© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Rotary Foundation District 1580

doinggood

Rotary Foundation

HET CORONAVIRUS EN GRANTS –

EXTRA BERICHT-1

Bijdragen uit de District Grant: De Rotary Foundation biedt mogelijkheden voor Rotarians om in hun gemeenschap (of verder weg) te helpen de verdere verspreiding van het virus te voorkomen en/of hulpverleners en anderen die getroffen zijn door deze crisis, te ondersteunen. Toegekende bijdragen voor 2019-2020 kunnen, na overleg, op een andere manier worden gebruikt. grants.d1580@gmail.com

Als uitzondering op de regel dat er geen geld uitgeven mag worden voor de toestemmingsdatum, geldt nu dat relatief kleine uitgaven gedaan na 15 maart 2020 t.b.v. corona-patiënten en helpers, in principe ten laste mogen worden gebracht van de District Grant van volgend jaar, dus 2020-2021. Voor overleg: grants.d1580@gmail.com

Alle districten kunnen een beroep doen op het Disaster Response Fund voor Covid-19 gerelateerde projecten.
Donaties aan het Rotary Disaster Response Fund zijn zeer welkom.

Global Grants gericht op bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van medische instrumenten, zijn een goede optie om de tekorten dichtbij of verder weg te helpen.

EXTRA BERICHT-2

The Rotary Foundation heeft de laatste maanden zoveel geld uit het World Fund gebruikt dat vanaf 1 juli 2020 de clubcash niet meer met 50% kan worden aangevuld. Het DDF wordt echter nog wel met 100% vermeerderd. Het is daarom zaak een bondje aan te gaan met clubs in andere districten die DDF beschikbaar willen stellen voor je project.

EXTRA BERICHT-3

Verantwoording

De DRFC heeft via de clubsecretarissen de verantwoording over 2019-2020 met de leden gedeeld. Klik hier

Inleiding

(Op deze pagina staan veel onderstreepte en gekleurde tekstfragmanenten. Dat zijn links naar informatie die elders staat. Door er op te klikken kom je bij die informatie)

The Rotary Foundation (TRF) is het eigen goede doelen fonds van Rotarians. Het is een van de grootste Non Governmental Organisations ( NGO's) die er bestaan. De stichting is opgericht in 1917, onder het motto Doing Good in the Worl. Motto en doel van TRF vallen samen. Initiatieven van Rotarians om ergens hulp te geven kunnen worden gesteund door TRF.

In 1983 begon Rotary de wereldwijde actie 'Polio de wereld uit'. Het initiatief wordt gesteund door o.a. de Wereld Gezondheids Organisatie en tal van Overheden en financieel door de Bill en Melinda Gates Foundation. De actie blijft aandacht vragen want alleen als het virus uit de hele wereld is, is de strijd gewonnen.

Meer lezen over 100 jaar Rotary Foundation en geniet van een Nederlands ingesproken Video. Voor een uitvoerige (45 sheets) presentatie over de Foundation klik hier .

De stichting beheert drie grote fondsen en stelt uit één van die fondsen (het Rotary foundation Annual Fund) de middelen beschikbaar voor de zogenaamde District grants en voor de Global grants. Voor een uitstekende Engelstalige presentatie over de Grants klik hier.

Bijdragen voor het Rotary Foundation Annual Fund voor het lopende Rotary jaar moeten vóór 1 juni zijn overgemaakt naar The Rotary Foundation in Europa.

Alleen dan tellen ze over drie jaar mee in het door het district te besteden geld aan District Grants en Global Grants.

IBAN: DE51 3007 0010 0255 0200 00

onder vermelding van uw internationale clubnummer, uw clubnaam en "bijdrage TRF - Annual Fund"

Zeker zijn van tijdige verwerking? Laat dan de Rotary Foundation weten dat de club een donatie deed: Mail even naar vanessa.court-payen@rotary.org Met mededeling: Club XYZ, District 1580 donated today € zzz to the Annual Fund

De districten hebben zelf de beschikking over een deel van het door de clubs in het district gedoneerde geld waaruit ze de District Grants kunnen toekennen. Daarnaast kunnen ze uit dat beschikbaar gestelde geld aanvragen voor grote projecten steunen. De overige middelen voor een Global Grant worden toegekend door de centrale organisatie van TRF in Evanston uit het World Fund dat gevoed wordt door alle donerende Rotarians. Om deze grants te kunnen uitgeven is het noodzakelijk dat de clubs in een district hun steun aan TRF geven. De administratie van de donaties van de Rotarians uit een district en de clubs wordt min of meer automatisch gevoerd door het Rotary kantoor in Zurich. Daarom een buitenlandse rekening.

