District Assembly 2020 verslag

Datum: 3 tot 18 april 2020

Locatie: Door de Coronacrisis van 2020 uitgevoerd via Ballot by Mail

Verslag

Door de Coronacrisis en daarbij van overheidswege opgelegde beperkingen is het in 2020 niet mogelijk gebleken een reguliere District Assembly te houden. Daarop is conform de regels, zoals opgenomen in de Bylaws van Rotary International, besloten een Assembly by Mail te organiseren.

Allereerst werd de mogelijkheid geboden om tot uiterlijk 31 maart 2020 vragen te stellen en opmerkingen te maken over punten op de agenda.

Hiervan is door één club gebruik gemaakt. Deze vraag en het antwoord daarop vanuit de staf is op 3 april 2020 per mail aan alle clubs gezonden.

Hierna hadden alle clubs de mogelijkheid het toegestuurde formulier in te sturen. Clubs die hiervan geen gebruik maken worden geacht in te stemmen met de voorstellen.

De Balloting Committee bestaande uit DG Jan Verhage, PDG Peter Blankenstein en DS Corine den Baars hebben de volgende uitslag vastgesteld:

Verslag Assembly 3 april 2019

Is unaniem en zonder wijzigingen of opmerkingen vastgesteld.

Financieel verslag 2018-2019, inclusief Foundation en verslag kascommissie

Is unaniem en zonder wijzigingen of opmerkingen vastgesteld.

Decharge verlenen IPDG Fred Dijkers en DT Hans Maathuis

Met 56 clubs die instemmen en 1 club blanco wordt decharge verleend voor het gevoerde financiële

beleid 2018-2019

Jaarplan DG 2020-2021, Jeroen van Dooren

56 clubs stemmen in met het Jaarplan, 1 club stemt blanco.

Vaststellen Begroting 2020-2021

Met 56 clubs die instemmen en 1 club blanco wordt de Begroting 2020-2021 ongewijzigd vastgesteld.

Benoeming kascommissie 2019-2020

Unaniem worden PDG Peter Blankenstein en DGE Henriët Dees benoemd als respectievelijk lid en toehoorder in de kascommissie 2019-2020. De voorzitter Dhr. Herman van Straaten is reeds in 2019 voor 3 jaar benoemd.

Benoeming penningmeester D1610

Unaniem wordt ingestemd met de benoeming Dhr. Leen Saarloos als penningmeester van D1610.

Deze uitslag is opgesteld op 20 april 2020 en zal op korte termijn op de website van D1610 worden geplaats alsmede aan de secretarissen van de clubs worden gestuurd.

20 april 2020

C.A. den Baars-Alberts

Secretaris D1610