Aanvraagformulier District Grant

TRF_RGB

Aanvraagformulier District Grant

District 1600

2019/2020

Volledig ingevuld en ondertekend in Word format opsturen naar DistrictGrantsD1600@gmail.com

Op dit adres kunt u ook al uw vragen stellen.

NAAM

van het service-project

Maximaal 8 woorden

Startdatum:

Einddatum:

Het service-project moet starten in het Rotaryjaar 2019/2020 en vóór 31 mei 2020 uitgevoerd zijn.

NAAM van de Rotary club

 

Contactpersoon 1

Functie

 

emailadres contactpersoon 1

Telefoon

 

Contactpersoon 2

Functie

 

emailadres contactpersoon 2

Telefoon

 

Contactpersoon 3

Functie

 

emailadres contactpersoon 3

Telefoon

 

Internationaal nummer van uw Rotaryclub

 

Bankrekening

 

Tenaamstelling bankrekening

 

Let op:

Het is belangrijk om in deze aanvraag het service-project en de fundraising activiteit zorgvuldig te scheiden. Het service-project betreft het goede doel waarvoor u een grant aanvraagt. De fundraisingactiviteit is de actie waarmee u geld binnenhaalt ter dekking van de kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van uw service-project.

Raadpleeg voor u gaat invullen de ‘Terms and Conditions for Rotary Foundation District Grants and Global Grants’ op Rotary.org. Wilt u zo vriendelijk zijn uw teksten getypt in te leveren?

1a

Beschrijving van het service- project

 

Beschrijf hier in het kort in uw eigen woorden de kern van het goede doel dat u dient met uw service-project: waarom doet u het, hoe doet u het, en wat gaat u doen. Wees specifiek, maar kernachtig. Denk ook aan het vermelden van de doelgroep, evt. aankopen en welk resultaat u wilt bereiken.

Maximaal 200 woorden

Beschrijf dus NIET hoe de fondsen worden geworven.

De tekst kan worden gebruikt voor publicatie

1b

Beschrijving service-project in het engels

 

Deze is nodig om uw service-project aan de TRF in Evanston voor te kunnen leggen voor de definitieve vaststelling van de grants.

2

Areas of focus

 

Maximaal 1 area aankruisen

◻ Vrede en conflictbeheersing

◻ Gezondheid van moeder en kind

◻ Preventie en behandeling van ziekten

◻ Basisonderwijs en alfabetisering

◻ Water en sanitaire voorzieningen

◻ Economische en sociale ontwikkeling

◻ Anders nl:……

3

Doelgroep van uw service-project

 

Omschrijf zo concreet mogelijk de groep begunstigden en het aantal personen dat rechtstreeks en/of indirect voordeel zal hebben van het project; hoe gaan ze beïnvloed worden door dit project, en welke humanitaire behoefte wordt gedekt.

4

Duurzaamheid

 

Beschrijf de verwachte resultaten en de geplande blijvende impact van uw project, nadat dit is uitgevoerd. Hoe is dit te meten. Welke garanties heeft u ingebouwd?

5

Zijn de leden (voldoende) actief betrokken bij de uitvoering van het service-project en waaruit bestaat hun bijdrage?

 

Deze vraag gaat niet over uw fundraising activiteiten.

Beschrijf hoeveel leden van uw club direct betrokken zijn bij de uitvoering van het service-project en wat zij concreet gaan doen. Welke verantwoordelijkheden dragen zij. Beschrijf de invloed van uw leden op de kwaliteit van het project.

In het geval van een project in het buitenland beschrijft u de relatie tussen uw club en de lokale verantwoordelijke en hoe uw gehele club betrokken kan zijn hierbij.

6

Hoe worden de leden van de club betrokken bij het verzamelen van de nodige fondsen?

 

Omschrijf hier alle specifieke fundraising activiteiten ten behoeve van uw service-project. Hoeveel leden zijn hierbij betrokken en waaruit bestaat de betrokkenheid.