Er zijn zes gebieden gedefinieerd waarbinnen Rotary zich middels Global Grants wil manifesteren: vrede en conflictbeheersing; gezondheid van moeder en kind; preventie en behandeling van ziekten; basisonderwijs en alfabetisering; water en sanitaire voorzieningen en tenslotte economische en sociale ontwikkeling. Binnen deze gebieden kunnen districten, clubs en individuele leden projecten voorstellen en daarvoor fondsen ter beschikking stellen, en die kunnen dan worden vermeerderd door het District en TRF in Evanston. Op die manier kan Rotary een bijdrage leveren aan het beter maken van de wereld.

Rotaryleden kunnen rechtstreeks, zelf bijdragen of via hun Rotaryclub met een gezamenlijke jaardonatie. Daarnaast kan TRF rekenen op grote bijdragen van fondsen en van vermogenden. In Nederland heeft TRF de ANBI-status. Daardoor kunnen donaties in aanmerking komen voor aftrek bij de jaarlijkse belastingaangifte. Doordat veel werk door vrijwiligers wordt gedaan is de Rotary Foundation de meest effectieve goede doelen organisatie. Ook slaagt de Foundation erin een hoog rendement op beleggingen te maken. Jaarlijks wordt een goed gedocumenteerd verslag op de website www.rotary.org gepubliceerd. Terecht een fonds dat “van een gulden een daalder maakt”. (klik op de voorgaande link om meer te lezen, Engels)

GELDSTROMEN TRF

De inkomsten van The Rotary Foundation bestaan voornamelijk uit vrijwillige bijdragen van Rotarians en opbrengst uit geïnvesteerd vermogen. Het EREY-initiatief (Every Rotarian, Every Year), waarmee een appèl gedaan wordt op elke Rotarian om US$ 100 per jaar aan de Foundation bij te dragen, vormt de belangrijkste pijler onder de fondsenwerving.

Maar in Nederland blijven de donaties in het algemeen onder dat streefbedrag. Dat is jammer omdat we daarmee onze eigen reikwijdte beperken.

TRF kent drie fondsen:

·

Annual Fund and Share

·

Permanent Fund - Endowment Fund

·

PolioPlus Fund

Het Annual Fund and Share heeft als doel de door Rotarians, Clubs en Districten voorgestelde projecten financieel mogelijk te maken. Het is een ‘doorstroomfonds’ omdat er géén vermogensopbouw plaats vindt, alle donaties worden besteed aan de verschillende projecten.

Het in jaar 1 ontvangen bedrag wordt gedurende drie jaar door TRF beheerd en "op rente gezet" waaruit de kosten van dit fonds worden betaald. Maar er moest tbv de kosten een kleine verandering worden aangebracht voor de jaren dat er onvoldoende inkomsten uit rente worden verkregen. Lees daarover meer.

In jaar 4 komt het volle bedrag beschikbaar voor wereldwijde projecten. Hierdoor is het voor TRF mogelijk om drie jaar vooruit te plannen op grond van het dan beschikbare bedrag. De Districten krijgen zelf de beschikking over 50% van het door het district in jaar 1 gedoneerde bedrag. Dit wordt het District Designated Fund (DDF) genoemd. De andere 50% gaat naar het WorldFund. Projecten die vanuit een district worden aangedragen voor een Global Grant kunnen een beroep doen op het DDF en op een bijdrage uit het WorldFund.

Het Permanent Fund - Endowment Fund betreft een fonds dat geoormerkt geld ontvangt, meestal in de vorm van legaten, opbrengsten van zogenaamde ‘private charitable trusts’ of speciale donaties. Het geld is bedoeld om gedurende langere tijd een bepaald, door de donateur benoemd, goed doel te ondersteunen. Bijdragen aan dit fonds zijn meestal substantieel. Ook ontvangt het fonds veel legaten. De gedoneerde gelden worden ‘in eeuwigheid’ belegd. Met de opbrengsten van dit kapitaal wordt de hoofdsom tegen inflatie beschermd en het goede doel gesteund. Met behulp van dit fonds wordt TRF in staat gesteld om langdurig nieuwe projecten te ondersteunen zonder dat die steun afhankelijk is van donaties in enig jaar.

