commissie water & sanitatie

Inleiding

Rotary International heeft zich aangesloten bij Millenniumdoelen van de VN. Met name het Millenniumdoel 7. De duurzame leefomgeving is daarbij van belang, en wel: “Target 10 WatSan” - de halvering van het percentage mensen in 2015. Doelstelling 1 daarbij is om het aantal mensen dat niet over veilig en schoon water kan beschikken te reduceren van ca 1,2 naar 0,7 miljard mensen. De tweede doelstelling is om het aantal mensen dat zonder voldoende sanitatie leeft terug te brengen van 2,6 naar 1,7 miljard.

In het Rotary jaar 2002/2003 is daartoe de Water Resource Group opgericht. Die heeft als doel Rotary en Water over de hele wereld onder de aandacht te brengen. Anders dan “Polio de wereld uit” is WASH ofwel “Water, Sanitatie en Hygiëne” juist een geschikt thema voor bottom-up en kleinschalige projecten.

Al in 2002 werd in Nederland het initiatief genomen voor het inmiddels welbekende “Wandelen voor water “en dit initiatief wordt nu in veel landen nagevolgd en was zelfs vertegenwoordigd op de Rotary International Conventie in Lissabon deze zomer. Een succesvolle manier om –vooral jonge- Nederlanders zich van deze problemen bewust te maken en tevens een prima manier van fundraising om er daadwerkelijk iets aan te doen.

Door de districten zijn initiatieven genomen om te komen tot een meer gestructureerde aanpak om deze problematiek onder de aandacht te brengen.

Waterplatform Rotary NL

Het Waterplatform Rotary NL, bestaande uit de coördinatoren van alle districten, is in 2011 in het leven geroepen en op Districtsniveau (de MDWC ofwel Multi District Water Commissie) wordt deze problematiek onder de aandacht gebracht.

Districts Waterplatform

Het (districts)Waterplatform, komt 2 á 3 maal per jaar bij elkaar op een “waterlocatie”. De bijeenkomsten hebben een formeel en een informeel gedeelte. In het formele deel worden ontwikkelingen op watergebied medegedeeld en wordt kennis uitgewisseld die voor de clubs en voor waterprojecten, die door clubs worden opgezet, van belang zijn. Bij het informele deel wordt een rondleiding op die “waterlocatie” en een toelichting op het functioneren daarvan gegeven. Dit Waterplatform wordt gevormd uit de watercommissarissen, de watervertegenwoordigers die elke club geacht wordt te hebben/krijgen.

Het Waterplatform wordt ondersteund door de Waterkerngroep. De Waterkerngroep bestaat uit 5 leden (een per regio) en een voorzitter. Voorzitter is Dick Luijendijk. De Waterkerngroep heeft als taken: om het Waterplatform te ondersteunen, om Rotaryclubs te inspireren, om Rotarians bewust te maken en te motiveren zich actief met dit thema bezig te gaan houden, hiervoor fundraising activiteiten te gaan ontplooien om concrete waterprojecten (in de derde wereld) tot stand te brengen of te steunen en daarbij een informatieplatform te zijn voor het coördineren van acties en het stimuleren van activiteiten.