Informatieverstrekking ANBI 2014-2015

Informatieverstrekking ANBI:

Naam: Stichting Rotary ‘s-Gravenhage-Zuid

RSIN-nummer: 800850907

Contactgegevens:

Stichting Rotary ’s-Gravenhage-Zuid

p/a Torenvalklaan 12

2261 EZ LEIDSCHENDAM

Email: w.vanblijswijk@mastermate.nl

Bestuurssamenstelling:

Van der Vaart, E.P.M. (voorzitter)

Van Blijswijk, W.A.M. (secretaris)

Otten, G.J. (voormalig voorzitter)

Schippers, G. (inkomend voorzitter)

Vergouwen, H. (penningmeester)

Beleidsplan, doelstelling en verslag van de uitgeoefende activiteiten:

De statutaire doelstelling van de Stichting, vastgelegd middels een notariële akte opgemaakt per 16 november 1978, is als volgt: de stichting heeft ten doel steun te verlenen aan charitatieve en andere sociaal-maatschappelijke instellingen.

Het beleidsplan voor het jaar 2014-2015 bestond uit het (financieel) ondersteunen van de samenwerking tussen de gelieerde vereniging Rotary Club ‘s-Gravenhage-Zuid en D’ roem (zie www.d-roem.nl). Daarnaast werd financiële ondersteuning geboden aan diverse Rotary-brede activiteiten, zoals deze gespecificeerd zijn in bijgaande resultatenrekening. Totaal is aan deze voornoemde charitatieve instellingen/goede doelen een bedrag van eur 3.989,= in het bestuursjaar 2014-2015 uitgegeven. Het bestuur heeft zich ten doel gesteld om een beleidsplan op te stellen om het aanwezige vermogen in de Stichting op een verantwoorde wijze, conform de statutaire doelstelling van de Stichting, te gaan inzetten.

Beloningsbeleid:

Er vinden op geen enkele wijze betalingen en/of vergoedingen aan de bestuurders plaats.

Financiele verantwoording 2014-2015:

Balans Stichting Rotary ‘s-Gravenhage-Zuid 2014-2015:

Stichting Rotary 's-Gravenhage-Zuid

 

 

 

 

 

 

rotary logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balans per 30 juni 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activa

 

 

30-06-2015

 

 

30-06-2014

 

 

 

 

 

 

 

ABN-AMRO Rekening-courant

 

 

€ 4.092,70

 

 

€ 139,75

ABN-AMRO Spaarrekening

 

 

€ 11.259,44

 

 

€ 14.606,76

 

 

 

 

 

 

 

Nog te ontvangen bijdragen leden

 

 

€ 112,50

 

 

€ 0,00

 

 

 

 

 

 

 

Totaal Activa

 

 

€ 15.464,64

 

 

€ 14.746,51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermogen

 

 

€ 12.299,79

 

 

€ 11.659,52

Resultaat Boekjaar

 

 

€ 283,13

 

 

€ 640,27

Reserve Lustrumproject

 

 

€ 2.356,72

 

 

€ 2.356,72

 

 

 

 

 

 

 

Rekening-courant Vereniging Rotary 's-Gravenhage-Zuid

 

 

€ 525,00

 

 

€ 90,00

 

 

 

 

 

 

 

Nog te betalen posten

 

 

€ 0,00

 

 

€ 0,00

 

 

 

 

 

 

 

Totaal Passiva

 

 

€ 15.464,64

 

 

€ 14.746,51

Resultatenrekening Stichting Rotary ‘s-Gravenhage-Zuid 2014-2015:

Stichting Rotary 's-Gravenhage-Zuid

 

 

 

 

 

 

rotary logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat 2014-2015 en begroting 2015-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Begroting 2015-2016

 

Resultaat 2014-2015

 

Begroting 2014-2015

Baten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijdragen leden

 

€ 4.200,00

 

€ 4.275,00

 

€ 4.200,00

Bankrente

 

€ 100,00

 

€ 152,68

 

€ 125,00

Bijdrage Stichting Herman Knolle Fonds

 

€ 0,00

 

€ 0,00

 

€ 0,00

 

 

 

 

 

 

 

Totaal Baten

 

€ 4.300,00

 

€ 4.427,68

 

€ 4.325,00

 

 

 

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijdrage RV Voorburg (Make a Wish)

 

 

 

 

€ 500,00

 

 

 

RCJC Residentie (Regionale Jeugd Commissie)

 

 

 

€ 1.200,00

 

 

Bijdrage Stichting BBD

 

€ 4.100,00

 

€ 264,00

 

€ 4.125,00

Bijdrage D'roem

 

 

 

€ 1.000,00

 

 

Bijdrage 100 jaar Vredespaleis

 

 

 

€ 500,00

 

 

D'roem dinerkosten

 

 

 

€ 525,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen beheer

 

€ 0,00

 

€ 0,00

 

€ 50,00

Bankkosten

 

€ 200,00

 

€ 155,55

 

€ 150,00

 

 

 

 

 

 

 

Totaal Lasten

 

€ 4.300,00

 

€ 4.144,55

 

€ 4.325,00

 

 

 

 

 

 

 

Saldo

 

€ 0,00

 

€ 283,13

 

€ 0,00