© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

St. Community Service, jaarrekening

St. Community Service, jaarrekening

ST. COMMUNITY SERVICE, JAARREKENING

ST. COMM SERVICE, JAARREKENING-2020-2021

1.

Kerngegevens Stichting Community Service Rotaryclub Oegstgeest e.o.

Officiële naam: Stichting Community Service Rotaryclub Oegstgeest e.o.

KvK nummer: 28093179 Kamer van Koophandel Den Haag

RSIN: 810943177

Oprichtingsdatum: 6 februari 2002

Doelstelling: Conform de bijgevoegde statuten heeft de stichting ten doel bij te dragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal van de Rotarybeweging door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen, die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang, die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen. De stichting beoogt niet het maken van winst. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door alle wettelijk geoorloofde middelen die de stichting ten dienste staan. Het beleid volgt uit de bijgevoegde beleidsnotitie d.d. 6/11/2012

Bestuurders: Voorzitter C.J. Brenkman, secretaris A. Verhaagen, penningmeester H.E. Padt (de bestuurders en andere personen die zich inzetten voor de Stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden)

Contactgegevens: Blauwkarper 19, 2318 NM Leiden

2.

AVENUE COMMUNITY SERVICE

Beleidsnotitie

Huidige situatie en werkwijze. Hoewel er geen formele taakomschrijving bestaat, ontvangt in de praktijk Avenue Community service de aanvragen voor projecten evenals ideeën voor projecten aangedragen door leden of bestuur of er worden projecten aangedragen door de leden van deze Avenue zelf. Er is een door het bestuur en leden vastgestelde lijst van criteria waaraan een project moet voldoen. Eens per 2 à 3 maanden komt de Avenue bijeen, zo nodig meer. Verder is er intensief mailcontact. Besproken onderwerpen in de Avenue zijn dan o.a.:

* Aanvragen en of deze voldoen aan de criteria.

* Berichten naar de indieners van het project.

* Contacten met en informatie over aanvragen.

* Contact met fundraising of project aansprekend is. Het kan ook andersom: Fundraising doet een suggestie voor een project.

* Beschikbare financiële middelen.

* Eventuele voordracht aan bestuur van project, met begroting.

* Begroten bijdrage project en onderzoeken of er nog andere bronnen te vinden zijn, zoals samenwerking met collega-clubs, The Rotary Foundation, charitatieve instellingen, banken etc.

Als een project is uitgekozen door de Avenue, wordt dit voorgelegd aan het bestuur. Na akkoord door het bestuur informeert deze de leden van de club over het project. Vervolgens wordt contact gezocht met de instantie waar het project voor bestemd is en wordt een begroting opgesteld uitgaande van de benodigde middelen en hoeveel er al voor het project beschikbaar is. Met bezoeken en contacten wordt nadere informatie over het project ingewonnen. Het bestuur/fundraising geeft aan wat er vanuit de club zelf kan worden opgebracht en Community service gaat dan aan de slag om nog andere bronnen te vinden, onderbouwd met een projectplan. Fundraising genereert dus een basisbedrag vanuit de club en Community service gaat op zoek naar aanvullende bijdragen. De ervaring heeft geleerd dat als er geld beschikbaar is uit fundraising, het mogelijk is om bijdragen van derden te krijgen. Zonder een eigen club-inbreng is dit niet mogelijk

Projecten waar Rotary Oegstgeest e.o aan heeft bijgedragen:

* Brandwondenstichting (alleen clubbijdrage).

* Landmijnen de wereld uit (alleen clubbijdrage)

* Busje invaliden Rijnsburg (alleen clubbijdrage)

* Kliniek Nasewa: € 30.000 in 2 jaar door Fundraising gegenereerd, en Community service heeft aanvullende bijdragen gerealiseerd tot een bedrag van € 300.000.

* Highridge School in Arusha, Tanzania: Fundraising € 15.000, Community service heeft dit verhoogd naar € 100.000.

* Rolstoelen Rijnlands Revalidatie Centrum. Fundraising € 6.000, Community heeft dit met een Bijdrage van TRF (€ 2.000) en charitatief fonds (€ 3.000) verhoogd naar € 11.000.

* Sinds enkele jaren wordt het Oegstgeester Dictee georganiseerd (http://www.hetoegstgeesterdictee.nl/ ). De opbrengst hiervan wordt besteed aan de VoorleesExpress Bollenstreek (https://www.bibliotheekbollenstreek.nl/onderwijs/voorleesexpress.html), die werkt aan alfabetisering in de Bollenstreek. In het najaar van oktober 2018 is € 9.500 gedoneerd aan de VoorleesExpress.

* Er zijn ook jaren geweest waarin het bedrag van Fundraising werd besteed aan meerdere doelen, zoals het verstrekken van voetbaltenues aan vluchtelingen in Oegstgeest.

