© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Doelstellingen van Rotary

Rotary, en dus ook een lokale Rotaryclub als Hardenberg is een serviceclub.

Het doel van Rotary is het aanmoedigen en aankweken van het ideaal van dienstvaardigheid aan de (lokale) gemeenschap als grondslag van een waardige ondernemingsgeest en in het bijzonder het aanmoedigen en bevorderen van:

·

het beter leren kennen van anderen als een gelegenheid tot dienstvaardigheid;

·

de toepassing van hoge ethische normen in bedrijf en beroep;

·

de toepassing van het ideaal van dienstvaardigheid door iedere Rotarian;

·

internationaal begrip en vrede door een wereldomvattende kameraadschap van mensen, werkzaam in bedrijf en beroep.

Nieuwe leden

Om deze doelstellingen te kunnen waarborgen kent Rotaryrichtlijnen die door de jaren heen hun waarde hebben bewezen.

Zo kan alleen een zittend lid een nieuw lid voorstellen waarbij het voorstel ondersteund moet worden door enkele andere leden en uiteindelijk de goedkeuring moet hebben van de overige leden. De voorsteller(s) stellen zich daarmee a.h.w. garant voor de integriteit van het voorgestelde nieuwe lid. Pas nadat een uiterst zorgvuldige interne procedure heeft plaatsgevonden krijgen de voorstellers mandaat van de voorzitter het beoogde lid te informeren en uit te nodigen. Alvorens definitief te beslissen kan het beoogde lid dan enkele clubbijeenkomsten bijwonen

Insigne

Rotary leden mogen het Rotary insigne, in de vorm van het Rotary Wheel, in hun revers dragen en zijn zodanig herkenbaar als Rotary lid.

Lidmaatschapskaart

Ieder lid ontvangt een persoonlijke lidmaatschapskaart. Op vertoon van deze kaart hebben leden onder meer (wereldwijd) toegang tot andere Rotary Clubs.

De leden treffen elkaar wekelijks

Zowel mannen als vrouwen zijn lid van Rotary. Voorwaarde voor het lidmaatschap is dat zij binnen hun beroepsgroep (classificatie) hebben bewezen uitstekend te functioneren. Doorgaans is sprake van leidinggevende functionarissen, maar hierop zijn uitzonderingen mogelijk.

Het streven is erop gericht zoveel mogelijk verschillende beroepsgroepen vertegenwoordigd te hebben binnen een Rotary Club.

Alvorens een lid officieel wordt geïnstalleerd zal deze de doelstellingen van Rotary dienen te onderschrijven.
Daarmee onderschrijft hij of zij tevens de servicegedachte van Rotary.
De organisatie van de Rotary Club is zodanig opgezet dat die servicegedachte een gestructureerd onderdeel vormt van het clubbeleid. Onder de button "servicepijlers" wordt die structuur, in het kort, nader uiteengezet.

Elke Rotary Club kent een wekelijkse clubbijeenkomst om een goede continuïteit van de club en haar activiteiten te garanderen. Dag, tijd en plaats worden in onderling overleg vastgesteld. Rotary Club Hardenberg heeft van meet af aan gekozen voor de woensdag namiddag (17.45 uur). Er zijn ook clubs die bijvoorbeeld een bijeenkomst rond het middaguur prefereren.

Voor de clubbijeenkomsten geldt (formeel) een "Attendance plicht". Een lid wordt geacht 60% van de bijeenkomsten bij te wonen. In specifieke situaties kan hier (tijdelijk) ontheffing voor worden verleend.

De wekelijkse bijeenkomst kent een vast stramien, dat bestaat uit een informeel ontmoetingsdeel, een (warme) lunch en een thematisch deel (het beroepspraatje), dat wordt ingevuld door een lid of soms een gastspreker. Ongeveer eens per kwartaal staan tijdens de "clubzaken" bijeenkomst Rotary en de eigen club centraal aan de hand van een agenda die door het clubbestuur is samengesteld.
Verder kent de jaaragenda o.a. een avond met de Gouverneur, bedrijfsbezoeken, partneravonden, avondjes van zes (waar in kleine bezetting bij een lid thuis een specifiek thema behandeld wordt) en meetings met andere clubs.

Niet onvermeld mag blijven dat aan het lidmaatschap kosten zijn verbonden. Die bestaan uit een bijdrage in de overheadkosten van Rotary International/Rotary Nederland en een bedrag ter dekking van de kosten van de eigen club.
Deze kosten zijn niet fiscaal aftrekbaar.
Extra donaties - via een daartoe opgerichte stichting - doorgaans wel.