© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Stichting Rotary Oss en Omstreken

Algemeen:

De Stichting Rotary Oss en Omstreken (verder “Stroofonds”) is de fundraising en goed doel stichting van de Rotary Club Oss

Statutaire naam: Stichting Rotary Oss en Omstreken

Statutaire plaats van vestiging: Oss

Handelsregister Kamer van Koophandel Brabant, inschrijfnummer: 41081339

Rsin-nummer en fiscaal nummer: 816693341

Het boekjaar van de stichting loopt van 1 juli van een jaar tot en met 30 juni van het daarop volgende jaar.

De Stichting Rotary Oss en Omstreken is met ingang van 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (“ANBI”).

Contactgegevens (uitsluitend per e-mail of per post):

Correspondentieadres: Postbus 345, 5340 AH Oss

E-mail: Voorzitter Rotary Oss

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Ir. J.C.J. Schlösser

Secretaris: W.J.M. Martens

Penningmeester: Mr A.G. Ekelmans

Beloningsbeleid:

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Doelstelling:

Het Stroofonds heeft ten doel het werven van fondsen ten behoeve van en het organiseren en bevorderen van maatschappelijke en culturele activiteiten ter leniging van sociale noden en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het doen van giften is daaronder uitdrukkelijk begrepen.

Het Stroofonds dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. Het Stroofonds tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van publieks- en andere evenementen, tentoonstellingen, lezingen, filmvoorstellingen, sportmanifestaties, theater- en schouwburgvoorstellingen, alsmede alle andere wettige geoorloofde middelen, zoals het geven van financiële bijdragen en organisatorische steun welke de ontwikkeling en uitvoering van de in dit artikel genoemde activiteiten ten goede komt.

Beleidsplan 2016/2017:

De stichting is de “goede doelen stichting” van de vereniging Rotary Club Oss en is daarmede ook verbonden. Die verbondenheid komt tot uitdrukking doordat leden van het bestuur van de stichting ook lid van de Rotary Club Oss moeten zijn en doordat het bestuur van de stichting de goedkeuring vooraf behoeft van het bestuur van de Rotary Club Oss voor een aantal belangrijke besluiten. Die goedkeuring moet waarborgen dat het “algemeen nut beogende” karakter in stand blijft.

In het kader van het jaarplan kan voor Rotary Club Oss tevens gelezen worden Stichting Rotary Oss en Omstreken, omdat de financiële zijde van het jaarplan van de club afgewikkeld wordt in de stichting.

In het boekjaar 2016/2017 is het beleid nagenoeg geheel gericht op het verzamelen van fondsen ten behoeve van The Rotary Foundation (Stichting Rotary Fondsen Nederland), een andere ANBI.

Daarnaast zij er altijd een aantal andere doelen die gesteund worden. Dit jaar vooral de jeugd van het Verdihuis. Voorts worden incidenteel en ad hoc een aantal andere doelen gesteund.

Fundraising:

Fundraising geschiedt onder meer door bijdragen van de leden van de Rotary Club Oss en door het houden van een of meer andere activiteiten. In het clubjaar 2016/2017 is dat vooral het organiseren van de Santa Run 2016, samen met de Rotary Club Oss Maasland.

De bijeengebrachte gelden worden in beginsel in het boekjaar van verwerving uitgekeerd aan de beoogde goede doelen. Reservevorming vindt in beginsel niet plaats.

Financiële verantwoording:

                  

Balans per 30 juni 2016

 

Algemene reserve

 

9.137,68

Nog te betalen giften

 

775,00

Voorziening verdubbeling kleine giften

 

1.500,00

Liquide middelen

11.423,33

 

Crediteuren

 

10,65

 

 

 

TOTALEN

11.423,33

11.423,33

Beknopte exploitatierekening 2015/2016

 

Rente- en bankkosten

154,00

 

Vaste giften

3.350,00

 

Vorming voorziening verdubbeling kleine giften

1.500,00

 

Diverse ontvangen bijdragen

 

700,26

Bijdragen donateurs

 

4.530,00

Ontvangen rente

 

59,81

Positief saldo

286,07

 

 

 

 

TOTALEN

5.290,07

5.290,07

Toelichting bij cijfers 2015/2016

De vereniging Rotary Club Oss en de Stichting Rotary Oss en Omstreken hebben een gebroken boekjaar, ingaande op 1 juli van enig jaar en eindigend op 30 juni van het daarop volgende jaar.

Toelichting op de balans:

De post nog te betalen giften betreft het clubjaar 2014/2015. Dit bedrag is gereserveerd. Een bestemmingsdoel wordt door de toenmalige voorzitter nog aangewezen in het kader van zijn jaarplan van destijds.

De voorzitter van het clubjaar 2015/2016 heeft besloten dat een deel van het batig saldo van zijn clubjaar bestemd wordt om een mogelijkheid te scheppen om – naar het oordeel van de club – daarvoor in aanmerking komende klein giften te verdubbelen.

Toelichting op de exploitatierekening:

De vaste giften betreffen vooral The Rotary Foundation en de jeugd van het Verdihuis te Oss.. Besloten is in de loop van een aantal clubjaren deze giften naar het internationaal gewenst niveau van $ 100 per lid te brengen. Overigens zijn giften aan The Rotary Foundation giften aan een in Nederland geregistreerde Algemene Nut Beogende Instelling. Gesposs en de Rotary Doctor Bank verdwijnen uit de vaste giften.

De diverse baten betreffen giften aan de ‘Aap’.; de wekelijkse collectepot.