Conferentie 23 Februari 2019 Rome

Conferentie 23 Februari 2019 Rome:

Rotary en EU: hoe kunnen we onze idealen hernieuwen? Welke toekomst kiezen we in 2019?

Klik hier voor Info

Klik hier voor Registratie

In het Europa van 2018 lijkt het er voor veel Europese burgers op dat de Europese Unie als waardengemeenschap wordt ondergraven door veel brandende politieke kwesties, als migratie en inburgering ed;

Het heeft er veel van weg dat de Europese Unie als waardengemeenschap daarmee eerder als deel van het probleem wordt gezien dan als een deel van de oplossing, terwijl de EU in het verleden heeft laten zien dat als de lidstaten haar de ruimte gunnen met effectieve oplossingen te komen die onze EU-gemeenschap verder helpen. Velen zien nu echter in het licht van Brexit en wat er in de VS gebeurt, de EU meer en meer als baken van zekerheid, bescherming, samenwerking en vertrouwen.

Een jonge generatie Europeanen, ook Rotary-leden, is zich bewust geworden dat de EU als waardengemeenschap hen steunt, kansen schept, economisch en sociaal marktmeester is en solidair is met de zwakken in de samenleving. 

Daarbij dringt zich een analogie op tussen Rotary en de Europese Unie. Rotary heeft hoog in haar vaandel het thema van dienstbaarheid aan de samenleving, van Service Above Self en van bevorderen van vreedzaam samenleven en hulp aan de zwakkeren in de samenleving, lokaal, regionaal en internationaal. 

De EU heeft in haar Handvest van Grondrechten behorende bij het Europese Verdrag van Rome, thans het Verdrag van Lissabon, praktisch dezelfde waarden van grensoverschrijdende samenwerking, democratie bevordering, dienstbaarheid aan burgers, respect voor de rechtstaat en bevordering van de mensenrechten. Het Handvest van Grondrechten waarin deze rechten zijn vastgelegd dient zelfs als toets voor elke nieuwe wetgeving (ic richtlijnen en verordeningen) die de wetgever (ic Raad en EP) in de EU overeenkomt. 

Bij de fellows van Rotary in Rome is in 2017 het idee geboren bij DG Rome Patrizia CARDONE en DG1600 Sjerp van der Vaart dat Rotary en de Europese Unie elkaar wederzijds kunnen versterken. 

Zij kunnen elkaars waarden versterken, onderstrepen en - een stap verder - kan Rotary haar dienstbaarheid aan mens en samenleving onderstrepen door met voorstellen te komen tot samenwerking tussen de EU en jonge Rotary-leden op relevante projecten waar de gedeelde waarden duidelijk tot uitdrukking komen.

Daarenboven is het van belang te onderstrepen dat Rotary hiermee op geen enkele wijze in het politieke debat acteert, slechts aanzet tot burgermoed, empathie en gedeelde waarden met de EU onderstreept. Vandaar de titel van de conferentie: "Rotary-EU: hoe kunnen we onze idealen vernieuwen?” En hoe kunnen ze elkaars krachten en waarden versterken?

vanuit de gedachte dat de EU in Rome het licht heeft gezien, gedragen door de oprichtende landen van Benelux, Frankrijk, Duitsland en Italie is de opzet dat de „founding six” een platform creëren van samenwerking tussen de EU en Rotary op projecten voor met name de jonge generatie Europeanen en Rotarians die de gedeelde waarden onderstrepen en bevestigen; dat kunnen jonge fellows zijn, maar ook en vooral Roteracters in de EU.

Samenwerking kan op bestaande EU-projecten: daarbij wil de Conferentie focus brengen op de vraag: welke concrete projecten kunnen in de samenwerking EU en Rotary verder brengen? En wat is de meerwaarde van die projecten om jonge Rotarians in de EU grensoverschrijdend elkaars samenleving te leren kennen?

Een mogelijkheid daartoe biedt bv het European Solidarity Corps dat twee jaar geleden door EC-President Jean-Claude Juncker werd opgericht voor jongeren tot 30 jaar die in elkaars lidstaten in grensoverschrijdende projecten gedurende een half jaar werkzaam. Dat zijn projecten op het gebied van duurzaamheid, steun aan werkloze jongeren, steun aan integratie-projecten vluchtelingen en migranten, bijstand aan eenzame ouderen etc. https://europa.eu/youth/solidarity_en

een tweede voorstel behelst het starten in samenwerking met de Europese instellingen van Europese Commissie en Parlement om een introductiecursus te verzorgen voor jonge Roteracters om de EU en haar werking te leren kennen met bezoek en introductiecursus bij de Europese instellingen;

De Romeinse District Governor (DG) CARDONE heeft inmiddels een bekende historische locatie in Rome gehuurd die niet ver van het Capitool is waar het oorspronkelijke verdrag van Rome is gesloten in 1958. Inmiddels is een Manifest geschreven door een werkgroep met academici uit de zes oorspronkelijke lidstaten. Ook is een webplatform, en -sites in meerdere talen, in voorbereiding, incl logo etc.

Belangrijkste opbrengst van deze Conferentie op 23 februari 2019 zal moeten zijn deelname van Young Rotarians cq Rotaract-leden aan EU-programma’s die de waarden van beide actoren bevestigen en vernieuwen. Daarnaast ook participatie van de Europese Commissie met een faciliterende rol om aanmelding van een grotere groep Rotaract-leden in goede banen te leiden. Als opbrengst zou tenslotte ook een hernieuwd zelfbewustzijn tot stand kunnen komen bij een jonge generatie Europeanen over de gedeelde waarden van Rotary en de Europese Unie.

Sjerp van der Vaart

DG1600 2018-2019

Den Haag, 1/11/2018