Het Polioplus Fund heeft als doel het ondersteunen van de poliobestrijding. Bijdragen aan dit fonds worden door het Gates Fund vermenigvuldigd. Ze worden geheel voor de poliobestrijding gebruikt. De tijdshorizon voor het gebruik van de gelden is kort.

DONEREN AAN “THE ROTARY FOUNDATION” (TRF)

Je kan op verschillende manieren “geven” aan Rotary Foundation.

Je kan als individueel lid of als club aan The Rotary Foundation (TRF) bijdragen. Als je als individueel lid of met je bedrijf bijdraagt wordt het bedrag van de donatie elk jaar bijgehouden op je naam / bedrijjfsnaam. De Foundation is een erkende ANBI. De bijdragen van de clubs worden ook per club bijgehouden.

Bijdragen voor het Rotary Foundation Annual Fund voor het lopende Rotary jaar moeten vóór 1 juni zijn overgemaakt naar de rekening van The Rotary Foundation in Europa.

dan tellen ze over drie jaar mee in het door het district te besteden geld aan District Grants en Global Grants.

IBAN: DE51 3007 0010 0255 0200 00 onder vermelding van uw internationale clubnummer en uw clubnaam en "bijdrage TRF - Annual Fund"

Vergeet NIET om duidelijk naam/bedrijfsnaam of de clubnaam en het “doelfonds” - meestal het TRF Annual Fund - op te geven. Alleen een bijdrage aan het "Annual Fund and Share" telt mee voor de hoogte van het District Designated Fund (DDF), van waaruit het district de District Grants en Global Grants kan ondersteunen..

Er is ook de mogelijkheid uw bijdrage te bestemmen voor een specifiek, door u gekozen doel. Voor die doelen zie de diverse pagina’s op de Rotary.org web site (inloggen in “myrotary”), w.o. Ways to Give en het pdf-bestand. Hier is goed te zien dat u als individu of als club heel specifiek de fondsen kan aangeven, waarvoor de donatie bestemd is.

Paul Harris Society

Sinds 2013 bestaat de mogelijkheid om met de Rotary Foundation af te spreken jaarlijks een bedrag van $ 1000 te doneren. Als erkenning wordt de donor opgenomen in de Paul Harris Society waarvan de leden jaarlijks $ 1000 of meer doneren. De bestemming van de donatie wordt door de donor zelf aangegeven.

Fiscus

De bijdrage aan de Foundation is fiscaal aftrekbaar. Het gemakkelijkst is om een belofte te doen gedurende vijf jaar een bedrag te doneren. Er geldt geen minimum voor het te doneren bedrag en ook geen drempel in de giftenaftrek. Er zijn clubs die een erkende ANBI hebben. Maak het standaard contract op met een bestuurslid van die stichting. De tweede mogelijkheid is om een contract te sluiten met de Stichting Rotary Fondsen Nederland. (mail naar jagroot153@gmail.com voor informatie) en de derde mogelijkheid is het online contract in te vullen op www.rotary.org/en/about-rotary/financials scroll naar onder en klik op DONATE. U ontvangt een email met alle voor de belasting noodzakelijke gegevens. Indien gewenst kan de DRFC de uitgeprinte mail ondertekenen.

Seminars

Regelmatig worden er bijeenkomsten georganiseerd rond de door TRF gesteunde projecten of over de werkwijze van TRF. Een link naar de reportages van Seminars die voor districten in Nederland, Belgie en Zwitserland worden georganiseerd staat hieronder.

https://sites.google.com/tvrije.be/rf-seminar-2019/media

GRANTS EN PROCEDURE VOOR AANVRAGEN GRANTS

Voor een presentatie in ons district over TRF en Grants en voorbeelden van gesteunde projecten Klik hier

Voor een uitstekende Engelstalige presentatie klik hier

District Grants

Districten kunnen per jaar een bedrag tot 50% van hun District Designated Fund (DDF) hiervoor inzetten. Het DDF is 50% van het drie jaar eerder gedoneerde bedrag.

