WATER EN SANITATIE BINNEN ROTARY

info waternetwerk

Doel van het waternetwerk is het op gang brengen en houden van een „waterbeweging” binnen district 1590, waardoor een bijdrage kan worden geleverd aan de VN-millenniumdoelstelling voor schoon water en sanitatie

Dit doel wordt gerealiseerd door:

·

elkaar te stimuleren

·

kennis uit te wisselen

·

elkaar te informeren over projecten

·

clubs bij hun projecten te faciliteren

Het waternetwerk houdt regelmatig bijeenkomsten voor haar leden en de activiteiten van het waternetwerk worden ondersteund door een waterkerngroep

INLEIDING

Rotary International heeft zich aangesloten bij Millenniumdoelen van de VN. Met name het Millenniumdoel 7. Duurzame leefomgeving is daarbij van belang, en wel “Target 10 WatSan”, de halvering van het percentage mensen in 2015:

·

dat niet over veilig en schoon water kan beschikken te reduceren van ca 1,2 naar 0,7 miljard mensen;

·

dat zonder voldoende sanitatie leeft terug te brengen van 2,6 naar 1,7 miljard mensen.

In het Rotaryjaar 2002/2003 is daartoe de Water Resource Group opgericht. Die heeft als doel Rotary en Water over de hele wereld onder de aandacht te brengen. Anders dan “Polio de wereld uit” is WASH ofwel “Water, Sanitatie en Hygiëne” juist een geschikt thema voor bottom-up en kleinschalige projecten. Al in 2002 werd in Nederland het initiatief genomen voor het inmiddels welbekende “Wandelen voor water “en dit initiatief wordt nu in veel landen nagevolgd en was zelfs vertegenwoordigd op de Rotary International Conventie in Lissabon deze zomer.

Een succesvolle manier om –vooral jonge- Nederlanders zich van deze problemen bewust te maken en tevens een prima manier van fundraising om er daadwerkelijk iets aan te doen. Door de districten zijn initiatieven genomen om te komen tot een meer gestructureerde aanpak om deze problematiek onder de aandacht te brengen. De Discon in Groningen, in februari 2013, had als thema “Schoon water en sanitaire voorzieningen voor alle wereldburgers”.

In dit document wordt een “spoorboekje” aangereikt hoe en wat – door u - gedaan zou kunnen worden om die doelen te kunnen bereiken.

 

ORGANISATIE

WATERPLATFORM ROTARY NL

Het Waterplatform Rotary NL, bestaande uit de coördinatoren van alle districten, is in 2011 in het leven geroepen en op Districtsniveau (de MDWC ofwel Multi District Water Commissie) wordt deze problematiek onder de aandacht gebracht.

WATERPLATFORM DISTRICT

Het (districts)waterplatform, komt 2 á 3 maal per jaar bij elkaar op een “waterlocatie”. De bijeenkomsten hebben een formeel en een informeel gedeelte. In het formele deel worden ontwikkelingen op watergebied medegedeeld en wordt kennis uitgewisseld die voor de clubs en voor waterprojecten, die door clubs worden opgezet, van belang zijn. Bij het informele deel wordt een rondleiding op die “waterlocatie” en een toelichting op het functioneren daarvan gegeven.

Dit Waterplatform wordt gevormd uit de watercommissarissen (zie hierna) en hun taak wordt daar uiteengezet.

WATERKERNGROEP

Het Waterplatform wordt ondersteund door de Waterkerngroep.

 

SAMENSTELLING WATERKERNGROEP

 

 

 

REGIO 1 (FRIESLAND)

MAURICE TAX

(voorzitter)

RC Sneek

06 14992571

mauricetax@outlook.com

REGIO 2 (GRONINGEN)

JAAP VAN DER WEIDE

RC Groningen-Oost

06 18501979

vanderweide@traicon.nl

REGIO 3 (DRENTHE)

JOHAN VAN TEEFFELEN (secretaris)

RC Oosterwolde

06 53931836

johanvanteeffelen@gmail.com

REGIO 4 (WEST OVERIJSSEL, OOST FLEVOLAND)

ROELOF ENTING

RC Hardenberg

DICK LUIJENDIJK

RC Lelystad-Batavia

06 21515212

06 30405561

rowitech@hotmail.com

dickluijendijk47@gmail.com

Het is de bedoeling dat per regio één watervertegenwoordiger wordt afgevaardigd naar deze Waterkerngroep en bestaat dan in District 1590 uit 5 leden plus 1 voorzitter. In ons District 1590 is er inmiddels al een Waterkerngroep opgericht die – onder voorzitterschap van Maurice Tax - op uiteenlopende wijze de clubs gaat informeren over waterzaken.

