© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Stichting Community Service

BELEIDSPLAN STICHTING COMMUNITY SERVICE ROTARY CLUB HORST AAN DE MAAS

beleidsplan

De Stichting Community Service is voortgekomen uit de behoefte van de Rotary Club Horst aan de Maas om haar activiteiten ten behoeve van de gemeenschap op regionaal, nationaal en internationaal niveau een kader te bieden waarin deze activiteiten optimaal tot hun recht komen. De statuten van de stichting voldoen aan de eisen van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

ANBI-nummer: […] https://www.rotary.nl/emmen/Activiteiten/CommunityService/Stichting/BeleidsplanStichtingCS/BeleidsplanStichtingCS-1.png

BESTUUR

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris

Adres stichting

Lau Haegens

Erick

Pierre Lavrijsen

RC Horst aan de Maas
Van Schaesbergstraat 9
5961 SC, Horst

 

DOEL

Dit is conform de formulering in de statuten. Leidraad daarbij is het humanitair ondersteunen van de gemeenschap. Zowel op lokaal, regionaal, nationaal als internationaal niveau worden initiatieven ten behoeve van de gemeenschap genomen of ondersteund. De Rotaryclub Horst aan de Maas streeft er naar de ondersteuning te bieden zowel door zelf de handen uit de mouwen te steken, financieel projecten te ondersteunen als door een mix van beide. De ondersteuning geschiedt zo mogelijk of zo nodig in samenwerking met partner-Rotaryclubs of andere bestaande organisaties.

De Rotaryclub Horst aan de Maas heeft voor het aandragen van en beoordelen van voorstellen voor ondersteuning een commissie in het leven geroepen, de commissie communityservice geheten. Deze commissie wendt zich tot het bestuur van de stichting communityservice voor het daadwerkelijk uitkeren van een financiële bijdrage.

De commissie communityservice doet de eerste check of projecten passen in c.q. aansluiten bij de doelstellingen van de stichting en neemt daarbij de volgende regels als leidraad:

· Is er een duidelijk herkenbaar doel?
· Is er binding met/draagvlak binnen de Rotaryclub?
· Is het verloop van het project te controleren?
· Er moet in het algemeen sprake zijn van een humanitair karakter van het project
· Kan er samen gewerkt worden met andere clubs / instanties?
· Is de “prijs-kwaliteitverhouding” van het project in orde?
· Zijn er in de voorafgaande periode vergelijkbare projecten / voorstellen geweest?

De stichting werkt zonder winstoogmerk. Het bestuur ziet er op toe dat alle gegenereerde gelden worden besteed conform de doelstelling van de stichting. Er worden geen vergoedingen/salarissen verstrekt.

Over bedragen tot € 500,- kunnen de leden van de commissie communityservice zelf beslissen met verantwoording aan de leden van de club achteraf. Voor bedragen boven deze grens moet vooraf toestemming van de leden van de Rotaryclub worden gevraagd.

De stichting communityservice verkrijgt haar financiële middelen door:

· Financiële bijdragen van de leden van de Rotaryclub Horst aan de Maas
· Gelden van sponsoren
· Gelden voortkomend uit acties

Voor het verkrijgen van deze gelden wordt de inzet van alle leden van de Rotaryclub Horst aan de Maas gevraagd. Dit gebeurt onder leiding van de commissie communityservice.

Lau Haegens

BIJLAGEN

· De statuten van de Stichting Community Service Rotaryclub Horst aan de Maas
· De jaarstukken van de Stichting Community Service Rotaryclub Horst aan de Maas
· Informatie over de service projecten van de Stichting Community Service Rotaryclub Horst aan de Maas
· Informatie over de fundraising projecten van de Stichting Community Service Rotaryclub Horst aan de Maas