MAANDBRIEF MAART 2018

MAANDBRIEF MAART 2018

 

Dr. Harriette Verwey, Gouverneur D1600, 2017 - 2018


Beste [voornaam]

FLEXIBILITEIT

C:\Users\Eigenaar\Desktop\divers


Op clubbezoek hoor ik soms bijzondere uitspraken over wat wel of niet zou mogen binnen Rotary. De herkomst daarvan is moeilijk te traceren en stoelt meestal niet op de feitelijke afspraken en regels die wij met elkaar binnen Rotary International hebben gemaakt.

Sinds de Council on Legislation 2016, het ‘wetgevend’ orgaan van Rotary, is er veel meer ruimte om flexibel om te gaan met clubbijeenkomsten, attendance èn het lidmaatschap van Rotary. Ook zijn verschillende soorten lidmaatschap geïntroduceerd.

Voor alle duidelijkheid; het flexibel omgaan met regelingen mag nooit leiden tot verlies van de kernwaarden van Rotary. Alleen focussen op ledengroei is dus onvoldoende. Doel is het behoud van Rotary. Maar, zoals gezegd, binnen Rotary is meer mogelijk dan je denkt.


Rotary kent twee soorten lidmaatschappen: actief lidmaatschap en erelidmaatschap. Maar de clubs mogen ook additionele lidmaatschappen aanbieden zoals associate, corporate en familielidmaatschap. Ook is het mogelijk een dubbellidmaatschap en een duo lidmaatschap aan te gaan. Zoals altijd bepalen de clubs zelf wie hiervoor in aanmerking komt. De enige voorwaarde is dat deze personen als actief lid worden geregistreerd en dat zij hun verplichte afdracht aan Rotary International en voor Nederland ook aan de RAN nakomen. Over alle andere zaken maakt iedere club zijn eigen afspraken.


Ik zie flexibiliteit als ‘het vermogen over je schaduw heen te stappen’. Dat kan alleen door toekomstgericht te zijn waardoor je schaduw niet naast of voor, maar achter je ligt.

Gebruik dus die mogelijkheden om flexibel om te gaan met lidmaatschap en maak daarmee het verschil!


HET LIDMAATSCHAP VAN ROTARY

Afbeelding met transport

Beschrijving is gegenereerd met hoge betrouwbaarheid

 


De enige verplichtende kwalificaties voor het lidmaatschap zijn dat Rotarians ‘volwassenen zijn die blijkgeven van goed gedrag, integriteit en leiderschap hebben getoond; een goede reputatie hebben in hun bedrijf, beroep en gemeenschap en bereid zijn te dienen in zowel hun lokale gemeenschap als over de hele wereld.’

Een club kan binnen zijn eigen autonomie de keuze maken om alleen hooggeplaatsten, directeuren als lid op te nemen en geen of weinig diversiteit, anders dan op basis van classificatie toe staan. Maar dan mag je je ook de vraag stellen of dat nog Rotary is zoals Rotary bedoeld is…


Recent zijn de resultaten van een wereldomvattend onderzoek bekend gemaakt. Ongeveer 30.000 Rotarians zijn bevraagd over diverse aspecten van Rotary. De response was hoog.

Belangrijke pijlers voor het lidmaatschap van Rotary bleken:

·

Vriendschap

·

Langdurig lidmaatschap

·

De positieve impact van projecten

·

Diversiteit, hoewel nog lang niet 100 %

·

De brede focus in plaats van de single issue

Als verbeterpunten werd aangegeven

·

Young professionals zien graag meer leeftijdsgenoten en vrouwen binnen de club

·

Er is meer behoefte aan transparantie

·

Er is behoefte aan lange termijn planning bij Rotary clubs

·

Het tempo van veranderingen ligt te laag

·

Duurzaamheid vormt een interessant mondiaal project, maar wordt teweinig ingezet

·

Een tandje bijzetten in service projecten

·

Hogere betrokkenheid van de leden

( bron RI coordinator zone 13A Rob Klerkx , klerkx.r@kpnmail.nl)


ROTARY VERBINDT, INSPIREERT, TRANSFORMEERT EN KOMT IN ACTIE

Afbeelding met persoon, man, tafel

Beschrijving is gegenereerd met hoge betrouwbaarheid

 


Meegroeien met de veranderingen in de wereld maakt Rotary niet kwetsbaar; omdat de kernwaarden van Rotary overeind blijven. Rotary bestaat nog altijd uit zakenlieden, professionals en/of leiders in een gemeenschap en die worden op grond van hun classificatie geselecteerd.

