© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Vacature RAN-Bestuurslid Financiën

Rotary in Nederland

Nederland heeft zeven Districten die ieder rechtstreeks deel uitmaken van Rotary International. Rotary kent geen landenstructuur, maar een redelijk platte wereldwijde organisatie met Districten en Clubs. De Gouverneurs van de zeven Nederlandse Districten besloten in de jaren vijftig om op bepaalde gebieden zoals Ledenadministratie meer samen te gaan werken. Voor deze samenwerking werd de Stichting Rotary Administratie Nederland (RAN) in het leven geroepen. 

Het doel van de RAN, een zelfstandige Stichting, is om bepaalde activiteiten gezamenlijk op te pakken uit efficiency- en kostenoverwegingen, om kennis en ervaring te delen en het voordeel van synergie volledig te benutten. Het RAN-Bestuur bestaat uit vijf leden die elk een eigen portefeuille bezitten en enkele uren tot een dag per week voor de RAN besteden. Per 1 juli a.s. vindt er een Bestuurswissel plaats en wordt de huidige Penningmeester, aangesteld als nieuwe Voorzitter van de RAN. We zijn op zoek naar een nieuw Bestuurslid Financiën (Penningmeester). De samenstelling van het huidige bestuur is divers en we streven naar pluriformiteit. Er wordt samengewerkt vanuit een constructieve en complementaire attitude, waarbij respect voor ieders aandeel in het Bestuur en in de directe achterban, hoog in het vaandel staat. 

RAN-bestuurslid Financiën

De Penningmeester is de financiële schakel in de relatie met de Raad van Gouverneurs, Districts-penningmeesters en de financiële medewerkers van het ingehuurde Administratiekantoor. 

Kandidaten voor de functie van RAN-bestuurslid Financiën beschikken over algemene kennis van en ervaring met Rotary, en hebben daarnaast specifieke deskundigheid op het gebied van het voeren van administratie/financiën. De kandidaat dient te beschikken over voldoende organisatiesensitiviteit om de dynamiek tussen Rotary International, Raad van Gouverneurs en RAN-Bestuur goed te kunnen begrijpen. 

De functie omvat o.a. de volgende taken:

  • Financieel beleid.
  • Financiële planning en verantwoording.
  • Beheersactiviteiten als beheer van bankrekeningen, facturering, inning, betaling van kosten en het voeren van administratie.
  • De uitvoerende werkzaamheden zijn ondergebracht bij het Administratiekantoor.

Op verzoek kan een meer uitgebreide profielschets worden toegezonden. Voor inhoudelijke informatie over de functie kan contact worden opgenomen met de huidige Penningmeester, Stefan van Kessel (stefanvank@hotmail.com).

De Raad van Gouverneurs verzoekt belangstellenden zich aan te melden bij de Secretaris van het Bestuur, Klaas Miedema via het email adres klaasgmiedema@gmail.com. Laat je sollicitatie vergezeld gaan van een kort en actueel CV, zowel van de professionele ervaring als van je Rotary-activiteiten. De deadline voor het inzenden van de reactie is 15 mei 2021. 

Bij voorbaat veel dank voor jouw belangstelling voor deze Bestuursfunctie.