© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

jaarplan 2022 - 2023

2022-2023 Theme logo - EN

Traditioneel schrijft elke nieuwe Gouverneur een Jaarplan voor District 1610. Dit Jaarplan bevat informatie over activiteiten binnen ons district en landelijk voor het komende jaar en vormt een onlosmakelijk geheel met het meerjarenbeleidsplan 2022-2024, opgesteld door 5 generaties gouverneurs. Het Meerjarenbeleidsplan is hier te vinden. Het Jaarplan is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over wat we als district het komende jaar willen bereiken en waarop we elkaar mogen aanspreken. Het is vooral ook een hulpmiddel voor de clubs waarin extra informatie gevonden kan worden.

Het Jaarthema 2022-2023

De eerste vrouwelijke RI president 2022-2023, de Canadese Jennifer Jones, heeft als thema gekozen “Imagine Rotary”. De Nederlandse gouverneurs hebben besloten dit thema te laten zoals zij het heeft genoemd en het niet te vertalen. Mocht daar toch behoefte aan zijn dan is “Stel je voor” de beste manier.

Dit kun je doen door je als club voor te stellen aan de omgeving door meer naar buiten te treden en ook om je de diverse aandachtsgebieden van Rotary voor te stellen in een ideale vorm. Stel je voor: een wereld zonder ziekte. Stel je voor: een wereld met voor iedereen bereikbaar en beschikbaar schoon drinkwater. Stel je voor: een wereld zonder conflicten. En zo zijn er nog veel meer opties.

Het bijpassende logo bestaat uit een cirkel welke de verbinding/connectie voorstelt die er is tussen alle Rotarians wereldwijd. De 7 stippen staan voor de individuele clubs en leden die met elkaar verbonden zijn. Het zijn er niet toevallig 7, Rotary kent namelijk 7 aandachtsgebieden. En er staat niet één stip bovenaan maar iets uit het lood omdat ze allemaal (leden, clubs en aandachtsgebieden) even belangrijk zijn. De groene streep staat voor de digging stick, de stok die de oorspronkelijke bewoners van Australië gebruiken om de harde grond te bewerken. In dit logo staat hij voor het vele werk dat Rotary doet in de wereld en de People of Action die we als Rotarians zijn.

Het thema Imagine Rotary, al dan niet in combinatie met Empowering Girls en Each one Bring one, geeft enorm veel mogelijkheden en vrijheid aan een ieder om het op zijn of haar wijze in te vullen. Ik daag alle clubs dan ook uit om op de wijze die bij de club past invulling te geven aan Imagine Rotary en kijk uit naar alle verschillende uitkomsten hiervan. Stel je eens voor: 57 verschillende uitwerkingen van Imagine Rotary!

Corine den Baars-Alberts

Gouverneur 2022-2023

 

Het District in relatie met de clubs

Rotary kent een hele platte organisatie: de clubs vallen rechtstreeks onder Rotary International en zijn zelf verantwoordelijk voor hun activiteiten en projecten.

De districten zijn er om de communicatie tussen Rotary International en de clubs te vergemakkelijken en vooral om de clubs te faciliteren, inspireren, activeren en stimuleren het Rotary gedachtengoed uit te dragen. Dat betekent naast het behulpzaam zijn bij allerlei administratieve zaken vooral ook het verspreiden van kennis over Rotary. Clubs kunnen gebruik maken van alle programma’s die Rotary te bieden heeft zodat zij optimaal kunnen presteren en functioneren.

De gouverneur mag leiding geven aan het districtsteam, is het gezicht en de spreekbuis van Rotary International naar de clubs en terug. Van de gouverneur wordt verwacht dat hij of zij gedurende 1 jaar de ambassadeur in het district is en optreedt als verbinder.

De Assistent-Gouverneurs (AG’s)

De 57 clubs in ons district zijn opgesplitst in 5 regio’s. Elke regio heeft een eigen Assistent Gouverneur. In ons district is de zittingstermijn 3 jaar met de mogelijkheid voor herbenoeming van nog eens 3 jaar. Deze meerjaren afspraak helpt bij het versterken van het onderling vertrouwen tussen de clubs en de AG die hiervoor minimaal één keer per jaar alle clubs in de regio bezoekt. De AG is het eerste aanspreekpunt voor de clubs bij vragen, problemen, projecten die extra aandacht vragen, onderlinge samenwerking en kennisdeling.