Aanvragen door Clubs voor een District Grant moeten vóór 15 augustus ingeleverd zijn bij de District Rotary Foundation Commissie (DRFC, e-mail naar: grants.d1580@gmail.com). Het project moet binnen het lopende Rotary jaar worden afgesloten en afgerapporteerd via dit formulier. Er mag niet met het project worden begonnen voordat er toestemming door de districtscommissie is gegeven om aanspraak te maken op de Grant. Afspraken met betrekking tot district grants D1580

De aanvraag formulieren voor een District Grant vind u hier. Download het document. Vul het in en stuur naar grants.d1580@gmail.com

Vanaf 2013, het jaar waarin het Annual Fund/Share werd gestart tot en met 2017-2018, zijn in district 1580 zo'n 50 Grants toegekend. Klik hier om ze te zien.

Block Grant Aanvragen door District

Het geld voor de District Grants is wel door TRF-Evanston gereserveerd voor ons district maar het komt pas ter beschikking nadat de District Rotary Foundation Commissie een zgn Block Grant aanvraag heeft gedaan Op grond van de donaties die drie jaar geleden werden gedaan, kan de commissie zien hoeveel geld er is om de aanvragen uit het district te steunen. De commissie voegt de ge-accepteerde aanvragen samen tot het beschikbare bedrag als een Block Grant aanvraag die bij TRF-Evanston wordt ingediend.

Na goedkeuring (soms na het verschaffen van aanvullende informatie) door TRF-Evanston krijgt de aanvrager bericht van de District Rotary Foundation Commissie en kan het project starten. Het project moet binnen het dan lopende Rotary jaar worden afgesloten en afgerapporteerd.

Global Grants

Met deze Grants worden grote, internationale humanitaire projecten maar er kunnen ook Vocational Training Teams, en studiebeurzen die duurzame, meetbare resultaten opleveren in één of meer van de focusgebieden gesteund worden gefinancierd (minimale budget omvang $30.000, minimale bijdrage uit Worldfund $ 15.000) .

Klik hier voor een Engelstalige handleiding met betrekking tot de voorbereiding van een Global Grant aanvraag en het beheren daarvan. In dit omvangrijke document vindt u veel links naar nog meer informatie. Onmisbaar ter voorbereiding is ook dit stuk. De belangrijkste documenten zijn: de Terms and Conditions en de Area of focus Policy Statements. Er verschijnen regelmatig nieuwe versies, dus ga er niet van uit dat de door u opgehaalde versie op uw computer de laatste is. Ga voor de actuele versie naar de Rotary site. Voor Terms and Conditions voor Rotary Grants klik hier.

Een toelichting op de te steunen en de niet-te-steunen projecten in de zes focusgebieden is te vinden in de Area of Focus Policy Statements die is hier te lezen .

Aan de voor een Global Grant in aanmerking komende projecten wordt vanuit het World Fund (TRF in Evanston) een bedrag bijgedragen van minimaal USD15.000. Het projectbudget moet tenminste USD 30.000 groot is. Het door het District toegekende bedrag uit het DDF wordt verdubbeld en de eigen bijdragen vanuit de club worden met 50% daarvan aangevuld.

Deze projecten moeten gesponsord worden door tenminste twee clubs: partners. De host partner is de club in het land waar de activiteit plaatsvindt en de internationale partner is de club buiten dat land. Het is sterk aan te raden om u goed in te lezen en eerst met de District Rotary Foundation Commissie (DRFC) te overleggen voordat u met de aanvraag van een Grant begint. Informatie kunt u inwinnen bij grants.d1580@gmail.com of bij een van de leden van de DRFC: Pyly Mucuthi voor Global Grants en Stan Reichert/Hetty Deinum voor de District Grants.

Er is heel veel informatie over Global Grants te vinden. Ga naar: www.rotary.org . Klik boven de tabs op My Rotary (log-in of Registreer als je nog niet eerder hebt geregistreerd, met uw email adres zoals bekend in Lead, uw wachtwoord is het daarbij horende wachtwoord) en kies de tab Rotary Foundation. Er ontvouwt een submenu. Ga (links) naar Apply for Grants. Kies Global Grants. De links op de pagina waar je nu komt geven eigenlijk alle informatie die nodig is. Vooral A Guide to Global Grants (die hier als een PDF is op te halen) is onmisbaar bij de voorbereiding. Onderaan dit venster zie je Resources & references. De Global Grant Application Template is een word document waarmee je offline alle voorbereidingen kan treffen alvorens via de site tot het invullen over te gaan.

