BELEIDSPLAN
STICHTING COMMUNITYSERVICE
ROTARYCLUB EMMEN

beleidsplan

De Stichting Community Service is voortgekomen uit de behoefte van de Rotary Club Emmen om haar activiteiten ten behoeve van de gemeenschap op regionaal, nationaal en internationaal niveau een kader te bieden waarin deze activiteiten optimaal tot hun recht komen. De statuten van de stichting voldoen aan de eisen van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

ANBI-nummer: 815994023

BESTUUR

voorzitter

penningmeester

secretaris

adres stichting

J.A. Hamminga

A. Bouman

L. Klaren

Asserbrink 28
7812 NK Emmen

 

 

DOEL

Dit is conform de formulering in de statuten. Leidraad daarbij is het humanitair ondersteunen van de gemeenschap. Zowel op lokaal, regionaal, nationaal als internationaal niveau worden initiatieven ten behoeve van de gemeenschap genomen of ondersteund. De Rotaryclub Emmen streeft er naar de ondersteuning te bieden zowel door zelf de handen uit de mouwen te steken, financieel projecten te ondersteunen als door een mix van beide. De ondersteuning geschiedt zo mogelijk of zo nodig in samenwerking met partner-Rotaryclubs of andere bestaande organisaties.

De Rotaryclub Emmen heeft voor het aandragen van en beoordelen van voorstellen voor ondersteuning een commissie in het leven geroepen, de commissie communityservice geheten. Deze commissie wendt zich tot het bestuur van de stichting communityservice voor het daadwerkelijk uitkeren van een financiële bijdrage.

De commissie communityservice doet de eerste check of projecten passen in c.q. aansluiten bij de doelstellingen van de stichting en neemt daarbij de volgende regels als leidraad:

 

· Is er een duidelijk herkenbaar doel?

· Is er binding met/draagvlak binnen de Rotaryclub?

· Is het verloop van het project te controleren?

· Er moet in het algemeen sprake zijn van een humanitair karakter van het project

· Kan er samen gewerkt worden met andere clubs / instanties?

· Is de “prijs-kwaliteitverhouding” van het project in orde?

· Zijn er in de voorafgaande periode vergelijkbare projecten / voorstellen geweest?

 

De stichting werkt zonder winstoogmerk. Het bestuur ziet er op toe dat alle gegenereerde gelden worden besteed conform de doelstelling van de stichting. Er worden geen vergoedingen/salarissen verstrekt.

Over bedragen tot € 500,- kunnen de leden van de commissie communityservice zelf beslissen met verantwoording aan de leden van de club achteraf. Voor bedragen boven deze grens moet vooraf toestemming van de leden van de Rotaryclub worden gevraagd.

De stichting communityservice verkrijgt haar financiële middelen door:

 

· Financiële bijdragen van de leden van de Rotaryclub Emmen

· Gelden van sponsoren

· Gelden voortkomend uit acties

 

Voor het verkrijgen van deze gelden wordt de inzet van alle leden van de Rotaryclub Emmen gevraagd. Dit gebeurt onder leiding van de commissie communityservice.

 

Lammert Klaren

 

BIJLAGEN

 

de statuten van de Stichting Communityservice Rotaryclub Emmen…

de jaarrekening van de Stichting Communityservice Rotaryclub Emmen…

meer info over onze goede doelen…

meer info over onze serviceprojecten…