De 5 AG’s van D1610 hebben daarnaast hun schouders gezet onder het bomenproject. Hiermee ligt een kant en klaar project op de plank waaraan clubs mee kunnen doen door scholen te betrekken bij de aanleg van een Rotarybos in hun regio. Neem voor meer informatie hierover contact op met de AG van de regio.

Ook kunnen de AG’s behulpzaam zijn bij de organisatie van de Regiotour die in de plaats is gekomen van de Regionale Bestuurscontacten. De Regiotours staan open voor alle Rotarians in de betreffende regio en worden bij toerbeurt georganiseerd door 2 clubs uit de regio. Ook informatie hierover is verkrijgbaar bij de AG.

Directe contacten tussen de clubvoorzitters en inkomend-voorzitters onderling vergemakkelijken de communicatie met de clubs. Elkaar ontmoeten bij pre-PETS en PETS en in de respectievelijke app-groepen maakt dat clubbesturen elkaar eenvoudiger kunnen vinden.

De AG’s hebben elkaar onderling als klankbord en maken in D1610 deel uit van het districtsteam en de stafvergaderingen.

Voor 2022-2023 ziet het team van AG’s er als volgt uit:

Regio 1: Johan Dedeckel (ag.regio1@rotary-d1610.nl)

Regio 2: Harry Grimberg (ag.regio2@rotary-d1610.nl)

Regio 3: Marie-Anne Verhoeven (ag.regio3@rotary-d1610.nl)

Regio 4: nog te benoemen (ag.regio4@rotary-d1610.nl)

Regio 5: Hans van Vianen (ag.regio5@rotary-d1610.nl)

Binnen D1610 zijn er diverse district-commissies actief. Deze zullen zich in de loop van het jaar voorstellen in de maandbrief die naar alle leden wordt gestuurd.

Speerpunten voor 2022-2023

Voor het jaar dat voor ons ligt heb ik als gouverneur de volgende speerpunten:

-de ingezette vorm clubbezoeken 2.0 voortzetten en verder uitwerken;

-het promoten van de mogelijkheden binnen Rotary op het gebied van kennis vergaren;

-het DEI-principe: diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie;

-(her)oprichten van minimaal één Rotaract club;

-zoveel mogelijke projecten en activiteiten van Rotary-, Rotaract- en Interact-clubs bijwonen;

-uitwerken van de plannen voor 100 jaar Rotary in 2023, in nauwe samenwerking met de gouverneur 2023-2024 (Anja Rijlaarsdam) en de andere districten.

Daarnaast wil ik aandacht blijven besteden aan:

-de Rotary Foundation als onze eigen goede doelen organisatie uitventen, inclusief de Paul Harris Society en de Polio Plus Society;

-Each one Bring one (but not a copy): als alle leden een nieuw lid aanbrengen verdubbelen we in één klap de slagkracht van Rotary en als we dan ook nog eens niet een kopie van ons zelf meebrengen vergroten we meteen de diversiteit.

Clubbezoeken 2.0

De nieuwe wijze van clubbezoeken is door de meeste betrokkenen als zeer positief ervaren. Het gebruik dat elke club ieder jaar bezocht werd door de gouverneur en de AG kon best leuker, vlotter, efficiënter en aantrekkelijker. Clubs hebben daarom sinds vorig jaar de mogelijkheid om te kiezen uit drie verschillende vormen:

-Digitaal bestuursgesprek: de DG en AG hebben samen een digitale ontmoeting met het clubbestuur. Dit digitaal gesprek vindt plaats tussen september en januari en kan in principe op een ander moment dan de clubbijeenkomst.

-Digitaal clubbezoek: een digitale voorbespreking van de DG en AG met het bestuur, gevolgd door een digitale clubbijeenkomst.

-Het traditionele clubbezoek: een fysieke voorbespreking van de DG en AG met het bestuur, gevolgd door een clubbijeenkomst.

De voorzitters en secretarissen ontvangen aan het begin van het Rotary-jaar een uitnodiging om hun keuze kenbaar te maken waarna in overleg met de club en de AG een datum wordt vastgelegd.

Daarnaast bezoekt de AG jaarlijks elke club in de regio minimaal één keer persoonlijk.

De DG (en AG) zijn gedurende het hele jaar beschikbaar voor het bezoeken van clubprojecten zoals fundraise- en serviceprojecten en ceremoniële taken. De clubvoorzitter of -secretaris stuurt in dat geval een uitnodiging waarbij bij samenvallende bijeenkomsten geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. Dus heeft u bijvoorbeeld een fundraiser waarbij iets worden verkocht, schroom dan niet uw gouverneur of AG te vragen om ook een tijdje achter de kraam te komen staan. Ook wij als district staf zijn People of Action en dragen graag een actief steentje bij.

