Council on Legislation 2019

CoL 2019: Rotaract van ‘programma’ naar ‘partner’

De Council on Legislation behandelde vorige maand in Chicago meer dan 100 voorstellen om de regelgeving van RI bij te sturen. De zeven Nederlandse districten werden daarbij vertegenwoordigd door Hans Steinhart (D1550), Ernst Jilderda (D1570), Peter Kleuters (D1580), Wouter van Putten (D1600), Maarten Steenbeek (D1610), Jan ten Sijthoff (D1590) en Peter Weda (D1560). Dit artikel is een bewerking van een artikel van onze Belgische collega’s, met dank voor hun toestemming.

Maandag 15 april

In totaal staan er 117 voorstellen (‘enactments’) op de agenda deze week. In sessies van 90 minuten passeren telkens een reeks van voorstellen om de statuten aan te passen.

De eerste 7 voorstellen hebben betrekking op de Avenues of Service, het doel van Rotary en onze kernwaarden. Geen enkel van deze voorstellen haalt de benodigde 2/3 meerderheid. Indiërs, Japanners, Fransen… allen doen hun uiterste best om hun voorstel verkocht te krijgen aan de kritische vergadering. De simultaanvertalers werken zich uit de naad.

 

De volgende 12 voorstellen

gaan over het bestuur van de clubs. Sommige sprekers halen alles uit de kast: de ene komt met cijfers aandraven, terwijl anderen proberen op de emoties te spelen. Het baat allemaal niet veel… 17 voorstellen worden afgewezen vooraleer het eerste voorstel de goedkeuring krijgt van de vergadering. Enactment 19-18 brengt een kleine toevoeging over diversiteit. Bij enactment 19-22 beslist de Council dat wanneer een clubvoorzitter moet aanblijven omdat zijn/haar opvolger niet of niet correct wordt verkozen, die verlenging beperkt is tot maximaal één jaar. Blijkbaar zijn er clubs waar eenzelfde voorzitter jaar na jaar moet aanblijven bij gebrek aan opvolger. In de toekomst stelt men dus paal en perk aan dergelijke situaties.

Verder niets noemenswaardig, tot inkomend Rotary International president Mark Maloney het woord vraagt. Hij vraagt de afgevaardigden tégen een Braziliaans voorstel te stemmen dat RotaKids (in Nederland onbekend) in de statuten wil zien opgenomen. Volgens de Board of Directors (samen met de RI-president het bestuur van RI) probeert men zo op een sluwe manier meer faciliteiten te krijgen voor dat programma. De Council volgt hem met 392 tegenstemmen.

Wanneer de Board een voorstel toelicht om de nominatieprocedure voor de functie van RI-president te versoepelen naar aanleiding van de moeilijke toestand na het overlijden van Sam Owori (de Afrikaanse kandidaat voor het presidentschap), toont de vergadering zich zeer meegaand. Men keurt het geamendeerde voorstel goed met een monsterscore van 492 stemmen voor en amper 17 stemmen tegen.

Net wanneer de afgevaardigden een zekere routine beginnen te ontwikkelen duikt er een gele kaart op… Géle kaart? Inderdaad, tijdens de CoL kan elke afgevaardigde met behulp van een set gekleurde kaarten aangeven of hij/zij positief (groen) of negatief (rood) is over tegenover een (procedure)voorstel van de CoL-voorzitter (een Amerikaanse federale rechter). Men kan ook een gele kaart omhoog houden om een enactment te amenderen of een blauw/geel gestreepte kaart om aan te geven dat er genoeg gedebatteerd is en men nu wenst te stemmen. Dat stemmen gebeurt dan met een draadloos stemkastje. Terug naar de bewuste gele kaart: het voorstel wilde opeenvolgende benoemingen van internationale voorzitters uit hetzelfde land verbieden. Het amendement was om daarbij ‘land’ te vervangen door ‘zone’. Uiteraard een wijziging met verregaande gevolgen, want in een groot land als de VS zijn er meerdere zones, terwijl er ook zones zijn waarin dan weer meerdere landen vallen. Dit moest even bezinken. Na de koffiepauze werd het amendement al teruggetrokken en het voorstel weggestemd. Much ado about nothing dus… maar wel een spannend schouwspel.

Ineens dringt het bij iedereen door: de democratische kracht van de Council is een machtig maar ook gevaarlijk scherp zwaard. Een volgende gele kaart volgt om een voorstel waarover eerder vandaag gestemd werd te amenderen en opnieuw in stemming te brengen. Daarbij verwacht de voorzitter wel een korte, precieze aanpassing, geen lange uitleg. ‘Please state the amendment’. Doet de spreker dat niet dan wordt hij weggestuurd. Het gaat er allemaal zeer gestructureerd aan toe. Bij momenten zeer theoretische discussies, soms een beetje saai en seconden later is de spanning te snijden. Sommige voorstellen worden weggestemd met slechts een paar stemmen verschil. Van de 48 voorstellen die vandaag aan bod kwamen, zijn slechts een zevental goedgekeurd…

Dinsdag 16 april

Na het ontbijt weerklinken nummers als ‘Let's Get it Started’ en ‘Eye of the Tiger’. De Council behandelt een paar voorstellen over de verkiezing van gouverneurs. Uit de discussie rond voorstel 19-52 blijkt dat rond de gouverneursverkiezing in landen als India soms behoorlijk gemanipuleerd wordt.

