© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Over de Rotary Foundation

ROTARY FOUNDATION

INLEIDING

The Rotary Foundation (TRF) is de eigen wereldwijde goede doelen organisatie van alle Rotary leden. Het is één van de grootste NGO’s ter wereld, zowel in termen van jaarlijkse begroting (meer dan US $ 180 mln per jaar) als in termen van wereldwijde reikwijdte. TRF kan op wereldschaal projecten laten uitvoeren die een groot effect geven, zoals de bekende Polio-acties.

The Rotary Foundation maakt gebruik van het uitgebreide netwerk van de Rotarians voor zowel het bijeenbrengen van fondsen als voor het uitvoeren van projecten. Vele Rotarians zijn actief om verspreid over de wereld allerlei serviceprojecten, binnen de afgesproken doelstellingen, op te zetten en tot succesvolle uitvoering te brengen.

Zoals veel Nederlanders bijdragen aan allerlei hulporganisaties, dragen Rotarians ook bij aan hun eigen goede doelen organisatie “The Rotary Foundation”. Hiermee wordt meer internationale hulpverlening mogelijk gemaakt.

De bijdragen zijn of rechtstreeks/persoonlijk, of via de Rotaryclub met een gezamenlijke jaardonatie. Daarnaast kan TRF rekenen op grote bijdragen van co financiers zoals de Gates Foundation. TRF is een erkend ANBI goed doel. De donaties komen daardoor in aanmerking voor aftrek bij de jaarlijkse belastingaangifte.

HISTORIE / ORGANISATIE

The Rotary Foundation is in 1917 opgericht om Rotary naast de Vocational doelstelling ook een Service doelstelling te geven. Het motto is: ‘Doing Good in the World’.

Het doel is om Rotary International permanent te voorzien van (financiële) middelen om de service programma’s waar te kunnen maken. TRF is dus in wezen een ondersteunend onderdeel van RI met een eigen structuur.

Na 1945 nam TRF pas echt een grote vlucht, het moment waarop voor de Amerikanen werd bepaald, dat bijdragen aan TRF werden vrijgesteld van belasting. Deze fiscale faciliteit is mede aanleiding geweest om de TRF programma’s niet voor verwanten van Rotarians beschikbaar te stellen.

Als algemene opvatting is uitgegaan van het principe dat zij die financieel bijdragen aan TRF niet degenen behoren te zijn die kunnen profiteren van de TRF programma’s: ‘Service Above Self’.

Ook in Nederland heeft TRF de fiscale ANBI-status en zijn de bijdragen aftrekbaar van de belasting.

Op wereldniveau stuurt de Trustee chair (meestal een Past RI president) met de Trustees TRF aan. Zij worden weer geadviseerd en geïnformeerd door een aantal commissies. Op districtniveau zijn het de Gouverneur en de District TRF-commissie die de clubs in hun district informeren en inspireren, o.a. met nieuwsbrieven en seminars. Op clubniveau is het de clubvoorzitter met zijn TRF-commissaris, die de clubleden informeert en inspireert om de TRF te financieel te steunen en gebruik te maken van hun programma’s en mogelijkheden.

GELDSTROMEN TRF

De inkomsten van The Rotary Foundation bestaan voornamelijk uit vrijwillige bijdragen van Rotarians en revenuen uit geïnvesteerd vermogen. Het EREY-initiatief (Every Rotarian, Every Year), waarmee een appèl gedaan wordt op elke Rotarian om US$ 100 per jaar aan de Foundation bij te dragen, vormt de belangrijkste pijler onder de fondsenwerving.

De 7 Nederlandse districten voldoen daar helaas bij lange na nog niet aan. Wij blijven zelfs nog onder de helft steken, dat moet dus omhoog.

Binnen TRF zijn drie fondsen te onderscheiden die gelden beheren:

• Annual Programs Fund

• Endowment Fund

• PolioPlus Fund

Het Annual Programs Fund heeft als doel de programma’s van TRF financieel mogelijk te maken. Het is een ‘doorstroomfonds’ omdat er géén vermogensopbouw plaats vindt, alle donaties worden besteed aan de verschillende projecten. Drie jaar vóór het project uitgevoerd wordt is bekend hoeveel geld er tenminste beschikbaar is voor de diverse programma’s. Dit maakt de planning van projecten en de allocatie van gelden tot op het laagste (club)niveau al in een vroeg stadium mogelijk. De beleggingsopbrengsten in die drie jaar wordt o.a. aangewend om de onkosten die TRF zelf maakt te bestrijden.

Het Endowment Fund betreft een fonds dat geoormerkt geld ontvangt, meestal in de vorm van legaten, opbrengsten van zgn. ‘private charitable trusts’ of speciale donaties.

Het geld is bedoeld om gedurende langere tijd een bepaald, door de donateur benoemd, goed doel te ondersteunen.

