Maandbrief DG Roel van der Voort

April Mei 2012

rvdv-d

2011-12_200c

Beste Vrienden in Rotary,

nat_rotIn januari 2011 bestond The Rotarian 100 jaar. Honderdjaar zonder onderbreking gepubliceerd, er zijn niet veel tijdschriften op de wereld, die een vergelijkbare prestatie geleverd hebben. Ter gelegenheid van dit jubileum is een bijzondere editie verschenen, die nog altijd de moeite waard is te lezen. Paul Harris leverde de eerste bijdrage. Van de vele publicisten zijn de honderd meest memorabele in een overzicht bijeen gebracht. Boeiend, maar tegelijk valt ook dat de meeste auteurs uit de USA stammen, een enkele uit Europa, terwijl Zuid-Amerika, Afrika en Azië nagenoeg afwezig zijn.

Naast de officiële Rotarian, is het toegestaan ook regionale uitgave te maken, bijvoorbeeld voor een bepaald taal gebied. Zo hebben wij ook ons eigen tijdschrift, eerst De Rotarian, recentelijk Rotary Magazine.

Sinds het verschijnen van de eerste Rotarian is er in het communicatie landschap veel veranderd. Naast het kanaal van Rotary Magazine, staat nu ook de website ter beschikking, op landelijk, district- en clubniveau en kunnen Social Media ten behoeve van Rotary in algemene zin ingezet worden.

Hoe integreer je de informatie van clubs en individuele Rotarians, nieuws over acties, of interessante opinies op een optimale manier door het juiste kanaal te kiezen, Rotary Magazine, website of een discussie starten via LinkedIn.

Nu De Rotarian Rotary Magazine is geworden, valt een aantal zaken op. Het nieuwe blad oogst fris, heeft aantrekkelijke kleuren en kent een vaste formule. Onderdeel van deze formule is, dat artikelen compacte stukjes zijn geworden, waar diepgang per definitie niet eenvoudig is te bereiken. In dit model leveren districtsredacteuren de content aan, terwijl de opmaak- en het productieproces bij een specialistisch, commercieel bureau belegd is. Soms hoor je de klacht, dat redacteuren zich onvoldoende als eigenaar van hun tekst herkennen.

 

En nu verder. . .

autoMet deze vragen heeft het gouverneursberaad zich de afgelopen tijd bezig gehouden en besloten is om een communicatie manager, vooralsnog voor een beperkte periode en voor een beperkt aantal uren per week binnen het Rotarykantoor aan te stellen. Het moet een echte duizendpoot zijn, die op de hoogte is van alle mogelijkheden, digitaal en analoog, met de nadruk op aanpakken.
Voor ons Magazine betekent deze aanstelling een impuls om de informatie uit de clubs, de vele acties in ons district beter in een publicatiekanaal aan de orde te laten komen. Redacteuren worden weer leidend bij hun Magazine. Maar ook de Social Media groep krijgt een volwaardige plaats.

Ondertussen is dit jaar onder leiding van PDG Alfred Schrijver een stevig programma ingezet om onze websites aantrekkelijker te maken, makkelijker te beheren en zo een betere rol te laten vervullen in de communicatie binnen en buiten het district. Webredacteuren kunnen hier prima gebruik van maken en eind mei zal -althans volgens de planning- de nieuwe opzet "live" gaan. Nadere informatie zal volgen in een aparte ICT-nieuwsbrief.

 

printvsweb2Print of web ?

Binnen clubs en binnen het District is een discussie ontstaan of een gedrukt Magazine überhaupt nog wel van deze tijd is. Er zijn veel voorstanders van een digitale editie en een digitale distributie: alleen al met dat laatste zal veel geld bespaard kunnen worden. Het gouverneursberaad onderzoekt hiertoe de mogelijkheden en de speelruimte binnen de R.I. kaders, waarbij ook rekening gehouden wordt met het feit, dat er ook Rotarians zijn, die aan een geprinte editie gehecht zijn.

Er ligt echter nog steeds de vraag in hoeverre Rotary Magazine nu echt een verbetering is ten opzichte van de oude Rotarian en in welke mate het in een behoefte voorziet. Daartoe zal een nul-meeting onderzoek in de komende maand gehouden worden.

 

jlkDGN Jan Lucas KET

Jan Lucas Ket is nu onze DGN (Districts Governor Nominee) en per 1 juli wordt hij DGE (Districts Governor Elect) en het jaar daarna - in het clubjaar 2013-2014 onze Gouverneur.
Tijdens de District Assembly in Purmerend stelde Jan Lucas zich voor en inmiddels is hij voortvarend bezig om zich te verdiepen in deze prachtige en veeleisende functie.

Er is nu dus weer een vacature voor opvolgend gouverneur.

Indien club voorzitters, adg’s of Rotarians suggesties hebben voor bezetting van het gouverneurschap in de periode 2014-15 of als er Rotarians zijn, die deze prachtige en unieke functie ambiëren, laten zij het aan mij kenbaar maken.

 

Vacatures

gezochtBinnen het district bestaat altijd behoefte aan nieuwe leiders die zich willen inzetten voor Rotary. In het vervolg op hetgeen hierboven geschetst werd, zou ik graag de  Districts Media Commissie opnieuw een impuls willen geven:

Rotarians die een achtergrond hebben in communicatie, social media of als webmaster nodig ik van harte uit om in deze commissie zitting te nemen.

Het district kent ook de belangrijke commissie ledenbeleid. Deze commissie formuleert het beleid voor nieuwe leden, onderzoekt waar nieuwe clubs kunnen komen, begeleidt clubs en organiseert avonden voor nieuwe leden.
Het voorzitterschap, dat de laatste jaren nauwgezet door PDG Arend Sijpestein werd vervuld, komt per 1 juli 2012 vacant. Een belangrijke, strategische functie.
Laten kandidaten of suggesties voor kandidaten zich bij mij melden.