WANDELEN VOOR WATER

wandelen voor water

Wandelen voor Water is een sponsorloop waarbij kinderen van de groepen 7 en/of 8 van de basisschool een route van 6 km. lopen met 6 l. water op hun rug. Door de kinderen wordt, vooruitlopend op de wandeling, ten behoeve van het gekozen waterproject geld opgehaald bij ouders, familie, buren en vrienden. De opbrengst wordt door A4A verdubbeld. Het waterproject kan een project van een NGO zijn, dan wel een eigen Rotaryproject

 

EEN ROTARYCLUB KAN HIERBIJ EEN ACTIEVE ROL SPELEN DOOR:

het werven van scholen

(mede) organisatie van de wandeling

het geven van gastlessen over water en het project

co-financiering van de opbrengst

 

WANDELEN VOOR WATER IS VOOR ROTARY INTERESSANT OMDAT:

het project naast het fondswervingsaspect ook een educatieve kant heeft. De kinderen krijgen door de gastlessen kennis van de waterproblematiek in de wereld en in eigen land

de opbrengst is voor een goed waterdoel. Rotary International vindt de wereldwaterproblematiek een speerpunt.

Dit project Rotary meer bekendheid geeft op een sympathieke, laagdrempelige wijze; er wordt immers samengewerkt met basisscholen voor een goed doel.

De opbrengst wordt, na aftrek van de coördiantie- en beoordelingskosten verdubbeld; dit betekent in de praktijk dat de opbrengst met ca 75 % wordt vermeerderd.

 

Educatieve promovideo “gewoon water…”

 

AANDACHTSPUNTEN BIJ WANDELEN VOOR WATER.

W4W is een succesvolle formule. Dit betekent dat meerdere partijen, zoals NGO’s als Simavi, Amref, Max Foundation etc. zich hiervoor willen inzetten. Dit vraagt om vroegtijdige afstemming, want niets is vervelender voor basisscholen dan voor eenzelfde project door meerdere partijen te worden benaderd. A4A coördineert het geheel. Daarom dient in een zo vroeg mogelijk stadium (een jaar voordat het project gaat lopen) contact te worden opgenomen met A4A. Overigens is de ervaring dat wanneer in een grote stad of een gebied meerdere partijen aan het project willen deelnemen, men er altijd uitkomt. Dit kan ofwel door verdelen van scholen over de partijen, ofwel omdat de partijen gaan samenwerken.

Om in gebieden waarin W4W nog niet bekend is, ook scholen te werven, is A4A een samenwerking aangegaan met de NGO’s Simavi, Amref en ZOA om landelijk scholen te benaderen voor W4W. Nederland is hiertoe verdeeld over deze NGO’s. Daarbij wordt rekening gehouden met situaties waar anderen al actief zijn met W4W.

Als een Rotaryclub wil starten met W4W, kan het daarom zo zijn dat in de jaren daarvoor reeds door anderen, zoals NGO’s, acties zijn ondernomen. En voor je het weet worden scholen door verschillende partijen benaderd met hetzelfde doel. Ook dit vraagt om afstemming, zie het punt hiervoor. Overigens hebben de de NGO’s aangegeven dat zij openstaan om samen te werken met Rotaryclubs, dan wel een stapje terug te doen.

Wandelen voor Water vindt plaats op Wereldwaterdag, eind maart. De planning van basisscholen voor projecten vindt dikwijls in juni plaats, en anders in september. Daarom moet de eerste werving van basisscholen reeds plaatsvinden in juni. Om tot afstemming te komen is het daarom noodzakelijk uiterlijk eind april aan te geven of een Rotaryclub aan W4W wil deelnemen, met daarbij een indicatie voor welk project men wil gaan wandelen, en in welk gebied men scholen wil werven..

Coördinatie, afstemming en materialen zoals de rugzakjes kosten geld. De kosten die A4A hiervoor maakt worden verrekend met de opbrengsten van W4W. Dit betekent dat als een Rotaryclub zich in een te laat stadium terugtrekt, hiervoor kosten door A4A bij de club in rekening worden gebracht.

UITVOERING WANDELEN VOOR WATER

Er is door diverse Rotaryclubs de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met W4W. Dit zowel op kleine schaal, enkele scholen begeleiden, op grotere schaal (organisatie van 5-10 scholen), als met samenwerking met andere partijen zoals NGO’s, als waterschappen, drinkwaterbedrijven e.d. De ervaringen, bijvoorbeeld in de vorm van projectplannen en draaiboeken, staan ter beschikking van de Rotaryclubs.

 

Zie b.v. ook: 'Wandelen voor water in Appingedam'

 

Neem eventueel contact op met een lid uit de waterkerngroep van het district of met een club die reeds ervaring met W4W heeft opgedaan (zie hiervoor ook de projectenlijst)

 

promovideo van Rotary NL over wandelen voor water

 

 

RotaryMBS_RGB2_d1590_95