© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
xx

COL-verslag 2022

verslag Council on Legislation 2022,
het 3-jaarlijkse parlement van Rotary International
(wetgevende ALV)

 

Algemeen

Van 10-14 april 2022 vond in Chicago de 3-jaarlijkse Council on Legislation plaats. Clubs en districten en de RI-board kunnen voor deze council amendementen indienen voor aanpassing/verbetering/vernieuwing van de RI-constitution en de bylaws van Rotary, de formele basisdocumenten van de Rotaryorganisatie. Het was de eerste grote hybride bijeenkomst in de geschiedenis van RI.

Ieder district heeft een vertegenwoordiger in de council. Totaal zijn er 523 ‘voting members’. Tijdens deze COL waren 312 vertegenwoordigers fysiek aanwezig, en namen 163 vertegenwoordigers virtueel deel. Hiermee was het quorum aanwezig. 80% van de vertegenwoordigers nam voor de 1e keer deel. De 7 COL-vertegenwoordigers in NL werken goed met elkaar samen, en hebben gezamenlijk alle amendementen van tevoren besproken. 5 waren in Chicago, 2 deden digitaal mee.

Amendementen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: clubadministration, membership, Rotaract, Rotary International (magazine, meetings, clubs, committees), per capita dues, avenues of service, clubmeetings en attendance.

Er werden totaal 92 amendementen ingediend, 28 daarvan werden aangenomen, 13 werden teruggetrokken, de overige 51 werden verworpen.


DETAILS...

 


Een aantal amendementen

Er waren 3 amendementen om de doelen van een Rotaryclub aan te passen, deze werden alle drie verworpen

 • Een voorstel om mondelinge opzegging van een clublid mogelijk te maken, werd aangenomen
 • Een voorstel om commissie voorzitters lid van het clubbestuur te laten zijn, werd verworpen
 • Een voorstel om de bestuursnotulen van de club binnen 30 dagen aan de clubleden te sturen werd aangenomen

membership

 • Een voorstel om equity en inclusion toe te voegen aan een gebalanceerd ledenbeleid werd aangenomen
 • Een voorstel om lidmaatschap van meerdere clubs mogelijk te maken, werd verworpen
 • Een voorstel om de voorwaarde dat een lid woont of werkt in de stad waar de club is gevestigd te schrappen, is aangenomen

Rotaract

 • 2 voorstellen on de leeftijd limieten voor Rotaract aan te passen, werden verworpen
 • Een voorstel dat Rotaractors lid van commissies kunnen zijn, werd aangenomen

RI-officers en elections

 • Een voorstel om de RI-board de bevoegdheid te geven een Rotarian zijn /haar ‘officer status’ te ontnemen, werd in 2e instantie met ruime meerderheid aangenomen (hieraan vooraf ging een interessante casus)

Rotary International

 • 2 voorstellen om het abonnement op het Magazine facultatief te maken, of de keuze te laten aan leden om een digitale versie te ontvangen, werden verworpen
 • 2 voorstellen om een internationale youth exchange committee en een Interactcommittee op te richten, werden verworpen
 • Een voorstel om de benoeming van de general secretary aan 2 termijnen te binden, is verworpen

per capita dues

 • Een voorstel om de ledencontributie te verhogen, is aangenomen
 • Een voorstel om de contributie maandelijks te betalen is afgewezen

RI-finances

 • Een 3-tal voorstellen over een financiële auditcommissie, transparantie over het beroep op de reserves, en afspraken over publicatie van RI budget en jaarverslag op de website, zijn aangenomen

districtadministration

 • Het schrappen van de verplichting om ieder jaar een districtsconferentie te organiseren is afgewezen
 • Onderzoek d.m.v. pilots is aangenomen
 • Een voorstel om de criteria voor wijziging van districtsgrenzen te herzien is aangenomen

avenues of service

 • Een voorstel om ‘positive peace’ toe te voegen aan de avenues of services is aangenomen. Een voorstel om ‘professional development' toe te voegen is afgewezen

clubmeetings en attendance

 • Een voorstel waarom clubs reguliere bijeenkomsten kunnen cancelen is verworpen
 • Een voorstel om de verplichting om attendancereports voor de gouverneur te schrappen, is aangenomen

 

In hoeverre is de COL vernieuwend

Rotary is een enorme, wereldwijde organisatie met bijna 1,2 miljoen leden in alle delen van de wereld. Grofweg zou je kunnen zeggen dat Europese landen stemmen voor vernieuwing en veel Aziatische landen (met een groot aantal leden) behoudend zijn. Dit betekent dat vernieuwingen langzaam gaan. In 2019 is positief gestemd over de toetreding van Rotaractors als Rotarylid, een belangrijke vernieuwing. De vernieuwing zit nu ook in de vereenvoudiging van de artikelen in de statuten, o.a. door overbodige zinnen en herhalingen te schrappen. Een voorstel om de verplichte attendancerapporten te schrappen moet als vernieuwend worden gezien. In Nederland zijn we denk ik een beetje burgerlijk ongehoorzaam…..

 

Op welke manier genereren we meer belangstelling en betrokkenheid bij de COL

De 3-jaarlijkse Council on Legislation is het belangrijkste democratische orgaan binnen de Rotaryorganisatie, en verdient daardoor meer aandacht en betrokkenheid. Wat kunnen we doen om meer clubs en meer leden hiervoor te interesseren?

een paar ideeën:

 • Dit verslag sturen aan alle clubvoorzitters en - secretarissen
 • Dit verslag plaatsen op de website
 • Een commissie of meedenkgroep formeren, die samen met de COL-vertegenwoordiger meedenkt over ingediende amendementen en resoluties
 • Statuten kritisch doornemen en artikelen benoemen die voor vernieuwing vatbaar zijn
 • Clubs stimuleren om amendementen in te dienen

 

Tot slot

Het bijwonen van de Council on Legislation geeft een boeiende inkijk in de Internationale Rotaryorganisatie. De Council is professioneel georganiseerd, zodat de bijeenkomsten gedisciplineerd verlopen. Het overleg met de collega-COL-vertegenwoordigers in NL is, zowel in de voorbereiding, als tijdens de COL zelf, van grote waarde.

 

 

Josje Bootsma, COL-vertegenwoordiger D1600

Bert Vroon, COL-vertegenwoordiger D1590