© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

ANBI Publicatie 2016-2017

Logo

STICHTING STEUNFONDS ROTARY-CLUB GOES-REIMERSWAAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Stichting Steunfonds Rotary-Club Goes-Reimerswaal werd op 27 juni 1984 opgericht vanuit de

vereniging Rotary Club Goes-Reimerswaal.

 

 

 

 

Het begrotingsjaar van de stichting loopt parallel met die van de Rotary Club Goes-Reimerswaal, te

weten vanaf 1 juli van het lopende kalenderjaar tot en met 30 juni van het volgende kalenderjaar.

 

 

 

 

 

 

NAAM EN ADRES

 

 

 

 

 

Stichting Steunfonds Rotary-Club Goes-Reimerswaal, statutair gevestigd in Reimerswaal.

Postadres: Postbus 2215, 4460 ME Goes

 

 

 

 

E-mailadres: rotaryreimerswaal@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMMER IN HET HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL

41113928

 

 

 

 

 

 

RSNI/FISCAAL NUMMER ANBI

 

 

 

 

806038615

 

 

 

 

 

 

IBAN Bankrekeningnummer

 

 

 

 

 

NL41RABO0373910649 ten name van Stichting Steunfonds Rotary

 

 

 

 

 

 

 

 

DOELSTELLING

 

 

 

 

 

De stichting stelt zich ten doel bij te dragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal der Rotary beweging,

door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen die hulp behoeven en aan instellingen

van algemeen maatschappelijk belang die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden

tot taak stellen (artikel 2 van de statuten).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRONNEN VAN INKOMSTEN

 

 

 

 

 

Bijdragen en giften van leden van de Rotary Club Goes-Reimerswaal.

 

 

Bijdragen, sponsoring en giften van derden.

 

 

 

 

Opbrengsten van bijzondere acties, zoals mosselfeest, verkopen, charity dinner, fancy fair ten behoeve

van projecten.

 

 

 

 

 

Opbrengst uit het vermogen van de stichting (rente).

 

 

 

Andere baten welke aan de stichting toevallen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELEIDSLIJNEN VOOR HET JAAR 2016-2017

 

 

 

 

Dit jaar stond vooral in het teken van het genereren van opbrengsten voor het project

 

"Renovatie operatiekamers ziekenhuis KUMI, Oeganda". Het betreft de verbetering van de operatie-

kamers, zowel wat betreft het gebouw als de inrichting. Doel is om een bedrag van € 60.000 bijeen

te brengen in geld en natura (medische inventaris). De uitvoering van de renovatie zal naar verwachting

in het Rotaryjaar 2017-2018 plaatsvinden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMENSTELLING BESTUUR 2016-2017

 

 

 

 

Voorzitter:

 

J.A.N. Huijsman (gezamenlijk bevoegd)

Secretaris:

 

J. Littooij (gezamenlijk bevoegd)

 

Penningmeester:

 

C.J. van der Meijden (gezamenlijk bevoegd)

 

 

 

 

 

 

BELONINGSBELEID

 

 

 

 

 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werk. Gemaakte onkosten worden vergoed.

 

 

 

 

 

 

VERSLAG UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN 2016-2017

 

 

 

Ten gunste van het project KUMI werden een aantal activiteiten en acties georganiseerd:

- Schaal- en Schelpdier Festival op 24 september 2016 in Yerseke

 

 

- Fancy Fair op 5 november 2016 in de Vroone in Kapelle

 

 

 

- Wijnacties in najaar 2016 en voorjaar 2017

 

 

 

 

- Charity Dinner op 13 mei 2017 in Landlust in Nieuwdorp

 

 

 

- Giften van collega Rotary clubs, particulieren en inzameling statiegeldbonnen

 

 

 

 

 

 

 

Andere (met geld) ondersteunde projecten:

 

 

 

 

- Stichting Rotary Foundation voor wereldwijde ondersteuning van goede doelen.

 

- Jeugdtheaterschool (theaterproject voor en door mensen met en zonder fysieke of mentale

beperking)

 

 

 

 

 

- Stichting Focus Twee (oogheelkundige hulp Burkina Faso, West-Afrika)

 

- Rotary Youth Leadership Award (RYLA) en Rotary jeugduitwisseling (jaarkind)

 

 

 

 

 

 

 

BALANS PER 30 JUNI 2017

 

 

 

 

 

(na resultaatsbestemming)

 

 

 

 

 

 

30 juni 2017

 

 

30 juni 2016

 

 

 

ACTIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlottende activa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog te ontvangen bijdragen

 

95

 

 

217

 

 

 

 

 

 

Liquide middelen

 

 

 

 

 

Rabobank

7.067

 

 

2.438

 

Rabobank spaarrekening

55.231

 

 

25.191

 

 

 

62.298

 

 

27.629

 

 

 

 

 

 

 

 

62.393

 

 

27.846

 

 

 

 

 

 

PASSIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

 

 

 

 

 

Reserve Community Service

12.760

 

 

13.315

 

Reserve KUMI

43.236

 

 

7.085

 

Reserve Youth Service

3.387

 

 

7.028

 

 

 

59.383

 

 

27.428

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortlopende schulden:

 

 

 

 

 

Overlopende posten

 

3.010

 

 

418

 

 

62.393

 

 

27.846

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERLOOP (BESTEMMINGS)RESERVES

 

 

 

 

 

 

Reserve

 

Reserve

Reserve

 

 

Community

 

renovatie

Youth

 

 

Service

 

KUMI

Service

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo per 1 juli 2016

 

13.315

 

7.085

7.028

Uit bestemming resultaat

 

-555

 

36.151

-3.641

Saldo per 30 juni 2017

 

12.760

 

43.236

3.387

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STICHTING STEUNFONDS ROTARY-CLUB GOES-REIMERSWAAL

 

 

 

 

 

 

 

 

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

werkelijk

werkelijk

 

 

 

 

2016-2017

2015-2016

 

 

 

 

Opbrengsten

 

 

 

 

 

Ontvangen bijdragen leden

 

 

 

3.800

3.990

Inkomsten uit fondsenwerving

 

 

 

41.233

11.186

Bankrente

 

 

 

13

102

 

 

 

a

45.046

15.278

 

 

 

 

 

 

Uitgaven projecten

 

 

 

 

 

Project renovatie operatiekamer KUMI

 

 

5.000

4.000

Stichting Rotary Foundation

 

 

 

1.500

1.500

Andere projecten Community Service

 

 

1.000

978

Projecten Youth Service (RYLA en jaarkind)

 

 

5.503

-

 

 

 

 

13.003

6.478

Beheerskosten

 

 

 

 

 

Bankkosten

 

 

 

88

-30

 

 

 

b

13.091

6.448

 

 

 

 

 

 

Saldo van baten en lasten

 

 

a-b

31.955

8.830

 

 

 

 

 

 

Resultaatbestemming:

 

 

 

 

 

Toevoeging (min is onttrekking) aan de reserve Community Service

-555

-317

Toevoeging (min is onttrekking) aan de reserve KUMI

 

36.151

7.085

Toevoeging (min is onttrekking) aan de reserve Youth Service

 

-3.641

2.062

 

 

 

 

31.955

8.830