Rotary Foundation

Samenvatting

THE ROTARY FOUNDATION

The Rotary Foundation (TRF), opgericht in 1917, is een eigen Goede Doelen Fonds. Door transparant en efficiënt te werken staat TRF al jaren in de top 5 van Goede Doelen Fondsen. Doing Good in the World is het motto! De stichting beheert drie grote fondsen. Het Permanent Fund ontvangt geoormerkt geld, meestal in de vorm van legaten. Het Polio Plus Fonds* wordt gevoed door donaties van leden, die door het Bill & Melinda Gates Fonds worden verdrievoudigd. Uit het Annual Fund komen de middelen voor de District Grants en de Global Grants.
*Rotary nam het initiatief voor de wereldwijde actie 'Polio de wereld uit'. Nu komt polio nog maar in enkele gebieden voor.

DISTRICT ROTARY FOUNDATION COMMISSIE

Ieder district heeft een District Rotary Foundation Commissie (DRFC) die de clubs met raad en daad ondersteunt bij aanvragen van Grants en rapportages over de gesteunde serviceprojecten. Daarnaast stimuleert de commissie samen met de districtsgouverneur de clubs jaarlijks aan TRF met name aan het PolioPlus- en het Annual-Fund te doneren. Ten behoeve van het PolioPlusFund organiseren de Nederlandse districten de tulpenbollenactie.

STEUN AAN SERVICEPROJECTEN

Donaties aan het Annual Fund worden door TRF voor de helft gestort in het World Fund van het Annual Fund. Hieruit worden Global Grants betaald. De andere helft heet het District Designated Fund (DDF). De districten kunnen over dit geld beschikken. De helft van het DDF kan gebruikt worden om District Grants toe te kennen; de andere helft is beschikbaar voor steun aan serviceprojecten die in aanmerking komen voor een Global Grant. Wordt het DDF in een jaar niet opgemaakt dan blijft het beschikbaar voor het district.
Het Annual Fund wordt met recht een solidariteitsfonds genoemd. Districten die minder serviceprojecten uitvoeren dragen bij aan de serviceprojecten van actievere districten. Bijdragen uit het World Fund kunnen de donaties uit een district ver overtreffen.

GLOBAL GRANT

Voor Global Grants gelden strenge eisen omdat het geld duurzaam ingezet moet worden. Vooraf wordt een onderzoek gedaan naar de wenselijkheid van het serviceproject. De onderzoeksresultaten van zo’n Community Assessment moeten deugdelijk gerapporteerd worden. Omdat Rotary International het contact tussen Rotarians wereldwijd wil stimuleren moet een gesteund serviceproject uitgevoerd worden door een host club, dichtbij het serviceproject en een internationale club die vooral financieel bijdraagt. Het totaal bedrag van deze serviceprojecten moet tenminste $ 30.000 zijn. De bijdrage van de clubs wordt uit het DDF aangevuld. Hoe meer clubs uit verschillende districten, hoe meer bijdragen uit de DDF'en. Uit het World Fund worden de bijdragen afkomstig van de DDF’en verdubbeld. De bijdragen van de clubs worden door het World Fund gesteund met een bedrag van 50% van die bijdragen.

Het initiatief en de benodigde kennis van een serviceproject komt vaak uit (of via) de internationale club. Deze club stelt de aanvraag voor een Global Grant op en moet dan op zoek naar een host club die vervolgens de aanvraag indient. Gemakkelijker is als een host club zelf een of meer internationale clubs opzoekt. Er is vooraf veel overleg nodig tussen de participanten.

SERVICEPROJECTDOELEN VOOR GLOBAL GRANTS

Rotary heeft ervoor gekozen Global Grants alleen toe te kennen aan serviceprojecten in een van de zes, samen met de United Nations, gekozen focusgebieden. Deze zijn:

1.

Vredesvraagstukken en conflict preventie

2.

Preventie en behandeling van ziekten

3.

Water, sanitatie en hygiëne

4.

Gezondheid van moeder en kind

5.

Basis educatie en geletterdheid

6.

Economische ontwikkeling

Een serviceproject buiten een van deze gebieden komt niet in aanmerking voor een Global Grant.

