Nieuwsbrief september 2000

Aan de besturen en commissies (ter bespreking in de clubbijeenkomsten)

De GSE uitwisseling afgelopen jaar met Indonesië is weer een succes geworden, wat nog eens onderstreept hoe waardevol dit programma is voor onze jeugd. Ook in 2001 vindt er een uitwisseling plaats maar nu met district 6710 in Kentucky, USA, in de periode van 21 april tot 21 mei 2001. Ook dit jaar hebben we uit ons DDF fonds gelden beschikbaar voor een vijfde teamlid. Maar voor we de vijf teamleden selecteren zoeken we een teamleider. Deze persoon moet een ervaren Rotarian zijn, goed ingevoerd in international service. Hij is de vertegenwoordiger van Nederland en ons district. Van hem of haar wordt verwacht dat ze het team helpen selecteren en van de gekozen groep in de voorbereidingen een eenheid maken. Wilt U in de clubbijeenkomst deze oproep benadrukken en aan geschikte kandidaten vragen om een sollicitatiebrief naar mij te sturen. Deze oproep komt ook op onze web-site te staan, maar ervaring leert dat bespreking en discussie in de club over dit onderwerp het beste werkt. De selectieprocedure voor deze teamleider vindt plaats op 7 oktober 2000 te De Wijk.

Iedere club krijgt binnenkort van onze GSE districtvoorzitter, Wilfried Banning, een brief met de oproep kandidaten in de leeftijd van 25- 35 jaar te activeren en te solliciteren naar een plaats in het team. Kijk voordien al even rond, zodat snel gereageerd kan worden omdat de selectie plaats vindt op 18 november 2000, ook in De Wijk.

Regeren is vooruit zien en dat geldt ook voor ons district. Na mijn jaar wordt Piet Gruppelaar Gouverneur en daarna is Haije Siebesma kandidaat. Toch denken we nu al aan de opvolging van Haije, dus DG in het jaar 2003-2004. In dat jaar is de taak van de DG veranderd ten opzichte van nu omdat dan het District Leadership Plan operationeel is. Dat betekent dat de DG een aantal opgeleide "hulpgouverneurs" heeft die hem veel werk uit handen kunnen nemen waardoor een combinatie van werken en gouverneurschap mogelijk moet zijn. Uiteraard zijn we binnen onze districtstaf bereid om kandidaten verder voor te lichten en ervaringen uit te wisselen. In Nederland hebben we nog nooit een vrouwelijke gouverneur gehad, dus een kans om in de geschiedenisboeken te komen voor onze vrouwelijke leden!

Binnenkort wordt via de RAN een brief van mij gestuurd naar alle clubs in ons district met daarin een accept girokaart om uw bijdrage op in te vullen. Daarin zal ik elke Rotarian oproepen om de Stichting Rotary Foundation te steunen om hun goede werken mogelijk te maken. Het doel is $35.- per lid, maar f. 70.- zou ook al prachtig zijn; we krijgen dan over drie jaar 60% hiervan op onze DDF rekening en hebben een flink bedrag beschikbaar om de internationale projecten van onze clubs te steunen. U weet het van f.25.- kunnen we f. 100.- maken!! Zie ook ons maandthema: Jeugd

Maandthema: JEUGD

ALS JE NIETS WEET KUN JE ZORGELOOS ZIJN, MAAR ALS JE "WEET HEBT" MOET JE ER WAT AAN DOEN!

CREATE AWARENESS, TAKE ACTION voor het maandthema:

1.

Jeugd
Laten we duidelijk en eerlijk zijn: de jongeren waar wij ons in Rotary om bekommeren - denk aan jaarkinderen, de croisiéres, de short stays en de long stays, en de wat oudere leden van GSE-teams, zijn niet de jongeren waar onze maatschappij van wakker ligt. De ontregelde drugsrunners uit Rotterdam, de hooligans die de steden onveilig maken of de gasten die straalbezopen vroeg in de morgen elkaar de hersens inslaan en hun ongerichte agressie uitleven op het glaswerk in abri’s e.d. - daar liggen we met elkaar wakker van! New generation – daarover spreekt onze wereldorganisatie, en ze bedoelen daarmee, vrees ik, toch een te beperkte doelgroep van jeugdigen: degenen die voor Rotary het toekomstige ledenbestand kunnen opkrikken. Natuurlijk zijn deze eigen jongeren enorm belangrijk en laten we ze koesteren en opleiden om het Rotary ideaal ook in de toekomst te kunnen uitdragen, maar laten we de kansarmen, die dreigen te verpauperen omdat ze geen kansen hebben, niet vergeten. Laten we met elkaar vooral doorgaan en heel veel en heel hard werken aan projecten waarmee deze kinderen op poten worden gezet. Steun Rotary Foundation zonder allerlei voorbehoud, dat op vooroordeel en misverstand berust. Want de Foundation heeft dankzij ons het geld en de instrumenten om die jongeren- en hun families – bij te staan. Met educatie in de eerste plaats en waar nodig met strikt humanitaire hulp als voedsel, kleding en gezondheidszorg.

2.

Rotaract-clubs
Rotary en Rotaract zijn nauw met elkaar verbonden. Een Rotaract club kan alleen worden opgericht met steun van een Rotaryclub. Binnen de organisatie van de Rotaract clubs kunnen we onze eigen jongeren, zoals hiervoor is genoemd, bijeen brengen en met hen in samenwerking de Rotary gedachten ontwikkelen en stimuleren. In ons district hebben we maar zeven Rotaract clubs en daarbij komt de Club Emmen, die op 23 september 2000 het charter ontvangt. Gun de jongeren een kans en onderzoek of er bij jullie geen mogelijkheid is een gezonde Rotaractclub op te richten en mee samen te werken in projecten!