Door de leden van Rotaryclub Oegstgeest e.o wordt met veel enthousiasme ook “in natura” bijgedragen aan goede doelen naast dat aan deze projecten relatief bescheiden bedragen worden gedoneerd. Rotaryclub Oegstgeest e.o. heeft bijvoorbeeld meegewerkt aan het integreren van een vluchteling in het kader van Meeting Point for Refugee Students Leiden. Ook worden regelmatig fysieke werkzaamheden verricht bij projecten zoals 3Octobary en het bieden van hulp bij het onderhoud van o.a. de Eendenkooi Warmond of wilgen knotten in Sassenheim.

31 januari 2020

Exploitatieoverzicht per 30 juni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020/2021

2019/2020

2018/2019

 

Inkomsten

 

 

 

 

 

 

 

Bijdrage RC Oegstgeest e.o.

 

2.500

 

 

 

Bijdrage derden dictee

3.185

3040

13.144

 

 

Bijdrage jeu de boules

 

1.272

 

 

 

Rente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.185

6812

13.144

 

Kosten

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankkosten

 

 

302

279

 

 

Kosten Dictee

 

 

713

569

 

 

Kosten Jeu de boules

 

332

 

 

 

TRF

 

 

 

 

 

 

 

Donaties

 

 

10.377,50

1440

14.412

 

 

 

 

 

10.377,50

2.787

15.260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat

 

 

 

-7.192,50

4.025

-2.116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balans

 

 

 

 

 

 

 

 

vordering op RC O

 

 

0

500

 

 

ING Bank

 

 

2.911,26

3.400

1.025

 

 

Rabo

 

 

579,00

7.576

5.426

 

 

 

 

 

3.490,26

10.976

6.951

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eigen vermogen

 

3.783,95

10.976

6.951

 

 

schuld

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

3.783,95

10.976

6.951

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting: in boekjaar 2020/2021 heeft geen Oegstgeester Dictee plaatsgevonden, wel is de club gevraagd een bijdrage te leveren. Daarnaast is via dhr. Theuns eind 2020 nog de emballage ontvangen van AH. Dat verklaart de post bijdrage dictee in 2020. In 2019 is door bestuur / club toezegging gedaan voor sponsoring van € 10.000,- aan Stichting Bibliotheek Bollenstreek i.v.m. de strijd tegen de laaggeletterdheid. Dit bedrag is begin 2021 uitgekeerd aan: projectnummer 000037 VoorleesExpress: opbrengst emballage 2018 + Totaal 2019 Rotary Oegstgeester Dictee.

4. Statuten Stichting Community Service Rotaryclub Oegstgeest e.o.

OPRICHTING Heden, zes februari tweeduizend twee, verschenen voor mij, mr Emile Joseph Marie Ignace Kroeks, notaris te Leiden: 1. de heer Professor Dr Dick Leendert KNOOK, wonende te 2343 iK Oegstgeest, Jacob van Maerlantlaan 19, geboren te Haarlem op een en twintig april negentienhonderd een en veertig, houder van paspoort nummer N76373616, afgegeven te Oegstgeest op elf september negentienhonderd acht en negentig, gehuwd; 2. de heer Drs Willem Sako ZEVERIJN, wonende te 2341 KS Oegstgeest, Prinsenlaan 5, geboren te Putney (Engeland) op negentien juni negentienhonderd zeven en vijftig, houder van paspoort nummer N43765086, afgegeven te Oegstgeest op negen september negentienhonderd zeven en negentig, gehuwd; en 3. de heer Drs Petrus Henricus Maria KUIJS, wonende te 2341 KZ Oegstgeest, Warmonderweg 82, geboren te Krommenie op dertien mei negentienhonderd vijf en veertig, houder van paspoort nummer N39767703, afgegeven te Oegstgeest op veertien juli negentienhonderd zeven en negentig, gehuwd. De comparanten, te kennen gevende: — dat zij respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester zijn van de Rotaryclub Oegstgeest E.O.; — dat deze club, deel uitmakende van Rotary International, zich ten doel stelt het aanmoedigen en aankweken van de wil om te dienen (het dienstideaal) in het dagelijks leven, onder meer door het ontwikkelen en ten uitvoer brengen van plannen, die de leden kunnen helpen bij het vervullen van hun plicht jegens de gemeenschap om niet slechts geestelijke, maar ook stoffelijke steun te geven aan - hulpbehoevende personen en aan instellingen, die zich de bestrijding van maatschappelijke noden ten doel stellen; - dat bedoelde Rotaryclub heeft besloten het verlenen van die steun te bevorderen -- door een stichting in het leven te roepen, die de middelen, welke te harer beschikking zullen komen, daartoe zal kunnen aanwenden. De comparanten verklaarden bij deze akte op verzoek van de Rotaryclub Oegstgeest -- E.O. daartoe een stichting in het leven te roepen en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: STICHTING COMMUNITY SERVICE ROTARYCLUB OEGSTGEEST E.O.. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Oegstgeest. 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. DOEL. Artikel 2. 1. De stichting heeft ten doel bij te dragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal van de Rotarybeweging door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan - personen, die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang, die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen. De stichting beoogt niet het maken van winst. 2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door alle wettelijk geoorloofde middelen die de stichting ten dienste staan.

