder de aanvragers verdeeld.

LEES MEER >>


LET OP

De aanvragende Rotary Club moet een jaarlijkse afdracht doen aan TRF van in principe 50% van de Rotary International richtlijn (EREY) van $ 100 (ca. € 90) per lid per jaar. Op dit principe zal nadrukkelijk worden getoetst. Een club die geen TRF bijdrage geeft komt niet in aanmerking voor een district grant.


GLOBAL GRANT

Een GLOBAL GRANT biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan strategisch gerichte activiteiten met een aanzienlijke draagwijdte. Met deze grants worden de grotere, internationale humanitaire projecten gefinancierd. Ook de Vocational Training Teams en studiebeurzen die duurzame, meetbare resultaten opleveren en in één of meer van de focusgebieden vallen, kunnen met de grant gefinancierd worden.

Global grants moeten gesponsord worden door twee clubs of districten: een host partner in het land waar de activiteit plaatsvindt en een internationale partner buiten dat land. De projecten gefinancierd door deze grants moeten bovendien duurzaam van aard zijn. Oftewel een blijvend resultaat hebben, lang nadat de financiering is afgerond en er een einde is gekomen aan de rol van Rotary in het project. Er worden zoveel mogelijk mensen geholpen; het milieu en de lokale cultuur worden gerespecteerd en ‘grass roots’-organisaties zoals Rotary Community Corps worden erbij betrokken; er wordt inbreng gevraagd van de lokale gemeenschap en geleerde lessen worden doorgegeven.

Met global grants worden studenten en anderen ook voorbereid om bij te dragen aan nieuwe en innovatieve methoden op gebieden gerelateerd aan een focusgebied. Bij het ontwikkelen van nieuwe projecten dienen clubs en districten de nadruk te leggen op opleiding en uitwisseling van informatie, zodat gemeenschappen goede resultaten kunnen blijven behalen en zelf problemen kunnen oplossen.

LEES MEER >>


Lees hier hoe het officieel zit:

TERMS AND CONDITIONS FOR ROTARY FOUNDATION DISTRICT GRANTS AND GLOBAL GRANTS (update aug 2019)

Studiebeurzen (Scholarships)

Studiebeurzen kunnen door middel van District of Global grants gefinancierd worden. Voor District grants gelden geen beperkingen ten aanzien van het niveau van de studie (bachelor of master), noch voor de studieduur of -richting. Districten bepalen hun eigen criteria voor het selecteren van studenten, alsook het bedrag dat daarvoor beschikbaar wordt gesteld. Ook kunnen ze studenten steunen die aan lokale universiteiten studeren, aangezien er geen internationale eisen aan verbonden zijn.

Global grants ondersteunen internationale Masters opleidingen gerelateerd aan een focusgebied gedurende een periode van één tot vier jaar. Hieraan zijn kwalificatie voorwaarden verbonden. Als de officiële voertaal van het lesgevend instituut een andere is dan de moedertaal van de student, moet ook een door de Foundation goedgekeurde taaltoets met goed gevolg zijn afgelegd.

Vocational Training Teams

Vocational Training Teams kunnen door middel van District of Global grants gefinancierd worden. Voor teams die gefinancierd worden door District grants gelden in principe geen beperkingen ten aanzien van leeftijd van de deelnemers of duur van de uitwisseling. Met Global Grants worden teams gefinancierd die naar het buitenland gaan om problemen op te lossen of te leren hoe problemen opgelost kunnen worden in een of meer focusgebieden. Een team bestaat uit tenminste vier leden: een Rotarian als teamleider en drie niet-Rotarians. Er gelden geen beperkingen ten aanzien van het maximum aantal teamleden of de leeftijd van de deelnemers, maar alle teamleden dienen wél over relevante beroepsvaardigheden en ervaring te beschikken.

Teams kunnen training geven of training volgen op verschillende locaties: universiteiten, ziekenhuizen en bedrijven. Ook kunnen ze op verschillende plaatsen worden ondergebracht: thuis bij andere Rotarians, in studentenhuizen of in hotels. Er gelden geen beperkingen voor de duur van de trainingen en er mag meer dan één team met ondersteuning van één grant uitgezonden worden. De kosten voor het inzetten van training teams moeten tenminste $30.000 bedragen.KIJK HIER voor de meest up-to-date financiele informatie.