Over de Stichting

Internetadres:

https://www.rotary.nl/gouda/stichting_community_service/

Naam van de Instelling:

Stichting Community Service Rotary Club Gouda

KVK-nummer:

29051608

RSIN:

808244681

Postadres:

Oosthaven 17, 2801 PC Gouda

Doelstelling:

Bij dragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal van de Rotarybeweging door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang, die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen.

Het jaarlijkse budget dat beschikbaar is voor alle donaties samen, is ongeveer € 3000,-

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

Jaarlijks wordt de Rotaryclub Gouda benaderd met aanvragen ter ondersteuning van projecten of initiatieven. Het bestuur van de Rotary Club Gouda geeft aan het bestuur van de Stichting Community Service Rotary Club Gouda aan welke aanvragen gehonoreerd zijn en een financiële ondersteuning krijgen.

Aanvragen worden getoetst aan de hand van de algemene uitgangspunten van Rotary en de volgende specifieke criteria:

1.

Binding met Gouda

Het project/ de activiteit dient de Goudse gemeenschap in woord en daad. Dit betekent dat het projecten of activiteiten betreft van Goudse organisaties, voor de bewoners van Gouda óf door persoonlijke inzet en betrokkenheid van mensen uit de Goudse gemeenschap elders in het (buiten)land.

2.

Binnen het sociale domein: het project/de activiteit richt zich op het sociale domein. Hierbij kan gedacht worden aan de sectoren cultuur, zorg, welzijn, sport en onderwijs.

3.

Incidenteel karakter

De aanvraag heeft een incidenteel karakter. Structurele, meerjarige ondersteuning wordt niet gegeven. Rotary Club Gouda ondersteunt bijzondere projecten/activiteiten, geen reguliere exploitatiebegrotingen. Tevens worden geen garantstellingen of leningen afgegeven, het gaat om daadwerkelijke donaties.

4.

Bedoeld voor organisaties of instellingen

Aanvragen voor individuele noden worden in principe afgewezen. Net als aanvragen met een winstoogmerk. Desgewenst kunnen we met de aanvrager bezien waar de aanvraag mogelijk wel gedaan kan worden.

Elke aanvrager dient aan te geven op welke wijze aan deze criteria wordt voldaan. Een concreet plan voorzien van de juiste NAW-gegevens en begroting is bij elke aanvraag gevoegd. Tevens maakt u duidelijk of elders ook ondersteuningsvragen ten aanzien van uw project/ activiteiten zijn uitgezet.

Een aanvraag voor (geldelijke) ondersteuning door de Rotary Club Gouda voor een project of activiteit kan worden gedaan door het aanvraagformulier volledig in te vullen en voorzien van de benodigde bijlagen (nadere inhoudelijke toelichting, begroting, …) te sturen aan de secretaris.

Aanvragen worden beoordeeld door een aparte commissie binnen de Rotary Club, de commissie 'community service'. Op zijn advies beslist het bestuur of de aanvraag wordt gehonoreerd. Wij corresponderen verder niet over afgewezen aanvragen.

Contactgegevens: Frank Scheenstra, secretaris RC Gouda

Mail: rotarygouda@kpnmail.nl

Aanvraagformulier:

Omschrijving bestemming/ doel aanvraag:

(Waarvoor wordt donatie aangevraagd en waarom is steun Rotary nodig?)

 

Omschrijving aanvrager:

(Vanuit welke organisatie, met welke doelgroep, evt. verbinding met Rotary wordt aanvraag gedaan?)

 

Begroting:

(Wat is de begroting van het aangevraagde?)

 

Bedrag aanvraag Rotary:

€…….

Ook aangevraagd bij:

(Andere organisaties noemen, incl. bedrag)

 

Past binnen de criteria want:

Binding met Gouda:

Binnen het sociale domein:

Incidenteel karakter:

Bedoeld voor organisatie/instelling/….:

Contactgegevens inzender:

Naam:

Straat:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:

E-mail:

Bankgegevens organisatie:

Tenaamstelling:

IBAN-Rekeningnummer:

Bestuurssamenstelling:

Het bestuur van de Stichting CS RC Gouda is als volgt samengesteld:

H.Vos, Voorzitter

J.A.M. Löwik, Secretaris

F. van Hoepen, Penningmeester

De bestuursleden van de Stichting community Service Rotary Club Gouda ontvangen geen vergoeding voor hun diensten aan de Stichting.

Actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten:

In het verslagjaar van de Stichting Community Service Rotary Club Gouda wordt per jaar vermeld welke activiteiten financieel zijn ondersteund: