huishoudelijk reglement

Hoe doen we dat in de club?

Afspraken, besluiten of gewoontes van Rotary Leeuwarden Oldehove

Algemeen

· De voorzitter functioneert één jaar. Secretaris en penningmeester kunnen voor meerdere

jaren worden benoemd.

· De club kent de volgende commissies:

·

Commissie Clubservice, met daaronder de aktiviteitencie., programmacommissaris, Classificatiecommissie (nieuwe leden), verslagcommissie, Member care

·

Financiële commissie

·

Commissie Vocational service

·

Commissie Community Service

·

Commissie Jeugdzaken

·

Commissie International

Voor de bezetting van de commissies verdient een roulatie-systeem de voorkeur; d.w.z. dat

de voorzitter van een commissie het volgend jaar lid wordt van een andere commissie en een van de zittende leden wordt de nieuwe voorzitter. Op die manier wordt gestreefd naar

continuïteit.

Het bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester (gezamenlijk het DB),

inkomend-voorzitter, oud-voorzitter en de voorzitters van de commissies clubservice,

vocational, community, jeugdzaken en international.

Alle leden krijgen wekelijks het weekbericht per mail toegestuurd door de secretaris.

De huishoudelijke vergadering waarin de jaarrekening wordt besproken en de contributie

vastgesteld, vindt half september plaats. De contributienota’s worden begin oktober

verzonden.

Het smoelenboek wordt éénmaal per jaar aangepast; regie bij de secretaris en de

penningmeester. Het onderdeel “Hoe doen we dat in de club?” wordt toegevoegd aan het

smoelenboek.

De secretaris houdt de afspraken– en besluitenlijst bij.

Leden

·

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Eventuele opzeggingen moeten vóór 1 juli schriftelijk bij de secretaris binnen zijn wegens doormelding naar Rotary Nederland (en afdracht). Bij tussentijds vertrek is het lid de volledige jaarcontributie verschuldigd.

·

Het zoeken naar goede kandidaat-leden voor de club is een zaak van ieder lid. Een voordracht dient vergezeld te gaan van enige relevante persoonsgegevens, het beroep van betrokkene en de motivering van de voordracht. Voor nieuwe leden wordt in principe een leeftijdsgrens van 50 jaar aangehouden.

·

Namen van kandidaat-leden worden ingebracht bij de voorzitter van de classificatiecommissie

·

Als de procedure gevolgd is en binnen de club geen bezwaren tegen de voordracht bestaan, wordt het kandidaat-lid benaderd en ter kennismaking voor 3 bijeenkomsten uitgenodigd.

·

Tijdens deze periode en gedurende een half jaar na installatie fungeert degene die het lid heeft ingebracht als mentor.

·

Bij de installatie van nieuwe leden biedt het bestuur een glas wijn aan.

·

Het nieuwe lid ontvangt na installatie een boekje over Rotary, het speldje (of hanger), het Smoelenboek, en de naambadge; dit wordt geregeld door de penningmeester.

·

De club hecht aan de samenhang tussen leden die behoren tot “the old generation” en de nieuwere leden, tussen gepensioneerde en werkende leden, waarbij ieder lid tot zijn recht komt. Er is geen leeftijdsgrens aan het lidmaatschap van Rotary Leeuwarden Oldehove verbonden; d.w.z. de normale beëindiging van het lidmaatschap wordt door het lid zelf bepaald.

Clubbijeenkomsten

·

De clubbijeenkomsten worden wekelijks op de woensdag gehouden tussen 17.30 uur en 19.30 uur in Grand café Wouters, Sophialaan 5 8911 AE Leeuwarden.

·

Afmeldingen voor clubbijeenkomsten uitsluitend per mail naar marion.van.den.brink@arbounie.nl of info@roosvantudor.nl met een

CC naar secretarisoldehove@gmail.com voor 12:00 uur dinsdagmiddag.

Het programma wordt twee maal per jaar bekend gemaakt: augustus: programma tot en met december , december: programma tot en met juni.

·

Het aanwezige talent van eigen leden zal zoveel mogelijk benut worden.

·

De programmacommissie zal meerdere jaren actief blijven

·

Binnen Rotary wordt geen attendance geadviseerd. Bij Rotary LeeuwardenOldehove wordt een minimum van 50% aangehouden, daarbij is kwaliteit van hetlidmaatschap belangrijker dan attendance.

·

Leden die gedurende een bepaalde periode deze attendance niet kunnen waarmaken, kunnen bij het bestuur dispensatie aanvragen.

·

Als vervangend clubbezoek kan ook dienen: het bijwonen van een regionale conferentie, districtsbijeenkomst of andere bijeenkomst in Rotaryverband. Dit geldt ook voor een bestuurscommissievergadering van de eigen club. Leden melden deze activiteiten zelf bij desecretaris·

·

Bij bijzondere bijeenkomsten (in ieder geval de Nieuwjaarsbijeenkomst in januari en debestuurswisseling eind juni) worden partners, oud-leden en partners van oud-leden uitgenodigd.

·

Partners worden ook uitgenodigd voor elke vijfde donderdag van de maand.( Dit wordt in het programma vermeld).

·

Twee maal per jaar vindt er een Avondje van 6 plaats bij de leden thuis. Deze bijeenkomst is op een (vaste) donderdagavond in plaats van de clubbijeenkomst en ook hiervoor worden partners uitgenodigd.

Gasten

·

Bezoek gouverneur:

·

De leden dragen hun naambadge

·

Glas wijn bij de maaltijd aangeboden door de club

·

De gouverneur krijgt een attentie, te verzorgen door de penningmeester

·

Bestuur heeft op verzoek van de gouverneur vooraf een gesprek met hem/haar

·

De kosten van de maaltijd en drankjes van gasten zijn voor rekening van de club.

·

Een gastspreker krijgt een attentie in de vorm van een geschenkenbon, te verzorgen door de penningmeester.

Staat een goed doel centraal dan is een bijdrage uit het Goede Doelen Fonds ook mogelijk.