Bijdragen aan het PF zijn meestal substantieel. De gedoneerde gelden worden ‘in eeuwigheid’ belegd. Met de opbrengsten van dit kapitaal wordt de hoofdsom tegen inflatie beschermd en het goede doel gesteund.

Met behulp van dit fonds wordt TRF in staat gesteld om langdurig nieuwe projecten te ondersteunen zonder dat die steun afhankelijk is van donaties in enig jaar.

Het Polioplus Fund heeft als doel het ondersteunen van de poliobestrijding. Bijdragen aan dit fonds (waaronder de Gates Challenge) worden geheel voor de poliobestrijding gebruikt. De tijdshorizon voor het gebruik van de gelden is kort.

DONEREN AAN “THE ROTARY FOUNDATION” (TRF)

Je kan op verschillende manieren “geven” aan Rotary Foundation.

Je kan individueel of als club aan The Rotary Foundation (TRF) bijdragen. Als je individueel bijdraagt wordt die bijdrage steeds bijgehouden op de persoon.

Voor de onderscheiden doelen waar je kan bijdragen (individueel of club), zie de diverse pagina’s op de website van Rotary International (inloggen in “My Rotary”), w.o. “Ways to give”, "For doing good in the World", en het contributieformulier “Rotary Foundation Contribution form” (blz. 1)

Hier is duidelijk te zien dat je als individu of als club heel specifiek de doelen kan aangeven waarvoor de donatie kan worden ingezet.

Maar, niet alle doelen leiden dan tot een bijdrage aan het (voor het District zo nuttige District Designated Fund (DDF), van waaruit het district Global Grants kan ondersteunen.

Met ingang van dit Rotaryjaar zijn DE NEDERLANDSE REKENINGEN VAN STICHTING ROTARY FONDSEN NEDERLAND NIET MEER IN GEBRUIK voor de bijdragen aan het Rotary Foundation Annual Fund en andere Rotary Foundation fondsen zoals Polio.

De bijdragen moeten vanaf dit Rotaryjaar 2016-1 rechtstreeks overgemaakt worden naar de rekening van The Rotary Foundation in Europa (Deutsche Bank Düsseldorf)

IBAN: DE51 3007 0010 0255 0200 00

SWIFT/BIC: DEUTDEDDXXX.

Vergeet niet de clubnaam en evt. clubnummer te vermelden, evenals het doelfonds zoals TRF of bv. Polio!!

GRANTS: Er zijn twee soorten Grants, nl. District Grants en Global Grants.

DISTRICT GRANTS

District Grants zijn block Grants die clubs en districten in staat stellen om in dringende behoeften te voorzien in hun gemeenschappen en in het buitenland. Districten kunnen per jaar een bedrag tot 50% van hun District Designated Fund (DDF) aanvragen.

Het district beheert en besteedt deze middelen aan door de club of het district gesponsorde activiteiten, waaronder Vocational Training Teams, studiebeurzen en humanitaire projecten, mits ze passen binnen de missie van de Foundation.

GLOBAL GRANTS

Global Grants bieden mogelijkheden om deel te nemen aan strategisch gerichte, high-impact activiteiten met steun van de Foundation, die US$15.000 tot $200.000 kan bedragen. Met deze Grants worden grote, internationale humanitaire projecten gefinancierd, alsmede Vocational Training Teams, en studiebeurzen die duurzame, meetbare resultaten opleveren in één of meer van de focusgebieden. Activiteiten kunnen individueel of gecombineerd uitgevoerd worden - met één Grant kan bijvoorbeeld een Vocational Training Team gefinancierd worden en tegelijkertijd een humanitair project dat daarmee verband houdt.

Aan Global Grants, ontwikkeld door de club of het district, wordt vanuit het World Fund een bedrag bijgedragen van minimaal $15.000, mits het project tenminste $30.000 groot is. Het toegekende DDF bedrag wordt met 100% gematcht en de eigen bijdragen worden met 50% gematcht.

Global Grants moeten gesponsord worden door twee clubs of districten: een host partner in het land waar de activiteit plaatsvindt en een internationale partner buiten dat land.

Global Grant Application Process

Neem voorafgaand aan de Global Grantaanvraag, bij voorkeur in een vroeg stadium, contact op met de Grantcoördinator van ons District 1570 Hans Iseger, (d1570grants@gmail.com) voor ondersteuning en advies. Zie ook uitleg hier.

FOCUSGEBIEDEN

Alle projecten, studiebeurzen (scholarships), en Vocational Training Teams die gefinancierd worden door middel van Global Grants moeten gericht zijn op doelstellingen binnen één of meer van de zes focusgebieden, en substantiële, meetbare resultaten behalen:

 

Vrede en conflictbeheersing

Gezondheid van moeder en kind

Preventie en behandeling van ziekten

Basisonderwijs en alfabetisering

Water en sanitaire voorzieningen

Economische en sociale ontwikkeling

DUURZAAMHEID

Global Grant projecten moeten duurzaam van aard zijn - dus blijvend resultaat hebben, lang nadat de financiering is afgerond en er een einde is gekomen aan de rol van Rotary in het project: er worden zoveel mogelijk mensen geholpen; het milieu en de lokale cultuur worden gerespecteerd en ‘grass roots’ organisaties zoals Rotary Community Corps worden erbij betrokken; er wordt inbreng gevraagd van de lokale gemeenschap en geleerde lessen worden doorgegeven.