Kennis-vergaring binnen Rotary

We krijgen als district nog regelmatig de vraag hoe Rotary werkt of wat er precies in verschillende functies verwacht wordt. Ook zijn veel Rotarians op zoek naar meer kennis over het gedachtengoed en de verschillende programma’s binnen Rotary International. Al deze onderwerpen komen op verschillende plaatsen aan bod en het is belangrijk dat we met elkaar een overzicht krijgen wat we waar kunnen vinden. Als gouverneur wil ik daarom het komend jaar meer aandacht besteden aan de geboden mogelijkheden binnen de RLI (Rotary Leer Instituut) en in het learning center op MyRotary.

Diversity, Equity and Inclusion

Rotary International heeft zich tot doel gesteld de organisatie meer in te richten naar het DEI principe. Clubs en districten wordt gevraagd aandacht te besteden aan de diversiteit van het ledenbestand, de gelijkwaardigheid van alle huidige en potentiële leden en hun inclusiviteit. Als daar iets voor moet veranderen moeten we het ons wel eerst realiseren. Belangrijk is dat we er van uitgaan dat iedereen welkom is bij Rotary, ongeacht hun etniciteit, ras, kleur, capaciteiten, religie, sociaal economische status, cultuur, sexuele geaardheid en genderidentiteit. We moeten ons niet beperken tot de geijkte kwalificaties maar iedereen waarderen voor zijn of haar inbreng, hoe verschillend ook.

Rotaract

Sinds enkele jaren zijn de Rotaract clubs volwaardig lid van de Rotary familie. Helaas hebben we op dit moment slechts één actieve club, de Rotaract Club Oost IJsselmonde. We willen deze club meer betrekken bij de districtsactiviteiten en daarnaast minimaal één extra nieuwe club oprichten. Het activeren van zogenaamde slapende clubs is zeker het onderzoeken waard. Om dit tot stand te kunnen brengen wordt gezocht naar een Rotaract commissaris die deel gaat uitmaken van de grote staf (de vergadering van het district met de voorzitters van de districtscommissies).

Eén grote familie

De Rotary familie bestaat uit RotaryClubs, Rotaract Clubs en Interact Clubs. Deze clubs organiseren allemaal hun eigen specifieke projecten en bijeenkomsten. Als Gouverneur is het mijn intentie om zoveel mogelijk van deze bijeenkomsten bij te wonen. Essentieel is daarvoor wel dat deze projecten en bijeenkomsten bekend worden gemaakt en dat de clubs, als zij er prijs op stellen dat de Gouverneur hun bijeenkomst bijwoont, een uitnodiging sturen (gouv2022-2023@rotary-d1610.nl).

100 jaar Rotary in Nederland

In 2023 bestaat Rotary 100 jaar in Nederland. De festiviteiten zullen o.a. bestaan uit een jubileum feest in Amsterdam (thuishaven van de eerste club in Nederland), een symposium in Utrecht (waar de tweede club werd opgericht), een emissie-loze estafette door alle districten en langs alle clubs en als eindpunt het aanplanten van een Rotary-bos op de grens van Zeeland en België in december 2023.

Samen met de gouverneur van 2023-2024, Anja Rijlaarsdam, zullen we binnenkort een werkgroep samenstellen en de contouren van onze estafette vaststellen. Als D1610 zitten we aan het einde van de estafette en hebben we als area of focus toegekend gekregen: de zorg voor ons leefmilieu. Wij staan open voor vrijwilligers en suggesties!

 

Bovenstaande opsomming sluit alle andere onderwerpen vanzelfsprekend niet uit!

Tot slot: de Discon 2023

Op zaterdag 13 mei zal op Walcheren de District Conferentie 2023 worden georganiseerd. De commissie uit RotaryClub Walcheren is al volop bezig met de invulling van het programma dat als thema “Groôs”. Ik wil dan ook van de gelegenheid gebruik maken alle clubs dringend te verzoeken om op 13 mei 2023 géén evenementen of activiteiten te organiseren zodat iedereen die dat wil af kan reizen naar Veere. Wij hopen in ieder geval een afvaardiging van alle clubs te mogen ontvangen

Haamstede, juli 2022

Corine den Baars-Alberts

SAMEN ZIEN WE EEN WERELD WAARIN MENSEN ZICH VERENIGEN EN ACTIE ONDERNEMEN VOOR DUURZAME VERBETERING WERELDWIJD, IN ONZE EIGEN GEMEENSCHAP EN IN ONSZELF