DISTRICT GRANTS

District Grants zijn kleine bedragen die kleine serviceprojecten steunen. De serviceprojecten moeten worden afgerond en gerapporteerd in het jaar dat de Grant is toegekend. Grants variëren tussen €500 en €5000, afhankelijk van het district. Ze worden bekostigd uit de helft van het DDF. Serviceprojecten moeten passen binnen de doelstellingen van de Rotary Foundation (World Understanding, Goodwill and Peace) maar hoeven niet in een focusgebied te vallen.

ANDERE GRANTS

Naast serviceprojecten steunt TRF studenten met een Scholarship (bijv. masters watermanagement bij IHE-Delft) en Peacefellowships voor studenten die zich na hun studie aan een van de zes aangewezen universiteiten willen inzetten voor vrede en conflictbeheersing. Vocational Training Teams, die werken in een van de focusgebieden, kunnen via een Global Grant gefinancierd worden.

POLIO VRIJE WERELD

Op initiatief van een Rotaryclub is in 1985 Rotary International een wereldwijde actie gestart. Inmiddels ca 2 miljard USD via Rotary gedoneerd. Waaraan?

-

Operationele ondersteuning vaccin toediening en inventarisatie doelgroep

-

Ziekte herkenning en onderhoud van netwerk van laboratoria voor diagnose in water

-

Sociale bewustwording, promotie immunisatie, bekendmaking vaccinatie programma

-

Overleg met overheden over toekomst

-

Onderzoek naar nieuwe technieken ter preventie

-

Hulp bij transitieplanning, overgang van acties naar reguliere immunisatie

-

Technische ondersteuning op vele gebieden. WHO en Unicef nu leidend in campagnes

VERANTWOORDELIJKHEID

Rotary wil zichtbaar zijn voor de gebruikers van door TRF gesteunde serviceprojecten. TRF wil dat Rotarians verantwoordelijk zijn voor het gesteunde serviceproject. Financiële steun van een Rotary club aan een instelling die het serviceproject uitvoert komt niet in aanmerking voor steun uit TRF.

BEGRIPPEN & AFKORTINGEN

-

Club bijdrage (clubcash): de som die de club(s) in het serviceprojectbudget stopt.

-

Club donaties: donaties aan Polio Plus (via tulpenbollenactie of anders) en aan Annual Fund

-

DG: District Grant, kleine bedragen voor kleine serviceprojecten, meestal eenmalig en kortlopend

-

DDF: District Designated Fund (door DRFC te gebruiken om clubserviceprojecten te steunen)

-

DRFC: District Rotary Foundation Commissie. Contact ons vóór je gaat denken over een serviceproject!

-

Evanston: Zie TRF. Kantoren van TRF en Rotary International zijn gevestigd in Evanston.

-

GG: Global Grant. Tenminste twee clubs, serviceprojectomvang tenminste $30.000. Moet vallen binnen een focusgebied.

-

Host club: leidend in een serviceproject, dichtbij plaats van uitvoering.

-

Internationale club: werkt samen met host club, vaak sponsor van geld en kennis.

-

R.I.: Rotary International. Officiële naam voor de organisatie waarbij een Rotaryclub aangesloten is.

-

TRF: The Rotary Foundation. Beheerd door Rotarians, personeel verantwoordelijk voor uitvoering, afspraken binnen TRF vanuit Evanston en Zurich.

-

VTT: Vocational Training Teams. Groepen halen en/of brengen vakkennis.

-

WF: World Fund, deel van het geld dat in het Annual Fund werd gestort, beschikbaar voor GG’s

-

Serviceprojecten en fundraisingsactiviteiten: We gebruiken deze termen vaak door elkaar.

o

Een serviceproject is een activiteit met als doel iets te betekenen voor de positieve ontwikkeling van een gemeenschap (Community). Een serviceproject vereist actieve deelname door Rotarians. De organisatie ervan is door de club en voor verantwoordelijkheid van de club.

o

Een fundraisingsactiviteit is een activiteit (bijvoorbeeld: Santarun, filmavond, sponsordiner) met als doel donaties binnen te halen voor een goed doel of voor een serviceproject. TRF draagt nooit bij aan fundraisingsactiviteiten.

Ook externe partijen kunnen donateur zijn voor serviceprojecten.