Stichting Community Service

Balans per 30 juni 2018

Activa

 

Liquide middelen

Toegezegd door sponsoren

 

21.747

4.131

Totaal activa

 

25.878

 

 

 

 

 

 

Passiva

 

Eigen vermogen

 

25.368

Nog te betalen crediteuren

 

0

Vooruit ontvangen sponsoring

 

0

Totaal passiva

 

25.878