jaarplan 2018 - 2019

Rotary district 1610

Versie 12 maart 2018

C:\Users\Eigenaar\Pictures\1 foto's voor website D 1610\logo 2018-2019 4 - kopie.PNG

Vorig jaar is het jaarplan 2017-2018 vastgesteld, weergegeven met het strategisch plan van Rotary International en het beleidsplan 2015-1018. Een meerjarig beleidsplan is een groot goed voor een organisatie waar jaarlijks een ander verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleid. Vaak worden bij de vaststelling van beleidsplannen variaties aangebracht op eerdere plannen, waardoor deze plannen een steeds grotere omvang krijgen. Mijn voorstel is om in de loop van dit jaar samen met mijn twee opvolgers en met de staf een nieuw meerjarenbeleidsplan op te stellen in lijn met de aanbevelingen van Rotary International.

In mijn jaarplan 2018-2019 ga ik verder op het plan van dit lopende jaar. Ik steun van harte het ingenomen standpunt over de taken van het district (ondersteunen, faciliteren en verbinden van clubs) en ik wil komend jaar vooral aandacht geven aan de twee eerstgenoemde speerpunten:

-

ledenbeleid

-

aandacht voor (en dienstbaar zijn aan) de gemeenschap

Naar mijn inschatting is hier nog veel te winnen. Ook het jaarthema ‘Be the Inspiration’ wil ik geregeld naar voren laten komen.

Jaarplan 2018-2019 aan de hand van punten uit het beleidsplan:

Organisatie

De organisatie van het district is op dit moment goed, maar functioneert soms niet optimaal. Er is sprake van een structurele onderbezetting in de staf van AG’s. Voor een groot deel wordt dit opgevangen door extra inzet van onze secretaris, maar daarmee lopen we het risico van overbelasting. Verder zijn er het afgelopen jaar een aantal vergaderingen niet doorgegaan. Ik wil dat graag voorkomen door een vroegtijdige jaarplanning.

 

Wat de vorm van de vergaderingen betreft: liefst in persoon wanneer het om beleid gaat; Skype-vergaderingen zijn goed voor voortgangsoverleg.

Wat betreft de landelijke organisatie van Rotary. Het kostte weinig moeite om de verschillende landelijke aandachtspunten te verdelen. Binnen het gouverneursoverleg 2018-2019 heb ik de posten jeugd en opleiding toegewezen gekregen.

PR & Communicatie

Naar ik geregeld hoor is het voor clubs soms niet gemakkelijk om goed gebruik te maken van de nu geboden website faciliteiten. Het is goed wanneer het district hen daarbij helpt. Naar mijn inschatting kan onze DMC die ondersteuning bieden.

Met de inzet van Social Media voor Rotary clubs is niet iedereen even vertrouwd. Graag zou ik in ons district een avondbijeenkomst organiseren om hier meer over te leren. Enkele leden van Rotary Club Hoeksche waard – Binnenmaas hebben aangeboden dit te willen verzorgen. Een zelfde initiatief was onlangs in Amersfoort een succes.

Opleiden

Dit jaar wordt weer een trainingsdag voor bestuurders en andere geïnteresseerden van Rotary clubs georganiseerd op een centrale locatie (planning 6 oktober: Etten Leur). In samenwerking met het RLI (Rotary Leadership Institute) wordt gezocht naar mogelijkheden om ‘vaste’ docenten te trainen.

Voor de continuïteit van de opleidingen lijkt het beter om de trainingsdag jaarlijks te organiseren.

Bijeenkomsten

Komend jaar worden er twee nieuwe-leden-bijeenkomsten gehouden, verdeeld over het jaar en verdeeld over de regio.

De Discon 2019 zal gaan over agrarische innovatie. Datum 18 mei 2019, locatie: Alcazar in Puttershoek. Het programma kent lezingen en workshops, op dit moment staan geen excursies op het programma. De bedoeling is om in het gehele programma zowel Rotarians als andere belangstellenden te ontvangen.

Tijdens de clubbezoeken heb ik de volgende vragen voor de clubs:

-

Wat voor club wil je zijn (en hoe denk je dat te bereiken) ?

-

Hoe maak je aan de omgeving bekend wat voor club je bent?