Er heerst vandaag een lossere sfeer. Moeilijke voorstellen passeren vlot de revue, alsof de leden van de Council dit hun hele leven al doen. Er worden ook vlotter voorstellen aangenomen vandaag, maar over sommige is er meer debat en daardoor ligt het gemiddelde tempo iets lager. Amper 7 voorstellen op anderhalf uur, maar daarvan worden er wel 5 aangenomen.

Na een koffiepauze volgen enkele voorstellen die van de CoL-voorzitter voorrang krijgen. Voorstel 19-93 wordt toegelicht door RI-penningmeester Peter Iblher. Het ‘General surplus fund’ (gewoon de reserve van RI) krijgt dan toch de passende naam: ‘RI reserve’ - met 502 stemmen voor en 14 tegen.

Wanneer voorstel 19-94 wordt goedgekeurd trekt de Board een alternatief voorstel 19-95 terug. Hieruit blijkt dat de Board duidelijk positie inneemt over bepaalde voorstellen maar zijn mening niet opdringt. De leden van de Board benaderen de Council met respect. Uit hun interventies blijkt dat men goed voorbereid is. Dikwijls zijn alle mogelijke scenario’s op

voorhand onderzocht en kan men zeer snel en doordacht reageren.

Dat is zeker geen overbodige luxe bij complexe onderwerpen, zoals het voorstel dat gaat over de gedetailleerde verantwoording van zijn beleid door een gouverneur zodra hij is opgevolgd (voorstel 19-57). De afgevaardigden proberen amendement na amendement voor te stellen terwijl de voorzitter die telkens afwijst. Hij slaagt er wonderwel in de Council vlot door de complexe procedure te loodsen.

Dat spreekt niet van zelf, zeker als je weet dat elke afgevaardigde over elk al behandeld voorstel een nieuwe stemming mag vragen als hij de steun krijgt van één of meer afgevaardigden. Dat komt overigens niet heel vaak voor.

Het laatste voorstel (19-63) van de dag zorgt voor lange debatten. Met 306 stemmen voor krijgt de General Secretary uiteindelijk vanaf 1 juli 2019 de titel van CEO (voorheen COO). De discussie betrof de vraag of de General Secretary niet te veel macht zou krijgen.

Woensdag 17 april

Vandaag staan er enkele belangrijke voorstellen op de agenda, zoals de verplichtingen rond de Rotary-magazines en het statuut van Rotaract. Rotary gebruikt eerst een event-app om informatie ter beschikking te stellen van de afgevaardigden. Zo werden de afgevaardigden ook geïnformeerd dat vanaf vandaag de CoL-voorzitter de duur van de interventies beperkt tot 2 minuten (i.p.v. 3). Kennelijk was het tempo toch niet hoog genoeg..

De Board spreekt zich geregeld uit om agendapunten te steunen of af te wijzen. In hoeverre die interventies de raad daadwerkelijk beïnvloeden, is niet erg duidelijk. Soms smeekt de Board bijna om een punt af te wijzen omdat de impact ervan moeilijk in te schatten is.

Dan volgen 3 voorstellen in verband met de Rotarymagazines. De verwijzing naar de naam ‘The Rotarian’ wordt geschrapt uit de RI Bylaws. Blijkbaar overweegt men een naamswijziging voor het magazine. Het voorstel om de Rotarymagazines af te schaffen is een steeds weerkerend agendapunt, dat telkens voor veel animo zorgt. Zelfs John Hewko, gisteren pas tot ‘CEO’ benoemd, onderwerpt men aan een spervuur van vragen. Het voorstel wordt overtuigend weggestemd met 376 tegen 125 stemmen.

Aansluitend hierbij volgt echter een voorstel om het verplichte abonnement te vervangen door een vrijblijvend abonnement. Het is duidelijk dat het onderwerp velen raakt. 370 stemmers willen dat het abonnement op het voorgeschreven magazine voor de regio verplicht blijft. 138 stemmen zijn onvoldoende om dit af te schaffen.