3.

RYLA (Rotary Youth Leadership Award)
Dit jaar zal in ons district ook een RYLA georganiseerd worden. Onze districtvoorzitter Vocational Service, Ton van Maanen (RC Staphorst-Reestland) gaat dit organiseren. Belangstellenden worden verzocht contact op te nemen met Ton.

4.

Jeugduitwisseling (Exchange)

Hoewel de jeugduitwisseling nogal eens aan kritiek onderhevig is vertrekken er dit jaar weer 66 jongeren naar het buitenland; voor deze uitzending waren 100 gegadigden van wie er na selectie 86 geschikt bleken voor uitzending. Conclusie is dat 2x20 jongelui een kans missen omdat er te weinig ontvangende clubs zijn. Aan die clubs die geen jongeren ontvangen doe ik een beroep hun standpunt te heroverwegen en wel mee te doen. Geef ook de Nederlandse jeugd een kans!!

Geïnteresseerd in de ander?

Een noodzaak om te overleven! Bereid om voor een ander iets te betekenen en samen iets te doen? Het past in de slogan CREATE AWARENESS-TAKE ACTION. Maar welk credo voor een Rotaryjaar ook wordt bedacht, elk jaar gaat het weer om dezelfde attitude, vanuit jezelf en naar de ander, voor ons samen en richting leefgemeenschap, klein en groot.

Dit is mijn presentatie aan het district als Gouverneur in het jaar 2002-2003. Mijn naam is Haije Sybesma, geboren 30 april 1938. Een vooroorlogse jongen, jongste zoon uit een keurmeestersgezin. Opgegroeid in de Friese Wouden. Murmerwoude heette het dorp toen en is later gefuseerd met andere dorpen. Het woord fusie loopt als een rode draad door mijn leven, zowel in het openbaar bestuur als in vele nevenfuncties. Aan het Lyceum Oostergo te Dokkum voltooide ik mijn Gymnasium Alpha. Daarna rechtenstudie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam met doctoraal examen in 1963. Het openbaar bestuur heeft mij van jongs af erg geboeid. Afsplitsing en fusie kenmerkten de oude ministeries van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Ik wekte er totaal drie jaar. Het stadhuis van Rotterdam leverde de volgende werkervaring op met fusies van scholen ingevolge de mammoetwet 1963. Het leren werken heb ik in Rotterdam bij uitstek mogen ondervinden. Met drive, awareness en action ging men aan de toekomst van de stad bouwen. Een fantastische ervaring om dicht bij het College van B&W te zien hoe er bestuurd werd.

Aangestoken door bestuurskracht mocht ik zelf in 1969 proberen inhoud te geven aan het oplossen van bestuurlijke problemen. Het Burgemeesterschap van Zuidhorn gaf veel voldoening. Dokkum volgde daarna. Opnieuw fusie, nu herindeling geheten. De gemeente Dongeradeeel was de derde gemeente waaraan ik leiding mocht geven. Op 1 januari 2000 ging ik met de F.P.U. De eerste dag van mijn pensioen was een nieuwe werkdag. Daartoe gevraagd, ben ik voor één jaar benoemd tot Burgemeester van Kampen, waar de herindeling met IJsselmuiden alsmede enkele grote projecten als mijn bijzondere aandachtsvelden werden benoemd. Als deze klus geklaard is, mogen Riek Jaarsma, mijn echtgenote, en ik onze tijdelijke lat-relatie weer beëindigen en gewoon doorgaan met een reeds 37 jarig samenleven, dat vooral naast het gezin met vier kinderen, werd gestempeld door de gemeente, de publieke zaak en het glazen huis. Samen geven wij inhoud aan het mooiste ambt in Nederland. Rotarian ben ik vanaf 1970. Riek is actief bij de Rotary Anns. Samen hopen wij vanaf 1 juli 2001 ons voor te bereiden op het gouverneurschap dat per 1 juli 2002 effectief wordt In de hoop iets te mogen betekenen voor anderen gaan we de komende periode met enthousiasme tegemoet.

Diversen

In ons district is de District Rotaract Commissaris vervangen door rotarian Jan Hemminga (RC Heerenveen)

Adressen: DG Ger Oord, 3e Ebbingestraat 24, 8261 VR Kampen, tel 038-3333992, fax 038-3313778

E-mail: ger.oord@wxs.nl

DGE en DGA : Piet Gruppelaar RC Pekela -- DGA: Maup van Dijk RC Oosterwolde

Districtredacteur ROTARIAN, Henk Doevendans , Postbus 2035, 8600 AC Sneek Tel 0515-431221, fax 0515-431348, Kopij home page naar : Willem Scholte, RC Steenwijk, E-mail: d1590@rotary..nl 

Agenda:

Rotary Institute te Luzern – 11 tem 15 oktober 2000 voor DG en DGE

16 jan. RBC regio III – 17 jan. RBC regio IV – 23 jan. RBC regio I – 24 jan. RBC regio II
27 maart PETS regio III – 28 maart PETS regio IV – 4 april PETS regio II – 5 april PETS regio I
19 mei DISCON te VEENDAM