jaarplan 2019-2020 van district 1610

C:\Users\Eigenaar\Pictures\1 foto's voor website D 1610\logo 2019-2020\logo 2019 -2020 (1).jpg

Inleiding

In het jaarplan worden de geplande activiteiten en prioriteiten weergegeven voor het komend jaar. Het jaarplan vormt een onlosmakend geheel en houdt direct verband met het Beleidsplan 2019-2021 D1610.

Tevens hebben Rotary International en de Rotary Foundation voor de komende jaren nieuwe strategische prioriteiten benoemd. De vraag en uitdaging is op welke wijze wij in onze clubs deze prioriteiten kunnen en willen waarmaken.

De genoemde prioriteiten zijn:
a. Verhoog onze impact en creëer blijvende verandering
b. Vergroot ons bereik
c. Verhoog de deelname van ieder lid
d. Versnel ons aanpassingsvermogen.

Jaarthema Rotary International

Het jaarthema 2019-2020 luidt; ‘Rotary connects The World’. Met dit thema roept president Mark Maloney ons op om contacten te leggen met nieuwe personen en stakeholders, zowel lokaal, landelijk als internationaal. Dit is nodig om de stagnerende groei van het aantal leden en clubs te doorbreken. Tijd dus voor cultuurverandering door te zoeken naar nieuwe wegen in vormen van flexibele lidmaatschappen, oprichten van nieuwe clubs met nieuwe creatieve voorwaarden en contacten te leggen met young professionals.

PETS en doelstellingen

Tijdens de PETS 2019 is dit jaarthema toegelicht. Aan de voorzitters van de clubs is gevraagd om samen met de leden items te zoeken naar mogelijke veranderingen. Als jaardoel willen we minimaal één nieuwe club charteren en twee Interact clubs oprichten.

De afgelopen jaren is het ledenaantal van ons district structureel gedaald van 2065 in 2016 naar 2008 in 2019. In 2018 nam het ledenaantal met 20 personen af. De doelstelling voor het komend jaar is om minimaal de daling van het ledenaantal te stoppen.

De Assistent Gouverneurs (AG’s) hebben in februari 2019 allen een opleiding gevolgd om te professionaliseren en parate kennis te verbeteren. Zij zullen in het komend jaar een belangrijke functie krijgen om clubs bij te staan op het gebied van communicatie, plannen maken, organiseren en motieveren en inspireren. Tevens kunnen de AG’s helpen om Rotary instrumenten in te zetten voor vraagstukken bij de clubs.

Vergroten van de kennis over Rotary

Ook dit jaar wordt weer een Inspiratiedag georganiseerd. Tijdens deze educatieve dag zal kennis, ervaring en tips worden gedeeld in een aantal workshops. Ervaring leert dat een Inspiratiedag een zeer effectief middel is voor leden om de werkwijze van de avenues en acties beter te kunnen begrijpen. Een aanrader voor iedereen. Om meer structuur in dit onderdeel te krijgen zullen we een districtstrainer aanstellen die deze dag met behulp van andere Rotary leden gaat organiseren.

Bevorderen optimaal gebruik van Rotary Foundation

De clubs zullen worden gevraagd om hun jaarlijkse financiële bijdrage aan Rotary Foundation te storten. Tevens zullen we de Districts- en Global Grants onder de aandacht brengen.
Eind 2018 heeft de The Rotary Foundation commissie (TRF) ervoor gezorgd dat er 50% meer geld beschikbaar is voor Districts Grants. In ons district zijn er slechts 20 clubs die gebruik maken van deze mogelijkheid om financiële middelen sneller te laten groeien. Het doel is per juli 2020 dat 25 clubs gebruik maken van deze interessante mogelijkheid. De financiële middelen worden ingezet voor service projecten. Op deze wijze kunnen we iets betekenen voor een positieve ontwikkeling van een gemeenschap.

Financiën

In de afgelopen jaren zijn de vaste lasten per Rotarylid licht gedaald. We streven ernaar deze trend voort te zetten. Kostenbeheersing en vroegtijdig inzicht geven in toekomstige kosten zijn prioriteiten. Ook willen we de reserves niet verder laten oplopen.

Evaluatie en terugkoppeling

De resultaten en voortgang van de genoemde thema’s en onderwerpen in het jaarplan 2019-2020, zullen periodiek met de staf worden besproken. De resultaten en best practices zullen worden gemeld aan de clubs. De communicatie zal lopen via de nieuwsbrief van ons district, onze website en tijdens diverse bijeenkomsten gedurende het jaar.

Versie 14 maart 2019