VERMOGEN. Artikel 3. Het vermogen en de inkomsten der stichting worden gevormd door: a. bijdragen van begunstigers, hetzij ineens, hetzij in de vorm van periodieke uitkeringen; b. opbrengsten van inzamelingen van gelden tijdens bijeenkomsten van de Rotaryclub Oegstgeest E.O., hierna te noemen: de Rotaryclub; c. hetgeen krachtens erfstelling, legaat of schenking wordt verkregen; d. inkomsten uit belegging van het vermogen van de stichting; e. alle andere baten, die de stichting mochten toevallen.

BESTUUR. Artikel 4. 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. De voorzitter van de Community Service van de Rotaryclub is qualitate qua lid van het bestuur van de stichting. Zijn bestuurslidmaatschap vervalt zodra hij geen voorzitter meer is van bedoelde Community Service. t-let aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. 2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door een persoon worden vervuld. Slechts leden van de Rotaryclub kunnen bestuursleden van deze stichting worden. Verlies van het lidmaatschap van deze Rotaryclub betekent automatisch verlies van het bestuurslidmaatschap van de stichting. 3. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) - binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de - benoeming van een of meer opvolger(s), nadat advies is ingewonnen bij het bestuur van de Rotaryclub. 4. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook een of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 7. 5. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN. Artikel 5. 1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Oegstgeest, of in de gemeente - waar de voorzitter zijn woonplaats heeft.

Ieder kalenderjaar wordt tenminste een vergadering gehouden. 3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien een der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzocht richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. 4. De oproeping tot de vergadering geschiedt behoudens het in lid 3 bepaalde - door de secretaris, tenminste zeven dagen tevoren, de dat der oproeping en die - der vergadering niet medegerekend, door middel van schriftelijke uitnodigingen. 5. De uitnodigingen vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. 6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende - onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in - acht genomen. 7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. 8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. 9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de -- volstrekte meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een mede-bestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de - voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor een medebestuurslid als gevolmachtigde optreden. 10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per telefax of per telex -- hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. 11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van een stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. 12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten - briefjes. 13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de - voorzitter.

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING Artikel 6. 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en het beheer van en de beschikking over het vermogen van de stichting binnen de grenzen van haar doel.—- 2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar - verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, dit alles voor zover dienstbaar aan het doel van de -- stichting. Artikel 7. De stichting wordt in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP Artikel 8. Het bestuurslidmaatschap eindigt: a. door overlijden van een bestuurslid; b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken); d. bij ontslag op grond van artikel 298 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; e. bij verlies van het lidmaatschap van de Rotaryclub; en f. bij verlies van de hoedanigheid waarom het betreffende bestuurslid is benoemd (voorzitter Community Service).

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN Artikel 9. 1. Het boekjaar van de stichting loopt van een juli tot en met dertig juni van het volgende jaar. Het eerste boekjaar eindigt op dertig juni tweeduizend drie. 2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Binnen zes maanden na het einde van een boekjaar wordt door het bestuur een verslag opgesteld over zijn werkzaamheden in dat boekjaar, waarin tevens worden opgenomen een balans en een staat van baten en lasten. Het verslag wordt binnen twee maanden nadat het is opgesteld in een bijeenkomst van de Rotaryclub besproken. 3. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde bescheiden tien jaren lang te bewaren.

STATUTENWIJZIGING Artikel 10. 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder - dat in het bestuur enige vacature bestaat.

Evenwel zullen artikel 2 en lid 6 van artikel 11 niet zodanig kunnen en mogen worden gewijzigd, dat de stichting daardoor ophoudt te zijn een rechtspersoon als bedoeld in artikel 24 lid 4van de Successiewet 1956. Het bestuur dient de ter zake bevoegde Inspecteur der Registratie en Successie van zijn voornemen tot wijziging van artikel 2 en lid 6 van artikel 11 in kennis te stellen. Het bepaalde in dit tweede lid van artikel 10 kan niet worden gewijzigd. 3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariele akte tot stand komen. 4. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, -- alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Openbaar Stichtingenregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.

ONTBINDING EN VEREFFENING Artikel 11. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden, Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 10 lid 1 van toepassing. 2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. 3. De vereffening geschiedt door het bestuur. 4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 10 lid 4. 5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. 6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting. 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden -- stichting gedurende dertig jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

SLOTBEPALING Artikel 12. In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. Tenslotte verklaarden de comparanten: - dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd: 1. conform het bepaalde in artikel 4 van deze statuten, de voorzitter van de Community Service van de Rotaryclub, tot voorzitter; 2. de heer Drs W.S. Zeverijn voornoemd, tot secretaris; 3. de heer Drs P.H.M. Kuijs voornoemd, tot penningmeester. — dat zij voor de uitvoering van deze akte en al haar gevolgen domicilie kiezen ten -- kantore van de bewaarder dezer minuut, en - dat zij in de gelegenheid zijn geweest van de woordelijke inhoud van deze akte kennis te nemen. Waarvan akte, opgemaakt in minuut, is verleden te Oegstgeest op datum als in het hoofd dezer akte gemeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten die aan mij, notaris, bekend zijn, hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op de volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. blad 6 Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten en - mij, notaris, ondertekend. (Volgt ondertekening)