© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Goede Doelen, ANBI en overige gegevens van de 'Stichting Goede Doelen Rotary Club Hardenberg'

ANBI- EN OVERIGE GEGEVENS STICHTING 'GOEDE DOELEN ROTARY CLUB HARDENBERG'

De "Stichting Goede Doelen Rotary Club Hardenberg" is door de Rotary Club Hardenberg opgericht bij acte d.d. 14 februari 2011, verleden voor notaris mr. F.E.A. Tinselboer-Daamen (Vechtstede Notarissen te Hardenberg) met het doel gestalte te geven aan één van de doelstellingen van Rotary International: omzien naar elkaar (Motto Rotary International: Serve Above Selve).

Het boekjaar van de stichting loopt van 1 juli van enig jaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Oost-Nederland onder nummer 52096114.

Desgewenst kan een kopie van de statuten bij de contactpersoon worden opgevraagd.

Bij de Belastingdienst is de stichting bekend onder het fiscale nummer 8502 98 349.

Met beschikking van 20 april 2011 is de stichting met ingang van de oprichtingsdatum aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Deze aanmerking betekent, dat giften en donaties aan de stichting - binnen de daartoe gestelde normen en voorwaarden - een aftrekpost zijn voor de inkomstenbelasting.

Contactpersoon van de stichting is thans: P.R. de Ruiter, Vechtvoorde 39, 7772VA Hardenberg.

Bankrelatie van de stichting: ABN-AMRO Hardenberg, IBAN: NL52 ABNA 0424 6284 73

BELEIDSPLAN

Het doel van "Stichting Goede Doelen Rotary Club Hardenberg" is:

1.

Bij te dragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal van Rotary International.

1.1.

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang, die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen.

Om het doel te kunnen verwezenlijken zijn uiteraard financiële middelen nodig.

In eerste instantie zal funding worden gerealiseerd door de leden van Rotary Club Hardenberg: in het door hen aan Rotary Club Hardenberg verschuldigde contributiebedrag wordt een bedrag opgenomen, dat bestemd is voor "Stichting Goede Doelen Rotary Club Hardenberg".

Voorts zullen door Rotary Club Hardenberg acties worden gehouden voor het genereren van middelen, welke worden afgedragen aan "Stichting Goede Doelen Rotary Club Hardenberg", waarna deze stichting de middelen zal bestemmen voor nader te bepalen goede doelen, die voldoen aan haar doelstelling.

De middelen worden in principe aangewend voor het verrichten van de navolgende giften/donaties:

·

ten gunste van Rotary Foundation (International)

·

ten gunste van Rotary Doctors Bank

·

ten gunste van Rotary International / End polio now

·

ten gunste van nader te bepalen goede doelen, w.o. Stichting Vecht voor Jeugd Hardenberg, Hospice Hardenberg, Voedselbank Hardenberg en andere

De hierboven genoemde "goede doelen" behoeven niet elk jaar gelijk te zijn.

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR

De samenstelling van het bestuur is per juli 2020:

Voorzitter: Dhr. drs. R.J. Buining

Secretaris: Dhr. ing. E.E. van der Velde

Penningmeester: Dhr. P. R. de Ruiter

De bestuursleden genieten geen beloning.