Onze waarden van fellowship, integriteit, diversiteit, dienstbaarheid, leiderschap en 4-Way test veranderen niet. Rotary komt wel dichterbij door niet alleen samen te werken met jonge professionals, vrouwen, mensen met andere culturele of etnische achtergrond, maar hun ook in de club te verwelkomen en op te nemen mits zij voldoen aan de kwalificaties. Op www.rotary.org is de online tool : engaging younger professionals beschikbaar.


DUO LIDMAATSCHAP


Een veel gehoorde opmerking is dat ‘jonge mensen weinig of geen tijd hebben’ en zich daarom niet willen committeren aan het lidmaatschap van Rotary. Het duo lidmaatschap biedt mogelijkheden voor jonge mensen die aan het begin van hun carrière staan, met jonge kinderen en andere verplichtingen. Beide partners worden als actief lid geregistreerd en betalen de verplichte afdracht, maar hun overige clubbijdragen worden in overleg met de club bepaald. Meestal zijn deze partners alternerend aanwezig bij club ontmoetingen en activiteiten. Hun classificatie kan verschillend zijn, maar dat is niet noodzakelijk.

Een veelgehoord misverstand over classificaties is ook dat maar één lid per club die mag vertegenwoordigen. Volgens de officiële regels mag een club tot maximaal 50 leden van een classificatie maximaal 5 vertegenwoordigers hebben.


DUBBEL LIDMAATSCHAP


Dit is geïntroduceerd in 2016 met als doel de overgang van Rotaract naar Rotary te vergemakkelijken. De statuten staan toe dat Rotaracters die voldoen aan de kwalificaties voor het Rotarylidmaatschap zich kunnen aansluiten bij een Rotaryclub terwijl ze nog Rotaracter zijn.

Het dubbellidmaatschap kan ook gebruikt worden voor het vergemakkelijken van de overstap naar de past-Rotarians. De oudere Rotarian kan nog steeds geregistreerd zijn als Rotarian maar niet meer hoeft te voldoen aan de verplichte attendance. Veel clubs ‘houden’ vanwege het lage ledenaantal de oudere Rotarian ‘vast’ omdat zij deze mogelijkheid niet kennen.

Gebruik maken van deze mogelijkheid opent de weg voor verjonging, vernieuwing en een veranderende beeldvorming. En door het dubbellidmaatschap blijft het sociaal kapitaal van deze ouderen nog geruime tijd voor de club beschikbaar.


ASSOCIATE LIDMAATSCHAP

(OOK WEL HET MAATSCHAPPELIJK LIDMAATSCHAP)
Deze vorm is voor mannen èn vrouwen die binnen de lokale gemeenschap bijzondere maatschappelijke betrokkenheid en dienstbaarheid hebben getoond maar vooralsnog niet in staat zijn het lidmaatschap te betalen.

Het gaat hierbij om een tijdelijk lidmaatschap van 1-2 jaar met als doel binnen die termijn betalend lid te worden. De club neemt in de overgangsfase de kosten voor zijn rekening.

Die kunnen beperkt zijn tot de verplichte afdracht aan Rotary International en RAN, maar ook veel ruimer zijn, afhankelijk van de gemaakte afspraken. In Nederland is met deze vorm nog niet veel ervaring opgebouwd.


CORPORATE LIDMAATSCHAP

In het kader van ontwikkeling van persoonlijk leiderschap èn maatschappelijke betrokkenheid wordt bedrijven gevraagd het Rotarylidmaatschap van twee of meer jonge mensen uit hun bedrijf te sponsoren. Vooral in Zuidoost-Azië en de VS wordt hier veel gebruik van gemaakt. Als tegenprestatie vermeldt Rotary bij serviceprojecten de naam van het bedrijf dat dan veelal ook bereid is daar een bijdrage aan te leveren.