RI-voorzitter Barry Rassin krijgt het woord voor voorstel 19-72, om Rotaractclubs (rechtstreeks) toe te laten tot lidmaatschap van RI. Alweer een voorstel dat voor beroering zorgt in de zaal. Iedereen beseft dat er in de volgende seconden (Rotaract)geschiedenis geschreven kan worden. Na een geanimeerd debat van 40 minuten vragen 359 afgevaardigden het debat te sluiten. Op dat ogenblik is al lang duidelijk geworden dat de Board heel graag Rotaractclubs zou willen toelaten om rechtstreeks lid te worden van RI, dus zonder dat deze – zoals vandaag – van een Rotaryclub zouden afhangen. Even duidelijk is dat de Board deze keer zijn huiswerk niet voldoende deed. Veel zaken zijn nog onduidelijk, zoals de vraag of en hoeveel contributie Rotaractclubs dan zouden moeten betalen. Dit is een voorstel waarvoor de statuten moeten aangepast worden, dus is er een 2/3 meerderheid nodig. Men telt 327 (63%) stemmen voor en 186 tegen. Het voorstel haalt het dus (net) niét. Al enkele minuten later post Barry Rassin een bericht op Facebook waarin hij de Rotaracters oproept van zich te laten horen. Dit krijgt duidelijk nog een staartje! Dat blijkt want we krijgen later die dag van onze gouverneurs uit Nederland de dringende oproep toch vooral vóór het voorstel te stemmen.

Dan volgt een warrig debat naar aanleiding van een voorstel om aan alle leden expliciete toestemming te vragen i.v.m. hun persoonsgegevens. Er bestaan duidelijk veel misverstanden hierover. Expliciete toestemming is immers slechts één van de zes wettelijke verwerkingsgronden en RI voldoet momenteel volledig aan bestaande privacyregelingen, zo licht Mark Maloney toe. Zijn professionele achtergrond als jurist komt nu duidelijk naar voren. Niet alleen voelt hij zich als een vis in het water met dergelijke juridische vraagstukken, tevens blijkt dat hij retorisch begaafd. Het voorstel wordt afgewezen.

Voorstel 19-70 wordt aangenomen, waardoor een gouverneur voortaan aan de Board kan vragen een club op te doeken zodra die minder dan zes leden telt.

Met voorstel 19-82 belanden we bij de contributie. De Board vraagt een geringe verhoging (1 US$ per jaar) voor de komende 3 jaar. Er zijn ook voorstellen voor een significante verhoging, vast te leggen voor de komende 10 jaar. Ook een voorstel om de contributie niét te verhogen, komt aan bod. Een voorstel om de contributie te halveren voor oudere leden (boven de 75 jaar) krijgt 356 tegenstemmen. Daarmee is meteen de kritiek weerlegd dat de afgevaardigden vooral voor eigen rekening zouden stemmen...

Of toch niet? Want voorstel 19-104 zou het aantal CoL-afgevaardigden halveren door elke afgevaardigde 2 districten te laten vertegenwoordigen, maar tegelijk de frequentie van de Councilvergaderingen te verhogen naar eens per 2 jaar. Het voorstel wordt verworpen.

Donderdag 18 April

Onmiddellijk na de opening door de CoL-voorzitter staat er al iemand met een gele kaart bij een microfoon te wachten. Hij vraagt enactment 19-72 (over het RI-lidmaatschap van Rotaractclubs) opnieuw in stemming te brengen en blijkt daarvoor steun te hebben van andere afgevaardigden. De CoL-voorzitter vraagt hoe de rest van de zaal hiertegenover staat. Er volgen legendarische woorden: ‘I see an ocean of green cards!’.

Toch is er nog oppositie. Niet over het voorstel zelf maar over de gevolgen zoals contributie, charteraanvragen en andere formele aangelegenheden. Uit de antwoorden blijkt dat er niets zal veranderen. Dit voorstel behelst vooral een symbolische boodschap aan Rotaract. Na een nieuw debat krijgt Barry Rassin het woord voor een slotpleidooi. Vervolgens krijgt het voorstel 74% van de stemmen achter zich. Dit maakt van Rotary International voortaan de associatie van Rotary- en Rotaractclubs. Terwijl de rest van de aangenomen voorstellen vooral over details gaat, is dit voorstel 19-72 er eentje voor de geschiedenisboeken.

Meerdere voorstellen om de Council lichter, kleiner, goedkoper, sneller en efficiënter te maken zijn niet rijp genoeg, tot afgevaardigde Mohammad Ali (ja, dat is zijn echte naam) erin slaagt om voorstel 19-112 te laten goedkeuren. Daarmee komt (voorlopig) een einde aan het feit dat alle oud-presidenten van RI en alle leden van de Board kunnen deelnemen aan de Council (zonder stemrecht). Voortaan zijn dat alleen nog de RI-president, de verkozen voorzitter, de General Secretary en nog maximaal één door de door de Board aangewezen Boardlid . Dat scheelt hopelijk heel wat kosten.

Op deze laatste dag staat nog een complexe fiscale aangelegenheid op het programma, over de fiscale status van de Rotary Foundation en het verschil tussen 501(c)(3) (vrijgesteld van belastingen) en 501(c)(4)-status.

Het laatste woord is voor RI-president Barry Rassin. Hij dankt de vergadering nogmaals voor het opwaarderen van Rotaract. ‘Ons bestuurlijke werk zit erop, we kunnen terug naar onze clubs om verder goed te doen in de wereld!’. Het eerste hebben we inmiddels gedaan, we doen ons best voor het tweede..