District Assembly 2018

verslag 2018

Datum: Woensdag 4 april 2018

Locatie: Congrescentrum Bovendonk, Hofstraat 8 te Hoeven

Verslag

1.Opening door Gouverneur Peter Blankenstein

DG Peter Blankenstein opent de vergadering en heet een ieder welkom. Na de maaltijd hebben zich nog een aantal deelnemers gemeld die het totaal aan deelnemers op 61. Zij vertegenwoordigen 32 clubs.

Terwijl de techniek, die vandaag een eigen wil heeft, op orde wordt gebracht maakt DG Peter Blankenstein melding van de nieuwe aansprakelijkheids verzekering die vanaf 1 maart geldt voor Rotaryclubs die geregistreerd staan bij de KvK. Daarnaast is de staf bezig met het proces om te komen tot een juridische entiteit (vereniging of stichting) waarover we u zodra daar meer over bekend is uiteraard op de hoogte zullen houden.

2.Verslag Assembly 5 april 2017

Het verslag van april 2017 wordt vastgesteld met dank aan de notulist. Rtn vd Velde (RC Vlissingen) vraagt naar waar IPDG en DT voor staat. Naast de uitleg wordt ook verwezen naar de website waar een lijst van afkortingen op staat.

3.Huishoudelijke zaken District 1610

3.1.a DT Hans Maathuis neemt de vergadering mee door de cijfers.

Rtn Maarten Deusing (RC Goes-de Bevelanden) vraagt naar het verschil tussen de post Overige Inkomsten en Overige Kosten: RI betaalt voor de DG en verrekent dat later.

Rtn Bob Eefting (RC Goes) vraagt of de RAN wel rond kan komen: DG Peter Blankenstein zegt dat dat geen probleem is. Of in het overzicht 2016-2017 “per lid” dan weggelaten kan worden bij de afdracht aan de RAN. DT Hans Maathuis zal de tekst aanpassen.

3.1.b De kascommissie doet verslag bij monde van Rtn. Herman van Straaten (RC Breda) en stelt de vergadering voor de IPDG Steven Quast en DT Hans Maathuis decharge te verlenen over het gevoerde beleid.

3.1.c De vergadering gaat met applaus akkoord met dank aan de kascommissie.

3.1.d Als kascommissie voor het jaar 2017-2018 wordt benoemd IPDG Steven Quast, DGE Fred Dijkers en Rtn Herman van Straaten (RC Breda) als voorzitter.

3.1.e Er zijn geen vragen over het Jaarplan van DGE Fred Dijkers. Hij is van plan het komend jaar op te stellen nieuwe meerjarenplan aanzienlijk korter te maken. DGE Fred Dijkers vraagt deelnemers voor de denktank “Jonge Rotarians” en de werkgroep “e-club”. Rtn Coen Mulder (RC Westdorpe-Zelzate Euregio), een jonge Rotarian van 26 jaar, vertelt ter ondersteuning van de oproep voor de denktank, de vergadering waarom hij zich bij Rotary heeft aangesloten.

Het Jaarplan wordt vastgesteld.

3.1.f DT Hans Maathuis bespreekt de begroting 2018-2019.

Rtn Maarten Deusing (RC Goes-de Bevelanden) vraagt waarom de reserve de laatste jaren stijgt terwijl we een aantal jaren terug reeds hebben afgesproken de reserves terug te brengen. Daarnaast is er ook telkens een verschil tussen de begroting en de uiteindelijke jaarcijfers. DT Hans Maathuis legt uit dat het beeld wordt beïnvloed door de vertraging in vaststellen van de cijfers. We hebben het afgesproken maar het resultaat gaat pas later zichtbaar worden. PDG Peter de Waard (RC Kinderdijk) benadrukt dat overschotten ook ontstaan door zuinigheid van de DG.

Rtn Maarten Deusing vraagt om tussentijdse cijfers van het lopende jaar bij de volgende Assembly: penningmeester zegt dat toe.

Rtn Maarten Deusing stelt namens RC Goes-de Bevelanden voor: als een volgend overschot groter is dan 10.000 een korting op de afdracht aan de RAN van 50% toe te passen. Dit is niet mogelijk omdat de afdracht landelijk wordt vastgesteld met goedkeuring van de RvG. Vergadering gaat niet akkoord.

Begroting 2018-2019 wordt goedgekeurd.

3.2.a DGN Jan Verhage stelt zich kort voor. Hij is reeds benoemd via ballot by mail.

3.2.b Rtn Jeroen van Dooren wordt via beeld voorgesteld als DG 2020-2021. Vergadering gaat akkoord, waarmee Jeroen van Dooren met ingang van 1 juli 2018 is benoemd als DGN.

3.3.a DFCC Bart Muller leidt de vergadering door de cijfers van de Foundation en licht kort de stand van zaken rond de DDF, Global Grants en District Grants toe.

3.3.c DFCC Bart Muller reikt diverse Recognition vaantjes uit aan clubs die substantieel hebben bijgedragen aan het Annual Fund of aan het End Polio Now fund.

3.3.d de aanvraagprocedure voor District Grants 2018-2019 is geopend. DFCC Bart Muller wijst nogmaals op de mogelijkheden voor een Global Grant.

3.3.e Mede dankzij de inzet van NPC2 en de hulp van veel clubs in het District heeft D1610 1253 doosjes tulpen besteld. Hiermee hebben we ruim €35.000 bijgedragen aan de strijd tegen Polio.

4.Regio Awards 2018

Genomineerd voor een Regio Award zijn (in alfabetische volgorde):

RC Bergen op Zoom Mode’s Vivendi

RC Dordrecht JdW-ter Merwe Varen met ouderen

RC Goes Chocoladeletters & kinderkleding

RC Goes-de Bevelanden Peeland Mars

RC Hoeksche Waard Kerstdiner 2017

RC Hoeksche Waard Binnenmaas Wensboom

RC Kinderdijk Van oorlogsgebied naar Efteling

RC Oostburg Rotary laat het Smaken

RC Tilburg Leijdal Muziek cadeau aan de stad Tilburg

RC Woudrichem Haardhout voor Behouden Vaart

5.Districtsconferentie 2018

De uitslag van de Regio Awards zal bekend gemaakt worden op de District Conferentie te Tilburg. DG Peter Blankenstein brengt nogmaals de Discon onder de aandacht. De aanmeldingen blijven achter. Hij verzoekt de aanwezigen en de clubs zich aan te melden. Er is namelijk vanuit de muziek-opleidingen in Tilburg vraag naar plaatsen en uiteindelijk zullen de plaatsen worden open gesteld voor derden.

6.Rondvraag

Er zijn geen vragen uit de zaal maar met enige schroom verzoekt DS Corine den Baars de aanwezigen om zich voortaan tijdig aan te melden. Dit in verband met de aantallen die veelal enkele dagen van te voren moeten worden doorgegeven. De deadline die in de uitnodiging staat is daar op afgestemd.

DS Corine den Baars meldt dat het afsluitende drankje in de Brasserie wordt geschonken.

7.Sluiting

DG Peter Blankenstein sluit, met dank aan DT Hans Maathuis voor de techniek, de Assembly 2018.