Kumi Presse 28 jan 2018

Voortgang project

Tijdens de vorige bestuursvergadering is gesteld dat er op 31 december 2017 duidelijkheid moet zijn over het project en de wijze waarop het geld wordt besteed. Dit heeft ertoe geleid dat er gezocht is binnen de bestaande contacten naar een praktische en doelgerichte oplossing met afdoende zekerheden.

Stichting Steunfonds Kyoga

Bas van Fraassen heeft contact gezocht met de Stichting Steunfonds Kyoga. Een stichting die vanuit Nederland projecten in Oeganda en met name Kumi ondersteund.

Stichting Steunfonds Kyoga bestaat al meer dan 10 jaar en ondersteunt kleinschalige ontwikkelingsprojecten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg in Oeganda. Het bestuur bestaat uit vier leden, die allen een aantal jaren in Oeganda hebben gewerkt, zoals een oud-medicus, een oud-verpleegkundig directeur, een oud-fysiotherapeut tevens oud-ondernemer in revalidatie apparatuur en Ouke Dijkstra. Voorbeelden van gerealiseerde projecten zijn o.a. de bouw van appartementen voor verpleegkundigen van Kumi Hospital, de verbetering van de energievoorziening van Kumi Hospital, de renovatie van klaslokalen bij een primary school in Kumi en later de verbetering van hun water- en sanitaire voorzieningen.

Bespreking 9 januari 2018 met Kyoga en Medic

Tijdens een ingelaste bestuursvergadering op woensdag 3 januari is besloten dat Bas van Fraassen en Frans Eppings in gesprek zouden gaan met Stichting Steunfonds Kyoga in verband met de mogelijke tussenschakeling van deze stichting voor de uitvoering van het KUMI-project. Deze bespreking, die als zeer succesvol is ervaren, heeft inmiddels plaatsgevonden op 9 januari 2018, waarbij ook de voorzitter van Stichting Medic aanwezig was. Stichting Medic gaat naast gebruikte apparatuur ook een bijdrage in geld doen van € 40.000 op voorwaarde dat Kyoga als onafhankelijke stichting wordt tussengeschoven voor realisatie van het project. Bovendien hebben andere partijen substantiële financiële toezeggingen gedaan.

Consensus over uitvoering project

Er bestaat tussen de partijen Medic, Kyoga en Rotary consensus over de uitvoering van het project conform de uitgewisselde informatie, waaronder de projectbeschrijving en de financiële onderbouwing. Voor de voortgang is het van belang dat spoedig wordt voldaan aan de voorwaarden van Medic en dat de nu beschikbare fondsen worden overgedragen aan Kyoga. In het geval van Rotaryclub Goes-Reimerswaal gaat het om een bedrag van €45.000. Rotary kan en zal niet worden verplicht om meer bij te dragen. De totale begroting voor de verbouw is € 210.000.

De onzekerheid voor wat betreft een (klein) deel van het financiële dekkingsplan wordt door partijen erkend en niet als belemmering voor de start van de uitvoering gezien. Er bestaat voldoende vertrouwen dat in voorkomend geval aanvullende fondsen kunnen worden aangeboord.

Besluit overdracht fondsen

Na een uitgebreide toelichting is het bestuur van mening dat overdracht van de bijeengebrachte gelden aan Stichting Steunfonds Kyoga de beste oplossing is voor realisatie van het project en besluit hiervoor toestemming te vragen aan de leden in de eerstvolgende Clubzaken van 25 januari 2018. Inmiddels hebben de leden ingestemd en is het geld uitbetaald aan de Stichting Steunfonds Kyoga.