Met Global Grants worden studenten en anderen ook voorbereid om bij te dragen aan nieuwe en innovatieve methoden op gebieden gerelateerd aan een focusgebied. Bij het ontwikkelen van nieuwe projecten dienen clubs en districten de nadruk te leggen op opleiding en uitwisseling van informatie, zodat gemeenschappen goede resultaten kunnen blijven behalen en zelf problemen kunnen oplossen.

STUDIEBEURZEN (SCHOLARSHIPS)

Studiebeurzen kunnen door middel van District of Global Grants gefinancierd worden. Voor district Grants gelden geen beperkingen ten aanzien van het niveau van de studie (bachelor of master), noch voor de studieduur of -richting. Districten bepalen hun eigen criteria voor het selecteren van studenten, alsook het bedrag dat daarvoor beschikbaar wordt gesteld. Ook kunnen ze studenten steunen die aan lokale universiteiten studeren, aangezien er geen internationale eisen aan verbonden zijn.

Global Grants ondersteunen internationale Masters opleidingen gerelateerd aan een focusgebied gedurende een periode van één tot vier jaar. Hieraan zijn wel kwalificatie voorwaarden verbonden. Als de officiële voertaal van het lesgevend instituut een andere is dan de moedertaal van de student, moet ook een door de Foundation goedgekeurde taaltoets met goed gevolg zijn afgelegd.

VOCATIONAL TRAINING TEAMS

Vocational Training Teams kunnen door middel van District of Global Grants gefinancierd worden afhankelijk van de kosten. Er gelden geen beperkingen ten aanzien van leeftijd van de deelnemers, het maximum aantal deelnemers of duur van de uitwisseling. VTT teams gaan in het algemeen naar het buitenland, met als doel om problemen op te lossen of te leren hoe problemen opgelost kunnen worden in een of meer focusgebieden. Een team bestaat uit tenminste vier leden: een Rotarian als teamleider en drie niet-Rotarians. Alle teamleden dienen wél over relevante beroepsvaardigheden en ervaring te beschikken.

Teams kunnen training geven of training volgen op verschillende locaties: universiteiten, ziekenhuizen en bedrijven. Ook kunnen ze op verschillende plaatsen worden ondergebracht: thuis bij andere Rotarians, in studentenhuizen of in hotels. Er gelden geen beperkingen voor de duur van de trainingen en er mag meer dan één team met ondersteuning van één Grant uitgezonden worden. De kosten voor het inzetten van training teams moeten tenminste $ 30.000 bedragen, het minimum aan projectkosten dat geldt voor een Global Grant.

KWALIFICATIE EN STEWARDSHIP

WAAR DISTRICTEN AAN MOETEN VOLDOEN

Voor deelname aan Global Grants moeten districten ieder jaar een kwalificatieprocedure online doorlopen, waarmee ze zich verbinden de richtlijnen na te leven en te implementeren aangaande financieel stewardship, zoals vastgelegd in het district Memorandum Of Understanding (MOU). Districten moeten ook een Rotary Foundation “Grant Management Seminar” organiseren als onderdeel van het kwalificatieproces voor clubs. Het district is verantwoordelijk voor zorgvuldig stewardship van Foundation gelden.

WAAR CLUBS AAN MOETEN VOLDOEN

Om in aanmerking te komen voor fondsen uit Global Grants moeten Clubs in District 1570 ieder jaar een kwalificatieprocedure doorlopen. Daartoe moeten één of meer leden van de Club het district Rotary Foundation Seminar volgen, en het club Memorandum of Understanding (MOU) ondertekenen en naleven. Kijk hier voor de Engelse versie of de Nederlandse versie.

PROCEDURE VOOR AANVRAGEN GRANTS

Alle aanvragen voor Global Grants worden (on-line) gedaan via “Member Access” op de site van Rotary International.

Meer informatie over Global Grants kunt u vinden op de site van Rotary International.

Daar vindt u ook vele mogelijkheden om on-line te trainen.

Ook de aanvragen voor District Grants worden via een formulier gedaan. Meer informatie over District Grants kunt u vinden op de site van Rotary International.

Op onze site staat de informatie over Grants en aanvragen (in het Nederlands).

Hans Iseger, d1570grants@gmail.com, Grant-coördinator van District 1570 is altijd bereid om bij de aanvraag van een Grant te adviseren.

DISTRICT ROTARY FOUNDATION COMMISSIE D1570 (DRFC)