7

Andere betrokken organisaties (indien van toepassing)

 

Vul dit in indien het service-project wordt uitgevoerd in samenwerking met een andere organisatie (in het buitenland bijv.).

Voeg een brief toe van de betrokken organisatie met een beschrijving van haar verantwoordelijkheden en de precisering van de samenwerking met uw club.

Door deze aanvraag te ondertekenen, garandeert uw club dat de betrokken organisatie een goede reputatie heeft (en handelt in overeenstemming met de wetten van het andere land).

Naam van de organisatie:

Datum van de toegevoegde brief van de organisatie:

8

Begroting service-project (niet van uw fundraising activiteit)

 

Voeg een gedetailleerde begroting toe, onder toevoeging van offertes indien mogelijk. Bewaar offertes en nota’s van de leveranciers gedurende 5 jaar.

Raadpleeg voor (niet) geoorloofde kosten ook de Terms and Conditions for Rotary Foundation District Grants and Global Grants - https://my.rotary.org/en/take-action/apply-grants/district-grants

Beoogde kosten

Bedrag (Euro)

Geen operationele of overhead kosten van een andere organisatie/stichting. Betrek hierin alleen de kosten die uw club beoogt te dekken en die direct betrekking hebben op de uitvoering van het goede doel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

9

Dekkingsplan van uw service-project

 

Geef aan welke bedragen u denkt te gaan krijgen door middel van de fundraising, zodat u de opgegeven beoogde kosten in de begroting zal kunnen dekken. De aan te vragen grant is onderdeel van het dekkingsplan.

Geef aan of er al toezeggingen zijn gedaan en voor hoeveel.

Inkomsten

Bedrag (Euro)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aangevraagde district grant

max €4.000, en max. 50% van het totale begrote bedrag onder 8. Het toegekende bedrag kan nooit hoger zijn dan het aangevraagde bedrag. "

Totaal

10

Bevestiging verantwoordelijkheid eindverslag vóór 1 juli 2020

 

Uw Rotary club verbindt zich om een eindverslag in te dienen bij de d1600 District Rotary Foundation Commissie via DistrictGrantsD1600@gmail.com vóór 1 juli 2020.

De hiervoor verantwoordelijke Rotarian heeft dit formulier gelezen.

Naam rotarian verantwoordelijk voor eindverslag: ______________________________

Emailadres­ ______________________________

Handtekening ­­­___________­­­­­­­­­­­­­­___________________

11

Bevestiging verantwoordelijkheid voor voorwaarden en afronden service-project

door voorzitters 2018-2019 en 2019-2020

 

Door ondertekening van dit formulier bevestigen de voorzitters van de Rotaryclub 2018-2019 en 2019-2020 dat

-hun club verantwoordelijk is t.o.v. de District Rotary Foundation Commissie en t.o.v. TRF van Rotary International voor het volledig uitvoeren van het service-project waarvoor de aanvraag is ingediend en tevens voor het toezenden van een eenvoudig eindverslag vóór 1 juli 2020.

-de informatie op dit formulier waarheidsgetrouw en zo juist en volledig mogelijk is ingevuld

-de drie Rotarians/contactpersonen die zijn genoemd in de aanhef van dit formulier de supervisie hebben over de realisatie van het service-project

-zij zich rekenschap hebben gegeven van de bindende richtlijnen in de ‘Terms and Conditions for Rotary Foundation District Grants and Global Grants’ op Rotary.org.

-het service-project waarvoor een grant wordt aangevraagd wordt gedragen door hun club en door hun club is goedgekeurd.

-hun club de afgelopen drie jaren heeft bijgedragen aan het district TRF fonds, of dit over maximaal drie jaar zal hebben gedaan.

Naam voorzitter 2018-2019 ______________________________

Handtekening voorzitter 2018-2019 ______________________________

Naam voorzitter 2019-2020 ______________________________

Handtekening 2019-2020 ­­­___________­­­­­­­­­­­­­­___________________