Hulp vragen of meedoen aan en project van een andere club. Het verdient aanbeveling om samen te werken met clubs uit andere districten. Nodig ze uit met een goede beschrijving van het project op http://ideas.rotary.org/ Op die plek zijn veel projecten beschreven waarbij je je als club kan aansluiten door met mankracht en/of geld te helpen. Op deze plek kan lezen welke projecten om hulp vragen. De website heeft nog de oude naam "matchinggrants"

Global Grant Aanvragen

Bestudeer eerst de stukken op boven genoemde website-pagina’s en neem contact op met de DRFC via grants.d1580@gmail.com.

Voor Water projecten wordt gevraagd om een expert rapport te overleggen mbt veiligheid en duurzaamheid. Voor alle humanitaire projecten dient te worden aangetoond dat de lokale gemeenschap het project ondersteunt. Hiervoor moet een community assessment worden uitgevoerd. De resultaten daarvan worden via een speciaal formulier gerapporteerd en bij de grant-aanvraag gedaan. (Dit alles maakt het samenwerken met een lokale host-club noodzakelijk, voordat een project beschreven gaat worden.)

Heel veel (ook algemene) informatie kunt u vinden via www.rotary.org/grants. Klik op de pijl onderaan de pagina voor grants-informatie. Of ga direct naar deze pagina . Die bevat onderaan een groot aantal relevante documenten onder Resources & References

Heel handig is om, alvorens online de aanvraagformulieren in te vullen, alle gegevens te verzamelen in een word document.

Onze collega’s van district 1610 hebben een prachtige webpagina gemaakt; ga naar http://rotary.nl/d1610/TRF/Global%20Grants/ Die is vernieuwd (oktober 2017)

Hulp van andere Goede Doelen Fondsen

Er zijn heel veel fondsen die vaak specifieke doelgebieden hebben. De District Rotary Foundation Commissie wil graag project-initiatieven steunen met adviezen welke fondsen misschien ten behoeve van additionele financiering van het project benaderd kunnen worden. Daarvoor is een van onze commissieleden beschikbaar. Klik hier. Als een bijdrage uit zo'n fonds kan worden verkregen dan draagt TRF uit het Worldfund daarover nog een 50% bij.

Focusgebieden

Alle projecten, studiebeurzen (scholarships), en Vocational Training Teams die deels gefinancierd worden door middel van Global Grants moeten gericht zijn op doelstellingen binnen één of meer van de zes focusgebieden, en substantiële, meetbare en duurzame resultaten behalen. Lees de toelichting in de Area of focus Policy Statements:

http://www.rotary.nl/d1550/FoundationGrants/FUTUREVHOME/FUTUREVHOME-2.png


Vrede en conflictbeheersing

http://www.rotary.nl/d1550/FoundationGrants/FUTUREVHOME/FUTUREVHOME-3.png


Gezondheid van moeder en kind

http://www.rotary.nl/d1550/FoundationGrants/FUTUREVHOME/FUTUREVHOME-4.png


Preventie en behandeling van ziekten

http://www.rotary.nl/d1550/FoundationGrants/FUTUREVHOME/FUTUREVHOME-5.png


Basisonderwijs en alfabetisering

http://www.rotary.nl/d1550/FoundationGrants/FUTUREVHOME/FUTUREVHOME-6.png


Water en sanitaire voorzieningen

http://www.rotary.nl/d1550/FoundationGrants/FUTUREVHOME/FUTUREVHOME-7.png


Economische en sociale ontwikkeling

Duurzaamheid

Global Grant projecten moeten duurzaam van aard zijn - dus blijvend resultaat hebben, lang nadat de financiering is afgerond en er een einde is gekomen aan de rol van Rotary in het project. De projecten moeten daarom ook door de belanghebbenden gewenst worden en niet min of meer opgedrongen door Rotary. De Foundation heeft daarvoor een garantie ingebouwd bij de grant aanvraag via een Community Assessment. Het gereedschap daarvoor wordt u hier aangereikt in een PDF. Het resultaat moet worden meegestuurd bij de grant aanvraag op dit formulier

Er moeten zoveel mogelijk mensen geholpen worden; het milieu en de lokale cultuur moeten worden gerespecteerd. Er wordt voorafgaand aan de start van een project, tijdens de uitvoering en daarna inbreng gevraagd van de lokale gemeenschap en ‘grass roots’ organisaties zoals Rotary Community Corps kunnen worden gevormd en erbij worden betrokken. Geleerde lessen worden doorgegeven. Bij het ontwikkelen van nieuwe projecten kunnen clubs de nadruk leggen op opleiding en uitwisseling van informatie, zodat gemeenschappen goede resultaten kunnen blijven behalen en zelf problemen kunnen oplossen. Met Global Grants kunnen ook studenten voorbereid worden om bij te dragen aan nieuwe en innovatieve methoden op gebieden gerelateerd aan een focusgebied. Lees ook SUSTAINABILITY