-

Wat is jullie sociale positie ten opzichte van je regio?

Overige bijeenkomsten zoals in beleidsplan.

Jeugd

Dit jaar doe ik mee met RYLA, mogelijk bezoek ik dat ook volgende jaar. Verder wil ik het Vlieland kamp bezoeken. In Toronto bezoek ik de Rotaract bijeenkomst op de dag vóór de conventie. Daarnaast wil ik contact leggen met Rotaract in Nederland. Rotaract bestaat in 2018 vijftig jaar.

In mijn gouverneursjaar wil ik graag alle Rotaract en Interact clubs in ons district bezoeken als belangstellende. Ik wil hen vragen met welke Rotary clubs zij zich verbonden voelen en wat die clubs dan voor hen zouden kunnen betekenen. Het zou mooi zijn wanneer er twee of drie nieuwe Interact clubs zouden kunnen worden opgericht.

Vooralsnog wil ik geen speciale aandacht besteden aan RotaKids, een vergelijkbare organisatie die zich richt op leerlingen van de basisschool leeftijd.

Met Hans Lambeek ga ik nog eens goed kijken wat het district kan bijdragen aan het slagen van jeugduitwisselingsprojecten en met Frits Stavast ga ik praten over de mogelijkheden van en zijn verwachtingen over een Zeelandkamp.

Waterprojecten

Met onze watercommissaris en de mensen van het bijbehorende platform wil ik proberen duidelijke beleidsdoelen af te spreken en te overleggen hoe we die willen bereiken. Graag wil ik ook samen met hen bezien of de nieuwe samenwerking die we landelijk gevonden lijken te hebben voor wat betreft het Unesco waterproject in Delft (waarin de Rotary districten in ons land samenwerken om mensen uit ontwikkelingsgebieden op te leiden tot ‘waterdeskundige’) vruchtbaar blijkt te zijn. Dit wil ik doen in de overtuiging dat waterproblemen (van welke soort dan ook) vaak een bron van conflicten zijn en dat het verbeteren van waterbeheer dus kan bijdragen aan het bevorderen van vrede, één van de Rotary doelstellingen.

TRF

Soms heb ik het gevoel dat onze eigen goede doelen stichting (TRF) voor vele Rotarians niet helder genoeg gepositioneerd is. Hulp en uitleg bij het aanvragen en verstrekken van fondsen voor regionale projecten en wereldprojecten kan daarbij helpen. Graag maak ik daarvoor samen met mijn opvolgers en de staf van TRF een plan van aanpak.

Overig

Aandacht voor de overige avenues wil ik geven conform het eerder genoemde beleidsplan, al worden sommige punten minder zwaar aangezet (bijvoorbeeld aandacht voor excellente clubs, aandacht voor ongemengde clubs, workshop toets je intuïtie, Rotary doctors Nederland). Ook JobRotary lijkt met de dalende werkeloosheid aan belang te hebben ingeboet. De faciliteiten voor nu lopende projecten zullen zeker niet direct worden stopgezet, maar waar ze niet meer nodig zijn, zullen ze in overleg worden afgebouwd.

Nieuw

Ook jonge mensen willen nog steeds bijdragen aan de doelen zoals Rotary die kent, maar het samenkomen voor een maaltijd spreekt hen minder aan. Zij willen (kunnen) daar ook minder gemakkelijk tijd voor vrij maken. Toch wil ik ook deze (jonge) mensen bij Rotary betrekken. Graag stel ik een kleine denktank in om hierover ideeën te genereren en uit te werken.

In verschillende clubs hebben leden dispensatie om uiteenlopende reden. In elk geval kunnen zij de clubbijeenkomsten (tijdelijk) niet bezoeken. Mogelijk kunnen we met die leden in contact blijven via een e-lidmaatschap, een soort e-club. Een e-club zou ook een uitkomst kunnen zijn voor mensen die wel graag met projecten willen meedoen, maar voor wie de clubbijeenkomsten een (te) grote financiële belasting betekenen. Wanneer we ideeën hierover kunnen uitwerken, zou ik vooralsnog willen pleiten voor één regionaal proefproject. Ook hiervoor ben ik nog op zoek naar meedenkers.

Maasdam, 12 maart 2018

Fred Dijkers, DGE