ROTARY OP KOERS…

ri-clp

ROTARY is een actuele, eigentijdse en relevante internationale serviceorganisatie van maatschappelijk betrokken beroepsbeoefenaren, die de kernwaarden vriendschap, integriteit, diversiteit, service en leiderschap hoog in het vaandel dragen...

 

presentatie "Rotary op koers" door Rob Klerkx (SlideShare)

 

CLUB LEADERSHIP PLAN (CLP)

 

Het Club Leadership Plan, kortweg CLP genoemd, een verlengstuk van het District Leadership Plan, is belangrijk voor de stabiliteit, de groei en het succes van Rotary in de tweede eeuw van ons bestaan. Het CLP reikt de clubs een bestuurlijke organisatiestructuur aan om hun procedures te standaardiseren en hun activiteiten te stroomlijnen in navolging van de doelstellingen van Rotary.

Het CLP begint bij Rotary clubs die standaardprocedures hebben ontwikkeld voor continuïteit, communicatie en betrokkenheid van de Rotarians. Het plan omvat een strategische planning en het formuleren van de doelen, daarbij gebruik makend van de Planning Guide for Effective Rotary Clubs. De eenvoudige commissiestructuur is gericht op de centrale clubfuncties en kan worden benut om gebruikt voor de Club Service doelen en de fellowship.

 

Het Club Leadership Plan (CLP) in een notendop: de kernwaarden van Rotary (groen), de basale organisatiestructuur (blauw), en het beleid, gericht op drie speerpunten (rood). De Rotary Foundationcommissie is als min of meer losstaande vijfde pijler buiten beschouwing gelaten.

 

Het CLP vormt de basis waarop iedere club de eigen identiteit vorm geeft. De negen stappen om het plan te implementeren zijn voor iedere club essentieel om een krachtdadige club te zijn. Een club kan deze functionele stappen geheel naar eigen inzicht uitvoeren. Deze mate van flexibiliteit maakt het mogelijk om het CLP wereldwijd in te voeren. Het CLP heeft zich ondertussen wereldwijd al bij veel clubs bewezen als succesvol en wordt aanbevolen als structuur voor zowel nieuw op te richten als ook bestaande clubs.

Alle clubs doen er goed aan om het CLP door te nemen om vast te kunnen stellen met welke elementen van het plan men al vertrouwd is en welke andere hun nut voor de club kunnen hebben. Assistent-gouverneurs worden geacht de clubbesturen te adviseren bij de beoordeling van het CLP en te assisteren bij de invoering van het plan. Implementatie van het CLP zal leiden tot een krachtdadige club die in staat is om bij te dragen aan een betere lokale gemeenschap en de wereld.

Om de continuïteit van alle commissieactiviteiten zeker te stellen moeten commissieleden zoveel mogelijk voor een termijn van drie jaren worden aangesteld. De Inkomend-clubvoorzitter is verantwoordelijk voor de invulling van vacatures en de aanwijzing van de commissievoorzitters. Hij/zij behoort voor aanvang van het nieuwe Rotaryjaar ook planningsbijeenkomsten te organiseren voor de inkomende commissies. Het CLP gaat er daarbij van uit dat iedere commissievoorzitter voorafgaande ervaring heeft met zijn/haar commissie. Het doel van het CLP is het vormen van een krachtdadige club door te zorgen voor het hiervoor benodigde bestuurlijk model voor een effectieve club.

 

CLUBCOMMISSIES

 

Clubcommissies zijn belast met de uitvoering van de jaarlijkse en lange termijn doelen, die ieder voor zich gebaseerd moeten zijn op de vier Avenues of Service. De Inkomendvoorzitter, de Voorzitter en de in anciënniteit jongste Oud-voorzitter behoren samen te werken om de continuïteit in clubleiding te verzekeren en deze voortdurend in kaart te brengen. Om de samenhang en continuïteit van alle commissieactiviteiten zeker te stellen moeten commissieleden zoveel mogelijk voor een termijn van drie jaren worden aangesteld.

De Inkomend-clubvoorzitter is verantwoordelijk voor de invulling van vacatures en de aanwijzing van de commissie-voorzitters. Hij/zij behoort voor aanvang van het nieuwe Rotaryjaar ook planningsbijeenkomsten te organiseren voor de inkomende commissies. Het CLP gaat er daarbij van uit dat iedere commissievoorzitter voordien als lid deel heeft uitgemaakt van zijn/haar commissie .

Het CLP stoelt op de benoeming van vijf vaste clubcommissies om de jaarlijkse doelstellingen te realiseren:

 

De in het Club Leadership Plan aanbevolen organisatiestructuur voor Rotaryclubs