Voorwoord Léon Lucas - bestuurswissel juni 2016

Voorwoord van de voorzitter

Rotary betekent veel in de wereld en wij betekenen als Rotaryclub veel in Duiven en omgeving. Meer denk ik dan we onszelf realiseren, meer dan we tonen aan de omgeving. We zijn een levendige club, met mensen die elkaar graag ontmoeten, met een mooi programma en met nog al wat activiteiten. We zijn ook een bescheiden club, die trotser zou mogen zijn op wat we doen. Of liever: die daar meer van zou kunnen laten zien, zonder te overschreeuwen of in “window dressing” te vervallen. Of het nou de inspanningen rond de kunstijsbaan zijn, de kerstpakketten voor de minima, of het Dickens-evenement, het bekende adagium is: “be good and tell it”. En Rotary moet aan de weg blijven timmeren met nieuwe initiatieven.

Hoe bereik je mensen? Social media maken het veel gemakkelijker dan vroeger. Het zou een mooie doelstelling zijn om gemiddeld elke week voorbij te komen op Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, en/of Whatsapp om te laten zien wat we doen, waar we in geloven, wat we ondersteunen of waar we bij aansluiten. Een vitale organisatie kan die kansen niet laten lopen. Daarom wordt de commissie PR direct verbonden aan het groot bestuur. Bovendien wil ik medio 2017 met een kort en krachtig jaarverslag –in welke goed gekozen vorm dan ook- aan de omgeving laten zien wat we als Rotary hebben gedaan.

De hoeksteen van de Rotarybeweging is “service above self”. Het gaat om wat we doen. Zo simpel is het en zo simpel is ook het motto van de Rotary International President 2016-17, John Germ: Rotary serving Humanity. Voor mijzelf vertaal ik dat in: Rotary helpt mensen. Door zijn eenvoud brengt het motto ons terug tot de kern. Moeilijker is het niet, dit is de bedoeling en hier gaat het om. Terug naar de bedoeling is een andere manier waarop je het motto kunt vertalen, want we moeten geen “verdraaide organisatie”* willen zijn.

Als Rotary zijn we uniek, omdat in Rotary op wereldniveau én op Duivense schaal goede, ervaren mensen bij elkaar komen uit een groot aantal verschillende werkgebieden. Samen hebben we als netwerkorganisatie een enorme slagkracht om zaken echt in beweging te brengen. We hebben kennis, ervaring, netwerken en kwaliteiten waarmee we veel kunnen bereiken. Het werk moet dan nog wel gedaan worden. Daarom stellen we een jaarkalender op, zodat een ieder weet wanneer activiteiten plaatsvinden, waarvoor onze inzet wordt gevraagd.

Het is goed om actief leden te blijven werven voor onze club die hun eigenheid kunnen toevoegen. Misschien is de afstand die mensen voelen tot Rotary soms nog te groot. Door sommigen wordt Rotary gezien als elitair, ontoegankelijk, of weinig dynamisch. Door nieuwe, jonge leden te interesseren voor de club kunnen we zelf bijdragen om dat beeld te kantelen. Als we dat niet doen, versterken we zelf de beeldvorming die ik heb geschetst. Een mooie uitdaging. Het is het proberen waard om Rotaract leven in te blazen vanuit Duiven, maar wel in samenwerking met de Liemerse zusterclubs. Liemersbreed is het ongetwijfeld mogelijk om jonge mensen te ondersteunen in de oprichting van zo’n club.

Een vraagstuk dat van tijd tot tijd terugkomt in onze club is hoe we om moeten gaan met leden die niet meer actief zijn in hun classificatie. Ik ervaar dat die discussie in de club gevoelig ligt. Des te meer reden om het bespreekbaar te maken. Moeten we hier een koers in kiezen, of deze kwestie voorlopig van tafel schuiven? Wat zou een gedragen koers kunnen zijn? Ik wil hier dit jaar vanuit de club een advies over vragen.

Een nieuw fundraisingproject ligt op de tekentafel: het midzomernachtfestival kan een nieuwe activiteit worden, waarmee we én middelen kunnen genereren voor het goede doel én iets moois kunnen toevoegen voor de Duivense gemeenschap. Hopelijk lukt het dit jaar om dit mooie idee te realiseren.

Misschien zijn er meer ideeën te bedenken voor fundraising. Onze aanwezigheid op het Dickensfestival was een succes doordat we gebruik maakten van een bestaande publiekstrekker om veel mensen te bereiken. We hadden met onze kerstkaartactie weinig tot geen kosten, waardoor er een relatief mooie netto-opbrengst kon worden gerealiseerd. Zijn er meer publieksevenementen waar we als Rotary bij aan kunnen sluiten?

De beroepenmarkt die in 2016 voor het eerst heeft plaatsgevonden was een succes. Dit moet een vast bestanddeel gaan vormen van ons programma. Het is daarom zinvol een vaste commissie samen te stellen binnen onze club die zich samen met de scholen en RC Zevenaar kan inzetten om een mooie traditie te maken van deze markt. Bovendien werken we gedachten uit om het `speeddaten` verder uit te bouwen.

Als we nadenken over ons image én over de fundamenten van de Rotary zouden we ook eens moeten bezien of we meer kunnen aansluiten bij thema’s die steeds actueler worden, zoals duurzaamheid, innovatie en ethiek. Hoe kunnen we ons op die thema’s als Rotary laten zien? Een nieuwe commissie PPP (People, Planet, Profit) wordt gevraagd na te denken over hoe Rotary op deze thema’s kan aansluiten, stimuleren, faciliteren etc.

Sinds vorig jaar verzorgt ieder lid bij toerbeurt een avondprogramma. De coördinerende programmacommissie is tevreden over deze opzet en ik stel daarom voor daarmee door te gaan. Aandachtspunt is overigens dat het beroepspraatje vooraf ingepland moet worden. Het zou mooi zijn als thema’s regelmatig aansluiten bij de “speerpunten” uit dit voorwoord:

·

Rotary helpt mensen

·

Jeugd, verjonging en nieuwe geluiden

·

Duurzaamheid, innovatie en ethiek

Er is in de club enige discussie geweest over de avenues. Is dat de juiste manier van organiseren? Verkokert het niet teveel? Laten we ons erbij neerleggen dat elke organisatie een formele structuur kent. Structuren zijn niet erg, zolang we er geen last van hebben bij het bereiken van onze doelstellingen. In dit boekje staan avenues en commissies gewoon weer vermeld. Taken worden opnieuw toebedeeld. Ons succes zal echter worden bepaald door de verantwoordelijkheid die we allemaal nemen in relaties, cross-overs en nieuwe verbindingen dwars door formele structuren heen als dat nodig is. De kern: pak je verantwoordelijkheid en help elkaar om succesvol te zijn. Een willekeurig voorbeeld: er is een commissie “PR en communicatie”, maar we pakken allemaal de verantwoordelijkheid op voor het communiceren van wat we doen, gestructureerd en ondersteund door de commissie.

Aan het einde van zijn leven, nadenkend over de weg die hem naar Rotary had gebracht, zei Paul Harris: “Individuele inspanningen mag je leveren om je eigen doelen te bereiken, maar gezamenlijke inspanningen zouden gericht moeten zijn op de gemeenschap.” Bij dat laatste sluiten we ook als Duivense Rotary aan. Het is mooi om zo een bijdrage te mogen leveren.

Léon Lucas

*lees: Wouter Hart Verdraaide Organisaties (Vakmedianet, 2015)