De Waterkerngroep heeft als taken: om het Waterplatform te ondersteunen, om Rotaryclubs te inspireren, om Rotarians bewust te maken en te motiveren zich actief met dit thema bezig te gaan houden, hiervoor fundraising activiteiten te gaan ontplooien om concrete waterprojecten (in de derde wereld) tot stand te brengen of te steunen en daarbij een informatieplatform te zijn voor het coördineren van acties en het stimuleren van activiteiten.

De Waterkerngroep wil die doelen bereiken door het waterplatform te ondersteunen en door informatie te geven via de Regionale Bestuur Contacten (RBC, een overlegplatform van regionale clubs) en vooral door concreet voorlichting en advies te geven aan clubs.

REGIOVERTEGENWOORDIGER WATER

De Waterkerngroep ziet graag vanuit de clubs een regiovertegenwoordiger plaats nemen in deze Waterkerngroep. Deze regiovertegenwoordiger is dan het eerste aanspreekpunt van de clubvertegenwoordiger, de (club)Watercommissaris.

WATERCOMMISSARIS

De watercommissaris draagt zorg voor informatie in de club, vergroot de motivatie en het enthousiasme in haar/zijn club op het vlak van WASH, is aanspreekpunt, probeert – met enkele betrokken club leden- waterprojecten te organiseren of aan te sluiten bij een project dat door een andere clubs al wordt georganiseerd.

De Watercommissaris vervult die functie voor enkele jaren.

Wij zijn dus op zoek naar U !

ORGANIGRAM

De organisatie is dan als volgt in beeld te plaatsen:

 

waternetwerk2

 

WATERCOMMISSARISSEN GEZOCHT

Om in clubs voldoende betrokkenheid te genereren is het noodzakelijk om informatie te verstrekken over deze problematiek. Het onder de aandacht brengen hiervan kan –uiteraard- het beste gebeuren door een van de eigen clubleden.

We zoeken dus in elke club een Watercommissaris, een lid wat geïnteresseerd is, zich betrokken voelt bij water en dan vooral WASH in de breedste zin. De Waterkerngroep wil dergelijke clubleden leren kennen, hen helpen, hen (en de club) informeren op allerlei mogelijke manieren, hun club proberen “mee te krijgen” door middel van:

we zijn

op zoek naar

U

A. CLUBBEZOEK

De waterkerngroep is bereid om in uw club dit onderwerp te komen toelichten, uiteen te zetten, wat mogelijkheden te schetsen. We willen ook bemiddelen dat de (potentiële) watercommissaris in een andere club eens zijn licht gaat opsteken.

Natuurlijk laten we graag ( nog liever zelfs) het geven van informatie over dit onderwerp aan de Watercommissaris zelf over en daartoe wil de waterkerngroep graag zorgen voor informatiemateriaal aan de watercommissaris ( zie b).

B. PRESENTATIES

Er is een min of meer standaard presentatie (in PowerPoint) beschikbaar over dit onderwerp die we graag aan u beschikbaar stellen.

C. FOLDERMATERIAAL

Er is foldermateriaal beschikbaar (wel vaak in het Engels) om uit te geven of te voegen bij uw weekbericht.

D. KENNIS

In de Waterkerngroep zijn Rotarians die zelf kennis hebben van waterzaken en anders weten zij wel wegen te vinden om die kennis te verkrijgen. Ook kennis op het vlak van global grants is via de waterkerngroep te vinden,

Een andere mogelijkheid is dan nog dat de Waterkerngroep een soort makelaarsfunctie kan verzorgen om clubs die een waterproject willen organiseren bij elkaar te brengen, als daar behoefte aan is.

 

RotaryMBS_RGB2_d1590_95