STUDIEBEURZEN SCHOLARSHIPS

Studiebeurzen kunnen door middel van een District of een Global Grant gefinancierd worden. Voor District Grants gelden geen beperkingen ten aanzien van het niveau van de studie (bachelor of master studie), noch voor de studieduur of -richting. Districten bepalen hun eigen criteria voor het selecteren van studenten, alsook het bedrag dat daarvoor beschikbaar wordt gesteld. Ook kunnen districten studenten steunen die aan lokale universiteiten studeren, aangezien er geen internationale eisen aan verbonden zijn.

Global Grants ondersteunen internationale Masters opleidingen gerelateerd aan een focusgebied gedurende een periode van één tot vier jaar. Hieraan zijn door TRF Evanston geformuleerde kwalificatie voorwaarden verbonden. Als de officiële voertaal van het lesgevend instituut een andere is dan de moedertaal van de student, moet ook een door de Foundation goedgekeurde taaltoets met goed gevolg zijn afgelegd. Kijk hier om te lezen hoe in D1580 een Master student ontvangen is. Ons district heeft (nog) geen lange traditie in het uitzenden van Scholars. De eerste is in september 2016 aan een Master in Geneve begonnen. Inlichtingen bij Paul te Bokkel. Klik hier voor de procedure voor een aanvraag.

SCHOLARSHIPS WATERMANAGEMENT

Op het gebied van watermanagement is Rotary een partnership aangegaan met het Onderzoeks en Opleidings Instituut in Delft, het UNESCO-IHE. Jaarlijks studeren daar ca 10 studenten met een Rotary-Scholarship. Voor meer informatie klik hier

PEACE FELLOWSHIPS

Op het gebied van Vrede Conflict Preventie en beheersing.

Jaarlijks geeft de Rotary Foundation de kans aan geselecteerden uit de hele wereld om een academische opleiding te volgen aan één van de Rotary Peace Centers. De beurs dekt alle kosten.

Ieder jaar worden 50 beurzen gegeven voor een masters opleiding van 15 tot 24 maanden aan één van de volgende instituten:

Duke University North Carolina, USA

International Christian University, Japan

University of Bradford, UK

University of Queensland, Australia

Uppsala University, Zweden

Voor ervaren professionals die werkzaam zijn op het gebied van vrede en conflict beheersing geeft de Rotary Foundation aan 50 geselecteerden een beurs om een drie maands cursus te volgen aan de Chulalongkorn University in Thailand. Er wordt een Certificaat behaald.

Geinteresseerden kunnen hier verder lezen.

Aanmeldingen via het online Application form moeten voor 31 mei 2018 compleet zijn. Voor 1 juli moet het district zijn oordeel geven. Selectie vindt plaats in oktober, uitslag komt in november. Start is dan in 2019. Inlichtingen bij Paul te Bokkel.

VOCATIONAL TRAINING TEAMS

Vocational Training Teams kunnen door middel van District of Global Grants gefinancierd worden. Teams die gefinancierd worden door District Grants zijn vergelijkbaar met GSEs, maar er gelden geen beperkingen ten aanzien van leeftijd van de deelnemers of duur van de uitwisseling. Met Global Grants worden teams gefinancierd die naar het buitenland gaan om problemen op te lossen of te leren hoe problemen opgelost kunnen worden in één of meer focusgebieden. Een team bestaat uit tenminste vier leden: een Rotarian als teamleider en drie niet-Rotarians. Er gelden geen beperkingen ten aanzien van het maximum aantal teamleden of de leeftijd van de deelnemers, maar alle teamleden dienen wél over relevante beroepsvaardigheden en ervaring te beschikken.

Teams kunnen training geven of training volgen op verschillende locaties: universiteiten, ziekenhuizen en bedrijven. Ook kunnen ze op verschillende plaatsen worden ondergebracht: thuis bij andere Rotarians, in studentenhuizen of in hotels. Er gelden geen beperkingen voor de duur van de trainingen en er mag meer dan één team met ondersteuning van één Grant uitgezonden worden. De kosten voor het inzetten van training teams moeten tenminste $30.000 bedragen, het minimum aan projectkosten dat geldt voor een Global Grant.

