Interesse

Heeft u interesse in het lidmaatschap van onze Rotaryclub?

Een dergelijke belangstelling stellen we zeer op prijs. Hoewel Rotary diverse regels kent voor het uitnodigen van kandidaat-leden en het toetreden tot een club, is het zeker mogelijk dat u zelf kenbaar maakt lidmaatschap te overwegen.

Rotary International is een wereldwijd netwerk van betrokken vrijwilligers. Lidmaatschap is vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend.

Als u nog weinig of geen ervaring hebt met Rotary, dan is het goed u eerst wat meer te verdiepen in de organisatie en de grondbeginselen van Rotary. Een manier om dat te doen is de website van Rotary International of Rotary Nederland te bezoeken, maar een gedegen voorbereiding vormt het raadplegen van de statuten.

Nu is dat wel wat veel gevraagd voor een eerste kennismaking, dus wij lichten er twee artikelen uit, die essentieel zijn voor Rotary. Als u niet zo’n lezer bent, kunt u ook dit filmpje bekijken.

Het doel van Rotary International

Het doel van Rotary is het aanmoedigen en aankweken van het ideaal van dienstvaardigheid als grondslag van een waardige ondernemingsgeest en in het bijzonder het aanmoedigen en bevorderen van:

1.

Het beter leren kennen van anderen als een gelegenheid tot dienstvaardigheid;

2.

De toepassing van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, de erkenning van de waarde van iedere nuttige functie en het waarderen van de eigen werkkring door iedere Rotarian als middel om de maatschappij te dienen;

3.

De toepassing van het ideaal van dienstvaardigheid door iedere Rotarian in zijn persoonlijk, zakelijk en maatschappelijk leven;

4.

Internationaal begrip, goede onderlinge verstandhouding en vrede door een wereldomvattende kameraadschap van mensen, die werkzaam zijn in een bedrijf of beroep en verenigd zijn in het ideaal van dienstvaardigheid.

Avenues of Service

De vier wegen (Avenues of Service), waarlangs deze Rotaryclub de doelstellingen van Rotary tracht te verwezenlijken, vormen het filosofische en praktische kader voor de clubactiviteiten.

1.

Club Service, de eerste Avenue of Service, heeft betrekking op de activiteiten die leden binnen de club zouden dienen te ontplooien om de club goed te laten functioneren.

2.

Vocational Service, de tweede Avenue of Service, beoogt hoge ethische normen aan te moedigen in bedrijven en beroepen, waarbij de waardigheid van alle eerbare beroepen voorop staat, alsmede het dienstverleningsideaal in elke beroepsuitoefening. De rol van de leden houdt onder meer in dat zij hun gedrag en de bedrijfsvoering in overeenstemming brengen met de grondslagen van Rotary.

3.

Community Service, de derde Avenue of Service, heeft betrekking op de vele manieren waarop de leden zich al dan niet in samenwerking met anderen inzetten voor het welzijn van de lokale gemeenschap.

4.

International Service, de vierde Avenue of Service, omvat activiteiten van de leden ter bevordering van internationaal begrip, goodwill en vrede door leden in contact te brengen met mensen uit andere landen, hun cultuur, gebruiken, aspiraties, problemen, en met wat zij tot stand hebben gebracht, een en ander door middel van lezen en corresponderen, alsmede door deel te nemen aan alle clubactiviteiten en –projecten die tot doel hebben mensen in andere landen te steunen.

5.

Youth Service, heeft betrekking op de jeugd. Het betrekken van de jeugd bij onze projecten, bij uitwisselingsprogramma's en het bieden van kennis draagt bij aan hun ontwikkeling en geeft meer begrip voor elkaar.

Service above Self

De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in haar lijfspreuk 'Service Above Self'. Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven. Dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken. Niet alleen door het mede opzetten van lokale en wereldomvattende fundraisingprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak-)kennis.

De opzet van de Rotaryorganisatie nodigt daartoe uit. Want Rotary is een netwerk, waarbinnen de leden bereid zijn hun (vak-)kennis ten dienste te stellen van de gemeenschap en direct of indirect deel te nemen aan charitatieve en educatieve projecten. De open communicatie van de honderdduizenden leden verbindt rotarians over de gehele wereld, gebaseerd op het essentiële beginsel: service.

Tot slot

Nog steeds geïnteresseerd? Of zelfs nog enthousiaster geworden voor het lidmaatschap? Maak uw interesse dan kenbaar met onderstaand formulier. Zowel mannen als vrouwen, bij voorkeur in de leeftijdsgroep 30-50 jaar, kunnen hiervan gebruikmaken. Uiteraard wordt met de toegezonden informatie vertrouwelijk omgegaan. Of u wordt uitgenodigd voor het lidmaatschap, hangt af van diverse factoren, zoals bijvoorbeeld de samenstelling van de club.

Klik hier voor het formulier.