© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

ANBI Publicatie 2019-2020

STICHTING STEUNFONDS ROTARY-CLUB GOES-REIMERSWAAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Stichting Steunfonds Rotary-Club Goes-Reimerswaal werd op 27 juni 1984 opgericht vanuit de

vereniging Rotary Club Goes-Reimerswaal.

 

 

 

 

Het begrotingsjaar van de stichting loopt parallel met die van de Rotary Club Goes-Reimerswaal, te

weten vanaf 1 juli van het lopende kalenderjaar tot en met 30 juni van het volgende kalenderjaar.

 

 

 

 

 

 

NAAM EN ADRES

 

 

 

 

 

Stichting Steunfonds Rotary-Club Goes-Reimerswaal, statutair gevestigd in Reimerswaal.

Secretariaatsadres:

Glenn Millerlaan 12, 4462 LN Goes

 

 

 

 

E-mailadres: rotaryreimerswaal@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMMER IN HET HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL

41113928

 

 

 

 

 

 

RSNI/FISCAAL NR ANBI

 

 

 

 

806038615

 

 

 

 

 

 

IBAN Bankrekeningnummer

 

 

 

 

 

NL41 RABO 0373 9106 49 ten name van Stichting Steunfonds Rotary-Club Goes-Reimerswaal

 

 

 

 

 

 

 

 

DOELSTELLING

 

 

 

 

 

De stichting stelt zich ten doel bij te dragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal der Rotary beweging,

door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen die hulp behoeven en aan instellingen

van algemeen maatschappelijk belang die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden

tot taak stellen (artikel 2 van de statuten).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRONNEN VAN INKOMSTEN

 

 

 

 

 

Bijdragen en giften van leden van de Rotary Club Goes-Reimerswaal.

 

 

Bijdragen, sponsoring en giften van derden.

 

 

 

 

Opbrengsten van bijzondere acties, zoals mosselfeest, verkopen, ten behoeve

van projecten.

 

 

 

 

 

Opbrengst uit het vermogen van de stichting (rente).

 

 

 

Andere baten welke aan de stichting toevallen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELEIDSLIJNEN VOOR HET JAAR 2019-2020

 

 

 

 

Dit jaar stond vooral in het teken van het realiseren van het jaarlijkse mosselfeest, dat dit jaar groter qua omvang zal zijn dan ooit.

 

 

Verder is het beleid gericht op ondersteuning van lokale initiatieven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMENSTELLING BESTUUR 2019-2020

 

 

 

 

Voorzitter:

 

J. Littooij (gezamenlijk bevoegd)

Secretaris:

 

A.H. Franse (gezamenlijk bevoegd)

 

Penningmeester:

 

F.C.L.M. Eppings (gezamenlijk bevoegd)

 

 

 

 

 

 

BELONINGSBELEID

 

 

 

 

 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werk. Gemaakte onkosten worden vergoed.

 

 

 

 

 

 

VERSLAG UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN 2019-2020

 

 

 

De bijeengebrachte gelden voor gesponsorde projecten komen dit jaar vooral uit de opbrengst van het jaarlijkse mosselfeest en bijdragen van clubleden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere (met geld) ondersteunde projecten:

 

 

 

 

-

Stichting Rotary Foundation voor wereldwijde ondersteuning van goede doelen.

 

-

Stichting Het Clarahofje (vrijwilligers hospice)

-

Stichting Zeeuws Jeugdorkest (bijdrage instrumenten)

-

Stichting Aandachtslab (kinderdagcentrum voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking)

-

Scouting Ridder van Maelstede (reiskosten scoutinggroep)

-

Zeeuwse Muzikanten (bijdrage geluidsapparatuur)

-

Bijdrage RC Aalter (project 4 zwarte parels voor Tshela)

-

Bijdrage Goese Reddingsbrigade (droogpakken)

-

Bijdrage Stichting Zeeuwse Klipper Avontuur (onderhoud)

-

Bijdrage Jeugdtheaterschool Zeeland (theaterprogramma vooren met kinderen met een beperking)

-

Donatie Stichting YOUganda (orthopedische hulp Uganda)

-

Bijdrage Rotary Youth Leadership Award (RYLA)

 

BALANS PER 30 JUNI 2020

 

 

 

 

 

(na resultaatsbestemming)

 

 

 

 

 

 

30 juni 2020

 

 

30 juni 2019

 

 

 

ACTIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlottende activa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog te ontvangen bijdragen

 

 

 

 

157

 

 

 

 

 

 

Liquide middelen

 

 

 

 

 

Rabobank

1.565

 

 

1.423

 

Rabobank spaarrekening

7.000

 

 

11.000

 

 

 

8.565

 

 

12.423

 

 

 

 

 

 

 

 

8.565

 

 

12.580

 

 

 

 

 

 

PASSIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

 

 

 

 

 

Reserve Community/Youth Service

8.565

 

 

12.565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.565

 

 

12.565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortlopende schulden:

 

 

 

 

 

Overlopende posten

 

0

 

 

15

 

 

8.565

 

 

13.580

 

 

 

 

 

 

 

VERLOOP (BESTEMMINGS)RESERVES

 

 

 

 

 

 

Reserve

 

 

 

 

 

Community/

 

 

 

 

 

Youth Service

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo per 1 juli 2019

 

12.565

 

 

 

Uit bestemming resultaat

 

4.000-

 

 

 

Saldo per 30 juni 2020

 

8.565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STICHTING STEUNFONDS ROTARY-CLUB GOES-REIMERSWAAL

 

 

 

 

 

 

 

 

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

werkelijk

werkelijk

 

 

 

 

2019-2020

2018-2019

 

 

 

 

Opbrengsten

 

 

 

 

 

Ontvangen bijdragen leden

 

 

 

4.058

3.988

Inkomsten uit fondsenwerving

 

 

 

6.571

6.522

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

10.629

10.510

 

 

 

 

 

 

Uitgaven projecten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Rotary Foundation

 

 

 

1.500

1.500

Andere projecten Community Service

 

 

13.040

9.610

Projecten Youth Service (RYLA en jaarkind)

 

 

0

532

 

 

 

 

14.540

11.642

Beheerskosten

 

 

 

 

 

Bankkosten

 

 

 

89

134

 

 

 

b

14.629

11.776

 

 

 

 

 

 

Saldo van baten en lasten

 

 

a-b

4.000-

1.226-

 

 

 

 

 

 

Resultaatbestemming:

 

 

 

 

 

Toevoeging (min is onttrekking) Reserve Community Service/Youth

4.000-

1.266-

 

 

 

 

4.000-

1.266-