Rotary is een Service club

Avenues of Service

Rotary is een serviceorganisatie. Dat wil zeggen: de leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self. Rotary realiseert dit met de middelen die haar ter beschikking staan. De organisatie rust op vijf pijlers, de zogenoemde Avenues of Service.

Club Service

Dit zijn alle werkzaamheden die het - in de ruimste zin van het woord - goed functioneren van een Rotary Club bevorderen. Daaronder wordt verstaan: goede onderlinge verstandhouding en vriendschap, maar ook een aantrekkelijk en inspirerend programma, persoonlijke inzet en functievervulling. Onmisbaar daartoe is een regelmatig clubbezoek, genaamd attendance. Een hoge attendance bevordert de Fellowship, de hoeksteen van het bestaan van Rotary.

Vocational Service

Uitgangspunt is hier de vraag: hoe kan ik het ideaal van Rotary in mijn werk of andere activiteiten bevorderen? Hiertoe behoort het stimuleren en toepassen van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, waarbij de maatschappelijke problematiek via de classificatie in de club herkenbaar wordt.

Community Service

Het dienen van de (plaatselijke) gemeenschap, zowel persoonlijk als door de club, zowel financieel als daadwerkelijk, zo mogelijk in samenwerking met bestaande organisaties. Vaak fungeert Rotary als lokale inspirator en motor; is een project eenmaal gestart dan wordt de verdere uitvoering, indien mogelijk aan de desbetreffende organisatie overgelaten.

International Service

De bevordering van een beter begrip, goodwill en vrede tussen volkeren en culturen door betrokkenheid te tonen met mensen uit andere landen. De middelen hiertoe zijn onder meer persoonlijke contacten, deelnemen aan activiteiten van de Rotary Foundation (TRF), World Community Service (WCS), jeugduitwisseling programma´s, contactclubs, et cetera.

New Generation Service

Deze avenue is in 2010 als vijfde toegevoegd (ook wel genoemd: Jeugdzaken). Permanente oriëntatie op betrokkenheid van onze club en clubleden bij activiteiten gericht op de jeugd waarbinnen alle jeugdprogramma’s worden gebundeld. Dit zijn onder meer: RYLA, Vlielandkamp, YEP, Interact en Rotaract. New Generation ondersteunt jongeren en jongvolwassenen in hun ontwikkeling met activiteiten gericht op leiderschap, betrokkenheid bij projecten voor de lokale en internationale gemeenschap en uitwisselingsprogramma's die wereldvrede en cultureel begrip bevorderen.

Voor elk van deze vijf Avenues zijn in de clubs commissies ingesteld waarin de clubleden bij toerbeurt zitting hebben.