ROTARY FELLOWSHIP

IGFR_vectorise[1]

 


Opgericht in 1928 viert de Rotary Fellowship in 2018 zijn 90-jarig bestaan. Fellowships bieden Rotarians, familieleden, Alumni en andere deelnemers de gelegenheid om op basis van gemeenschappelijke interesses, sport, hobby en andere activiteiten samen te komen. Het is een mooie gelegenheid om op internationaal niveau fellowship te onderhouden. Voor meer informatie kijk op www.rotary.org/en/our-programs/more-fellowships


RESIDENTIEORKEST DEN HAAG

Afbeeldingsresultaten voor residentie orkest den haag

 


Op 11 mei 2018 wordt het concert ‘Helden’ uitgevoerd door het Residentieorkest in het Zuiderstrandtheater in Den Haag. De organisatie hiervan is in handen van Rotary club The Hague Metropolitan en de opbrengst gaat naar het goede doel het medisch centrum ‘Amici del Pantanal’. Voor meer informatie over het concert en het galadiner op 12 mei klik hier.


ASSEMBLY (ALGEMENE LEDENVERGADERING) OP 17 MAART IN NOORDWIJK

Tijdens de Assembly wordt uitleg gegeven over het lopende jaar. Een unieke gelegenheid voor jou als lid op een constructieve manier je stempel te drukken op het districtsbeleid. Samen met IPDG Wim Goedendorp en inkomend gouverneur Sjerp van der Vaart ga ik graag met je in gesprek. Tijdens de Assembly wordt ook onze gouverneur voor het jaar 2020-2021 voorgesteld.


Ben je geïnteresseerd in hoe het met district gaat? Kijk in je mail voor de officiële uitnodiging, agenda en stukken of vraag ze op bij de clubsecretaris.

Meld je aan via ds@rotary-d1600.nl, graag uiterlijk 14 maart.

 


WASSENAAR DISCON 2018: ‘GROEN, MEER DAN EEN VILLADORP’

 


De districtsconferentie (DisCon) brengt clubs en leden binnen het district met elkaar in verbinding. De drie Rotary clubs in Wassenaar verzorgen dit jaar een actief en cultureel programma, met genoeg gelegenheid om met elkaar een goed gesprek aan te gaan. Ook biedt het gelegenheid elkaar beter te leren kennen, elkaar te inspireren en goede ideeën uit te wisselen.

Gezien de grote diversiteit tussen de acht regio’s in ons district is het een ontmoeting om niet te missen. De dag begint om 10:00 uur in de Dorpskerk en eindigt met een borrel in kasteel Oud-Wassenaar

Kom zelf en neem iemand mee, als het kan een (nog?) niet-Rotarian. En vergeet je Museumjaarkaart niet! Aanmelden kan via www.rotarydiscon2018.nl

 


AGENDA

 

 


Voor de clubbezoeken van gouverneur Harriette Verwey, klik hier.

E-mail: dg2017-2018@rotary-d1600.nl

Telefoon (06) 51 26 67 50

Samenstelling Districtstaf, klik hier


Bijzondere data

PETS/Assembly, Noordwijk

16 & 17 maart 2018

Gouverneurslunch

23 maart 2018

Gouverneursdiner (Discon)

20 april 2018

DisCon Wassenaar

21 april 2018

RI Conventie Toronto

24- 27 juni 2018

Gouverneursoverdracht

4 juli 2018


Kijk ook op
https://www.rotary.nl/d1600/agenda/


Schoolvakanties 2017- 2018


Voorjaarsvakantie

24 februari-4 maart 2018

Meivakantie

28 april-6 mei 2018


Deze maandbrief is gestuurd aan alle Rotarians in District 1600 RI

met een e-mailadres, zoals opgenomen in LeAd2

Klik hier voor samenstelling districtsstaf

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Hier staat de online versie.