KWALIFICATIE EN STEWARDSHIP

Waar clubs aan moeten voldoen

Om in aanmerking te komen voor fondsen uit Grants moeten Clubs in District 1580 ieder jaar een kwalificatieprocedure doorlopen. Daartoe moeten één of meer leden van de Club het district Rotary Foundation Grant Management Seminar volgen, en het club Memorandum of Understanding ondertekenen en naleven. Ook moet de club aan het Annual Fund hebben bijgedragen.

END POLIO NOW

Een van de drie actieve fondsen van de Rotary Foundation is het Polio Plus Fonds. Alle Rotary Clubs wereldwijd ondersteunen de End-Polio-Now actie. Doel is het wereldwijd uitroeien van de ziekte Poliomyelitis. Rotary Clubs in de Filippijnen zijn in 1979 gestart met een actie om de Filippijnen vrij van Polio te krijgen. Hun actie is in 1983 door Rotary International overgenomen. End Polio Now is een goed voorbeeld van een “bottom up” initiatief ontstaan uit een club project.
In 1988 is de Wereldgezondheidsorganisatie mee gaan doen. En sindsdien is het een wereldwijde actie geworden, waaraan ook Unicef en de Centers for Disease Control and Prevention zijn verbonden.
Bij het begin van de actie in 1988 was Polio endemisch in 125 landen. Elke dag kregen 1.000 kinderen Polio. Nu, 30 jaar later, is Polio nog niet onder controle in twee landen: Afghanistan en Pakistan. In heel 2015 hebben slechts 70 kinderen door besmetting met het Wild Polio virus de ziekte gekregen. Door de moeilijke omstandigheden in die landen is de onderdrukking van het virus heel moeilijk. Zolang het virus niet verdwenen is moeten vaccinatie programma’s worden uitgevoerd. Ondanks veel vrijwilligerswerk kost dat heel veel geld.

De Bill and Melinda Gates Foundation legt bij iedere dollar die via Rotary binnenkomt twee dollar toe. In Nederland is de polio-tulpen actie een enorm succes en trekt wereldwijde belangstelling. Ook in 2020-2021 gaat de tulpenbollen actie door. Er is nu ook een mogelijkheid groot-verpakkingen te bestellen.

Bestellen van tulpen doe je onder andere via deze link

Wil je meer over de unieke tulp zien klik dan hier.

Meer weten over hoever we zijn met de strijd tegen het virus? Luister dan naar de boeiende voordracht van Professor Pierre van Damme klik hier .

Voor website End Polio Now in Nederland Klik hier .

Meer weten over die actie vraag het aan Rob Beemster: rjmbeemster@gmail.com

End Polio Now Tulpen Actie in Seoul

PAUL HARRIS FELLOWSHIP

Als er $1000 dollar gedoneerd is aan het Annual Fund, PolioPlus, of een goedgekeurde Foundation Grant bestaat de mogelijkheid om de punten te gebruiken om iemand te eren met een Paul Harris Fellowship. Het aanvraagformulier is hier op te halen.

DISTRICT ROTARY FOUNDATION COMMISSIE

Voorzitter: Dr Jack Groot (RC Heiloo) email

Secretaris: Cor van Otterloo (RC Purmerend) email

Commissielid: Communicatie, Scholarships en Peacefellows Paul te Bokkel MSc (RC Amsterdam-Blauw) email

Voorzitter Subcommissie Grants: Stan Reichert (RC Heiloo) email

Commissielid: District Grants Hetty Deinum (RC Heiloo) email .

Commissie lid Grants: Pyly Mucuthi (RC Alkmaar) Global Grants en Stewardship email

Commissielid Polio: Rob Beemster (RC Enkhuizen) email

Commissielid Scholarships en Peacefellows: Paul te Bokkel MSc (RC Amsterdam-Blauw) email

Commissielid Ondersteunende Fondsen: Michiel Dumont (RC Amsterdam Minerva) email

Commissielid Paul Harris-society: Paul te Bokkel MSc (RC Amsterdam-Blauw) email

Qualitate Qua:

District Gouverneur 2019-2020 vanaf 1 juli 2019 Rutger Mazel (RC Amsterdam-Nachtwacht)

District Gouverneur 2020-2021 vanaf 1 juli 2020 Jelle Houtsma (RC Amsterdam-Hoog-Zuid)